TI
SANG.AI RAHASIA
flililil]ll illilr il ilillll ltil llill llil llll
IPA SMPIVITS
P-3
UJTANNASTO}{AL
TAHUN PELA.IARAFJ...
DOKUMEN NEGARA
ilililililil ilrilr fi tfilll fit rfiilill ilil
IPA SMP/MTs
P-3
Mata Pelajaran
i Jenjang
: IPA
: SMP/M...
I
DOKUMENNEGARA
I
rffirillil iltfft ffi tfiffi ltil llffi ltil ilil
TPA SMP/NITs
$alr:H :
stp'Feserta,:l ) :
1.
?-t
...
DOKUMENNEGARA
I
4
4.
1
Kavu
til
|ilil lill llilt ltil ilil
7'
0,9.2
Air
ilffi
0.8
Es
Seng
lil
IPA SMP/MTs
Pe...
I
fl ilill
ill
ilIil
til tffi lil
lill lfiil ltil ilil
TPA SMP/MTs
7.
Pa
Perhatikan gambar!
v:
v:20
10 m/s
A
...
DOKIJMENNEGARA
I
lltiltil
til
illill lll lillil llll lill llil llll
PJIPA SMP/MTS
11. Apabila kita mengamati obyek me...
DOKUMENNEGARA
IPA SMPMTs
15.
P--a
Perhatikan ciri-ciri benda langit berikut!
( 1 ) Dapat menghasilk an cahaya sendiri
...
DOKI.JMENNEGARA
r
ilil|fiffi ltill ill ilIfl fiil mililil
illl
IPA SMP/1VITs
?s
Larutan yang bersifat asam ditunjukkan...
DOKUMENNEGARA
r
22.
P:.3
til
ililt lil rffiilt ilil ilffi ilfi tilt
IPA SMP/lvITs
Agar terhindar dari dampak negatif...
DOKUMENNECARA
ililflllil ilililll
10
26.
lilllll llll lffi llll
llll
IPA SMP/MTs
Diagram berikut menunjukkan contoh ...
F
r
F
I
I
DOKUMENNEGARA
I
I
I
11
I
i
i
,
ililfilil llflilil Ifiilt llil lril ltfl ltil
IPA SMP/MTs
28. Suatu p...
DOKUMENNEGARA
l
t2
lillill
lil
ilililil
lffi lll
llil lilll lil llll
IPA SMP/MTs
34.
Perhatikan gambar daerah kep...
DOKI.JMENNEGARA
I
13
38.
ilililUilililt ilIililIiltil
il|il ffi
ilil
IPA SMPIMTs P-3
Keturunan pertama (F1) dari pe...
of 13

Naskah ujian nasional ipa smp Tahun 2013 paket-03

Naskah Soal ujian nasional ipa smp Tahun 2013 paket-03
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naskah ujian nasional ipa smp Tahun 2013 paket-03

 • 1. TI SANG.AI RAHASIA flililil]ll illilr il ilillll ltil llill llil llll IPA SMPIVITS P-3 UJTANNASTO}{AL TAHUN PELA.IARAFJ 20 I2I2O I3 SMP/MTs IPA Kamis, 25 April2013 (07.30 - 09.30) qffiffi&sry* b *tr &odan Stsnds liii'Jn+rd f+nG'3irsn ..,:.,, ' -/r 'PENDIIIIKAN DAN KEIIUDAYAAII
 • 2. DOKUMEN NEGARA ilililililil ilrilr fi tfilll fit rfiilill ilil IPA SMP/MTs P-3 Mata Pelajaran i Jenjang : IPA : SMP/MTs I : Kamis,25 April20l3 : 07.30 l. * 09.30 Periksalah Naskah Soal yang Anda terima sebeltun mengerjakan soal 1'ang meliputi: a. b. a. I ! I I I L Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya. Kelengkapan dan urutan nomor soal. Kesesuaian Nama Mata Uji dan Progranr Str"rdi yang tertera pada kanan atas Naskah Soal dengan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJLTN). d. Pastikan LJTIN rnasih menyatu dengan naskah soal. 2. Laporkan kepada pengawas ruang ujian apabila leldapat lenrlrar soal, nomor soal yang tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUN yang nrsak atau robek untuk mendapat gantinya. 3. Tulislah Nama dan Nomor Peserta Ujian Anda pada kolorr yang disediakan di halaman pertama butir soal. 1. Isilah pada LJUN Anda dengan: a. Nama Peserta pada kotak yang disediakan, hitanrkan bulatan di bawahnya sesuai dengan hurufdi atasnya. b. Nomor Peserta dan Tanggal Lahir: pada kolom yang elisediakan. lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai hurulTangka di atasnya c. Nama Sekolah, Tanggal ujian, dan br.rbuhkan Tanda Tangan Arrda pada kotak yang disediakan. 