Pop Art
by Rodrigo Vega
Ojo Surrealista
Mona Lisa
John Lennon
Johnny Depp
JohnLennon2
JohnnyDepp2
JohnLennon3
Johnny Depp3
Autoretrato
of 10

Pop ArtRV

PopArt hecho en CorelDraw RodrigoVega
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pop ArtRV

  • 1. Pop Art by Rodrigo Vega
  • 2. Ojo Surrealista
  • 3. Mona Lisa
  • 4. John Lennon
  • 5. Johnny Depp
  • 6. JohnLennon2
  • 7. JohnnyDepp2
  • 8. JohnLennon3
  • 9. Johnny Depp3
  • 10. Autoretrato

Related Documents