NNoottaa MMiiccrroossoofftt PPoowweerrppooiinntt
22000077 ((AAssaass))
Disediakan oleh : Syazleena binti Yahya
2
KKeennaallii MMiiccrroossoofftt PPoowweerrppooiinntt 22000077 GGeettttiinngg SSttaarrtteedd
(m/s 55))
 Microsoft Office...
3
 Arah Perkataan Text Direction
MMeennaammbbaahh KKaanndduunnggaann SSllaaiidd AAddddiinngg CCoonntteenntt
(m/s 2255))
...
4
 Ulangtayang Pergerakan Animation Preview
 Pilihan pada Pertunjukan Slaid Slide Show Options
MMeenncceettaakk PPrriinn...
5
KKeennaallii MMiiccrroossoofftt PPoowweerrppooiinntt 22000077 GGeettttiinngg SSttaarrtteedd
Ketika memulakan penggunaan ...
6
Butang Microsoft Office Microsoft Office Button
Butang Microsoft Office dapat melaksanakan pelbagai fungsi yang terdapat...
7
Berikut adalah kumpulan yang terdapat pada setiap tab :
Home: Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing, and Editing
I...
8
Mini Toolbar
Mini Toolbar merupakan salah satu fungsi baru di dalam Office 2007. Toolbar ini terapung dan
akan dipaparka...
9
Slide Views
Persembahan dapat dipaprkan dalam pelbagai bentuk paparan. Pada tab View, kumpulan
Presentation views memben...
10
Proofing
Fungsi ini membenarkan ejaan anda
diperiksa dan dibetulkan. Anda boleh set
auto correction settings dan boleh
...
Simpan Save
Fungsi ini membolehkan anda menentukan bagaimana slaid presentation anda di simpan. Anda
boleh menentukan bera...
Customize
Customize membenarkan anda untuk menambah fungsi pada Quick Access Toolbar. Jika
terdapat tools yang kerap digun...
13
Untuk membina satu persembahan baru daripada satu template :
 Klik Microsoft Office Button
 Klik New
 Klik Installed...
14
Untuk membina satu persembahan baru daripada persembahan sediada :
 Klik Microsoft Office Button
 Klik New
 Klik New...
Untuk membina satu persembahan baru
daripada Word outline:
 Klik slaid di mana anda mahukan
outline itu bermula.
 Klik N...
16
Andaa mungkin memerlukan penggunaan fungsi Save As apabila anda ingin menyimpan
persembahan tersebut menggunakan nama y...
17
Untuk membina slaid yang ditiru seperti slaid sebelumnya (duplicate) :
 Pilih slaid yang ingin
ditiru(diduakan)/duplic...
Untuk membina slaid daripada persembahan yang lain :
 Pilih slaid serta merta SEBELUM
slaid baru ditempatkan.
 Klik buta...
Untuk mengaplikasikan warna yang baru
pada tema :
 Klik anak panah ke bawah pada
Colors
 Pilih set warna atau klik Creat...
20
MMeenngggguunnaappaakkaaii kkaanndduunnggaann ssllaaiidd WWoorrkkiinngg wwiitthh CCoonntteenntt
Memasukkan Perkataan En...
Salin dan Tampal Copy and Paste
Untuk menyalin dan menampal data :
 Pilih item yang ingin disalin
 Pada Clipboard Group ...
22
MMeemmffoorrmmaatt ppeerrkkaattaaaann FFoorrmmaattttiinngg TTeexxtt
Menukar Jenis dan Saiz Tulisan Change Font Typeface...
23
Untuk menukar saiz tulisan To change the font size:
 Klik anak panah disebelah saiz
tulisan dan pililh saiz yang
berse...
 Pilih perkataan
 Klik Insert tab
 Klik butang WordArt
 Pilih WordArt
Untuk mengubahsuai gaya WordArt
 Pilih WordArt
...
25
o Align Right: Kedudukan perkataan di kanan margin
o Justify: meletakkan kedudukan perkataan betul-betul antara kiri da...
26
Senarai Pernomboran dan Butang Bulletedand NumberedLists
Untuk menambah senarai ke dalam perkataan sedia ada :
 Pilih ...
27
 Klik anak panah disebelah butang atau pernomboran dan pilih gaya yang dikehendaki.
Menambah Video Adding Video
Klip v...
28
Menambah Audio Adding Audio
Klip audio boleh ditambah ke dalam persembahan. Untuk memasukkan klip audio :
 Klik butang...
29
Manambahkan Clip Art Adding Clip Art
Untuk menambah Clip Art :
 Klik Insert Tab
 Klik butang Clip Art
 Cari clip art...
30
Mengubahsuai Gambar dan Clip Art Editing Picturesand Clip Art
Apabila anda menambahkan grafik di dalam persembahan,terd...
31
Menambah Bentuk Adding aShape
Untuk menambah bentuk :
 Klik Insert Tab
 Klik butang Shapes
 Klik bentuk yang anda pi...
32
Menambah SmartArt Adding SmartArt
SmartArt merupaka fungsi yang terdapat di dalam Office 2007 yang membolehkan anda
mem...
33
Menambah Album Foto Adding aPhotoAlbum
Fungsi ini membolehkan anda membina sebuah album foto dengan mudah untuk berkong...
34
JJaadduuaall TTaabblleess
Jadual digunakan untuk memaparkan data di dalam format jadual.
Membina Jadual Create aTable
U...
