НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при кандидатстване по оперативна програма ...
НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”I. О...
НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”От ...
НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”...
НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ” п...
НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ” к...
НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”V. К...
of 7

Narychnik za_greshkite_pdf_

cfdfdfdfdf
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narychnik za_greshkite_pdf_

  • 1. НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”Вариант 01 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕфевруари 2009 г. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  • 2. НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”I. Оперативна програма „Техническа помощ” – същност, цели и бенефициентиОперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) е хоризонтална програма, която сесъфинансира изцяло от Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на ОПТП е по-нататъшно подобряване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурнитефондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007 - 2013 г., за реализирането на която сазаложени две специфични цели:1. Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на централната иместни администрации, участващи в усвояването на СКФ;2. Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасноизползване на СКФ в България;Предвид спецификата на ОПТП, за постигането на целите на програмата са предвидени различнимерки на подкрепа, обособени в три приоритетни оси, по които конкретни бенефициенти могатда кандидатстват през целия програмен период, както следва:Приоритетна ос 1 – Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централнониво. Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове.Конкретни бенефициенти: Централно координационно звено; Сертифициращ орган; Одитенорган; Управляващ орган на ОПТП; дирекция „Координация и контрол върху дейностите поуправлението на средствата от Европейския съюз” и дирекция „Координация на борбата справонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности” в Министерскисъвет.Приоритетна ос 2 – Допълнително разработване и подпомагане на функционирането наУнифицирана информационна система за управление и наблюдение на СКФ в България.Конкретен бенефициент: Централно координационно звено.Приоритетна ос 3 - Популяризиране на европейската Кохезионна политика и нейните цели вБългария и осигуряване на обща и статистическа информация.Конкретни бенефициенти: Централен информационен офис; дирекция „Координация и контролвърху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз” и дирекция „Координацияна борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности” вМинистерски съвет.II. Процедура за кандидатстване и формуляр за кандидатстванеПо ОПТП се провежда процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощна конкретните бенефициенти на програмата. Общите правила за подаване, оценка и одобрениена проекти по ОПТП са регламентирани във Вътрешни правилата за провеждане на процедура задиректно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТП. Процедурата стартира сизпращането на покана до конкретните бенефициенти за подаване на проектни предложения зафинансиране по ОПТП и е без определен срок за кандидатстване.Формулярът за кандидатстване по ОПТП е изготвен съобразно спецификата на оперативнатапрограма, нейните бенефициенти и допустимите за финансиране дейности, като същевременнопокрива минималните изисквания съгласно ПМС 121/ 2007 за определяне на реда за предоставянена безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурнитефондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз.Вариант 01 февруари 2009 г. 2
  • 3. НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”От стартиране на програмата до настоящия момент формулярът е претърпял две ревизии с целнеговото опростяване и улесняване на бенефициентите при попълване на изискуематаинформация. Версия 3 на формуляра за кандидатстване е в сила от 01.01.2009 г. и включва най-общо следните основни елементи:1. Кратко описание на проекта – описват се целите на проекта, дейностите, които ще се извършат запостигането на тези цели, както и резултатите от изпълнението на проекта.2. Обща цел и конкретни цели на проекта – формулира се обща цел, както и няколко конкретни целиза постигането й.3. Обосновка на необходимостта от проекта – описват се проблеми и/или идентифицирани нужди,произтичащи от функциите и задълженията на кандидата, които обуславят избора на планиранитедейности.4. Други проекти – описват се други проекти на кандидата, както и какви са извършваните по тяхдейности. При необходимост се включва и детайлна обосновка