Naravovarstvo in vključevanje javnosti
v procese odločanja:
primer Krajinskega parka Goričko
Dr. Romina Rodela
Fakulteta z...
Vsebine
1. Konceptualizacija vključevanja javnosti v procese odločanja
2. Proučevanje participativnih praks in naravovarst...
Konceptualizacija vključevanja javnosti
Diskurz vključevanja javnosti ima korenine v
definiciji demokracije:
“možnost za o...
Konceptualizacija vključevanja javnosti
Novodobni interes glede dodatnih možnosti sodelovanja državljanov
pri procesih odl...
Konceptualizacija vključevanja javnosti
Teoretiki govorijo o kirzi demokratičnega sistema in iščejo izhodišča,
alternative...
Konceptualizacija vključevanja javnosti
Državljani Javnost
Vprašanja etike in pravic
(v neki demokraciji)
Vprašanja z prak...
Konceptualizacija vključevanja javnosti
“proces kjer posamezniki, skupine, ali organizacije postanejo aktivni
pri sprejema...
Konceptualizacija vključevanja javnosti
Koga vključiti?
NGO
lovci
podjetniki
kmetje
državne institucije
lokalni prebivalci...
Konceptualizacija vključevanja javnosti
Metodologije in analitični pristopi:
1. Analiza deležnikov in insitucij (Stakehold...
Konceptualizacija vključevanja javnosti
Lestvica vplivnost
Vir: Arnstein’s (1969)
Participacija in naravovarstvo
1. Vključevanje v procese odločanja:
priprave akta, upravljavskega načrta, itd
2. Vključeva...
Participacija in naravovarstvo
1. Vključevanje v procese odločanja
57. Člen (seznanitev javnosti)
(1) Ustanovitelj mora pr...
Participacija in naravovarstvo
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) UL RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
64. Člen (stranke v pos...
študijski primer:
Krajinski park Goričko
Vir:Zavarovana območja, MOP (2008)
Krajinski park Goričko
Integrirani razvoj podeželja: zavarovana območja in le-leh potencial
za socialno učenje (2003-2008)...
Krajinski park Goričko
1. Lokalna pobuda v l.1996
2. Vloga čezmejnega sodelovanja pri
konsolidaciji pobude (vertikalno)
3....
Krajinski park Goričko
Proces ustanavljanja KPG in participacija:
• PR strategija ozaveščanja: forumi, razstave, kulturni ...
Krajinski park Goričko
Levene's Test for
Equality of Variances
t-test for Equality of Means
F Sig. t Df.
Sig.
(2-tailed)
M...
Krajinski park Goričko
Pattie et al. (2003) model za “Socialni kapital” SK=A+E+I
Aktivism (A) družbeni in politični aktivi...
Krajinski park Goričko
KPG in proces ustanavljanja v očeh lokalnega prebivastva:
“Ja, oni so pač... govorili kako bodo oni...
Krajinski park Goričko
“če bi takrat ko so bile tiste delavnice se zadeva nadaljevala takoj. Zato ker so
ljudje bili v vel...
References
Rodela R. 2012. Advancing the deliberative turn in natural
resource management: an analysis of discourses on th...
Hvala!
Email: romina.rodela@ung.si
Citirana in uporabljena literatura
Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." Journal of the American Planni...
of 24

Naravovarstvo in vključevanje javnosti v procese odločanja: primer Krajinskega parka Goričko

Naravovarstvo in vključevanje javnosti v procese odločanja: primer Krajinskega parka Goričko
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naravovarstvo in vključevanje javnosti v procese odločanja: primer Krajinskega parka Goričko

 • 1. Naravovarstvo in vključevanje javnosti v procese odločanja: primer Krajinskega parka Goričko Dr. Romina Rodela Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici Vipavska 13, 5000 Nova Gorica-SI Vabljeno predavanje “Narava kot Vrednota” – DONDES 8.11.2009 Ljubljana, Slovenia
 • 2. Vsebine 1. Konceptualizacija vključevanja javnosti v procese odločanja 2. Proučevanje participativnih praks in naravovarstvo 3. Primer Krajinskega parka Goričko
 • 3. Konceptualizacija vključevanja javnosti Diskurz vključevanja javnosti ima korenine v definiciji demokracije: “možnost za odrasle državljane, da sodelujejo pri procesih odločanja” (“the opportunity to participate in decisions is widely shared among all adult citizens” (Dahl, 1982:6) - volitve (primer metode)
 • 4. Konceptualizacija vključevanja javnosti Novodobni interes glede dodatnih možnosti sodelovanja državljanov pri procesih odločanja se navezuje: 1) nezadovoljstvo z obstoječimi političnimi modeli, s tem kako upravljajo okoljska vprašanja in javno sfero na sploh (Bloomfield et al, 2001;Holmes and Scoones, 2000), primer 2) nezaupanje v ekspertizo in znanstveni input v državne politike (CEC, 2001;Stirling, 2006) 3) pritisk interesnih skupin, katere zmorejo bolj kompleksnih oblike organizacije npr. protesti, bojkoti, peticije, lobiranje
 • 5. Konceptualizacija vključevanja javnosti Teoretiki govorijo o kirzi demokratičnega sistema in iščejo izhodišča, alternative, oz dopolnilne metode za širitev možnosti sodelovanja z javnost in le-te vključitev v procese odločanja. Že v letu 2000 je Evropska komisija izpostavila vključevanje javnosti kot ključno načelo Evropske politike (White Paper on Governance, 2000), to predvsem v povezavi s tedanjim upadom zaupanja v sistem EU. vključevanje javnosti v procese odločanja ⇛ particpativni procesi Državljani Javnost Iz normativnega v instrumentalno zastavljena vprašanja.
