Politiets arbeid mot
seksuelle overgrep og vold
i nære relasjoner
Trygghetsuka i Sørum, Fet og Aurskog-Høland
Hølandshalle...
Politiets arbeid i familievoldssaker og
seksuelle overgrepssaker (SO)
Politiadvokat Anne Siv Åvitsland
Politioverbetjent L...
Agenda
 Hvordan går vi frem ved mistanke om
familievold/seksuelle overgrep?
 Hva skal til for at det skal bli en straffe...
Hvordan går vi frem ved mistanke om
vold eller seksuelle overgrep mot barn?
 Bekymring – adferd/handling/ord
 Melding/ s...
Hva skal til for at det skal bli en straffesak?
 Anmeldelse
 Oftest blir anmeldelse inngitt av fornærmede/foreldre/barne...
2. Etterforskning
3. Påtale
4. Retten
1. Anmeldelse
Tidslinje
Fra anmeldelse til straff….
Vold i nære relasjoner (Straffelovens kap. 25)
Seksuelle overgrep (Straffelovens kap. 26)
 Aktuelle bestemmelser ved vold...
Straffeprosesslovens § 226, 3. ledd
OBJEKTIV INFORMASJONSINNSAMLING!
”Er en bestemt person mistenkt, skal
etterforskningen...
Politi, barnevern, helsesøster – mange tilfeller av
overgrep som ikke blir anmeldt, til tross for grove
beskyldninger/mist...
ANTALL DOMMERAVHØR / TILRETTELAGTE
AVHØR I ROMERIKE POLITIDISTRIKT
 2004: 20 avhør
 2005: 29 avhør
 2006: 38 avhør
 20...
Statens Barnehus Hamar
Avhørssituasjon / tilrettelagt avhør
Tilrettelagt avhør – hva / hvordan?
 Ny forskrift om tilrettelagte avhør
 Alle barn under 16 år (vitne/fornærmet)
 Barn...
Om samtalen med barnet:
Gjelder i familievoldssaker og ved seksualforbrytelser
Tenk at barnet skal i tilrettelagt avhør, o...
Forts. om samtalen med barnet:
 Ikke vise egne følelser eller vise avsky som vil kunne
forsterke eller nedtone deler av b...
SARA
(Spousal Assault Risk Assessment Guide)
Verktøy for forebygging av partnervold
Fenomenforståelse
Fase 1:
Spennings-
oppbygging
Han:
 Isolerer offeret fra andre  Roper/skriker 
Truer/trakasserer/tyra...
SARA – Verktøy for forebygging av
partnervold
 Vurderingsskjema - for å avdekke alvorlighetsgrad og
gjentagelsesfare
 Ti...
li
SARA
Beskyttelsestiltak
Romerike politidistrikt
• Det er ikke et krav at anmeldelse foreligger.
• Fornærmede må be om det eller allmenne hensyn krever
det.
• Det må være ...