35
Mengubahsuai Strukturdan Format Jadual
Untuk mengubahsuai struktur jadual :
 Klik jadual dan perhatikan, anda akan dap...
36
CCaarrttaa CChhaarrttss
Carta membolehkan anda memaparkan maklumat yang terdapat di dalam helaian kerja di
dalam format...
37
Mengubahsuai Data Carta Edit Chart Data
To edit chart data:
 Klik di atas carta
 Klik Edit Data pada Design tab
 Uba...
Untuk mengubahsuai saiz carta :
 Klik carta tersebut
 Klik pada mana-mana bucu dan seret ke saiz yang dikehendaki.
Untuk...
39
Di dalam Design tab, anda dapat menentukan jenis carta, layout, gaya dan lokasi.
DI dalamLayout tab, anda dapat menentu...
40
 Pilih animasi yang sesuai atau klik Transition dialog box
Untu mengubahsuai transisi slaid :
 Masukkan bunyi dengan ...
41
Untuk memilih supaya advance a slide:
 Pilih Advance on Mouse Click, atau
 Automatik selepas beberapa saat
Animasi Sl...
42
Pilihan Pertunjukan Slaid SlideShow Options
Pilihan yang ada adalah seperti berikut:
 Pra-tayang pertunjukan slaid dar...
43
Rakaman Suara Latar Record Narration
Jika anda ingin memasukkan rakaman suara latar ke dalam slaid :
 Klik butang Reco...
44
MMeenncceettaakk PPrriinnttiinngg
Membina Nota Pembentang CreateSpeaker Notes
Nota Pembentang Speaker Notes boleh ditam...
45
Untuk menggunakan pilihan untuk mencetak:
 Klik Microsoft Office Button
 Klik Print
 Di dalam Print Dialog Box, Klik...
46
Untuk keluar daripada skrin pra-tayang mencetak :
 Klik butang Close Print Preview
Persembahan Pakej Package aPresenta...
47
PPeennyyeeddiiaaaann PPrroojjeekk
TTiipp TTiippss
Tips Rekabentuk
 Kesemua slaid perlu mempunyai rekaan yang sama/kons...
48
Periksa Ejaan Spell Check
Untuk memeriksa ejaan di sepanjang persembahan :
 Klik butang Spelling di dalamProofing grou...
49
of 49

Nota ms powerpoint 2007 asas instun

Powerpoint
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nota ms powerpoint 2007 asas instun

 • 1. NNoottaa MMiiccrroossoofftt PPoowweerrppooiinntt 22000077 ((AAssaass)) Disediakan oleh : Syazleena binti Yahya
 • 2. 2 KKeennaallii MMiiccrroossoofftt PPoowweerrppooiinntt 22000077 GGeettttiinngg SSttaarrtteedd (m/s 55))  Microsoft Office Toolbar  The Ribbon  Quick Access Toolbar  Mini Toolbar  Navigasi Navigation  Paparan Slaid Slide Views CCuussttoommiizzee PPoowweerrppooiinntt (m/s 9 ))  Popular  Proofing  Simpan Save  Advanced  Customize MMeemmbbiinnaa PPeerrsseemmbbaahhaannCCrreeaattiinngg aa PPrreesseennttaattiioonn (m/s 1122))  Persembahan Baru New Presentation  Simpan Persembahan Save a Presentation  Menambah Slaid Add Slides  Tema Themes MMeenngggguunnaappaakkaaii kkaanndduunnggaann ssllaaiidd WWoorrkkiinngg wwiitthh CCoonntteenntt (m/s 2200))  Memasukkan perkataan Enter Text  Memilih perkataan Select Text  Salin dan Tampal Copy and Paste  Potong dan Tampal Cut and Paste  Undo/Redo  Periksa Ejaan Spell Check MMeemmffoorrmmaatt ppeerrkkaattaaaann FFoorrmmaattttiinngg TTeexxtt (m/s 2222))  Menukar Jenis Perkataan dan Saiz Change FontTypefaceand Size  Gaya Perkataan dan Kesan Font Styles andEffects  Menukar Warna Perkataan Change Text Color  SeniPerkataan WordArt  Menukar Kedudukan Perenggan Change Paragraph Alignment  Indent Perenggan Indent Paragraphs
 • 3. 3  Arah Perkataan Text Direction MMeennaammbbaahh KKaanndduunnggaann SSllaaiidd AAddddiinngg CCoonntteenntt (m/s 2255))  Menukar Saiz Kotak Perkataan Resize a Textbox  Senarai Pernomboran dan Butang BulletedandNumberedLists  Senarai Bersarang Nested Lists  Memformat Senarai Formatting Lists  Menambah Video Adding Video  Menambah Audio Adding Audio GGrraaffiikk GGrraapphhiiccss (m/s 2288))  Menambah Gambar Adding a Picture  Menambah ClipArt Adding ClipArt  Ubahsuai Gambar dan ClipArt Editing PictureandClipArt  Menambah Bentuk Adding Shapes  Menambah SmartArt Adding SmartArt  Menambah Album Foto Adding a PhotoAlbum JJaadduuaall TTaabblleess (m/s 3344))  Membina Jadual Createa Table  Memasukkan data ke dalamJadual Enter Data in a Table  Memformat Jadual Format a Table  Memasukkan Jadual dari Word atau Excel Inserta Tablefrom Wordor Excel CCaarrttaa CChhaarrttss (m/s 3366))  Membina Carta Createa Chart  Ubahsuai Data Carta Edit Chart Data  Ubahsuai Carta Modify a Chart  Alat Bantuan untuk Carta Chart Tools  Menampal Carta daripada Excel Paste a Chart fromExcel KKeessaann ppaaddaa SSllaaiidd SSlliiddee EEffffeeccttss (m/s 3399))  Transisi Slaid Slide Transitions  Pergerakan Slaid Slide Animation
