Name of the teacher : Surya Suresh Std. VIII
Name of the school : Govt. Boys Adoor Age : 13
Subject : Biology Strength :...
12) kznkv {_u¬, tlmÄÌn {^njyÂ, AbÂsj-bÀ F¶o ]ip-¡Ä hntZi C-§-fm-Wv.
13) AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ C-§-fn k¦-c-bn--§fpw DÄs¸-...
AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ kky-hÀ¤-§-sf-¡p-dn¨v Hcp NÀ¨ kwL-Sn-¸n-¡p-¶p.
AXypÂ]mZ--ti-jn-I-sf-¡p-dn¨v Fs´Ãmw hnh-c-§Ä n§Ä ÂIpw ...
tcJ-s¸-Sp-¯m³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p.
NÀ¨m kqN-I-§Ä
KpW-ta-·-bpÅ tImgn-IÄ
KpW-ta-·-bpÅ Xmdm-hp-IÄ
KpW-ta-·-bpÅ ImS-IÄ
KpW-ta-...
tImgn AXpey ¹nan-¯v, tdm¡v,
sFeâvsd-Uv,
ssatm¡ etKm¬
Ip«n-IÄ NmÀ«v nco-£n-¡p-¶p.
hntZ-i-bn--§fpw Xt±-iob C-§-fnepw sa¨...
of 5

Name of the teacher surya

lesson plan
Published on: Mar 5, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Name of the teacher surya

  • 1. Name of the teacher : Surya Suresh Std. VIII Name of the school : Govt. Boys Adoor Age : 13 Subject : Biology Strength : Unit : Irjn PohoXw Xs¶ Date : 12.06.2014 Topic : AXyp-Â]m-Z tijn-bpÅ Duration : 45 min hfÀ¯parK-§Ä Curricular Statement nco-£Ww, NÀ¨, Bib hnn-a-bw, hÀ¤o-I-cn-¡Â F¶nhbneqsS AXyp-ev]m-Z tijn-bpÅ hfÀ¯p arK-§sf¡pdn-¨pÅ ]Ww. Content Analysis Term - AXypÂ]m-Ztijn, kp-μn-n, tPgvkn, kznkv{_u¬, apd, _mZm-h-cn, nen-c-hn, ae-_m-dn, Pavm-]m-cn, ssatmÀ¡, {Kma-e-£van, At¦m-W, Kncn-cm-P, akvI-hn, _¡n³kv, tdmb³kv, t_m_v sshäv, Xt±-iob C-§Ä, hntZi C-§Ä. Facts - 1 ) Ipdª apXÂap-S-¡n BZm-b-I-c-amb Dev]m-Z--¯n-p-th­n D]-tbm- Kn-¡p¶ hfÀ¯p-ar-K-§sf AXypÂ]m-Z--ti-jn- bpÅ hfÀ¯p arK-§Ä F¶p ]d-bp-¶p. 2) ]mÂ, ap«, amwkw F¶n-h-bv¡p-th­n hfÀ¯p arK-§sf B{i-bn-¡p- ¶p-­v. 3) kp-μnn, tPgvkn, kznkv{_u¬ apX-em-bh tIc-f-¯nse Imem-h-Øbv¡v Ap-tbm-Py-amb AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ ]ip-¡-fm-Wv. 4) apd, _Zm-h-cn, ne-hcn F¶nh AXypÂ]m-Z tijn-bpÅ Fcp-a-I-fm-Wv. 5) ae-_m-dn, Pavm-hmcn F¶nh sa¨-s¸« Cw BSp-I-fm-Wv. 6) ssatmÀ¡, {Kma-e-£van, At¦m-W, Kncn-cmP F¶nh hnI-kn-¸n-s¨-Sp¯ KpW-n-e-hm-c-apÅ tImgn-I-fm-Wv. 7) akvI-hn, s]¡n³kv, tdmb³kv F¶nh KpW-ta³a-bpÅ Xmdm-hp-IÄ BWv. 8) Cd-¨n¡pw ap«bv¡pw th­n B{i-bn-¡p¶ ImS-I-fmWv t_m_vsshäv, Pm¸-okv F¶n-h. 9) kp-μn-n, Pgvkn F¶nh k¦-c-bw ]ip-¡-fm-Wv. 10) AXpey k¦-c-bnw tImgn-I-fm-Wv. 11) sh¨qÀ, kln-hmÄ, sdUvknÔn apX-em-bh AXypÂ]m-Z tijn-bpÅ Xt±-Iob C-§-fm-Wv.
