Akadémia vzdelávania a bojových umení
Vám dáva do pozornosti naše
pohybovo-zážitkové workshopy
„BOJOVÉ“ OBCHODNÉ ZRU NOSTI...
V RÁMCI NAŠICH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV VÁM
PONÚKAME ŠTYRI NOSNÉ TÉMY:
- Štruktúra predajnej návštevy, motivácia a dosiahnut...
of 2

Ponuka vzdelavacích programov

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponuka vzdelavacích programov

  • 1. Akadémia vzdelávania a bojových umení Vám dáva do pozornosti naše pohybovo-zážitkové workshopy „BOJOVÉ“ OBCHODNÉ ZRU NOSTIČ ORIGINÁLNY SYSTÉM VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE OSOBNÝ ROZVOJ A ROZVOJ OBCHODNÝCH ZRU NOSTÍ.Č Na základe našich dlhoro ných skúseností vč tréningu bojových umení a skúseností v biznise sme vytvorili úplne novú, jedine nú formu zážitkového vzdelávania.č Vzdelávacie programy sú unikátnym spojením prvkov sebaobrany, fyzickej aktivity, obchodných zru ností, teambuildingu ač osobného rozvoja. Princípy a stratégie obsiahnuté vo filozofii bojového umenia sa dajú jednoducho a priamo aplikova v obchode i bežnom živote.ť Ú astníci našich tréningov dokážuč prostredníctvom sebaobranných aplikácií pochopi , zamyslie a rozvíja seba,ť ť ť svoje predajné zru nosti a kompetencie.č Prostredníctvom pohybu pri sebaobrane sa uvo ní telo aj myse ,budemeľ ľ meni svoje myšlienkové vzorce ,ktoré ovplyv ujú naše správanieť ň a komunikáciu a prejav sa stane autentickejší .V neposlednej miere pohyb prinesie rados , relaxáciu ať dobrý pocit.
  • 2. V RÁMCI NAŠICH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV VÁM PONÚKAME ŠTYRI NOSNÉ TÉMY: - Štruktúra predajnej návštevy, motivácia a dosiahnutie cie ovľ - Argumentácia, vyjednávanie, zvládanie námietok - Verbálna a neverbálna komunikácia - Zvládanie negatívnych emócií - strach, stres, napätie Kontaktujte nás: Akadémia vzdelávania a bojových umení René Barvir ákč tel.: +421 905 463 550 e-mail: info@avbu.sk web: www.avbu.sk

Related Documents