 • 4. 4  Ulangtayang Pergerakan Animation Preview  Pilihan pada Pertunjukan Slaid Slide Show Options MMeenncceettaakk PPrriinnttiinngg (m/s 4444))  Membina Nota untuk Pembentang CreateSpeakerNotes  Mencetak Persembahan Print a Presentation  Persembahan secara pakej Package a Presentation TTiipp TTiippss (m/s 4477))  Tips untuk Rekabentuk Design Tips  Tip untuk Persembahan Presentation Tips  Pemeriksaan Ejaan Spell Check
 • 5. 5 KKeennaallii MMiiccrroossoofftt PPoowweerrppooiinntt 22000077 GGeettttiinngg SSttaarrtteedd Ketika memulakan penggunaan perisian Ms Powerpoint 2007, anda akan dapati terdapat banyak fungsi yang sama seperti versi sebelumnya. Anda juga akan dapat mengenalpasti terdapat pelbagai ciri baru yang dapat dicuba dan digunakan sebaik-baiknya. Terdapat 3 fungsi utama yang perlu anda ingat ketika menggunakan Ms Powerpoint 2007 ini iaitu : Microsoft Office Button, the Quick Access Toolbar, dan Ribbon. Persembahan Powerpoint Presentations Sesebuah persembahan merupakan satu koleksi data dan maklumat yang perlu disampaikan kepada kumpulan sasaran tertentu. Sebuah persembahan powerpoint pula merupakan satu koleksi slaid elektronik yang mengandungi perkataan, gambar, grafik, jadual, bunyi dan video. Koleksi ini dapat dimainkan secara automatik atau dikawal oleh pembentang.
 • 6. 6 Butang Microsoft Office Microsoft Office Button Butang Microsoft Office dapat melaksanakan pelbagai fungsi yang terdapat di dalam menu File pada versi lama Ms Powerpoint. Butang ini membenarkan anda membina satu persembahan baru, membuka persembahan yang telah sedia ada, menyimpan, mencetak dan menutup persembahan tersebut. Riben Ribbon Panel yang terdapat di atas bahagian dokumen powerpoint dikenali sebagai Riben. Riben ini mengandungi 7 tab : Home, Insert, Design, Animations, Slide Show, Review and View. Setiap tab terbahagi kepada beberapa kumpulan fungsi. Kumpulan-kumpulan ini akan digunakan ketika membangunkan, merekabentuk dan mengubahsuai slaid Powerpoint. Kebiasaannya, fungsi yang kerap digunakan akan dipaparkan pada riben. Untuk memaparkan sungsi tambahan yang jarang digunakan, klik anak panah kecil pada bawah dan kanan pada setiap kumpulan.
 • 7. 7 Berikut adalah kumpulan yang terdapat pada setiap tab : Home: Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing, and Editing Insert: Tables, Illustrations, Links, Text, and Media Clips Design: Page Setup, Themes, Background Animations: Preview, Animations, Transition to this Slide Slide Show: Start Slide Show, Set Up, Monitors Review: Proofing, Comments, Protect View: Presentation Views, Show/Hide, Zoom, Window, Macros Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar merupakan toolbar yang mempunyai arahan yang ingin anda gunakan. Anda boleh meletakkan quick access toolbar ini pada bawah atau atas riben. Untuk menukar kedudukan quick access toolbar ini, klik pada anak panah di akhir tollbar dan, klik Show Below the Ribbon. Anda juga dapat menambahkan item yang terdapat pada quick access toolbar ini. Klik kanan pada mana-mana item di dalam Butang Microsoft Office atau Riben dan, klik Add to Access Toolbars. Satu jalan pintas kepada item tersebut akan ditambah.
 • 8. 8 Mini Toolbar Mini Toolbar merupakan salah satu fungsi baru di dalam Office 2007. Toolbar ini terapung dan akan dipaparkan ketika anda memilih perkataan atau klik kanan pada perkataan. Ia akan memaparkan alat untuk memformat yang biasa digunakan seperti Bold, Italics, Fonts, Font Size dan Font Color. Navigasi Navigation Navigasi pada kesemua slaid dapat dilakukan melalui menu Slide Navigation pada sebelah kiri skrin. Turut dipaparkan rangka daripada bahan yang telah dimasukkan ke dalam slaid persembahan. Untuk mencapai rangka tersebut, klik pada tab outline.