 • 6. Konceptualizacija vključevanja javnosti Državljani Javnost Vprašanja etike in pravic (v neki demokraciji) Vprašanja z praktično razsežnostjo (kaj in kako pridobimo z vključevanjem) •pravica do nasprotovanja in izražanja zaskrbljenosti •legitimnost odločitve •dostop do informacij o lokalnih razmerah •poznavanja in tradicionalna znanja •pluralizem vidikov •Informiranje, sodelovanje in učenje Katera javnost? Koga vključiti?
 • 7. Konceptualizacija vključevanja javnosti “proces kjer posamezniki, skupine, ali organizacije postanejo aktivni pri sprejemanju končnih odločitev.” (Wilcox 2003, p. 50). Tipologije participativnosti. Potek postopka. Akterji in vloge le-teh. Ali naj/kako zavarujemo to obmocje? Odločitev sprejemamo v sodelovanju z … Odločitev je bila sprejeta in posredovana v komentar/vpogled/revizijo. Zgoraj navzdol (top-down) Spodaj navzgor (botom-up) Kaj so particpativni procesi ? deležniki Ali je predlog ustrezen?
 • 8. Konceptualizacija vključevanja javnosti Koga vključiti? NGO lovci podjetniki kmetje državne institucije lokalni prebivalci občine • nosilce interesov • deležnike, oz. skupine na katere bo odločitev imela vpliv ali oni nanjo (those who are affected or can affect a decision (Freeman, 1984) • primarni in sekundarni deležniki Specifika razumevanja določene zadeve Definiran interes Spekter vpliva
 • 9. Konceptualizacija vključevanja javnosti Metodologije in analitični pristopi: 1. Analiza deležnikov in insitucij (Stakeholder and insitutional analysis), poudarek na vplivnosti (power to influence). Upravljanje z naravnimi viri – Natural Resource Managemnt Upravljanje z okoljem – Environemntal Managment Environemntal governance 2. Delibereativni pristop vključevanja javnosti poudarek na procesih učenja, oblikovanju mnenja, sodelovanja in drugi proceduralni elementi. Deliberativna Democracija – Deliberative Democracy So-upravljanje – Comanamgnet
 • 10. Konceptualizacija vključevanja javnosti Lestvica vplivnost Vir: Arnstein’s (1969)
 • 11. Participacija in naravovarstvo 1. Vključevanje v procese odločanja: priprave akta, upravljavskega načrta, itd 2. Vključevanje v procese upravljanja: strategija in izvedba monitoringa, itd
 • 12. Participacija in naravovarstvo 1. Vključevanje v procese odločanja 57. Člen (seznanitev javnosti) (1) Ustanovitelj mora pred sprejemom akta o zavarovanju seznaniti javnost z vsebino osnutka akta o ustanovitvi ožjega zavarovanega območja. (2) Osnutek akta o zavarovanju se objavi vsaj v enem javnem glasilu, ki vsebuje tudi naznanilo o tem, kje si lahko zainteresirani ogledajo kartografsko in drugo dokumentacijo v zvezi s predlaganim zavarovanjem, koliko časa bo dokumentacija na vpogled, rok za sprejemanje pripomb ter navedbo organa, ki sprejema pripombe. 58. Člen (javna predstavitev) (1) Ustanovitelj seznani javnost z osnutkom akta o zavarovanju, s katerim se ustanavlja širše zavarovano območje, na javni predstavitvi. (2) Javna predstavitev se opravi z javno obravnavo in z javno predstavitvijo razlogov za zavarovanje, osnutka akta o zavarovanju in kartografske dokumentacije. (3) Javna obravnava in javna predstavitev se opravita v lokalnih skupnostih, v katerih so predvidena zavarovana območja. V soglasju z vsemi lokalnimi skupnostmi se lahko javna predstavitev opravi za vse lokalne skupnosti na enem mestu.2. Vključevanje v procese upravljanja (odločanja): 60. člen (4) Lokalne skupnosti na zavarovanem območju sodelujejo v postopku sprejemanja načrta upravljanja iz prejšnjega odstavka z mnenjem. Zakona o ohranjanju narave – ZON-B (Uradni list RS, št. 41/04 z dne 22. 4. 2004).