5. Pisahkan LJLIN dari Naskah Soal secara hati-hati dengan cara nlenyobek pada tempat yang telah ditentukan. 6. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan Naskah Soal tersebut. 7. Jumlah soal sebanyak 40 butir. pada setiap butir soal terclapat 4 (empat) pilihan jawaban. 8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator. HP, tabel nraterrratika atau alat bantu hitung lainnya. 9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diseralikan hepacla pengawas ruang ujian. l!,-t--'Sp!gS_q3l!_q"lgb_{lgot11-9oret, sedangkan I.JUN tidak boleh clicorat-corer. 5ELAMAT MENoERJAKAN Y-ZD-2012/2013 (l-{ak t'ipta pada l)usat [)cnilriitn l'crulitlikiirr-l],l Illi,,N(i-Kl:41)lKlil.,l)
 • 3. I DOKUMENNEGARA I rffirillil iltfft ffi tfiffi ltil llffi ltil ilil TPA SMP/NITs $alr:H : stp'Feserta,:l ) : 1. ?-t ' I Perhatikan tabel berikut ini! Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk kelompok besaran turunan dengan satuan dalam Sistem Internasional (SD adalah nomor .... A. (1), (2), dan (3) B. (1), (3), dan (5) C. (2), (4), dan (5) D. (3), (4), dan (5) 2. di samping, banyak kalor yang dibutuhkan 2 kg es dalam proses dari A- B - C adalah .... (kalor jenis es : 2.100 Berdasarkan grafik J/kgoC, kalor lebur A. B. c. D. 3. 21 kJ 42kJ 210 kJ 7t4kl es: 336.000 J/kg). uhu ("C) 20 15 l0 5 0 015202530 Suhu udara rata-rata di kota Mataram yang diqiarkan oleh BMKG adalah 30"C. Jika suhu tersebut dinyatakan dalam skala Fahrenir"it *tuinya a{alah .... A. 18'F B. c. D. P-ZD-2012t2013 200F 540F 86'F oHak Cipta pacla Pusat Penilaian Pcndidikan-BALITBANG-KEMDIKBUL)
 • 4. DOKUMENNEGARA I 4 4. 1 Kavu til |ilil lill llilt ltil ilil 7' 0,9.2 Air ilffi 0.8 Es Seng lil IPA SMP/MTs Perhatiikan tabel beberapa zat berikut! 2 tilililI 1.00 "3 4 7.r4 Benda padat dimasukkan ke dalam air, maka gambar yang menunjukkan kedudukan ber-rdabenda yang paling tepat adalah.... B. A. C. 5. D. Empat balok mempunyai massa szuna, balok yang memberikan tekanan terbesar pada lantai adalah.... A. 2m m 2m 6. ?m Suatu, peralatan berat akan dinaikkan dengan menggunakan papan sebagai bidang miring seperti pada gambar berikut. Agar gaya dorong setengah dari berat peti sesungguhnya, harus disediakan papan dengan panjang .... A. 5,0 m B. 7,5 m 10,0 m 12,5 m c. D. P-ZD-20t212413 ")ttak Cipta pacla Pusat Penilaian Pcndicliktrn-BALITBzNG-KIIN4DIKB[.Jt)
 • 5. I fl ilill ill ilIil til tffi lil lill lfiil ltil ilil TPA SMP/MTs 7. Pa Perhatikan gambar! v: v:20 10 m/s A m/s B Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berbeda dari A ke B. Perbandingan energi kinetik yang dimiliki mobil tersebut pada saat di titik A dan di titik B adalah .... A. B. I 2 4 D.4 I I 1 c.2 8. Jika massa benda sama, maka benda yang mempunyai percepatan yang terbesar adalah .... A. :N_ffif,llsN B. tN-*ffi:IsN D. -r'r=r--------12-N 5Nt2l_*:N 9. Seorang anak menggerakkan tali sehingga terbentuk gelombang seperti gambar. Jika waktu yang digunakan untuk menempuh dari P sampai X lamanya 10 sekon, maka cepat rambat gelombang adalah .... A. 3,0 m/s B. '1,5 m/s C. 0,5 m/s D. 0,3 m/s 10. Di suatu lembah yang dalam di bumi, teriakan seseorang akan terdengar bergema karena bunyi dipantulkan kembali dari gunung-gunung yang mengelilinginya. Di lembah yang sama di bulan tidak akan terdengar gema karena .... gaya tarik gravitasi di bulan lebih kecil daripada di bumi suhu di bulan lebih rendah daripada di bumi di bulan tidak ada udara sebagai perantara br.rnyi untuk merambat gunung-gunung di bulan tidak dapat memantulkan bunyi A. B. C. D. P-ZD-2012/2413 'oHak Cl ipt a pacl a P usat P en i I a i an P cnd i d i kan -B AL ITB Ar. G- K E M D I K B I-J D
