g§nyU© Amamo½¶mgmR>rg§nyU© Amamo½¶mgmR>r
g§nyU© Amamo½¶mgmR>rg§nyU© Amamo½¶mgmR>rZm‘ñ‘aUZm‘ñ‘aU
Zm‘ñ‘aUZm‘ñ‘aU
www.superli...
S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a ¶m§Mr Imbrb nwñVHo$
www.superliving.net da
‘mo’$V S>mD$ZbmoS>gmR>r CnbãY AmhoV.
M¡VݶgmYZm
...
&& lr &&
Jwé~«©÷m Jwé{d©îUw… JwéX}dmo ‘hoœa…
Jwé… gmjmV² na~«÷ Vñ‘¡ lr Jwado Z‘…
~«÷m {dîUw Am{U ‘hoe (JwU‘m¶m)
ho Cn A§Vr...
emar[aH$Amamo½¶
g§nyU© Amamo½¶mbmM gå¶H²$ Amamo½¶, EH$mË‘ Amamo½¶, gdmªJrU
Amamo½¶, n[anyU© Amamo½¶, gdªH$f Amamo½¶ qH$dm ...
{YJ² ˶mM| Á¶mbonU &
^ma Z gmho ‘o{XZ (Zr) && 2 &&
(lr g§V VwH$mam‘mMr JmWm n¥ð> 302)
Zm‘ ñ‘a‘o {Za§Va
Vo OmUmdo nwʶ eara...
Ðì¶m§À¶m gmIiX§S>mV ~Õ AmhoV. VgoM ˶m kmZ|{жo d H$‘]{жm§À¶m
~§YZmV AS>H$ë¶m AmhoV.
Amnbr Zìh©g {gñQ>r‘ (‘|Xÿ d MoVmg§ñW...
d¡Mm[aH$Amamo½¶
{dídmM§ ñdén g‘OyZ KoʶmgmR>r AZmXr H$mimnmgyZ ‘Zwî¶mMm
à¶ËZ Mmby Amho. {dMma Ho$bm H$s {dœmVrb nwîH$i JwT...
˶m‘wio ¶moJ, gmYZm, ^³Vr, ‘moj dJ¡ao H$moU˶mhr {Xeobm dibo
Var nXar {Zamem nS>ʶmMr e³¶Vm mho.
gmh{OH$M Aem doir àíZ nS>...
ì¶{º$nwaV§.
g‘mOm‘ܶohr ^yH$~ir Agy Z¶oV. ~oKa Agy Z¶oV. ~oH$marV
bmoH$ hmoaniy Z¶oV. ~H$mb dñVrV OrdZ Hw$Oy Z¶o. H$modù¶m...
bmJë¶m‘wio ho Oo KSy> bmJob ˶mMm n[aUm‘ ZmoH$aemhr‘ܶohr {Xgy
bmJob. Mm§Jë¶m Am{W©H$ ¶moOZm d ˶m§Mr à^mdr A§‘b~OmdUr ¶mM...
¶m{edm¶ Zm‘ñ‘aUmZ§ ~w{Õbm Or VabVm ¶oVo {VMm ’$ma ‘moR>m
’$m¶Xm d¡dm{hH$ OrdZmV hmoVmo. d¡dm{hH$ OrdZmVrb g§K©fmM§ EH$
‘w»...
of 11

Namasmaran sampoorna aarogyasathi

NAMASMRAN RELIEVES ALL TYPES OF STRESS
Published on: Mar 5, 2016
Published in: Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namasmaran sampoorna aarogyasathi

 • 1. g§nyU© Amamo½¶mgmR>rg§nyU© Amamo½¶mgmR>r g§nyU© Amamo½¶mgmR>rg§nyU© Amamo½¶mgmR>rZm‘ñ‘aUZm‘ñ‘aU Zm‘ñ‘aUZm‘ñ‘aU www.superliving.net ** ghmæ¶ * boIH$ OÝ‘ {ejU ’o$bmo{eßg gÚ CnH«$‘ nyd©{n{R>H$m boIH$ OÝ‘ {ejU ’o$bmo{eßg gÚ CnH«$‘ nyd©{n{R>H$m S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a 4 ‘mM© 1951, gmd§VdmS>r E‘.~r.~r.Eg., nwUo E‘.S>r., ‘w§~B©, S>r.Eggr. E’$.Am¶.gr.Or., E’$.E’$.E’$.~r.E‘.Eg.