Skisser – skal ikke brukes i kampanjen
Politiets arbeid mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner
of 23

Politiets arbeid mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Politiets arbeid mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Lars Nordli, politioverbetjent May Lene Sakshaug og politiadvokat Anne Siv Åvitsland (Romerike politidistrikt)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Healthcare      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politiets arbeid mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

 • 1. Politiets arbeid mot seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Trygghetsuka i Sørum, Fet og Aurskog-Høland Hølandshallen 16.11.2015
 • 2. Politiets arbeid i familievoldssaker og seksuelle overgrepssaker (SO) Politiadvokat Anne Siv Åvitsland Politioverbetjent Lars Nordli, familievoldskoordinator Politioverbetjent May-Lene Sakshaug, sedelighetskoordinator Felles Kriminalenhet i Romerike politidistrikt. video
 • 3. Agenda  Hvordan går vi frem ved mistanke om familievold/seksuelle overgrep?  Hva skal til for at det skal bli en straffesak?  Hva menes med seksuelle overgrep og familievold?  Fra anmeldelse til straff  Samtaler med barn i familievold/so-saker  Politiets etterforskning med fokus på avhørssituasjonen  Barnehuset på Hamar – sted for dommeravhør og oppfølging  SARA – et forebyggende tiltak
 • 4. Hvordan går vi frem ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep mot barn?  Bekymring – adferd/handling/ord  Melding/ samtale med politiet  Hvem kan ringe/melde  Hva kan du ringe/melde om  Hvor kan du ringe/melde fra  ”Offentlig påtale”…  Foreldre/ mistenkt skal ikke varsles! (Vitner påvirkes, DNA, overgrepsbilder på pc, minnebrikker, Internett-trafikk.  Oppfølging  Vi avtaler videre fremdrift uten politietterforskning eller  Politiet starter undersøkelse/ etterforskning…  Snakke sammen…
 • 5. Hva skal til for at det skal bli en straffesak?  Anmeldelse  Oftest blir anmeldelse inngitt av fornærmede/foreldre/barnevern/skoler.  Mottak av anmeldelse. Pr. post. Oppmøte. Andre personer tilstede.  Hvor mye skal barnevernet utrede? Forventninger fra politiet.  Etterforskning  OBJEKTIVITET. Hva har skjedd? Når? Hvem? Hvor? Hvordan? Skaffe tilveie nødvendige opplysninger  Bevissikring  Avhør /dommeravhør  Ransaking - beslag  Pågripelse  Varetektsfengsling  Påtale  Beslutninger/ saksavgjørelser. Henlegge/Tiltale?  Retten - Avgjør spørsmål om varetekt etter begjæring av politijurist.  Rettssak. Avgjør saken ut fra det som fremkommer i retten. Muntlighetsprinsippet.
 • 6. 2. Etterforskning 3. Påtale 4. Retten 1. Anmeldelse Tidslinje Fra anmeldelse til straff….
 • 7. Vold i nære relasjoner (Straffelovens kap. 25) Seksuelle overgrep (Straffelovens kap. 26)  Aktuelle bestemmelser ved vold i nære relasjoner o Kroppskrenkelse o Kroppsskade o Mishandling i nære relasjoner  Aktuelle bestemmelser ved seksuallovbrudd o Misbruk av overmaktsforhold o Voldtekt av barn under 14 år o Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år o Seksuell handling med barn under 16 år o Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn o Incest
 • 8. Straffeprosesslovens § 226, 3. ledd OBJEKTIV INFORMASJONSINNSAMLING! ”Er en bestemt person mistenkt, skal etterforskningen søke å klarlegge både det som taler mot ham, og det som taler til fordel for ham”
 • 9. Politi, barnevern, helsesøster – mange tilfeller av overgrep som ikke blir anmeldt, til tross for grove beskyldninger/mistanker. Mottaker takler ikke, vil ikke, orker ikke ta saken. Redd for å ta feil – redd for å ødelegge en familie. Vurderinger ved mistanke
 • 10. ANTALL DOMMERAVHØR / TILRETTELAGTE AVHØR I ROMERIKE POLITIDISTRIKT  2004: 20 avhør  2005: 29 avhør  2006: 38 avhør  2007: 41 avhør  2008: 42 avhør  2009: 61 avhør  2010: 99 avhør  2011: 93 avhør  2012: 108 avhør  2013: 160 avhør  2014: 169 avhør  2015: 230 avhør (pr. 31.10)
 • 11. Statens Barnehus Hamar
 • 12. Avhørssituasjon / tilrettelagt avhør
 • 13. Tilrettelagt avhør – hva / hvordan?  Ny forskrift om tilrettelagte avhør  Alle barn under 16 år (vitne/fornærmet)  Barnets forklaring  ”Samtale” med politimann/kvinne – ”særlig skikket person”  Hvordan tilrettelegge for best mulig forklaring  Opptak på lyd/bilde  Hensyn til barneperspektiv / juridiske perspektiv  Brukes evt. som bevis i retten
 • 14. Om samtalen med barnet: Gjelder i familievoldssaker og ved seksualforbrytelser Tenk at barnet skal i tilrettelagt avhør, og da skal detaljene spørres om. Om barnet under det tilrettelagte avhøret refererer til noe som virker som en instruksjon fra noen (barnevern, lærer,foresatte) faller avhøret sterkt i verdi. Spørsmålet vil da bli: Hva har barnet faktisk opplevd og hva har barnet blitt fortalt?