 • 9. 9 Slide Views Persembahan dapat dipaprkan dalam pelbagai bentuk paparan. Pada tab View, kumpulan Presentation views membenarkan anda untuk memaparkan slaid secara Normal, Slide Sorter, Note Page, Slide Show, Slide Master, Handout Master dan Notes Master. CCuussttoommiizzee PPoowweerrPPooiinntt Powerpoint 2007 menawarkan fungsi yang mencakupi pelbagai keperluan yang mana membolehkan anda membuat slaid Powerpoint dihasilkan dengan lebih baik dan berkesan. Untuk mencapai fungsi yang boleh diubahsuai ikut keperluan itu (customizable), berikut adalah langkah yang boleh dilakukan :-  Klik Office Button  Klik Powerpoint Options termasuk gambar pada OB Menu. Popular Fungsi ini membenarkan anda mengubah persekitaran skrin ketika anda menggunakan Powerpoint ini dengan cara menukar pada mini toolbar, warna tema (color scheme) dan turut membenarkan anda mencapai fungsi Live Preview. Fungsi iini membenarkan anda untuk memaparkan keputusan apabila cuba mengaplikasikan rekabentuk yang dipilih sebelum sah mengaplikasikannya dalam keadaan sebenar.
 • 10. 10 Proofing Fungsi ini membenarkan ejaan anda diperiksa dan dibetulkan. Anda boleh set auto correction settings dan boleh menggunakan fungsi untuk mengabaikan sesetengah kesalahan perkataan di dalam dokumen melalui Custom Dictionaries.
 • 11. Simpan Save Fungsi ini membolehkan anda menentukan bagaimana slaid presentation anda di simpan. Anda boleh menentukan berapa kerap auto save boleh diset dan di mana anda mahu menyimpan dokumen tersebut. Advanced Fungsi ini membenarkan anda menentukan pilihan untuk edit, salin, tampal, cetak, papar, pertunjukan slaid (slide show) dan beberapa setting umum.
 • 12. Customize Customize membenarkan anda untuk menambah fungsi pada Quick Access Toolbar. Jika terdapat tools yang kerap digunakan, anda mungkin mahu memasukkan tools tersebut ke dalam Quick Access Toolbar. MMeemmbbiinnaa PPeerrsseemmbbaahhaannCCrreeaattiinngg aa PPrreesseennttaattiioonn Persembahan Baru New Presentation Anda dapat memulakan sesuatu persembahan yang baru samada daripada satu slaid yang kosong, template, persembahan sediada atau Word Outline. Untuk membina satu persembahan daripada slaid yang kosong :  Klik Microsoft Office Button  Klik New  Klik Blank Presentation
 • 13. 13 Untuk membina satu persembahan baru daripada satu template :  Klik Microsoft Office Button  Klik New  Klik Installed Templates atau Browse through Microsoft Office Online Templates  Klik template yang anda pilih
 • 14. 14 Untuk membina satu persembahan baru daripada persembahan sediada :  Klik Microsoft Office Button  Klik New  Klik New from Existing  Cari dan klik persembahan yang diinginkan
 • 15. Untuk membina satu persembahan baru daripada Word outline:  Klik slaid di mana anda mahukan outline itu bermula.  Klik New Slide pada Home tab  Klik Slides from Outline  Cari dan klik dokumen Word yang mengandungi outline tersebut. Menyimpan Persembahan Save aPresentation Apabila anda menyimpan persembahan, anda mempunyai dua pilihan : Save atau Save As. Untuk menyimpan dokumen :  Klik Microsoft Office Button  Klik Save
 • 16. 16 Andaa mungkin memerlukan penggunaan fungsi Save As apabila anda ingin menyimpan persembahan tersebut menggunakan nama yang lain atau menyimpannya untuk versi Powerpoint yang sebelumnya. Anda perlu ingat bahawa versi terdahulu tidak boleh membuka persembahan Powerpoint 2007 melainkan anda telah menyimpannya sebagai Powerpoint 97- 2003 format. Untuk menggunakan fungsi Save As :  Klik Microsoft Office Button  Klik Save As  Taip nama untuk persembahan tersebut.  Pada kotak Save as Type, pilih Excel 97-2003 Presentation Menambah Slaid Add Slides Terdapat pelbagai cara untuk menambahkan slaid baru ada persembahan anda : Office Themes, Duplicate Selected Slide, or Reuse Slides. Untu membina slaid baru menggunakan Office Themes:  Pilih slaid serta merta SEBELUM anda ingin letakkan slaid yang baru.  Klik butang New Slide pada Home tab  Klik pilihan slaid yang sesuai dengan bahan yang anda ada.
 • 17. 17 Untuk membina slaid yang ditiru seperti slaid sebelumnya (duplicate) :  Pilih slaid yang ingin ditiru(diduakan)/duplicate  Klik butang New Slide pada Home tab  Klik Duplicate Selected Slides
 • 18. Untuk membina slaid daripada persembahan yang lain :  Pilih slaid serta merta SEBELUM slaid baru ditempatkan.  Klik butang New Slide pada Home tab  Klik Reuse Slides  Klik Browse  Klik Browse File  Tentukan lokasi slaid tersebut dan klik di atas slaid tersebut dan pilih import. Tema Themes Tema adalah template yang telah direka dan boleh diaplikasikan pada keseluruhan persembahan di mana ianya akan menyebabkan persembahan anda sentiasa berada di dalam keadaan rekaan yang konsisten. Untuk menambah tema di dalam persembahan :  Klik Design tab  Pilih salah satu tema/themes yang telah dipaparkan atau klik butang Galleries .