(A‘o[aH$m) eara{H«$¶m emó d OrdZmVrb VmUVUmd ¶m§Mo g§emoYZ, AܶmnZ Am{U ˶m‘ܶo Cn¶w³V nwñVH$m§Mo boIZ. H$m§X~ar, AmË‘qMVZ, àdmg dU©Z dJ¡ao n§MoMmirg B§J«Or, ‘amR>r d qhXr nwñVHo$, nmMeohÿZ A{YH$ boI d emoY{Z~§Y. S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a 4 ‘mM© 1951, gmd§VdmS>r E‘.~r.~r.Eg., nwUo E‘.S>r., ‘w§~B©, S>r.Eggr. E’$.Am¶.gr.Or., E’$.E’$.E’$.~r.E‘.Eg.(A‘o[aH$m) eara{H«$¶m emó d OrdZmVrb VmUVUmd ¶m§Mo g§emoYZ, AܶmnZ Am{U ˶m‘ܶo Cn¶w³V nwñVH$m§Mo boIZ. H$m§X~ar, AmË‘qMVZ, àdmg dU©Z dJ¡ao n§MoMmirg B§J«Or, ‘amR>r d qhXr nwñVHo$, nmMeohÿZ A{YH$ boI d emoY{Z~§Y. : : : : : : : : : : : : S>m°.g§O¶ Zoho ghmæ¶H$ AܶmnH$ eara{H«$¶m emó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog, Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar S>m°. {Jarf H$a‘aH$a AܶmnH$ eara{H«$¶m emó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog, Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar S>m°.^mD$gmho~ OJXmio ghmæ¶H$ AܶmnH$ eara{H«$¶m emó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog, Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar S>m°. {H$aU AdMa ghmæ¶H$ AܶmnH$ eara{H«$¶m emó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog, Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a
 • 2. S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a ¶m§Mr Imbrb nwñVHo$ www.superliving.net da ‘mo’$V S>mD$ZbmoS>gmR>r CnbãY AmhoV. M¡VݶgmYZm H$m‘OrdZ … (kmZ Am{U g‘mYmZ) gy¶©emoY ^modam A‘o[aH$Zm§À¶m A§Va§JmV ghóZoÌ g§nyU© Amamo½¶mgmR>r Zm‘ñ‘aU Amamo½¶mMm Amagm WH$dm Kmbdm- ñ’w$Vu {‘idm. d¡ÚH$s¶ ì¶dgm¶ - ì¶dhma d ܶo¶ Zm‘ñ‘aU ‘mog‘r AmOma gå¶H$ d¡ÚH$ em§^dr VUmd‘w³VrgmR>r Cn¶w³V boI g§nyU© VUmd‘w³Vr d g‘ñ¶mnyVu {hVJwO Amamo½¶ñ‘aU ¶emoX¶ ZdJ«hñVmoÌ Amamo½¶Xrn Amamo½¶ H$m amO‘mJ© (qhXr nwñVH$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 B©-~w³g² - AmZ§XemoY, AmZ§Xahñ¶, AmZ§XàMrVr, gwna{bpìh¨J S>rìhrS>r - g§nyU© VUmd‘w³Vr H¥$Vr Am{U AZw^d B©-~w³g² - AmZ§XemoY, AmZ§Xahñ¶, AmZ§XàMrVr, gwna{bpìh¨J S>rìhrS>r - g§nyU© VUmd‘w³Vr H¥$Vr Am{U AZw^d g§nH©$ - S>m°. gwhmg åhoÌo (‘mo. - 9821637213) www.superliving.net g§nH©$ - S>m°. gwhmg åhoÌo (‘mo. - 9821637213) www.superliving.net 1. Stress (Understanding and management) 2. Conceptual Stress Management 3. Smiling Sun 4. Holistic Health 