 • 6. DOKIJMENNEGARA I lltiltil til illill lll lillil llll lill llil llll PJIPA SMP/MTS 11. Apabila kita mengamati obyek menggunakan lup dengan mata berakomodasi maksimum, maka posisi obyek yang benar adalah .,.. A. lup b.'- obyek V Mata Pengamat I ---l---+ +---- 2FF 0 lup B. k-> obyek Y + Mata Pengamat ----.---l--+---2FF 0 Iup C' obvek --+ V t 2FF Mata Pengamat -J----- 0 lup D. tr obvek L Mata Pengamat I --+ 12. 2FF . -l--- 0 Da}am sebuah rumah terdapat 5 lampu masing-masing 10 watt menyala selama 12 jam per hari, sebuah TV 60 watt menyala 8 jam per hari, dan sebuah seterika 250 rvatt digunakan 4 jam per hari. Berapakah besar energi listrik yang digunakan selama satu bulan (30 hari)? A. c. ,B. 62,40 kwh. 57,84 kwh. 108,00 kwh. D.224,64kwh. 13. Perhatikan gambar rangkaian listrik di samping! Bila hambatan dalam sumber tegangan diabaikan, maka voltmeter V menunjukkan tegangan terukur sebesar ... t A.4 V B.6V C.9 V D. lOV 14. Lima buah benda bermuatan A, B,.C, D, dan E saling didekatkan. Muatan benda B dan D negatif, benda A dan B saling tarik menarik, benda B menolak C dan D tetapi menarik benda E maka muatan benda A, C, dan E secara berturut-turut adalah .... A. negatif, positif, negatif B. negatif, negatif, positif E C: positif, negatif, negatif D. positif, negatif, positif oo P-ZD-2AoD013 (t, cHak Cipta pacla Pusat Penilaian Pcndidikan-BALll'tlANC-KEN'IDIKBt"lt)
 • 7. DOKUMENNEGARA IPA SMPMTs 15. P--a Perhatikan ciri-ciri benda langit berikut! ( 1 ) Dapat menghasilk an cahaya sendiri (2) Terdiri atas batu-batuan membentuk sabuk (3) Berada antaraMars dan Yupiter (4) Dapat jatuh ke atmosfer Bumi Yang merupakan ciri-ciri Asteroid adalah A. (1) dan (2) B. (1) dan (3) C. (2) dan (3) D. (3) dan (a) 16. Perhatikan data transformator berikut! Transformotor A Transformotor B 800 150 litan litan karenaNp > Ns karena Np > Ns step down karena Vp > Vs step down karena Vp > Vs 17. 220 volt 100 volt 200lilitan 3.000lilitan 55 volt 200 r,olt step up karena Np > Ns sten down karena Ns < N karena Vo < Vs step down karena Vs > V Perhatikan gambar berikut! A B a P Batang besi AB terbentuk menjadi magnet dengan kutub utara di A dan kutub selatan di B akibat disehtuh batang baja PQ yang telah dijadikan magnet dengan cara gosokan. Gaprbar yang benar cara pembuatan magnet sehingga menghasilkan magnet PQ adalah ..,. B. ,4 A. ,/?/ //t-.. // ,(/ ) ,/ ____-_________>/ <a/ c. /;> //// (;/ / P-ZD-20t2DA13 ,//r_ D. '' __-________) oHak Cipta padtr l'usat Peni laian Pcrulidikan-BALl"lI]ANG-KijN4DlKBll t)
 • 8. DOKI.JMENNEGARA r ilil|fiffi ltill ill ilIfl fiil mililil illl IPA SMP/1VITs ?s Larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh pasangan nomor .... A. (1) dan (2) (1) dan (a) (2) dan (3) (3) dan (a) B. C. D. 19. Oksigen memiliki sifat-sifat berikut ini: (1) mudah terbakar; (2) titik leleh -218'C; (3) menyebabkan korosif besi; dan (4) bersifat gas. Sifat kimia oksigen terdapat pada pasangan nomor .... (1) dan (2) B. '(1) dan (3) (2) dan (3) (3) dan (a) A. C. D. gas berikut yang dapat menyebabkan karat pada kaleng adalah .... 20. Di antara 21. Perhatikan sambar berikut ini! A. Hidrogen B. Oksigen C. Nitrogen D. Helium $e (1) Oco,, %# Au ^o 0 @ (3) tz) Pasangan yang tergolong ke dalam molekul senyawa adalah .... A. (1) dan (2) B. (1) dan (3) C. (2) dan (3) D. (2) dan$) P-ZD-20t212013 oHak Cipt,, pacla Pusat Penilaian Pendiclikan-llzLlT'tlArr-C-KEI4Dll(BtlD