 • 13. Participacija in naravovarstvo Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) UL RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004 64. Člen (stranke v postopku) (1) Stranka v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja je nosilec nameravanega posega. (2) Oseba, ki na območju iz 6. točke drugega odstavka 54. člena tega zakona stalno prebiva ali je lastnik ali drug posestnik nepremičnine, ima pravni interes po predpisih o upravnem postopku in ima položaj stranskega udeleženca v postopku. (3) Javno naznanilo iz drugega odstavka 58. člena tega zakona vsebuje tudi vabilo vsem, ki menijo, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa in imajo položaj stranskega udeleženca v postopku skladno z določbami prejšnjega odstavka. (4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ima položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja tudi nevladna organizacija iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, ki je dala svoje mnenje in pripombe skladno z 58. členom tega zakona.
 • 14. študijski primer: Krajinski park Goričko Vir:Zavarovana območja, MOP (2008)
 • 15. Krajinski park Goričko Integrirani razvoj podeželja: zavarovana območja in le-leh potencial za socialno učenje (2003-2008) (Integrated rural development: protected areas and their potential for social learning); IDARI - Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions 5 OP (2003-2006) Splošni raziskovalni cilji Vplivi vključevanja na procese učenja, na lokalne dinamike (razvojne, sodelovanja) in vloga socialnega kapitala pri oblikovanju lokane pobude. Metode dela Primerjalna študija dveh primerov; Triglavski park, Park Goričko Intervijuji; odprti in delno usmerjeni (4+31+8) Vprašalniki (100 v KPG, 108 v TNP) Opazovanje
 • 16. Krajinski park Goričko 1. Lokalna pobuda v l.1996 2. Vloga čezmejnega sodelovanja pri konsolidaciji pobude (vertikalno) 3. Vloga EU sredstev pri oblikovanju ugodnih pogojev (horizontalno) 4. Participativni pristop k ustanavljanju ZO 5. Uredba o krajinskem parku Goričko (UL. RS, št. 101/03) 6. Računsko sodišče (Int. Audit) pozove MOP k izpolnjevanju obvez (Moser et al. 2006) 7. V l. 2005 MOP sprejme začasne upravljavske smernice 8. Operativnost v l.2006. Vir: Rodela (2009)
 • 17. Krajinski park Goričko Proces ustanavljanja KPG in participacija: • PR strategija ozaveščanja: forumi, razstave, kulturni dogodki • Izobraževalne delavnice okoli 15 tematskih sklopov (15 do 20 h), 200 udeležencev, 40 lokalnih ekspertov (Kristanc 2003) • Javne predstavitve in javne obravnave gradiva (Kristanc 2003)
 • 18. Krajinski park Goričko Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t Df. Sig. (2-tailed) Mean Diff. Std. Err. diff 95% Confidence Interval of the diff Lower Upper TNP Equal variances assumed .003 .954 -.989 107 .325 -.164 .166 -.494 .165 Equal variances not assumed -1.074 45.153 .288 -.164 .153 -.472 .144 KPG Equal variances assumed 1.081 .301 -3.505 98 .001 -.820 .234 -1.284 -.356 Equal variances not assumed -3.505 97.023 .001 -.820 .234 -1.284 -.356 GROUP GORIČKO PARK TRIGLAV PARK N Mean* Std. Deviation Std. Error Mean N Mean* Std.Deviation Std. error Mean Not partic. 50 1.62 1.227 .174 84 3.04 .752 .082 Participated 50 2.44 1.110 .157 25 3.20 .645 .129 T-test: Triglav vzorec, ni razlik med udeleženci in (P=3.20, SD=.645) in ne-udeleženci (NP=3.04, SD=.752), t(109)=-.989, p=.325. Goričko vzorec, so razlike med udeleženci (P=2.44, SD=1.11) in ne-udeleženci (NP=1.62, SD=1.22); t(100), p=.001). Vir: Rodela (2008)
 • 19. Krajinski park Goričko Pattie et al. (2003) model za “Socialni kapital” SK=A+E+I Aktivism (A) družbeni in politični aktivism, Vključenost v skupnost (E), Delovanje za skupnost (I). 6,004,002,000,00-2,00-4,00-6,00 Social Capital TNP 20 15 10 5 0 Frequency Mean = -2,9837E-16 Std. Dev. = 2,17923 N = 109 Histogram 6,004,002,000,00-2,00-4,00-6,00-8,00 Z_SocialCapital_3 20 15 10 5 0 Frequency Mean = -2,3315E-15 Std. Dev. = 2,18166 N = 100 Histogram
