Seriously SocialDr René M. Jansen -- rene@winkwaves.com -- @wijvanwinkwaves Schermvoorbeelden Kenniscafe
VG INTERACTIVE, your daily source of inspiration VLISCO GROUP !"#"$%&((((()*+,-%,+((((()*).(((((#/*...
“stream”als nieuwe inboxDirect in contact komen Updates van projecten Online overleg Kraaiennest 2.0 Collective ...
“van push naar pull”zelforganiserend en verbindend, slimmer werken Centralecontext / doel van deze activiteit ...
Van adresboek naar dynamische profielopbouw voor expertfinding metruimte voor eigenheid Zoeken op: Feitelijke...
Verbinden en sturen via “de cover”: VG INTERACTIVE, your daily source of inspira...
Ondersteun “het nieuwekennismanagement” Biedt structuur en houvast door “gardening” Verwijs middels “smart...
Seriously SocialGeniet van de gedachte dat het anders kan...
Seriously Social Dr René M. Jansen -- rene@winkwaves.com -- @wijvanwinkwavesGeniet van de gedachte dat het anders kan...
of 9

Preview Teaser Winkwaves Kenniscafe

Een visuele impressie van Winkwaves Kenniscafe (http://kenniscafe.nl), onze enterprise social software voor intranetten en zakelijke communities. Kenniscafe werd op 20-08-2008 geintroduceerd, en is ondertussen bij meer dan 50 organisaties ingezet, waaronder Vodafone, T-Mobile en het ministerie van Volksgezondheid.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preview Teaser Winkwaves Kenniscafe

  • 1. Seriously SocialDr René M. Jansen -- rene@winkwaves.com -- @wijvanwinkwaves Schermvoorbeelden Kenniscafe
  • 2. VG INTERACTIVE, your daily source of inspiration VLISCO GROUP !"#"$%&((((()*+,-%,+((((()*).(((((#/*0)+(((((+/1%2 0$1%!2 !"#$%&&&&&()$*(+$&&&&),&-$./&&&&$#$+. 3$405& BASICS THIS WEEK IN.. BRAND BUZZ ON STAGE ANNOUNCEMENTS OUR MARKET INSPIRATION SPOTTED G($%&$$+&$/.J$&2($%&$$+&$/.J$ CEO BLOG THE TRUE ORIGINAL 0(+!$&3456&7*(.!"&21.&8$$+&-$.(9+(+9& 1+-&:%"-;!(+9&!"*";%<;*&<1.2("+&<18%(!.& 21&<"%)&1+&$..$+(1*&:1%&"<&2$&*(#$*,& =$.&1+-&>$+%1*&?<%(!1+&!;*;%$@&7*(.!"& G($%&$$+&$/.J$&2($%&$$+&$/.J$ 21.&1+&(++1$&.$+.$&"<&2$&$A:%$.B .(#$&1+-&!%$1(#$&.%$+92&"<&?<%(!1+& !"+.;)$%.&1+-C&<"%&9$+$%1("+.C&21.& .;!!$$-$-&(+&.;%:%(.(+9&1+-&(+.:(%(+9& KOPJE 2$%&:1..("+1$&!*($+$*$&D(2&;+(E;$& 0(+!$&3456&7*(.!"&21.& “VLISCO HAS BEEN -$.(9+.@&?.&2$&."*$&1;2$+(!&-$.(9+$%& 1+-&)1+;<1!;%$%&"<&.;!2&<18%(!.&1.& 8$$+&-$.(9+(+9&1+-& DESIGNING AND PRODUCING :%"-;!(+9&!"*";%<;*& F=1A&G"**1+-1(.HC&7*(.!"&(.&;+:1%1**$*$-& <1.2("+&<18%(!.&21& COLOURFUL FASHION D2$+&(&!")$.&"&E;1*(,C&:%"<$..("+1*& <"%)&1+&$..$+(1*&:1%& FABRICS THAT FORM AN ./(**&1+-&(++"#1("+@ "<&2$&*(#$*,&=$.& 1+-&>$+%1*&?<%(!1+& ESSENTIAL PART OF THE I2(.C&1&+$D&!"**$!("+&(.&*1;+!2$-&$#$%,& !;*;%$@& LIVELY WEST AND CENTRAL !"#$%&$()&#%"$*+,(#(-.&/*0/(%1&2&(*+( D2(!2&(+$%+1("+1*&%$+-.&(+&1&#1%($,& AFRICAN CULTURE.” "<&1%$1.&1%$&%1+.*1$-&(+"&-(.(+!(#$& 7*(.!"&-$.(9+.@Hoe kan het er bijvoorbeeld uit zien?
  • 3. “stream”als nieuwe inboxDirect in contact komen Updates van projecten Online overleg Kraaiennest 2.0 Collective intelligence Roezemoes: Losse 1-op-1 gesprekken 3
  • 4. “van push naar pull”zelforganiserend en verbindend, slimmer werken Centralecontext / doel van deze activiteit On the fly vormen en standaardiseren van aanpak Microsoft of Google Docs voor bestand, Kenniscafe voor context Delen van best practices, ervaringen, frustraties 4
  • 5. Van adresboek naar dynamische profielopbouw voor expertfinding metruimte voor eigenheid Zoeken op: Feitelijke informatie over de medewerker uit HR systeem Kenniskaart met ervaringen, interesses en passies Dynamische profielopbouw op basis van eigen gedrag en social ranking 1-op-1 backchannel communicatie 5
  • 6. Verbinden en sturen via “de cover”: VG INTERACTIVE, your daily source of inspirationHet Personeelsblad 2.0 VLISCO GROUP !"#"$%&((((()*+,-%,+((((()*).(((((#/*0)+(((((+/1%2 0$1%!2 !"#$%&&&&&()$*(+$&&&&),&-$./&&&&$#$+. 3$405& BASICS THIS WEEK IN.. Zet de BRAND BUZZ collectieve ON STAGE ambitie centraal ANNOUNCEMENTS op de cover OUR MARKET INSPIRATION SPOTTED Licht G($%&$$+&$/.J$&2($%&$$+&$/.J$ CEO BLOG bijdrages uit de timeline om te THE TRUE ORIGINAL belonen en te framen Creëer 0(+!$&3456&7*(.!"&21.&8$$+&-$.(9+(+9& houvast en rust 1+-&:%"-;!(+9&!"*";%<;*&<1.2("+&<18%(!.& 21&<"%)&1+&$..$+(1*&:1%&"<&2$&*(#$*,& voor de minder =$.&1+-&>$+%1*&?<%(!1+&!;*;%$@&7*(.!"& G($%&$$+&$/.J$&2($%&$$+&$/.J$ 21.&1+&(++1$&.$+.$&"<&2$&$A:%$.B social minded .(#$&1+-&!%$1(#$&.%$+92&"<&?<%(!1+& collega’s !"+.;)$%.&1+-C&<"%&9$+$%1("+.C&21.& .;!!$$-$-&(+&.;%:%(.(+9&1+-&(+.:(%(+9& KOPJE 2$%&:1..("+1$&!*($+$*$&D(2&;+(E;$& 0(+!$&3456&7*(.!"&21.& “VLISCO HAS BEEN -$.(9+.@&?.&2$&."*$&1;2$+(!&-$.(9+$%& 1+-&)1+;<1!;%$%&"<&.;!2&<18%(!.&1.& 8$$+&-$.(9+(+9&1+-& DESIGNING AND PRODUCING :%"-;!(+9&!"*";%<;*& F=1A&G"**1+-1(.HC&7*(.!"&(.&;+:1%1**$*$-& <1.2("+&<18%(!.&21& COLOURFUL FASHION D2$+&(&!")$.&"&E;1*(,C&:%"<$..("+1*& <"%)&1+&$..$+(1*&:1%& FABRICS THAT FORM AN ./(**&1+-&(++"#1("+@ "<&2$&*(#$*,&=$.& 1+-&>$+%1*&?<%(!1+& ESSENTIAL PART OF THE I2(.C&1&+$D&!"**$!("+&(.&*1;+!2$-&$#$%,& !;*;%$@& LIVELY WEST AND CENTRAL !"#$%&$()&#%"$*+,(#(-.&/*0/(%1&2&(*+( D2(!2&(+$%+1("+1*&%$+-.&(+&1&#1%($,& AFRICAN CULTURE.” "<&1%$1.&1%$&%1+.*1$-&(+"&-(.(+!(#$& 7*(.!"&-$.(9+.@ 6
  • 7. Ondersteun “het nieuwekennismanagement” Biedt structuur en houvast door “gardening” Verwijs middels “smart search” Combineer beeldvorming én goedgekeurde informatie (en organiseer de overgangen daartussen) 7
  • 8. Seriously SocialGeniet van de gedachte dat het anders kan...
  • 9. Seriously Social Dr René M. Jansen -- rene@winkwaves.com -- @wijvanwinkwavesGeniet van de gedachte dat het anders kan...

Related Documents