5. Health in First Chapter of Geeta 6. Namasmaran 7. Holistic Medicine 8. Practical (TSM) 9. Be successful in Examination Hw$bX¡dV bú‘rZmam¶U dmbmdb {O. qgYwXþJ©, ‘hmamï´> amÁ¶ (^maV) gX²Jwé lr ~«÷M¡Vݶ ‘hmamO Jm|XdboH$a, Jm|Xdbo, {O. gmVmam ‘hmamï´> amÁ¶ (^maV) dS>rb, S>m°. OZmX©Z Zmam¶U H$emirH$a Am{U AmB© gm¡. ép³‘Ur OZmX©Z H$emirH$a g§nyU© Amamo½¶mgmR>rg§nyU© Amamo½¶mgmR>r Zm‘ñ‘aUZm‘ñ‘aU
 • 3. && lr && Jwé~«©÷m Jwé{d©îUw… JwéX}dmo ‘hoœa… Jwé… gmjmV² na~«÷ Vñ‘¡ lr Jwado Z‘… ~«÷m {dîUw Am{U ‘hoe (JwU‘m¶m) ho Cn A§Vr‘ g˶ Am{U na~«÷ åhUOo A§Vr‘ g˶ Aem Jwé§Zm ‘mPo gmï>m§J Z‘ñH$ma ! g§nyU© Amamo½¶mgmR>r Zm‘ñ‘aU S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a E‘.S>r., E’$.Am¶.gr.Or., E’$.E’$.E’$.~r.E‘.Eg. (A‘o[aH$m) S>r.Eg².gr. (Amo.Am¶.¶w.gr.E‘.) àmܶmnH$ d {d^mJ à‘wI, eara {H«$¶memó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog A°ÝS> [agM© g|Q>a Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar, {O. Zm{eH$, ‘hmamï´> amÁ¶ www.superliving.net g§nyU© Amamo½¶mgmR>r Zm‘ñ‘aU nwZ‘w©ÐU - 31 OmZodmar 2015 (lr Jmo|XdboH$a ‘hmamO O¶§Vr) S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a 101, E - 24, h°nr ìh°br, {Q>Hw$OrZr dmS>r amoS>, R>mUo (n.) {nZH$moS> - 400 610 ^«‘UÜdZr H«$‘m§H$ … 9594916611 àH$meZ, ghmæ¶ d g§nH©$ … * B©em àH$meZ S>m°. gwhmg Zm‘Xod åhoÌo gm¡. aoIm gwhmg åhoÌo 2/33, {dO¶ EZ³boìh, dmK~ri ZmH$m KmoS>~§Xa amoS>, R>mUo (n.) {nZH$moS> - 400607 B©‘ob - drsuperliving@gmail.com * S>m°. ^mD$gmho~ OJXmio - 9420345730 S>m°. g§O¶ Zoho - 8983883018 S>m°. {Jarf H$a‘aH$a - 9323371818 S>m°. {eH$maImZo - 9821013878 * H¡$dë¶, Ho$¶waoída Am{U gm¡. Z{‘Vm Hw$bH$Uu ^«. - 9869485927 * ‘wÐU IM© … én¶o 10/- S>m°. gwhmg Zm‘Xod åhoÌo E‘.S>r. (E.E‘.) H$mob§~mo, E‘.S>r. Am¶wd}XaËZ, S>r.E‘.Eb.Q>r. S>r.E.gr. (H$mob§~mo) S>m°.nwîH$a {eH$maImZo E‘.S>r. (‘oS>rgrZ) S>r.EZ.~r. ‘w§~B©
 • 4. emar[aH$Amamo½¶ g§nyU© Amamo½¶mbmM gå¶H²$ Amamo½¶, EH$mË‘ Amamo½¶, gdmªJrU Amamo½¶, n[anyU© Amamo½¶, gdªH$f Amamo½¶ qH$dm ¶WmW© Amamo½¶ Agohr åhUVm ¶oB©b. emar[aH$ Amamo½¶ hm ¶mMmM EH$ ‘hËdmMm ^mJ Amho. Á¶m earamV AmnU amhVmo Vo gwÑT> AgU§ ‘hËdmM§ Amho. ho AmOH$mb ~hþVoH$m§Zm nQy> bmJb¶. Am~mbd¥ÜXm§‘ܶo earag§dY©Zm{df¶r