‫دیوارسبز‬
A Vertical Green Wall
‫دیوارسبز‬‫دیوار‬ ‫یا‬‫زنده‬،‫دیواری‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مستقل‬
‫یک‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫است‬ ‫سازه‬‫یا‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬
‫با‬ ‫کام...
‫و‬ ‫ها‬ ‫ریزآالینده‬ ‫و‬ ‫دود‬ ،‫گردوغبار‬ ،‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫معلق‬ ‫ذرات‬ ‫تراکم‬ ‫شهری‬ ‫فضای‬ ‫توسعه‬ ‫با‬
‫است‬ ‫افزایش‬...
‫سبز؟؟؟؟‬ ‫دیوار‬ ‫چرا‬
‫زیبایی‬:‫بخشند‬ ‫می‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫خوشبویی‬ ‫رایحه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫زیبا‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫نظر‬ ‫از...
‫القای‬ ‫باعث‬ ‫طبیعت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫با‬ ‫سبز‬ ‫دیوارهای‬‫انرژی‬
‫مثبت‬،‫خالقانه‬ ‫حس‬‫و‬‫سودمندی‬ ‫حس‬‫شوند‬ ‫می‬.
‫اب...
‫معمولی؟‬ ‫های‬ ‫گلدان‬ ‫به‬ ‫سبز‬ ‫دیوارهای‬ ‫مزیت‬
‫افقی‬ ‫های‬ ‫گلدان‬ ‫به‬ ‫نسب‬ ‫فضا‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫وری‬ ‫بهره‬
‫بی...
‫شرکت‬‫نمابرگ‬‫تحصیالت‬ ‫با‬ ‫متخصصین‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫نگار‬‫کارشناسی‬
‫ارشد‬‫و‬‫دکتری‬‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫با‬ ‫کشاورزی‬ ‫زمینه‬ ‫...
‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫چرا‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫؟‬!
‫دیوار‬ ‫حالت‬ ‫چینی‬ ‫کنارهم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افقی‬ ‫های‬ ‫گلدان‬ ‫واقع...
‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫چرا‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫؟‬!
‫باعث‬ ‫توانسته‬ ‫پلیمری‬ ‫نمدهای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫ای‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫ن...
‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫چرا‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫؟‬!
‫کامال‬ ‫آبیاری‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫همچنین‬
‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫متد...
‫هرکدام‬‫از‬‫فضا‬‫های‬‫طراحی‬‫شده‬‫مانند‬‫پیکسل‬‫برای‬‫تصویر‬
‫عمل‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫به‬‫همین‬‫دلیل‬‫باعث‬‫افزایش‬‫دوچندان‬
‫ه...
‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫چرا‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫؟‬!
‫اعضای‬‫این‬‫شرکت‬‫با‬‫فراهم‬‫آوردن‬‫شرایط‬
‫بهینه‬‫رشد‬‫گیاهان‬‫امکان‬‫پرور...
‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
‫دارد؟؟‬ ‫کاربرد‬ ‫زینتی‬ ‫گیاهان‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫آیا‬
‫رویه‬ ‫بی‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫امروزه‬‫سموم‬‫می‬ ‫محصوب‬ ‫ها‬ ...
‫سیستم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫گیاهان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫کشت‬ ‫قابلیت‬....
Namabargnegar, Green Wall, Vertical garden, Self gardening,
of 23

Namabargnegar, Green Wall, Vertical garden, Self gardening,

A green wall are relevant walls that partially or completely covered with ornamental plants for improvement of appearance of a wall or ذuilding. NamaBargNegar is a premier designer and implementer of green wall with a novel manner in Iran. در طول نیم قرن گذشته افزایش بی رویه جمعیت شهری منجر به افزایش قابل توجه آلودگی هوا و از دست دادن فضای سبز شده است. پیشنهاد ما فراتر از پاسخی است که می‌تواند در جواب به این سوال باشد که: چگونه می‌توان فضای سبز را در محیط پیرامون خود فراهم کرد؟ ما فکر می‌کنیم محصولات دیوار سبز به عنوان یک هنر زنده همچنین در کاهش هزینه‌های سرمایشی و گرمایشی و بهبود سلامت روحی و جسمی موثر می‌باشد. دیوارهای سبز نما برگ نگار یک راه حل مقرون به صرفه را به طراحان و معماران پیشنهاد می‌دهد تا دیوارهای خسته‌کننده را با استفاده از گیاهان طبیعی به دیوارهای زنده‌ی زیبا و مطلوب با انعطاف‌پذیری در انتخاب شکل و چیدمان تبدیل نمایند.دیوار های سبز در وهله نخست بسیار زیبا هستند و زیبایی را برای محیط خسته کننده و یکنواخت اطراف ما به ارمغان می آورند. همچنین دیوار های سبز یک راه حل نتیجه بخش برای ارتقا تصویر ساختمان ها ، بهبود کیفیت هوا، کاهش مصرف انرژی و افزایش نشاط و هشیاری کارکنان در محیط های اداری است.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namabargnegar, Green Wall, Vertical garden, Self gardening,

 • 1. ‫دیوارسبز‬ A Vertical Green Wall
 • 2. ‫دیوارسبز‬‫دیوار‬ ‫یا‬‫زنده‬،‫دیواری‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫است‬ ‫سازه‬‫یا‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬‫گیاهی‬ ‫پوشش‬‫شده‬ ‫مزین‬ ‫خاصی‬ ‫باشد‬. ‫سبز‬ ‫دیوار‬ ‫ضرورت‬:‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫محیط‬ ‫سبز‬ ‫فضای‬ ،‫شهری‬ ‫توسعه‬ ‫رشد‬ ‫کاهش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫پیرامونی‬‫باشد‬ ‫می‬.