 • 9. DOKUMENNEGARA r 22. P:.3 til ililt lil rffiilt ilil ilffi ilfi tilt IPA SMP/lvITs Agar terhindar dari dampak negatif penggunaan psikotropika kita harus menjauhi dan tidak mencoba untuk mengonsum si zat y ang mengdurdung .... A. B. C. D. 23. illlltil nikotin alkohol kokain sakarin Pada bahan makanan terdapat bahan (1) (2) (3) (4) kimia seperti di bawah ini: kurkuma Mono Sodium Glutamat (MSG) merica sakarin Bahan kimia buatan (sintetis) ditunjukan pada pasangan nomor ..., A. (1) dan (2) B. (1) dan (3) C. (2) dan (3) D. (2) darl,(a) 24. Perhatikan gambar berbagaijenis hewan berikut! 1 ffi 2 3. 4 Hewan yang termasuk golongan arthropoda (hewan berbuku-buku) ditunjukkan oleh gambar A. I danZ B. 1 dan3 C. 2 dan3 D. 2 dan4 25. Ciri ruakhluk hidup yiilr.g nlelruljukkau bahwa urakhluk hiclup beruapas adalah A. tunas tumbuhantumbuhke arahcahaya B. lumba-lumba secara periodik muncul ke-permukaan air C. D. P-ZD-2012/2A13 .... manusia mengeluarkan keringat mengatupnya daun putri malu setelah disentuh oHak Clipta pacla Pusat Penilaian Penciiclikan-BALITBANG-KEMDII(BI,lt)
 • 10. DOKUMENNECARA ililflllil ilililll 10 26. lilllll llll lffi llll llll IPA SMP/MTs Diagram berikut menunjukkan contoh saling ketergantungan antarorganisme. Pada siang hari organisme-organisme tersebut menghirup atau mengeluarkan (a) atau (b) seperti yang ditunjuk oleh tanda panah. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? A. (a) karbon dioksida dan (b) nitrogen. B. (a) oksigen dan (b) karbon dioksida. C. (a) karbon dioksida dan (b) uap air. D. (a) karbon dioksida dan (b) oksigen. 27. Perhatikan Jutaan 250 225 L - 2()0 o = --E - 175 <D oC -L 150 -- 125 100 ik di bawah ini! Grafik Jurnlat.l Pencjurduk lndonesia Jumlal_r Penduduk sumb€r data: Badan Statistik dari _fahun lndonesia 1971 Prediksi pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap sumber daya alam yang terjadi pada tahrrn ?.O17 adalah . . A. hasil perlanian meningkat B. lahan untuk perumahan semakin luas C. daerah resapan air hujan berkurang D. daya dukung alam akan lebih baik P-ZD-201212013 c'I,Iak Clipta pacia pusar Pcnilaian Pc:,didikan-BALITB ANG-KEM IIIKLIt J I) P-s
 • 11. F r F I I DOKUMENNEGARA I I I 11 I i i , ililfilil llflilil Ifiilt llil lril ltfl ltil IPA SMP/MTs 28. Suatu pantai tercemar oleh limbah logam berat yang ditandai dengan matinya ratusan ikan. Menuju pantai tersebut terdapat sungai yang airnya mengandung limbah dari pabrik I pemurnian emas yang menggunakan logam berat untuk memprosesnya. Usaha yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah .... A. melakukan reboisasi di sekitar sungai B. membuat taman di sepanjang pinggiran sungai C. memindahkan pabrik jauh dari sungai D. mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai I F E I t t i i E I e. 29. Setelah beredar ke seluruh bagian tubuh, daral-r dapat mengalir masuk karena.... A. kontraksi bilik jantung B. relaksasi bilik jantung C. kontraksi serambi jantung D. relaksasi serambi jantung 30. Berdasarkan