AmñWm dmT>bobr Amho. ‘¡XmZr Ioi, YmdUo, MmbUo, nmohUo, ‘„Im§~ ¶m~amo~aM doQ> {bpâQ>¨J, {J¶m©amohU, H$gaV, ¶moJmgZo, Eamo{~³g ¶m§Mm àgma dmT>˶m à‘mUmda hmoV Amho. emar[aH$ Amamo½¶mà‘mUoM emar[aH$ gm¢X¶m©gmR>rhr ã¶wQ>r nmb©g©, ‘gmO nmb©g©, gm¢X¶© àgmYZo, gw§Xa H$nS>o, a§Jg§JVr ¶m§Zmhr nwîH$i ‘hËd àmá Pmbo Amho. Aem VèhoMm CËgmh, Amigmnojm Z¸$sM Mm§Jbm. ~o{eñV A{dMmarnUm, AñdÀN>Vm ¶m gJù¶m XþJw©Um§nojm earag§dY©ZmMr d gm¢X¶m}nmgZoMr hr bmQ> eVnQ> Mm§Jbr Amho. na§Vw Iè¶m {Zð>oZ§ Amnë¶m AmËå¶mM§, öX¶aW na‘oídamM§ ‘§{Xa OmonmgʶmgmR>r ¶mo½¶ ‘Zmo^y{‘H$m V¶ma ìhmdr bmJVo. AݶWm "eara AmÚ§ Ibw Y‘© gmYZ‘²' Mm nmR>nwamdm H$aVm H$aVm AmnU CWi Am{U IwiMQ> hmoVmo. earag§dY©ZmM§ doS> V¶ma hmoV§, Vo doS> Amnë¶m Camda ~gV§. Amnë¶m emar[aH$ d¡Jwʶm§À¶m {dMmam§ZrM AmnU J«mgbo OmVmo. Amnbm AmË‘{dídmg H$‘r hmoVmo. AmnU S>m°³Q>aÀ¶m ‘mJo bmJVmo. n¡go CYiVmo. amoJ {dH$V KoVmo. ã¶wQ>r nmb©g©Mo C§~ao {PO{dVmo. {d{MÌ Am{U M‘ËH$m[aH$ ’°$eZ H$ê$Z ñdV…M hg§ H$ê$Z KoVmo. {OåZo{e¶‘‘ܶo Km‘ Jmiy bmJVmo Am{U ñZm¶y XþImnVrZ§ ~oOma hmoVmo. Amnë¶m doS>mMmM ‘J Amnë¶mbm Jd© hmoVmo. Am‘Mm Jd© Am‘À¶m ~mobʶm dmJʶmVyZ S>moH$mdy bmJVmo. Amnb§ ì¶{³V‘Ëd Hw$én d {dH¥$V ~ZV§. ñdV…À¶m earamMr ¶mo½¶ OmonmgZm H$éZ Vo {ZamoJr, gwS>m¡b Am{U gw§Xa R>odʶmgmR>r Amnë¶m ñd^mdmVrb H$mhr Xmof Omdo bmJVrb Am{U H$mhr JwU Amnë¶mV ¶mdo bmJVrb. Amig, A{dMmarnUm, ~o{eñV, Am|JinUm VgoM gm¢X¶©Ñï>r d ZrQ>ZoQ>Ho$nUmMm A^md ho XþJw©U; hrZ ñdmWm©‘wio V¶ma hmoVmV d dmT>VmV. H$mhrM Z H$aVm gJio {‘idm¶Mo d ˶mVhr ñdV…À¶m bharZwgma BVam§Mo dmB©Q> H$am¶Mo; Aer Amnbr Im{g¶V AgVo. nU Aem dmJUwH$sVyZ amoJ d ~oT>~nUm nXar ¶oVmo. ì¶{³V‘Ëd {H$igdmZ§ ~ZV§. ho Xmof OmʶmgmR>r ‘Z ‘moR>§ ìhmd§ bmJV§ ! ‘ZmMm ImD$ åhUOo Zm‘ñ‘aU. ‘Z AmoTy>Z qH$dm VmUyZ ‘moR>§ H$aVm ¶oV Zmhr. Kamà‘mUo ‘moR>§ qH$dm N>moQ>§ ~m§YVm ¶oV Zmhr ! Á¶mà‘mUo ZXr A’$mQ> hmoVo Vr ‘wgiYma nmdgm‘wio, ˶mMà‘mUo ‘Z ‘moR>§ hmoV§ Vo B©ídar H¥$noÀ¶m dfm©dmZ§ ! hrZ ñdmW© Ogm H$‘r hmoB©b Vgo hiwhiy darb Xmof {ZKyZ OmVmV. hrZ ñdmW© H$‘r hmoD$ bmJbm H$s B©ídamMr, Zm‘OnmMr åhUOo Iè¶m AWm©Zo ñdV…er VmXmËå¶ hmoʶmMr AmdS> d JmoS>r bmJVo. ˶m‘wio amoOMm {XZH«$‘ EH$ H«$sS>m hmoVo. nwOm hmoVo. {XZH«$‘mV ghOVm, ì¶m¶m‘, Ioi, ZrQ>ZoQ>Ho$nUm