 • 19. Untuk mengaplikasikan warna yang baru pada tema :  Klik anak panah ke bawah pada Colors  Pilih set warna atau klik Create New Theme Colors Untuk menukar latarbelakang background style pada tema : To change the background style of a theme  Klik butang Background Styles pada Design tab
 • 20. 20 MMeenngggguunnaappaakkaaii kkaanndduunnggaann ssllaaiidd WWoorrkkiinngg wwiitthh CCoonntteenntt Memasukkan Perkataan Enter Text Untuk memasukkan perkataan :  Pilih slaid yang ingin dimasukkan perkataan  Klik di dalam Textbox untuk menambah perkataan Untuk menambah kotak perkataan text box:  Pilih slaid yang ingin dimasukkan kotak perkataan text box  Pada Insert tab, klik Text Box  Klik di atas slaid dan seret tetikus untuk membesarkan kotak perkataan text box  Taip perkataan di dalamnya. Memilih Perkataan Select Text Untuk memilih perkataan :  Highlight perkataan tersebut.
 • 21. Salin dan Tampal Copy and Paste Untuk menyalin dan menampal data :  Pilih item yang ingin disalin  Pada Clipboard Group di Home Tab, klik Copy  Pilih slaid untuk menempatkan item yang telah disalin  Pada Clipboard Group dalamHome Tab, klik Paste Potong dan Tampal Cut and Paste Untuk memotong dan menampal data :  Pilih item yang ingin disalin  Pada Clipboard Group di dalam Home Tab, klik Cut  Pilih lokasi atau slaid yang ingin ditempatkan item yang telah disalin  Pada Clipboard Group dalamHome Tab, klik Paste Undo dan Redo Untuk undo atau redo tindakan/langkah yang telah diambil:  Pada Quick Access Toolbar  Klik Undo atau Redo Periksa Ejaan Spell Check Untuk memeriksaan ejaan di dalam persembahan:  Klik Review tab  Klik butang Spelling
 • 22. 22 MMeemmffoorrmmaatt ppeerrkkaattaaaann FFoorrmmaattttiinngg TTeexxtt Menukar Jenis dan Saiz Tulisan Change Font Typeface and Size Untuk menukar jenis tulisan :  Klik anak panah disebelah font name dan pilih jenis tulisan .  Anda boleh melihat bagaimana paparan sesuatu bentuk tulisan yg dipilih dengan cara menghighlight perkataan tersebut dan melakukan satu demi satu bentuk tulisan yang baru untuk melihat kesannya pada perkataan.
 • 23. 23 Untuk menukar saiz tulisan To change the font size:  Klik anak panah disebelah saiz tulisan dan pililh saiz yang bersesuaian atau ;  Klik increase or decrease butang saiz tulisan. Gaya Perkataan dan Kesan Font Stylesand Effects Gaya tulisan merupakan format yang digunakan untuk memberi penekanan atau makna kepada sesuatu perkataan. Ianya termasuklah : Bold, Italic, and Underline. Untuk menambah gaya tersebut ke atas perkataan:  Pilih perkataan dan klik Font Styles yang termasuk di dalam kumpulan Font pada Home tab atau  Pilih perkataan dan klik kanan tetikut di atas perkataan tersebut untuk memaparkan font tools Menukar Warna Perkataan Change TextColor Untuk menukar warna pada perkataan :  Pilih perkataan dan klik butang Colors yang termasuk di dalam Font Group pada Ribbon, atau  Highlight perkataan dan klik kanan tetikus di atas perkataan tersebut dan pilih warna pada tools yang dipaparkan.  Pilih warna dengan cara mengklik anak panah ke bawah di sebelah butang font color. SeniPerkataan WordArt WordArt merupakan gaya yang boleh digunakan pada perkataan untuk mewujudkan kesan penglihatan. Untuk menggunakan Word Art:
 • 24.  Pilih perkataan  Klik Insert tab  Klik butang WordArt  Pilih WordArt Untuk mengubahsuai gaya WordArt  Pilih WordArt  Klik Format tab untuk Drawing Tools  Klik butang WordArt Fill, butang WordArt Outline, atau butang Text Effects Mengubah Kedudukan Perenggan Change ParagraphAlignment Untuk menukar kedudukan perenggan:  Klik Home Tab  Pilih butang yang betul untuk kedudukan perenggan pada the Paragraph Group. o Align Left: perkataan didalam kedudukan margin kiri o Center: Perkataan di tengah-tengah
 • 25. 25 o Align Right: Kedudukan perkataan di kanan margin o Justify: meletakkan kedudukan perkataan betul-betul antara kiri dan kanan margin. Indent Perenggan Indent Paragraphs Langkah-langkah berikut boleh dilakukan:  Klik butang Indent untuk mengawal indent.  Klik butang Indent beberapa kali untuk menaikkan saiz indent. Arah Perkataan Text Direction Untuk menukar arah perkataan :  Pilih perkataan  Klik butangText Direction pada Home tab  Klik pilihan tersebut MMeennaammbbaahh KKaanndduunnggaann SSllaaiidd AAddddiinngg CCoonntteenntt Menukar Saiz Kotak Perkataan Resize aTextbox Untuk menukar saiz kotak perkataan textbox:  Klik pada kotak perkataan textbox  Klik pada bucu kotak dan seret tetikus ke saiz yang dikehendaki.