за разграничението междупредвидените дейности и другите проекти с цел избягване на двойно финансиране.5. Обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на ОПТП – описва се съответствиетона проекта с целите на конкретна приоритетната ос на програмата, като се посочва мярката наподкрепа, по която следва да бъде финансиран проектът.6. Готовност за стартиране на изпълнението на проекта – посочват се рисковете, които кандидатътсмята, че могат да възпрепятстват изпълнението на проекта. В допълнение следва да се посочидали е необходимо изготвянето на техническо задание за възлагане на обществена поръчка навъншен изпълнител.7. Дейности по проекта – определят се дейностите, които ще се извършат в рамките на проекта и сепопълва план-график за изпълнението им, където ясно се представят сроковете за изпълнениетона всяка една дейност.8. Методология - описва се в детайли как кандидатът смята да осъществи дейностите по проекта. Вслучай че се предвижда възлагане на дейности по проекта на външен изпълнител, в методологиятасе описват броят, видът, стойността и предметът на планираните процедури за възлагане наобществени поръчки.9. Предвидени дейности за осигуряване на информираност и публичност, съгласно чл. 69 от Регламент №1083/2006 г. и чл. 8 от Регламент № 1828/2006 г. – описват се мерките за информация ипубличност на проекта.10. Финансова информация за проектното предложение – представят се в детайли видовете разходи поотделните дейности, които са релевантни за съответния проект, като се посочат броят на мернитеединици и единичните цени. Изготвя се и финансова обосновка и прогноза за плащанията попроекта по тримесечие. Във финансовата обосновка се представя начинът, използван заформиране на крайната стойност на проекта, с цел да се даде детайлна представа на Управляващияорган на ОПТП за обективността и целесъобразността на предложените финансови параметри попроекта. В прогнозата за плащанията по проекта кандидатът представя прогноза за реалнитеплащания по проекта, които ще бъдат извършени през всяко едно тримесечие за периода нанеговото изпълнение.11. Очаквани резултати – определят се максимално точно количествените резултати отизпълнението на проекта12. Очакван цялостен ефект върху целевите групи/бенефициенти. – описват се очакваните ефекти отреализирането на предложения проект пряко за кандидата, както и за целевите групи, върху коиторезултатите от проекта ще окажат положителен ефект. Описва се и как ще бъде осигуренаВариант 01 февруари 2009 г. 3
  • 4. НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”максимална продължителност и оптимално въздействие на резултатите, след като проектътприключи.13. Описание и обосновка на дейностите по проекта - подробно се описва всяка една от дейностите, коитоще се извършат за постигане целите на проекта.14. Индикатори за измерване изпълнението на проекта - определят се индикатори в съответствие сцелите и дейностите на проекта, като е препоръчително за всяка ключова дейност да сеформулира индикатор за изпълнение. Като задължителен минимум се залагат индикаторите посъответната ос на оперативната програма, когато е приложимо.15. Бюджет на проекта – посочва се бюджетът за всяка една от предвидените в проекта дейности.16. Екип на проектаIII. Попълване и подаване на формуляра за кандидатстванеРазработването на едно проектно предложение по ОПТП може условно да бъде разделено на дваетапа:Първо, кандидатът формулира проектната си идея въз основа на своите нужди и възможността зареализация (човешки ресурси и капацитет) и финансиране.Отговорите на следните въпроси могат да бъдат от полза при формулиране на проектната идея:ЗАЩО? (какъв е проблемът)КАКВО? (какво иска кандидатът да постигне, какви цели си поставя и доколко тяхното постиганеспомага за решаване на идентифицирания проблем)КАК? (с какъв набор от дейности ще се постигнат набелязаните цели)КОГА? (в какъв период от време ще се изпълнява проектът)КОЛКО? (какъв бюджет е необходим за реализация на проекта и за постигане на неговите цели).Второ, кандидатът разработва проектно предложение, като развива идеята си във формата, зададенот УО на ОПТП чрез Формуляра за кандидатстване и съгласно изискванията на Насоките закандидатстване. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен максимално ясно, с целполучаване на правилна и обективна оценка впоследствие. Той трябва да съдържа цялостнаобосновка на предложения от бенефициента проект – необходимост от проекта, организация иметодология, чрез която ще бъде реализиран и степента, до която осъществяването му щедопринесе за подобряване на техническите и управленски способности на бенефициента.