dmT>V OmVmV Am{U ho gma§; S>moB©OS> ‘mÌ hmoV Zmhr. ˶mM§ ’°$S> hmoV Zmhr d {dH¥$VrMr ~mYm hmoV Zmhr. Zm‘ñ‘aUmZ§ OrdZ hr OmoeXma d ‘Zmoha Aer ZmQ>ç-Z¥Ë¶- H«$sS>m ~ZVo, Or B©ídamn©U H$aʶmV ¶oVo. emar[aH$ Amamo½¶, gm¡ð>d d gm¢X¶m©Mr OmonmgZm; hr Aem gw§Xa ‘hmZmQ>çmVrb EH$ ‘Zmoa§OH$ ^mJ ~ZVo ! dmMo {dÇ>b Zmht & Vmo{M àoVén nmht && 1 &&
 • 5. {YJ² ˶mM| Á¶mbonU & ^ma Z gmho ‘o{XZ (Zr) && 2 && (lr g§V VwH$mam‘mMr JmWm n¥ð> 302) Zm‘ ñ‘a‘o {Za§Va Vo OmUmdo nwʶ eara ‘mhm§ Xmofm§Mo {J[ada am‘Zm‘| ZmgVr && 2 && (lr g‘W© am‘Xmg ñdm‘tMm lr‘X²Xmg~moY XeH$ 4 g‘mg3) ‘mZ{gH$Amamo½¶ gVVMr {IÞVm, qMVm, ‘Ëga, Ûof, CÝ‘mX, Jd©, X§^, T>m|J, ^rVr, ì¶mHw$iVm, Aghm¶Vm, ì¶gZmYrZVm, hmdaQ>nUm, Ag‘mYmZ, N>idmXrnUm, A{VaoH$snUm (H$moU˶mhr Jmoï>rMm A{VaoH$ H$aʶmMr {dH¥$Vr CXm. ñdÀN>VoMm A{VaoH$, ImʶmMm A{VaoH$ dJ¡ao) Aem ‘mZ{gH$ {dH¥$Vr Amnë¶mV ‘moR>çm à‘mUmV AmhoV. ˶m dmT>rbm bmJʶmMr e³¶Vm ^anya Amho. ¶mMm n[aUm‘ åhUOo AmnU ñdV…Mo Am{U BVam§Mo g‘mYmZ Zï> H$aVmo ! ˶mMà‘mUo ¶mo½¶ gëë¶mÀ¶m d ¶mo½¶ {ejUmÀ¶m A^mdr ñQ´>og p³b{Z³g, pñn[aÀ¶wAb hrqbJ, ~wdm, ‘hmamO, ‘Zmo{dH$ma VÁk ¶m§À¶m ‘mJo bmJVmo Am{U n¡go, doi, ñd¶§nyU©Vm, ñdm{^‘mZ B. gd©M ~è¶mMXm J‘mdyZ ~gVmo ! Ag§ KS>ʶmM§ H$maU Ag§ H$s, ‘mZ{gH$ amoJm{df¶tÀ¶m AmYw{ZH$ d¡ÚH$mMm Ñï>rH$moZ Anwam Amho. ^maVr¶ ‘mZgemó, ¶moJemó, Am¶wdo©X ¶m§Mo ¶m{df¶rMo AmH$bZ A{YH$ gImob Amho. ho AmH$bZ {Zìdi A{YH$ gImobM Zmhr Va AZw^dmÀ¶m H$gmoQ>rda CVabobo Amho. e§H$amMm¶mªnmgyZ kmZoída, VwH$mam‘, am‘Xmg, AmMm¶© {dZmo~m ^mdo, ñdmV§Í¶dra gmdaH$a, ‘hmË‘m Jm§Yr, lr. Jm|XdboH$a ‘hmamO Aem ‘hmnwéfm§Zr, g§Vm§Zr ¶m kmZmMm d AmH$bZmMm AZw^d KoD$Z ‘Z {ZamoJr amhʶmgmR>r KamVrb bhmZWmoa gdmªZr On H$amdm åhUOoM Zm‘ñ‘aU H$amdo; AgoM AZw‘mZ H$mT>bo Amho. Zm‘On qH$dm Zm‘ñ‘aU hm ‘Zmo{dH¥$VrMo g‘yi CƒmQ>Z H$aʶmMm ‘mJ© Amho. Ho$di ì¶{º$À¶mM Zìho Va g§nyU© {dídmÀ¶m ‘ZmMr {dH¥$Vr Kmbdʶmbm doi bmJUmaM (AmnU g‘OVmo VodT>m OmñV Zgbm Var) ˶m‘wio VmËnwaVm Amam‘ {‘iʶmgmR>r VmËnwaVm n[aUm‘ H$aUmar Am¡fYo d gmYZo dmnabr Om¶bm haH$V Zmhr. nU; ˶m§À¶mda g§nyU© {^ñV Z R>odVm Vr Zm‘ñ‘aUmda R>odbr Am{U Zm‘ñ‘aUmMm AZw^d KoVbm; Va AmnU Amnë¶m KamV, {‘Ì‘§S>it‘ܶo, ZmVodmB©H$m§‘ܶo Am{U BVaÌ {OWo Am{U Oer g§Yr {‘iob ˶mà‘mUo