 • 20. Krajinski park Goričko KPG in proces ustanavljanja v očeh lokalnega prebivastva: “Ja, oni so pač... govorili kako bodo oni nekaj... naredili, neke povezave naredili en drugemu. Ampak zdaj je to že od tega. Park živi bolj papirnato kot pa v naravi. Ne vem. Oni so pač tolmačli tak da bo kmet lahko vse nekaj pridelal, nekak prodal. Ampak moramo gledati realno kaj je izvedljivo in te tako nekj posploševati, objubljati, kaj vse bo park prinesel. To na primer imajo urejeno v Avstriji, tudi tam se kdaj udeležujem seminarjev.” (kmet, 2005)
 • 21. Krajinski park Goričko “če bi takrat ko so bile tiste delavnice se zadeva nadaljevala takoj. Zato ker so ljudje bili v velikih pričakovanjih, pripravljeni tudi sami marsi kaj narediti. Zdaj pa počasi, drugo leto že gre, zdaj so se zadeve ustavile in bo potrebno spet veliko delati da v ljudje najdeš tisto zaupanje da bodo začeli sami delati.. “ (zaposlen v javni upravi, 2005) “Ljudje so odzvali se z enim optimizmom. Zdaj je to nekje...propadlo v enem smislu, še malo pa bo izviselo vse. Edino nekaj posameznikov se nas trudi.Tak vsak po svoje ampak to ni to, če se vsak po svoje muči.Ker to spet čakaš od nekoga neko centralistično pomoč, da bi nekje bil. No, tak da nobene koristi ne čutim.” (obrtnik, 2005)
 • 22. References Rodela R. 2012. Advancing the deliberative turn in natural resource management: an analysis of discourses on the use of local resources. Journal of Environmental Management. 96(1):26-34 Rodela R. 2009. Integrated rural development: protected areas and their potential for social learning. PhD Thesis. University of Sussex. Brighton, UK
 • 23. Hvala! Email: romina.rodela@ung.si
 • 24. Citirana in uporabljena literatura Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." Journal of the American Planning Association 35, no. 4 (1969): 216-24. Bloomfield, Dan , Kevin Collins, Charlotte Fry, and Richard Munton. "Deliberation and Inclusion: Vehicles for Increasing Trust in Uk Public Governance?" Environment and Planning C: Government and Policy 19, no. 4 (2001): 501-13. Dahl, R. Dilemmas of Pluralistic Democracy. New Haven, CT: Yale University Press, 1982. Dahl, R.1989 Democracy and Its Critics. London: Yale University Press,. Dešnik, Stanka. "The Future of the Cultivated Landscape in the Three-Lateral Park Goricko-Raab-Órseg." Paper presented at the Nature Parks – Prospects for Rural Areas in Europe, 29th October, Leipzig 2004. Holmes, Tim, and Ian Scoones. "Participatory Environmental Processes: Experiences from North and South." In IDS Working paper 113. Brighton, 2000. Kristanc, Jana. "Slovenija Bogatejsa Za Nov Park - Krajinski Park Goricko." Okolje in Prostor 97 (2003): 2. Parkins, John R., and Ross E. Mitchell. "Public Participation as Public Debate: A Deliberative Turn in Natural Resource Management." Society & Natural Resources 18, no. 6 (2005): 529 – 40. Pattie, Charles , Patrick Seyd, and Paul Whiteley. "Citizenship and Civic Engagement: Attitudes and Behaviour in Britain." Political Studies 51 (2003): 443 - 68. Prell C, Reed MS, Hubacek K (2009) Social network analysis and stakeholder analysis for natural resource management. Society & Natural Resources Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, Stringer LC (in prep.) Who's in and why? Stakeholder analysis for participatory natural resource management. Submitting to Journal of Environmental Management Rodela, Romina. "Integrated Rural Development: Protected Areas and their Potential for Social Learning, Phd Thesis. University of Sussex, SPRU, Brighton, 2008. Rodela, Romina, and Mateja Šmid. "Ucece Regije: Primer Pomurja in Ustanovitve Krajinskega Parka Goricko." In Veliki Razvojni Projekti in Skladen Regionalni Razvoj, edited by Janez Nared. Ljubljana: Zalozba ZRC, 2007. Stirling, Andrew. "Analysis, Participation and Power: Justification and Closure in Participatory Multi-Criteria Analysis." Land Use Policy 23, no. 1 (2006): 95-107. West, Paige , James Igoe, and Dan Brockington. "Parks and Peoples: The Social Impact of Protected Areas." Annu. Rev. Anthropology 35

Related Documents