gambar, proses pencernaan yang terjadi di organ P adalah.... A. pengubahan protein rtrenjadi pepton B. pengubahan amilum menjadi glukosa C. pengubahan lemak menjadi asam lemak D. pengaktifan provitamin menjadi vitamin 31. Perhatikan macam-macam gangguan pada sistem pemapasan di bau,ah ini! 1. Kontraksi yang kaku dari bronkiolus 2. Peradangan pada selaput pembungkus paru-paru 3. Infeksi Mycobacterium sp. 4. Hipersensitif bronkiolus terhadap benda asing r i ke paru-paru Gangguan yang menyebabkan terjadinya asma adalah .... A. I dan2 B. 1dan4 C. 2 dan3 D. 3 dan4 32. 33. Di antara pasangan otot-otot berikut yang bekerj a secara antagonis aclalah A. B. C. D. otbt otot otot otot Pada penampang melintang ginjal berikut berfungsi untuk .... A. filtrasi darah B. menampung urin C. augmentasi urin primer D. reabsorbsi urin sesungguirnya' p-7,D-2012/2011 ,... betis dan paha bisep dan trisep pipi kiri dan pipi kanan lengan atas dan lengan bawah ini, bagian X o}{nk {lipta pada Prrs*l Penilaian Pcnclirlikan-BALITBANG-KIllvlDII(Bilt) I I p-3. 1 i
 • 12. DOKUMENNEGARA l t2 lillill lil ilililil lffi lll llil lilll lil llll IPA SMP/MTs 34. Perhatikan gambar daerah kepekaan lidah pada manusia berikutl Bagian K merupakan daerah lidah yang dapat mengecap rasa .... A. manis B. pahit C. asam D. pedas 35. P-3 Perhatikan gambar percobaan fotosintesis ini! ': td.&hri. "r&, D // ' r_ {. m .# $* ffi-'ffi* & VY ' 't, Il$q ktbon / ' ' 1' *"@*wamabirutua oitJesi ' Airpqrras Alkohol 23 oams { Wama pucat lugol 4 Langkah percobaan yang bertujuan untuk melarutkan klorofil ditr"rnjr-rk oleh gambar '... A. I 8.2 c.3 D.4 36. Perhatikan gambar organ tumbuhan berikut ini! Bagian X beifungsi untuk .... A. tempat terjadinya fotosintesis B. melindungi jaringan lainnya C. mengangkut hasil fotosintesis D. mengangkut air dan garam mineral an Contoh gerak nasti kompleks pada tumbuhan adalah .... A. mekarnya bunga pukul empat pada jarn empat sore B. menutupnya daun lamtoro pada malam hari C. menutupnya daun putri malu bila disentr-rh D. membuka dan menutupnya stomata )t. P-ZD-2012/2413 eT{ak Cl ipta paci a [' u sat P cn ila i zrn I ) cnd i di kirn - I] A L I'l Lt AN C- K h i'1 D I K Ll t.l t)
 • 13. DOKI.JMENNEGARA I 13 38. ilililUilililt ilIililIiltil il|il ffi ilil IPA SMPIMTs P-3 Keturunan pertama (F1) dari persilangan tanaman stroberi berbuah besar dan manis (BBMh4) dengan tanaman stroberi berbuah kecil dan asam (bbmm) adalah tanaman stroberi berbuah besar dan manis (BbMm). Bila F1 disilangkan dengan sesamanya, akan dihasilkan keturunan kedua (F2) dengan perbandingan fenotip besar manis : besar asam : kecil manis kecil asam adalah .... A.9 B.9 c.3 D.3 I 3:3 a J J 1 3:1 1:9 9:3 39. Yoghurt terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricz.ls, proses yang terjadi pada fermentasinya adalah .... A. pengubahan susu menjadi alkohol dan gula B. pemisahan lemak menjadi asam lemak C. pada masa inkubasi dihasilkan asam laktat D. penguraian susu menjadi lemak berprotein 40. Caraadaptasi fisiologi ikan yang hidup di air tawar seperti ikan mas adatah .... A. bergerak dengan siripnya B. permukaan tubuh bersisik dan berlendir C. seilikit minum dan banyak mengeluarkan urin D. banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin P-ZD-24012013 "Hak Cipta paclar Pusat })enilaian I'}cndiclikan-IIAI-11'llAN(i-KIiMDlKtltlt)