Zm‘ñ‘aUmMm àMma H$ê$M ! g§nyU© g‘mO Zm‘ñ‘aUmÀ¶m (g§JVrZo) gd© H$mhr Jmoï>r H$ê$ bmJbm H$s g‘mOOrdZ {ZH$mon hmoD$ bmJob d {dH¥$VtMo CƒmQ>Z hmoʶmg gwédmV hmoB©b. Zm‘mZo, ‘Zm‘ܶo Agboë¶m {dH¥$Vr H$em Zï> hmoVrb qH$dm hmoVmV ¶mMo CÎma Imbrbà‘mUo Amho. Amnë¶m ‘|XÿÀ¶m H$mhr ^mJm§er Amnbo g§H$ën {ZJS>rV AmhoV. H$mhr ^mJm§er ^mdZm Va H$mhr ^mJm§er gwI Xþ…ImMr OmUrd. Amnë¶m gwI-Xþ…ImMr OmUrd earamÀ¶m {d{dY ^mJmV nmohmoMboë¶m Zìh©O² Am{U Zìh© ßbo³ggog² (ZmS>çm qH$dm MoVmV§Vy d ˶m§Mr Omir) ‘ܶo hmoUmè¶m g§doXZm§er {ZJS>rV AmhoV. Amnb§ ‘Z g§H$ënZmV ~m§Yb§ Job¶. Amnbo g§H$ën; gwI- Xþ…ImÀ¶m Am{U jwÐ ào‘-ÛofmXr ^mdZm§À¶m ~§YZmV ~m§Ybo Jobo AmhoV. Amnë¶m ^mdZm; Amnë¶m earamV ódë¶m OmUmè¶m A§V…ómdr
 • 6. Ðì¶m§À¶m gmIiX§S>mV ~Õ AmhoV. VgoM ˶m kmZ|{жo d H$‘]{жm§À¶m ~§YZmV AS>H$ë¶m AmhoV. Amnbr Zìh©g {gñQ>r‘ (‘|Xÿ d MoVmg§ñWm) hr CbQ>çm AœËW d¥jmgmaIr Amho. ^JdX²JrVoÀ¶m 15 ì¶m Aܶm¶mV dU©Z Ho$boë¶m AœËWd¥jmVyZ {dœmMo ñdén Ogo g‘OVo VgoM ì¶{º$Mohr ñdén A{YH$ ñnï> hmoD$ eH$Vo. {OWyZ g§nyU© {dœmMr CËn{Îm hmoVo {VWo (åhUOo ˶m B©ídaMaUr) ñdV…Mr H$‘}An©U H$ê$Z ‘mUyg ‘moj{gÜXrMr àJVr H$aVmo Ag§ åhQ>b§ Amho. (JrVm Aܶm¶ 18 íbmoH$ 46) ‘Zwî¶Xohm‘Yrb Zìh©g {gpñQ>‘ énr AœËWd¥jmÀ¶m ‘wimV OmD$Z Vo ‘yi H$mnUo åhUOo H«$‘mZo B§{жo, g§doXZm, gwI-Xþ…I, ào‘-Ûof, g§H$ën ¶mVyZ ñdV…bm ‘wº$ H$aUo. (JrVm Aܶm¶ 15, íbmoH$ 3, 4) AmnU Zm‘On H$ê$ bmJbmo, H$s CÜd©Jm‘r (daÀ¶m {XeoZo OmUmam) àdmg gwé hmoVmo. Zm‘ñ‘aUmZo (lr. g˶gmB©~m~m§À¶m ^mfoV {MÎmewpÜX¶moJ) g§H$ënewÔr hmoVo. ‘ZmVrb g§^«‘énr Oi‘Q>o Xÿa hmoVmV. Zm‘ñ‘aUmZo ZamMm Zmam¶U hmoVmo. ‘ZmM§ CÝ‘Z hmoV§. n¥ÏdrMm ñdJ© hmoVmo. Eogo ‘mPo{Z Zm‘Kmof| & Zmhr H$[aVr {dœmMt Xþ…I| & AdK| OJ{M ‘hmgwI| & Xþ‘Xþ{‘V ^abo && 200 && (kmZoídar Aܶm¶ 9 dm) H$hr EH$mYo{Z d¡Hw§$R>m Omd| & V| {VÝhr d¡Hw§$R>{M Ho$b| AmKd| & Eogo Zm‘Kmof Jm¡ad| & Ydibo {dœ && 203 && (kmZoídar Aܶm¶ 9 dm) Mhþ§ dUm© Zm‘m{YH$ma & Zm‘t Zmht Zmhr bhmZ Wmoa & OS> ‘yT> n¡b nma & nmdVr Zm‘| && 24&& (lr‘X² Xmg~moY XeH$ 4 g‘mg 3) Am¶wd}XemómV Am{YX¡{dH$, AmܶmpË‘H$ Am{U Am{Y^m¡{VH$ Aem àH$maÀ¶m ì¶mYr AgVmV. ¶mn¡H$s Am{YX¡{dH$ d AmܶmpË‘H$ ¶m ‘Zmer {ZJS>rV AgVmV. ‘ZmMr ì¶már earam§VJ©V Ver earam~mhoahr Amho. ‘Z earamnojm gyú‘ Amho. earamer {ZJS>rV nU