 • 26. 26 Senarai Pernomboran dan Butang Bulletedand NumberedLists Untuk menambah senarai ke dalam perkataan sedia ada :  Pilih perkataan yang ingin dijadikan senarai  Klik butang Bulleted or Numbered Lists Untuk membina senarai baru :  Letakkan tetikus di tempat yang ingin di masukkan list dalamdokumen  Klik butang Bulleted or Numbered Lists  Mula menaip Senarai Bersarang Nested Lists Searai bersarang terdiri daripada beberapa tahap indent perkataan. Untuk membina senarai bersarang :  Bina senarai berdasarkan arahan yang diberikan di atas.  Klik butang Increase or Decrease Indent Mengformat Senarai Formatting Lists Imej butang dan format pernomboran boleh ditukar menggunakan Bullets or Numbering kotak dialog.  Pilih keseluruhan senarai untuk menukarkan semua butang atau pernomboran, atau Letakkan tetikus di atas satu barisan di dalam senarai tersebut untuk menukarkan satu butang sahaja.
 • 27. 27  Klik anak panah disebelah butang atau pernomboran dan pilih gaya yang dikehendaki. Menambah Video Adding Video Klip video boleh ditambah ke dalam persembahan. Untuk menambah klip video :  Klik butang Movie pada Insert tab  Pilih Movie from File atau Movie from Clip Organizer Untuk mengubahsuai pilihan pada video :  Klik ikon movie  Klik Format tab
 • 28. 28 Menambah Audio Adding Audio Klip audio boleh ditambah ke dalam persembahan. Untuk memasukkan klip audio :  Klik butang Audio pada Insert tab  Pilih Sound from File, Sound from Clip Organizer, Play CD Audio Track, atau Record Sound Untuk mengubahsuai pilihan pada audio :  Klik ikon audio  Klik Format tab GGrraaffiikk GGrraapphhiiccss Menambah Gambar Adding Picture Untuk menambah gambar:  Klik Insert Tab  Klik butang Picture  Cari gambar daripada mana-mana sumber  Klik name gambar  Klik insert  Untuk mengubah kedudukan grafik, klik gambar tersebut dan seret ke lokasi yang diinginkan.
 • 29. 29 Manambahkan Clip Art Adding Clip Art Untuk menambah Clip Art :  Klik Insert Tab  Klik butang Clip Art  Cari clip art menggunakan carian Clip Art kotak dialog  Klik clip art  Untuk mengubah kedudukan grafik, klik gambar tersebut dan seret ke lokasi yang diinginkan.
 • 30. 30 Mengubahsuai Gambar dan Clip Art Editing Picturesand Clip Art Apabila anda menambahkan grafik di dalam persembahan,terdapat tab tambahan akan wujud di Riben. Melalui Format Tab ,anda boleh memformat gambar dan grafik. Tab ini mengandungi empat kumpulan : Adjust: Mengawal kecerahan,warna dan kontra gambar. Picture Style: Membolehkan anda menukar bingkai atau sempadan gambar serta menambahkan kesan effects. Arrange: Mengawal kedudukan dan pusingan gambar Size: Memotong dan saiz grafik
 • 31. 31 Menambah Bentuk Adding aShape Untuk menambah bentuk :  Klik Insert Tab  Klik butang Shapes  Klik bentuk yang anda pilih  Klik Slide  Seret tetikus untuk besarkan bentuk Untuk memformat bentuk :  Klik Shape  Klik Format tab
 • 32. 32 Menambah SmartArt Adding SmartArt SmartArt merupaka fungsi yang terdapat di dalam Office 2007 yang membolehkan anda memilih daripada pelbagai grafik termasuk carta alir, senarai, putaran dan proses. Untuk menambah SmartArt :  Klik Insert Tab  Klik butang SmartArt  Klik SmartArt yang anda pilih  Klik SmartArt  Seret ke lokasi yang ddikehendaki di dalamslaid. Untuk memformat SmartArt :  Klik SmartArt  Klik samada Design atau Format tab  Klik SmartArt untuk menambah gambar seterusnya.
 • 33. 33 Menambah Album Foto Adding aPhotoAlbum Fungsi ini membolehkan anda membina sebuah album foto dengan mudah untuk berkongs gambar. Untuk membina album foto :  Klik butang Photo Album pada Insert tab  Klik New Photo Album  Klik File/Disk untuk menambah gambar di dalam foto album  Mengubah susunan gambar ke atas atau ke bawah dengan cara mengklik anak panah ke atas/bawah
 • 34. 34 JJaadduuaall TTaabblleess Jadual digunakan untuk memaparkan data di dalam format jadual. Membina Jadual Create aTable Untuk membina sebuah jadual :  Letakkan tetikus pada slaid yang hendak dimasukkan jadual baru.  Klik Insert Tab pada Ribbon  Klik butang Tables pada Tables Group. Anda boleh membina jadual melalui salah stau daripada empat cara berikut : o Highlight bilangan lajur dan baris o Klik Insert Table dan masukkan bilangan baris dan lajur o Klik Draw Table,bina jadual dengan caramengklik dan memasukkan lajur dan baris. o Klik Excel Spreadsheet dan masukkan data Masukkan Data ke dalam Jadual Enter Datain aTable Masukkan tetikus ke dalam sel yang ingin dimasukkan data dan maklumat. Mulakan menaip.