Тази фаза завършва с надлежно комплектоване и подаване на проектното предложение.IV. Често допускани грешкиНай-често допусканите грешки от кандидатите по ОПТП при изготвяне на техните проектнипредложения и попълване на информацията във формуляра за кандидатстване могат да бъдатобобщени, както следва: Формулирането на проектната идея, като основен етап при подготовката за кандидатстване, често създава затруднения на кандидатите. Разнородни дейности, които не могат да бъдат обхванати от обща проектна идея, не следва да бъдат включвани в общо проектно предложение. Кандидатите могат да избегнат това, като първо отговорят на въпроса "Защо този проект трябва да бъде реализиран?". Този въпрос обикновено подсказва общата цел на проекта, а тя на свой ред допринася за решаването на основен проблем, който засяга кандидата (например укрепване на административния капацитет). На тази основа кандидатът формулира дейностите, които ще бъдат изпълнени по проекта и които ще допринесат за решаването на основния проблем. Aко кандидатът има разнородни идеи, той може да подготви отделниВариант 01 февруари 2009 г. 4
  • 5. НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ” проекти с ясни и постижими цели и визия за изпълнението им. Оценителите трябва да се убедят, че дейностите са реалистични, изпълними и обвързани с бюджета. Тези дейности трябва да са допустими по ОПТП. Кандидатите често не отдават достатъчно значение на една важна част от формуляра – разделът, касаещ други проекти, изпълнявани от дадения кандидат. Данните в този раздел подпомагат оценителите при проверката за липса на припокриване на дейности и двойно финансиране. В този смисъл този раздел е необходимо да съдържа изчерпателна информация за всички приключили или текущи проекти или програми, по които кандидатът е бенефициент, и за това по какъв начин те са свързани с дейностите на конкретното проектно предложение. Обосновката трябва да бъде адекватна и да доказва липсата на припокриване между отделните проекти. При текущи сходни дейности е необходимо да се изготви сравнителна таблица и план-график за паралелното изпълнение на дейностите по проектно предложение и друг проект по образец с цел да се даде допълнителна увереност на оценителите. Обосновката на необходимостта от проекта е друга точка от формуляра за кандидатстване, която е от съществено значение за целостта на проектното предложение и същевременно създава затруднения за кандидатите при попълването й. Обосновката има ключово значение в проектното предложение. Определени дейности, допустими по ОПТП, ще бъдат финансирани само при доказана необходимост от изпълнението им в конкретния момент, т.е. кандидатът следва да докаже, че проектът му ще допринесе за разрешаване на конкретни проблеми и нужди. Оценителната комисия, респективно Управляващия орган на ОПТП, трябва да бъдат убедени, че предлаганият проект активно спомага за реализиране на заложените в ОПТП цели. При попълване на разделите, касаещи описанието и обосновката на предвидените по проекта дейности, следва да се опише цялостно какви действия кандидатът смята да извърши и финансира чрез проекта. Важно е да помним, че извършени от бенефициента разходи с предмет, който отсъства от описанието на дейностите на проекта, впоследствие няма да бъдат признати за допустими и възстановени по ОПТП. В тази връзка от изключително значение е кандидатът да има ясна визия за това, което иска да осъществи, както и да планира добре времето, което е необходимо за осъществяване на проекта. Дейностите също така трябва да кореспондират на конкретните цели на проекта, като е желателно тези цели да не бъдат повече от две или три и да са реално постижими. Друг важен раздел, който изисква добро планиране от страна на кандидата, е план-графикът за изпълнение на дейностите по проекта, който трябва в максимална степен да отразява реалността и потенциала на екипа за изпълнението му. От ключово значение при изготвяне на план-графика е доброто планиране на процедурите за избор на изпълнител. (когато проектът предвижда такива). Това изисква познаване на основните регламентации, предвидени от Закона за обществените поръчки и свързаните нормативни актове, с оглед на сроковете и условията за провеждане на отделните видове процедури. Препоръчително е кандидатът предварително да подготви техническото задание/техническата спецификация за изпълнение дейностите по проекта и да го представи на УО заедно с проектното предложение с цел максимално бързо стартиране на проекта и минимизиране на риска от евентуално забавяне стартирането на тръжната процедура и избора на изпълнител. Добра практика е предварителното консултиране и съгласуване на времевия график с експертите, отговорни за организиране и провеждане на планираните процедури във Вашата администрация, за да се изготви максимално реалистичен и изпълним план-график на проекта. При формулиране и залагане на индикаторите в проектното предложение също често се допускат грешки. Препоръчително е да не се залага голям брой индикатори, а най-важните,Вариант 01 февруари 2009 г. 5