earamÀ¶m ~mhoa ngaboë¶m ‘Zmda {dœmVrb {d{dY kmV Am{U g§^dV… AkmV ~m~tMm n[aUm‘ hmoV AgVmo. gm‘mݶ ^mfoV ¶m àH$mambm {nemƒ~mYm, H$aUr åhUVmV. Va nmíMm˶ d¡ÚH$mÀ¶m n[a^mfoV ‘mZ{gH$ amoJ åhUVmV. lr‘X² Xmg~moYmV åhQ>bo Amho H$s, øm ì¶m{Y Zm‘ñ‘aUmZo Zï> hmoVmV. ^yV{nemƒ ZmZm N>§X & ~«÷{Jèhmo ~«m÷Ug‘§Y & ‘§ÌMi ZmZm IoX & Zm‘{Zï>| ZmgVr && 12 && Zm‘| {df~mYm haVr & Zm‘| MoS>o MoQ>Ho$ ZmgVr & Zm‘| hmo¶o CÎm‘ JVr & A§VH$mit && 13 && (lr‘X² Xmg~moY XeH$ 4 g‘mg 3)
 • 7. d¡Mm[aH$Amamo½¶ {dídmM§ ñdén g‘OyZ KoʶmgmR>r AZmXr H$mimnmgyZ ‘Zwî¶mMm à¶ËZ Mmby Amho. {dMma Ho$bm H$s {dœmVrb nwîH$i JwT>m§Mr CH$b hmoVo. na§Vw Amnë¶mbm Ag§ AmT>iV§ H$s bmImo bmoH$ {dMma H$aVmV Var ˶m§À¶mVrb ’$maM WmoS>çm§Zm gmamgma {dMma H$aVm ¶oVmo. WmoS>çmM bmoH$m§Zm gm{h˶, H$bm, {dkmZ ¶mV à^wËd {‘idVm ¶oV§ Am{U H$moQ>çmdYr bmoH$m§VyZ EImÚmbmM AmË‘kmZ hmoV§, AmË‘gmjmËH$ma hmoVmo. {dMmam§Mr ñnï>Vm, ‘‘©J«mhH$Vm, AmH$bZerbVm H$emda Adb§~yZ AgVo ? OJmÀ¶m n[apñWVrV {dYm¶H$ ~Xb KS>{dUmao {dMma H$go ñ’w$aVmV ? OrdZ A§V~m©ø àJë^ H$aUmao d¡Mm[aH$ gm‘϶© H$go àmá hmoVo ? {ejU, Aä¶mg, dmMZ, {ZarjU, qMVZ, à¶moJ, boIZ, MMm© dJ¡ao ‘mJmªZr {dMma ‘ybJ«mhr ~ZʶmMr à{H«$¶m gwé hmoVo, doJ KoVo; ho Iao Amho. na§Vw "Oo XoIo H${d Vo Z XoIo a{d' Aem VèhoMr Ñï>r H$drbm H$er àmá hmoVo ? Á¶m¶moJo {dœH$ë¶mU hmoB©b Ago {dMma F$fr Am{U ‘wZtZm H$go ñ’w$abo ? Á¶m¶moJo 춳VrOrdZmM§ gmW©H$ hmoB©b Am{U g‘mOm‘ܶo gwI g‘¥ÜXr Zm§Xÿ eHo$b Ago {dMma; Á¶mo{Vf{dÚm,J{UV, d¡ÚH$, g§JrV, Z¥Ë¶, ZmQ>ç, dmñVy, {eën Aem {d{dY emómV H$go AdVrU© Pmbo ? AmMma, Amhma, ZrVr, g‘mOì¶dñWm, amÁ¶ì¶dñWm Aem joÌmV ‘ybJm‘r ‘mJ©Xe©Z H$aUmao, hOmamo df}XrnñV§^ R>aUmao {dMma Hw$Ry>Z Am{U H$go Ambo ? ~mø{dœ Am{U Am§V[aH$ {díd H$doV KoUmao {dMma H$go Am{U H$moU˶m ‘Z…pñWVrV àJQ> Pmbo ? AmOÀ¶m n[apñWVrV ¶m àíZmM§ CÎma emoYU§ ’$ma ‘hËdmM§ Amho. Oa AmnU hm emoY KoVbm Va Amnë¶mbm jwÐ {dMmam§À¶m XbXbrVyZ ‘w³Vr {‘iy eHo$b. {dMmam§M§ earamVrb ‘|Xÿer ZmV§ Amho. na§Vw ¶m ‘|Xÿda ~mø Am{U Am§V[aH$ {dídmVrb eoH$S>m| g§doXZm n[aUm‘ H$arV AgVmV. bmImo MoVmV§VyÀ¶m Ûmao earamÀ¶m n¥ð>^mJmH$Sy>Z Am{U AmVrb Ad¶dm§H$Sy>Z ¶m g§dXoZm ‘|XÿH$S>o nmohmoMVmV d ˶mda n[aUm‘ H$aVmV. AmnU Oo ImVmo, {nVmo, nmhVmo, EoH$Vmo, ~mobVmo, ^moJVmo