 • 35. 35 Mengubahsuai Strukturdan Format Jadual Untuk mengubahsuai struktur jadual :  Klik jadual dan perhatikan, anda akan dapat melihat dua tab baru pada Ribbon : Design and Layout. Keduadua tab maru ini merujuk kepada rekaan dan layout jadual. Pada Design Tab, anda boleh memilih:  Table Style Options  Table Styles  Draw Borders Untuk memformat jadual, Klik jadual dan klik Layout Tab pada Ribbon. Layout tab ini membolehkan anda untuk :  Memaparkan View Gridlines and Properties (daripada Table Group)  Insert Rows dan Columns (daripada Rows & Columns Group)  Hapus Delete jadual, Rows dan/atau Columns (daripada the Rows & Columns Group)  Gabung Merge atau Pisahkan Split Sel (daripada the Merge Group)  Menambah atau mengurangkan saiz sel (Cell Size Group)  Kedudukan Perkataan Align text di dalamsel dan menukar arah perkataan (Alignment Group) Memasukkan Jadual daripada Word atau Excel.  Membuka dokumen Work atau helaian Excel.  Pilih carta  Klik Copy pada Home tab  Buka/Pergi ke dokumen PowerPoint yang ingin dmasukkan carta tadi.  Klik Paste pada Home tab
 • 36. 36 CCaarrttaa CChhaarrttss Carta membolehkan anda memaparkan maklumat yang terdapat di dalam helaian kerja di dalam format grafik. PowerPoint menawarkan pelbagai jenis carta termasuk : Lajur, Garisan, Pai, Bar, Kawasan, Taburan dan banyak lagi. Untuk melihat kesemua carta yang ada, klik Insert Tab pada Ribbon. Membina Carta Untuk membina carta:  Klik Insert tab pada ribbon  Klik jenis carta yang ingin dibina  Masukkan Data dan Labels
 • 37. 37 Mengubahsuai Data Carta Edit Chart Data To edit chart data:  Klik di atas carta  Klik Edit Data pada Design tab  Ubahsuai data di dalam helaian data Mengubahsuai Carta Modify aChart Selepas siap membina sebuah carta , anda dapat melakukan beberapa perkara untuk mengubahsuai carta tersebut. Untuk mengubah lokasi carta :  Klikcarta tersebut dan seret ke lokasi yang dikehendaki di dalam slaid tersebut, atau  Salin Copy carta tersebut ke slaid yang lain.  Pilih lokasi yang dikehendaki dan klik Paste
 • 38. Untuk mengubahsuai saiz carta :  Klik carta tersebut  Klik pada mana-mana bucu dan seret ke saiz yang dikehendaki. Untuk mengubahsuai label dan tajuk : To modify the labels andtitles:  Klik pada carta  Klik Layout tab  Pilih label yang sesuai untuk digunakan. Chart Tools Chart Tools akan wujud pada Ribbon selepas anda klik pada carta. Terdapat tiga tab pada tools tersebut iaitu : Design, Layout, and Format.
 • 39. 39 Di dalam Design tab, anda dapat menentukan jenis carta, layout, gaya dan lokasi. DI dalamLayout tab, anda dapat menentukan kemasukan gambar, kotak perkataan, bentuk, label, latarbelakang dan analisa data. DI dalamFormat tab, anda boleh ubahsuai Fill Colors dan Word Styles. Menampal Carta daripada Excel  Buka helaian Bukukerja Excel  Klik carta yang diinginkan  Klik Copy pada Home tab  Pergi ke dokumen PowerPoint yang ingin dimasukkan carta tadi  Klik Paste pada Home tab KKeessaann ppaaddaa SSllaaiidd SSlliiddee EEffffeeccttss Transisi Slaid Slide Transitions Transisi merupakan kesan yang boleh didapati apabila bergerak dari satu slaid ke satu slaid yang lain. Untuk menambah transisi slaid :  Pilih slaid yang ingin diberikan kesan transisi  Klik Animations tab
 • 40. 40  Pilih animasi yang sesuai atau klik Transition dialog box Untu mengubahsuai transisi slaid :  Masukkan bunyi dengan cara mengklik anak panah di sebelah Transition Sound  Ubahsuai kelajuan transisi slaid dengan cara mengklik anak panah di sebelah Transition Speed Untuk mengaplikasikan kesan transisi kepada kesemua slaid di dalam persembahan :  Klik butang Apply to All pada Animations tab
 • 41. 41 Untuk memilih supaya advance a slide:  Pilih Advance on Mouse Click, atau  Automatik selepas beberapa saat Animasi Slaid Slide Animation Animasi slaid membolehkan kesan istimewa pada objek yang terdapat di dalam slaid. Untuk mendapatkan kesan animasi tersebut :  Pilih dan klik pada objek  Klik Animations tab pada Ribbon  Klik Custom Animation  Klik Add Effect  Pilih kesan yang bersesuaian . Pra -Tayangan animasi : Animation Preview Untuk melihat pra-tayang animasi pada slaid :  Klik butang Preview pada Animations tab
 • 42. 42 Pilihan Pertunjukan Slaid SlideShow Options Pilihan yang ada adalah seperti berikut:  Pra-tayang pertunjukan slaid daripada awal Preview the slideshowfrom the beginning  Pra-tayang pertunjukan slaid daripada current slaid  Setting Pertunjukan Slaid Setting Pertunjukan Slaid Set Up SlideShow Pilihan ini membolehkan anda untuk menentukan bagaimana slaid persembahan ditunjukkan. Pilihan yang ada termasuklah :  Samada persembahan slaid tersebut akan dijalankan secara automatic atau akan dipersembahkan oleh pembentang/jurucakap speaker  Pilihan untuk pengulangan The looping options  Pilihan memasukkan suara latar Narration options  Resolusi monitor Monitor resolutions
 • 43. 43 Rakaman Suara Latar Record Narration Jika anda ingin memasukkan rakaman suara latar ke dalam slaid :  Klik butang Record Narration  Klik Set Microphone Level untuk memeriksa level input pada audio  Klik OK untuk merakam suara latar Raptai Masa Rehearse Timings Gunakan Rehearsed Timings untuk raptai masa antara slaid dan audio.  Klik butang Rehearse Timings  Lakukan latihan percakapan dan canggihkan slaid persembahan  Apabila anda telah habis klik keseluruhan slaid;  Pilih samada mahu atau tidak untuk menyimpan raptai masa ini atau untuk hal percubaan.