  • 2. 12) kznkv {_u¬, tlmÄÌn {^njyÂ, AbÂsj-bÀ F¶o ]ip-¡Ä hntZi C-§-fm-Wv. 13) AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ C-§-fn k¦-c-bn--§fpw DÄs¸-Sp-¶p. Concept : Ipdª apXÂap-S-¡n BZm-b-I-c-amb DÂ]m-Zw Dd-¸m-¡m³ AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ ]£n-ar-Km-Zn-I-sf-¡p-dn-¨pÅ imkv{Xo-b-amb]Tw D]-I-cn-¡p-¶p. Learning oucome : Ip«n Remembering a) apI-fn ]dª ]Z-§Ä, hkvXp-X-IÄ F¶n-h-bn Adnhv tSp¶p. Understading b) nco-£Ww, NÀ¨, Bib hnn-abw sN¿Â F¶n-h-bn Ignhv tSp-¶p. Applying c) AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ hfÀ¯p-ar-K-§-tfbpw ]£n-I-tfbpw Ipdn¨pw Ahbv¡v BZm-b-I-c-amb Irjn-bn-epÅ Øm-s¯-¡p dn¨pw Nn´n-¡p-hm- pÅ Ignhv tSp-¶p. Analysing- d) AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ Xt±i C-§-sfbpw hntZ-i-bn--§-tfbpwthÀXn-cn¨v Xc-Xayw sN¿m³ atm- `mhw Pn-¡p-¶p. AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ ]£n arKm-Xn-I-sf-¡p-dn¨pw Ahbv¡vBZm-b-I-c-amb Irjn-bn-epÅ amä-s¯-¡p-dn ¨pw Nn´n-¡p-hm-pff Ignhv tSp-¶p. Evaluating Pre-requisite Irjn BZm-b-I-c-am-¡p-¶-Xn-p-th­n KpW-ta³a-bpÅ kky-§sf t]mse ]£n-ar-Km-Zn-I-tfbpw D]-tbm-Kn-¡p-¶p. teaching learning resources F) hfÀ¯p-ar-K-§Ä _n) NÀ¨m kqN-I-§Ä kn) tNm¡v t_mÀUv Un) NmÀ«v Classroom Interaction Actual Response Introduction Ip«n-IÄ Nn´n-¡p-Ibpw D¯-c-§Ä ]d-bp-Ibpw
  • 3. AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ kky-hÀ¤-§-sf-¡p-dn¨v Hcp NÀ¨ kwL-Sn-¸n-¡p-¶p. AXypÂ]mZ--ti-jn-I-sf-¡p-dn¨v Fs´Ãmw hnh-c-§Ä n§Ä ÂIpw sN¿p-¶p. Presentation {]hÀ¯w 1 NÀ¨m-kq-N-I-§-fpsS klm-b-t¯m-Sp-IqSn AXypÂ]m-Z tijn-bpÅ ]ip, BSv, Fcp-a, F¶n-h-sb-¡p-dn¨v NÀ¨ sNbvXv Xcw-Xn-cn¨v kb³kv Ub-dn-bn tcJ-s¸- Sp-¯p-hm³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p. {Kq¸n NÀ¨ sNbvXv IrXy-ambn Xcw Xncn-hp- IÄ ÂIp-¶p. NÀ¨m kqNIw tIc-f-¯nse Imem-h-Øbv¡v Ap-tbm-Py-amb AXypÂ]m-Z tijn-bpÅ ]ip-¡Ä Gh? AXypÂ]m-Z tijn-bpÅ Fcp-a-IÄ Gh? AXypÂ]m-Z tijn-bpÅ BSp-IÄ Gh? AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ tijn-bpÅ ]ip-¡Ä þ kp-μn-n, tPgvkn, kznkv {_u¬ k¦-c-bnw ]ip-¡Ä þ kp-μn-n, tPgvkn, t{Imkv Xt±-i-bnw ]ip-¡Ä þ sh¨qÀ, kln-hmÄ, sdUvknÔn hntZ-i-bnw ]ip-¡Ä þ kznkv, {_u¬, Ab¬sh-bÀ, thmÄÌo³ AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ BSp-IÄ þ ae-_m-dn, Pavm-]mcn hntZ-i-bnw BSp-IÄ þ BÂss]³, t_mhÀ AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ Fcp-a-IÄ þ apc, _Zm-h-cn, ne-hcn Ip«n-IÄ D¯cw ]d-bp¶p {]hÀ¯w þ 2 KpW-ta-·-bpÅ AtIw ]£n-bn--§sf mw amwk-¯npw ap«bv¡pw th­n hnI-kn- ¸n¨v ]cn-]m-en¨v t]mcp-¶p. Ah GsX-s¡-bm-sW¶pw GXv hn`m-K-¯n DÄs¸- Sp-¶p-sh¶pw kqN-I-§-fpsS klm-b-t¯msS Xcw-Xn-cn¨v kb³kv Ub-dn-bnÂ
  • 4. tcJ-s¸-Sp-¯m³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p. NÀ¨m kqN-I-§Ä KpW-ta-·-bpÅ tImgn-IÄ KpW-ta-·-bpÅ Xmdm-hp-IÄ KpW-ta-·-bpÅ ImS-IÄ KpW-ta-·-bpÅ tImgn-IÄ þ ssatm-¡, {Kma-e-£van, At¦m-W, Kncn-cmP k¦-c-bnw tImgn þ AXpey hntZ-i-bnw tImgn þ ¹nan¯v tdm¡v, ssatmÀ¡, etKm¬ KpW-ta³a-bpÅ Xmdm-hp-IÄ þ akv¡-hn, ss]¡nÄkv, tdmb³kv KpW-ta³a-bpÅ ImS-IÄ þ t_m_v sshäv, Pm¸-okv ImS Ip«n-IÄ {i²n-¡p¶p {]hÀ¯w þ 3 mw ]cn-]m-en¨pt]mcp¶ AXypÂ]m-Z-ti-jn-bpÅ C-§-fn k¦-c-bn--§fpw Xt±-i-bn--§-fpw, hntZ-Iibn-§fpw DÄs¸-Sp-¶p. Ah GsXm-s¡-bm-sW¶v kb³kv Ub-dn-bn ]«n-I-s¸-Sp-¯p-hm³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p. t{ImUo-I-cn-¡p-hm- mbn A[ym-]nI NmÀ«v {]ZÀin-¸n-¡p-¶p. Ip«n-IÄ {Kq¸n NÀ¨ sNbvXv D¯-c-§Ä ]d-bp- ¶p. Cw k¦-c-bn--§Ä Xt±-iob C-§Ä hntZ-i-bn--§Ä ]ip kp-μnn, Pgvkn, t{Imkv sh¨qÀ, kln-emÄ, sdUv knÔn kznkv{_u¬ tlmÄÌo³, {^njy³ AbÀsj-bÀ BSv Pavm-]m-cn, ae- _m-dn, A«-¸mSn BSv BÂssh³ t_mhÀ Fcpa apd, _mZm-h-cn, Ip«-mSv
  • 5. tImgn AXpey ¹nan-¯v, tdm¡v, sFeâvsd-Uv, ssatm¡ etKm¬ Ip«n-IÄ NmÀ«v nco-£n-¡p-¶p. hntZ-i-bn--§fpw Xt±-iob C-§-fnepw sa¨-s¸« khn-ti-j-X-bp-Å-h-bp-s­- ¦nepw Ah-bn ]ecpw k¦-c-bn-MvÄ Aà F¶v ]d-ªvsIm­v A[ym-]nI t{ImUo-I-cn-¡ p-¶p. Ip«n-IÄ Bibw {Kln-¡p-¶p. Review 1.)tIc-f-¯nseImem-h-Øbv¡vAp-tbm-Py-amb AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ ]ip- ¡Â Gh? 2.) k¦-c-bnw tImgn-IÄ Gh? 3.) Xt±i Cw Fcp-a-IÄ Gh? Following activity AXypÂ]m-Z--ti-jn-bpÅ Pohn-hÀ¤-§-sf-¡p-dn¨v Hcp t{]mPIvSv X¿m-dm-¡p-I.