  • 6. НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ” които биха осигурили достатъчно данни за постигнатите цели. Оптималният брой индикатори е този, който дава възможност на кандидата да бъде достатъчно гъвкав при изпълнение на проекта и постигане на целите му, като същевременно дава сигурност за качественото изпълнение на тези цели. Задължително е да се дефинират индикатори за дейностите, които разполагат с най-голям относителен бюджет по проекта. Важно е също така кандидатът да не забравя да включи поне един индикатор на програмно ниво, в случай че е приложимо за конкретния проект. Трябва предварително да се обмислят и осигурят: способът за измерване – каква е единицата за измерване на индикатора, колко често има възможност да се отчита, специфичен ли е за проекта (не се ли влияе от голям брой други, външни за проекта фактори) наличието на надеждни източници за събиране и проверка на данните – дори най- добрият индикатор е безполезен, ако не разполагате с инструменти за събиране и доказване на данните реалистичност на целите – целевите стойности са обвързващи за бенефициента и затова трябва да бъдат адекватни спрямо ресурсите и времето, с които разполагате в рамките на проекта. Прекалено амбициозни цели носят риск от неуспех при приключване и отчитане на проекта, а умишленото занижаване – риск по отношение на качеството на изпълнение. Всички случаи на отклонение от заложените стойности представляват сигнал за потенциален проблем и водят до корективни действия. Често кандидатите пропускат да посочат количествени измерители в разделите от формуляра, в които изрично е записано това изискване. Описанието на очакваните резултати и конкретни постижения по проекта изисква възможно най-точно да се дефинират количествените параметри. Информацията в този раздел се доближава в най-голяма степен до дефинирането на индикаторите по проекта и двата раздела трябва изцяло да си съответстват. Това позволява на оценителите да преценят ефективността и ефикасността на предлаганите действия и подпомага процеса на последващ контрол за изпълнението на проекта. Разделът, касаещ финансовата информация за проектното предложение и финансовата обосновка на планираните разходи по проекта, също са обект на често допускани грешки от кандидатите по ОПТП. С цел максимално улеснение на кандидатите при попълване на формуляра и създаване на единен подход при изготвяне на бюджет на проекта, в образеца на финансова информация Управляващият орган е описал подробно типовете разходи, отразяващи цялото разнообразие от допустими дейности на конкретните бенефициенти на програмата. Необходимо е кандидатът максимално подробно да опише планираните разходи по дейности, като посочи мерните единици, техния броя и единичните цени. Какво обуславя извършване на тези разходи и доколко единичните цени се основават на реални пазарни стойности за конкретния момент и конкретния разход са въпроси, на които кандидатът дава отговор в раздела за финансова обосновка. В него се представя и алгоритъмът, използван от кандидата при формиране на крайната стойност на проекта. Възможно е оценителите да изискат допълнителна информация и обосновка, когато този раздел не е коректно попълнен и не дава ясна представа за обективността и целесъобразността на разходите. В заключение, препоръчително е текстът на резюмето (т. 1 Кратко описание на проекта), макар намиращ се в началото на Формуляра за кандидатстване, да се попълва накрая, след като проектната идея е разработена напълно. Това значително улеснява кандидата при излагане на идеята в определения от Управляващия орган формат и предотвратява евентуални несъответствия с информацията в останалите раздели.Вариант 01 февруари 2009 г. 6
  • 7. НАРЪЧНИК ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ при кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”V. Какво кандидатът не трябва никога да забравя? Да попълни всички точки и полета във формуляра за кандидатстване. Да приложи всички необходими документи. Да положи своето име, подпис и датата навсякъде, където е необходимо. Да проверява винаги документите, преди да ги изпрати.VI. Полезни съветиУправляващият орган на ОПТП съдейства на конкретните бенефициенти на програмата приразработване на техните проектни предложения. Експертите от Упралвяващия орган предоставятдопълнителни разяснения относно формуляра за кандидатстване, неговите особености иизискванията за попълване и подаване.Въпроси, касаещи формуляра за кандидатстване по оперативната програма или начина накандидатстване, могат да се изпращат на електронен адрес opta@minfin.bg и/или факс: +359 98592929. Отговори на поставени въпроси се предоставят в рамките на 5 работни дни следполучаването на всяко запитване.Вариант 01 февруари 2009 г. 7

Related Documents