 • 15. Forts. om samtalen med barnet:  Ikke vise egne følelser eller vise avsky som vil kunne forsterke eller nedtone deler av barnets forklaring.  Ikke stille ”lukkede” ja/nei spørsmål  Ikke gi alternativer  Ikke introduser personer eller handlinger  Åpne spørsmål:  Fortell meg om…  Hvordan, hvor, når?  Gjenta det siste barnet sier - Du sa… Fortell mer om det.  Ta opp på lyd?  Tåle pauser – gråt er naturlig.  Oppsummering til slutt – sikre at du har forstått riktig  Skriv ned rett i etterkant – gjerne med spørsmålsformuleringene.
 • 16. SARA (Spousal Assault Risk Assessment Guide) Verktøy for forebygging av partnervold
 • 17. Fenomenforståelse Fase 1: Spennings- oppbygging Han:  Isolerer offeret fra andre  Roper/skriker  Truer/trakasserer/tyranniserer  Raske svingninger i humøret  Kritiserer offeret  Tenner for bagateller Følelseskulde overfor offeret  Kan ruse seg  Begår skadeverk Hun:  Forsøker å roe gjerningsmannen Følelse av å gå på nåler hjemme  Gjør alt for å tilfredsstille  Enten veldig stille, eller veldig pratsom  Hysjer på barna  Trekker seg tilbake  Går med på alle krav Fase 2: Akutt eksplosjon Han:  Slagvåpen / andre våpen  Kvelertak  Drar i håret  Trusler / trakassering  Slår / sparker / spytter  Frihetsberøvelse / tvang  Seksuelle overgrep Hun:  Beskytter seg mot fysiske/seksuelle overgrep  Kan bli apatisk  Kan tilkalle politiet  Forsøker å skjerme barna  Forsøker å roe gjerningsmannen  Kan forsvare seg  Kan flykte Fase 3: ”Hvetebrøds- dager” Han: Trygler og ber om tilgivelse  Viser tilsynelatende anger  Sender blomster, kjøper gaver, sjarmerer  Erklærer sin kjærlighet, ofte overdrevent  Lover at det aldri skal skje igjen  Lover å gå til behandling for raseriet, gjør det sjelden Hun: Fester lit til gjerningsmannen  Stanser separasjonsprosess Flytter hjem igjen  Trekker tilbake påtalebegjæring  Ber om at besøksforbud oppheves  Føler seg glad og lettet – og håper… Voldshjulet (NOU s 51)
 • 18. SARA – Verktøy for forebygging av partnervold  Vurderingsskjema - for å avdekke alvorlighetsgrad og gjentagelsesfare  Tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid (politiet eier ikke problemet alene)  Ulike tiltak skal forebygge nye voldsepisoder  Fokus på både trusselutsatt og trusselutøver  Tiltakene reflekterer farlighetsnivået  Nytt: Forebyggendesporet med bla. motivasjonssamtaler og uniformert hjemmebesøk.
 • 19. li SARA
 • 20. Beskyttelsestiltak Romerike politidistrikt
 • 21. • Det er ikke et krav at anmeldelse foreligger. • Fornærmede må be om det eller allmenne hensyn krever det. • Det må være fare for straffbare handlinger eller andre krenkelser av fornærmedes fred. • Gjerningsmann forbys å oppholde seg på et bestemt sted, eller å forfølge, besøke, kontakte osv… fornærmede. Besøksforbud – strpl. §222 a.
 • 22. Skisser – skal ikke brukes i kampanjen

Related Documents