 • 3. ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریزآالینده‬ ‫و‬ ‫دود‬ ،‫گردوغبار‬ ،‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫معلق‬ ‫ذرات‬ ‫تراکم‬ ‫شهری‬ ‫فضای‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ها‬ ‫باکتری‬.‫موجب‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫عوامل‬ ‫این‬: ‫ها‬ ‫آلرژی‬ ‫افزایش‬ ‫روانی‬ ‫روحی‬ ‫ها‬ ‫بیماری‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫سرطان‬ ‫انواع‬ ‫افزایش‬ ‫پوستی‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ ‫افزایش‬ ‫استرس‬ ‫افزایش‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫کاهش‬ ..!!!!‫است‬ ‫شدیدتر‬ ‫سالخورده‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫سن‬ ‫کم‬ ‫افراد‬ ‫روی‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬.
 • 4. ‫سبز؟؟؟؟‬ ‫دیوار‬ ‫چرا‬ ‫زیبایی‬:‫بخشند‬ ‫می‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫خوشبویی‬ ‫رایحه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫زیبا‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫سبز‬ ‫دیوارهای‬. ‫القای‬ ‫باعث‬ ‫سالم‬ ‫هوای‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫سبز‬ ‫دیوارهای‬‫آرامش‬ ‫حس‬‫و‬‫آسودگی‬‫خاطر‬‫شوند‬ ‫می‬. ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫سبز‬ ‫دیوارهای‬‫طبیعی‬ ‫فضایی‬‫می‬ ‫شهری‬ ‫فضای‬ ‫تشویش‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ‫محل‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫باعث‬ ‫شوند‬. ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫لوکس‬ ‫اجزای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫بدیع‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫سبز‬ ‫دیوارهای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سبز‬ ‫دیوار‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫پسندی‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫مطلوبیت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫سبب‬ ‫همین‬.
 • 5. ‫القای‬ ‫باعث‬ ‫طبیعت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫با‬ ‫سبز‬ ‫دیوارهای‬‫انرژی‬ ‫مثبت‬،‫خالقانه‬ ‫حس‬‫و‬‫سودمندی‬ ‫حس‬‫شوند‬ ‫می‬. ‫ابداعی‬ ‫سیستم‬ ‫با‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫انواع‬ ‫تولید‬ ‫امکان‬‫گیاهان‬ ‫زینتی‬‫و‬‫سبزیجات‬‫دارد‬ ‫وجود‬. ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫سبز‬ ‫دیوارهای‬‫حرارتی‬ ‫عایق‬‫و‬‫صوتی‬‫انرژی‬ ‫اتالف‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫شوند‬ ‫می‬. ‫سبز؟؟؟؟‬ ‫دیوار‬ ‫چرا‬
 • 6. ‫معمولی؟‬ ‫های‬ ‫گلدان‬ ‫به‬ ‫سبز‬ ‫دیوارهای‬ ‫مزیت‬ ‫افقی‬ ‫های‬ ‫گلدان‬ ‫به‬ ‫نسب‬ ‫فضا‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫بیشتر‬ ‫پایداری‬ ‫نگهداری‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬ ‫اضافی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مطابق‬ ‫تنوع‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ‫با‬‫نصب‬‫و‬ ‫سریع‬‫آسان‬‫فراهم‬ ‫زنده‬ ‫گیاهان‬ ‫با‬ ‫مینیاتوری‬ ‫تابلویی‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ، ‫شود‬ ‫می‬.
 • 7. ‫شرکت‬‫نمابرگ‬‫تحصیالت‬ ‫با‬ ‫متخصصین‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫نگار‬‫کارشناسی‬ ‫ارشد‬‫و‬‫دکتری‬‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫با‬ ‫کشاورزی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫گیاهان‬ ‫نیازهای‬‫و‬ ، ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫مشکالت‬‫زیست‬‫محیطی‬‫و‬‫شهری‬ ‫زیست‬‫است‬ ‫توانسته‬ ‫ی‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫مرتفع‬ ‫را‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫مشکالت‬‫بدیعی‬‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫زمینه‬.
 • 8. ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫چرا‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫؟‬! ‫دیوار‬ ‫حالت‬ ‫چینی‬ ‫کنارهم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افقی‬ ‫های‬ ‫گلدان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫دارند‬ ‫سبز‬!!!‫نیست‬ ‫سازگار‬ ‫سبز‬ ‫دیوار‬ ‫ماهیت‬ ‫با‬ ‫که‬. ‫فلزی‬ ‫یا‬ ‫پالستیکی‬ ‫ماهیت‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫یکپارچه‬ ‫زهکشی‬ ‫ها‬ ‫گلدان‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫یکپارچگی‬ ‫اینکه‬ ‫رغم‬ ‫علی‬ ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫مشکل‬ ‫ندارند‬ ‫نیز‬ ‫خوبی‬. ‫مورد‬ ‫سازه‬ ‫نوع‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریشه‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫باعث‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گیاه‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬.
 • 9. ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫چرا‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫؟‬! ‫باعث‬ ‫توانسته‬ ‫پلیمری‬ ‫نمدهای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫ای‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫نگار‬ ‫نمابرگ‬ ‫شرکت‬: ‫اولیه‬ ‫سازه‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫زهکشی‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫تهویه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫تعفن‬ ‫بوی‬ ‫ایجاد‬ ‫عدم‬ ‫استریل‬ ‫بستر‬ ‫مینیاتوری‬ ‫کاماال‬ ‫بصورت‬ ‫سبز‬ ‫تابلوی‬ ‫کامل‬ ‫یکنواختی‬ ‫سطح‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫گیاه‬ ‫تراکم‬ ‫بیشترین‬ ‫توسعه‬ ‫کشت‬ ‫بستر‬ ‫آسان‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تعویض‬
 • 10. ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫چرا‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫؟‬! ‫کامال‬ ‫آبیاری‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫متدوال‬ ‫های‬ ‫مراقب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گیاه‬ ‫اتوماتیک‬ ‫کند‬ ‫می‬: ‫پلیمری‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫هوشمندانه‬ ‫انتخاب‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سبز‬ ‫دیوار‬ ‫نمایی‬ ‫وزن‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫شده‬ ‫مشابه‬ ‫محصوالت‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬ ‫است‬.
 • 11. ‫هرکدام‬‫از‬‫فضا‬‫های‬‫طراحی‬‫شده‬‫مانند‬‫پیکسل‬‫برای‬‫تصویر‬ ‫عمل‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫به‬‫همین‬‫دلیل‬‫باعث‬‫افزایش‬‫دوچندان‬ ‫هارمونی‬‫و‬‫زیبایی‬‫دیوارهای‬‫طراحی‬‫شده‬‫با‬‫این‬‫روش‬‫می‬‫شود‬. ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫چرا‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫؟‬!
 • 12. ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫چرا‬‫نگار‬ ‫نمابرگ‬‫؟‬! ‫اعضای‬‫این‬‫شرکت‬‫با‬‫فراهم‬‫آوردن‬‫شرایط‬ ‫بهینه‬‫رشد‬‫گیاهان‬‫امکان‬‫پرورش‬‫گیاهان‬‫پرتوقع‬ ‫را‬‫در‬‫محیط‬‫های‬‫نامناسب‬‫را‬‫فراهم‬‫آورده‬‫اند‬ ‫لذا‬‫با‬‫امکان‬‫استفاده‬‫تنوعی‬‫از‬‫چارچوب‬‫ها‬‫و‬ ‫گیاهان‬‫می‬‫تواند‬‫هارمونی‬‫مورد‬‫نظر‬‫را‬‫مطابق‬ ‫فضای‬‫مورد‬‫نظر‬‫ایجاد‬‫کرد‬.
 • 13. ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
 • 14. ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
 • 15. ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
 • 16. ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
 • 17. ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
 • 18. ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
 • 19. ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
 • 20. ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬....
 • 21. ‫دارد؟؟‬ ‫کاربرد‬ ‫زینتی‬ ‫گیاهان‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫رویه‬ ‫بی‬ ‫مصرف‬ ‫با‬ ‫امروزه‬‫سموم‬‫می‬ ‫محصوب‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫غذا‬ ‫سالمت‬ ، ‫ایجاد‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫را‬ ‫کشاورزی‬ ‫سموم‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫شود‬‫سرطان‬‫دانند‬ ‫می‬... ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرواضح‬‫عمودی‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬‫تولید‬ ‫و‬ ‫کاشت‬ ‫امکان‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫سبزیجات‬...‫تولید‬ ‫امکان‬ ‫عمودی‬ ‫باغچه‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫نگار‬ ‫نمابرگ‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫بالکتن‬ ‫یا‬ ‫خانه‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نیازها‬ ‫از‬ ‫برخی‬
 • 22. ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫گیاهان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫کشت‬ ‫قابلیت‬....

Related Documents