 • 44. 44 MMeenncceettaakk PPrriinnttiinngg Membina Nota Pembentang CreateSpeaker Notes Nota Pembentang Speaker Notes boleh ditambah untuk menyediakan nota bagi setiap slaid. Untuk menambah nota pembentang ini :  Pilih Slaid  Klik View  Klik Note Pages  Klik bahagian Click to add Text pada skrin  Taip nota untuk dimasukkan pada slaid tersebut Mencetak Persembahan Print aPresentation Terdapat pelbagai pilihan untuk mencetak persembahan. Pilihan tersebut adalah :  Slides: Pilihan ini akan menunjukkan satu slaid bagi satu mukasurat .  Handouts: 1, 2, 3, 4, 6 atau 9 bagi satu muka surat, piliha ini turut membenarkan lebih banyak slaid dalamsatu muka surat .  Notes Page: Pilihan ini akan mencetak slaid dan nota pembentang.  Outline View: Pilihan ini hanya akan cetak rangka persembahan sahaja.
 • 45. 45 Untuk menggunakan pilihan untuk mencetak:  Klik Microsoft Office Button  Klik Print  Di dalam Print Dialog Box, Klik anak panah di sebelah Print what  Pilih format dan klik OK untuk cetak Untuk pra-tayang mencetak :To print preview:  Klik Microsoft Office Button  Letakkan tetikus di atas Print  Klik Print Preview  Klik anak panah di sebelah Print What untuk mengubah pilihan mencetak  Untuk mecetak daripada Print Preview, Klik Print
 • 46. 46 Untuk keluar daripada skrin pra-tayang mencetak :  Klik butang Close Print Preview Persembahan Pakej Package aPresentation Ada kalanya anda mahu menjadikan sesuatu persembahan itu sebagai pakej kerana terdapat pelbagai fail tambahan disertakan di dalam persembahan itu. Untuk menjadikan persembahan itu suatu pakej untuk CD :  Klik Microsoft Office Button  Klik Publish  Klik Package for CD  Taip bana untuk CD  Klik Copy to CD atau Copy to Folder
 • 47. 47 PPeennyyeeddiiaaaann PPrroojjeekk TTiipp TTiippss Tips Rekabentuk  Kesemua slaid perlu mempunyai rekaan yang sama/konsisten di sepanjang sesuatu persembahan powerpoint.  Gunakan grafik dan gambar apabila perlu sahaja.  Buang maklumat dan grafik yang tidak perlu.  Gunakan latar belakang yang kontra daripada warna perkataan.  Kekalkan penggunaan jenis tulisan hanya kepada 3 jenis sahaja. (paling banyak)  Kekalkan penggunaan jenis tulisan di sepanjang persembahan. Tip Persembahan Presentation Tips  Kenalpasti hanya maklumat kritikal sahaja dipersembahkan dalam slaid powerpoint anda.  Gunakan tidak lebih 6 bullets pada satu slaid.  Bullets sepatutnya kata kunci/idea pendek, dan bukannya satu ayat yang lengkap.  Untuk memulakan Slide Show, Klik Slide Show pada Presentation Views group pada View tab  Gunakan kekunci anak panah(pada keyboard) untuk bergerak dari satu slaid persembahan kepada satu slaid yang lain.  Tekan kekunci Escape (Esc) untuk menamatkan Slide Show  Pen tool dapat diguanakn untuk melukis pada skrin dengan menggunakan tetikus. Tekan CTRL+P klik kanan tetikus dan satu tetingkap akan muncul. Pilih Pen dan cursor akan bertukar menjadi pen, ianya membenarkan anda melukis pada skrin computer menggunakan mouse.Tekan kekunci E untuk menghilangkan kesemua kesan lakaran. Tekan CTRL+A untuk menukarkan fungsi pen kepada fungsi tetikus sedia ada.  Jika anda mahu menggunakan pen untuk melakar pada skrin kosong ketika persembahan, tekan kekunci B atau W, atau pilih Screen/Black Screen daripada popup menu dan skrin akan bertukar menjadi hitam. Tekan B or W semula atau pilih Next daripada popup menu untuk kembali ke persembahan setelah selesai membuat lakaran.  Untuk menyembunyikan pointer atau butang daripada skrin, tekan kekunci A .  Pastikan untuk pra tayang slaid persembahan sebelum menggunakan projector.Kemungkinan perkataan atau grafik akan berada di sempadan skrin dan akan dipotong oleh projector.
 • 48. 48 Periksa Ejaan Spell Check Untuk memeriksa ejaan di sepanjang persembahan :  Klik butang Spelling di dalamProofing group pada Review tab Sumber : Diadaptasi daripada http://www.fgcu.edu/support/office2007/ppt/index.asp
 • 49. 49