qH$dm ˶mJVmo; ˶m gdmªMm ‘|Xÿda n[aUm‘ hmoVmo. OmUVm-AOmUVm hmoUmao ho n[aUm‘ Am{U Amnë¶m ‘|XÿMr ‘yi pñWVr (OÝ‘OmV aMZm d H$m¶©); ¶m§À¶m nañna à^mdmVyZ Amnbo {dMma{dœ ~ZVo. Amnë¶m ‘|XÿMo EH$ d¡{eï>¶ Amho Vo Ago, H$s ¶oUmè¶m eoH$S>mo g§doXZm§n¡H$s ZìdX Q>¸o$ g§doXZmH$S>o ‘|Xÿ Xþb©j H$é eH$Vmo. AmnU Amnë¶m ZH$iV {eH$Vmo ˶mMà‘mUo Xþb©j H$aUo d {dgaUo øm à{H«$¶mhr ‘hËdmÀ¶m AgVmV. Ho$di nmR> H$aUo d bjmV R>odUo Zìho. AmdmOmÀ¶m JO~OmQ>mV Pmonboë¶m AmB©bm Eadr OmJ ¶oV Zmhr. nU ˶m JO~OmQ>mV {VÀ¶m bmS>³¶m N>Hw$ë¶mÀ¶m aS>ʶmÀ¶m EdT>çmem AmdmOmZ§ {Vbm Zo‘H$s OmJ ¶oVo ! ‘|XÿM§ ho ‘hmZ d¡{eï>¶ Amho. OJmÀ¶m g§ñH¥$VrV amO¶moJ, H$‘©¶moJ Am{U kmZ¶moJ ¶m§M§ ñWmZ AZݶ gmYmaU Amho. ¶m gdm©M§ ‘hËd Ag§ H$s ¶m gmè¶mM§ C{Ôï> Amnë¶mbm g§doXZm§À¶m JXmamoimVyZ Am{U ˶m§À¶m ~è¶mdmB©Q> à^mdmVyZ ~mhoa H$mT>U§ ho Amho. Á¶mà‘mUo AmB©bm Amnë¶m ~N>S>çmM§ aS>U§ Zo‘Ho$nUmZ§ EoHy$ ¶oV§ ˶mà‘mUo Amnë¶mbmhr gmè¶m JXmamoida ‘mV H$éZ g˶ {Xgmd§ d OmUdmd§ ho Amho ! AmOÀ¶m H$mimVrb n[apñWVr Jw§VmJw§VrMr Amho. BVa gmè¶m ~m~tà‘mUo "¶moJ' ¶m Jm|S>g ZmdmImbrhr ~mOma~wUJonUm Mmbbm Amho. Aem n[apñWVrV Iam ¶moJr Jwé {‘iUo A˶§V H$R>rU Amho.
 • 8. ˶m‘wio ¶moJ, gmYZm, ^³Vr, ‘moj dJ¡ao H$moU˶mhr {Xeobm dibo Var nXar {Zamem nS>ʶmMr e³¶Vm mho. gmh{OH$M Aem doir àíZ nS>Vmo, "H${b¶wJm‘mOr Wmoa Pmbo ~§S> & Zï> bmoH$ b§S> Pmbo ’$ma && 1 && Z Y[aVr gmo¶ Z nwgVr H$moU ¶oV| O¡g| ‘Zm V¡go Mmbo && 2 && g‚mZmMm dmam Q>oH$m| ZoXr Ûmam & Eogr¶m nm‘am Vmar H$moU && 3 && (lr g§V VwH$mam‘mMr JmWm n¥ð> 973) IamoIaM VwH$mam‘ ‘hmamOm§Zr åhQ>ë¶mà‘mUo Xþgè¶mMo ZwH$gmZ H$aUo, bw~mS>Uo, MmoaUo, Ûof H$aUo, bwQ>Uo, Owby‘ H$aUo, {nidUyH$ H$aUo, A˶mMma H$aUo, KmUoaS>o S>mdnoM AmIUo, ~bmËH$ma H$aUo ho JwÝho, 1) ‘ZmÀ¶m {dH¥$Vr Am{U 2) ˶m§Zm {‘imbobr VemM {dMmam§Mr gmW ¶m‘wio gmܶ hmoVmV. ‘ZmMo hrZ AmdoJ AmdaUo e³¶ hmoʶmgmR>r g‘W© {dMmam§Mr e³Vr Amdí¶H$ Amho. hr e³Vr Amnë¶mbm Zm‘ñ‘aUmZ§ àmá hmoVo ! Aä¶mg, dmMZ, ‘ZZ, {ZarjU, à¶moJ, boIZ, MMm© B˶mXtà‘mUoM; gw¶mo½¶, ‘‘©J«mhr d ÑT> {dMma ¶oʶmgmR>r; Ðï>m ewÕ Agmdm bmJVmo. Ðï>m åhUOo nmhUmam, OmUUmam. {dMmam§Mr N>mZZr H$aUmam. ¶mo½¶ {dMma n¸o$ H$ê$Z AmMaUmV AmUUmam Ðï> ~Zm¶Mo Agob Va Zm‘ñ‘aUmbm n¶m©¶ Zmhr. "gX²~w{Õ CËnÞ H$aʶmMo gm‘϶© ’$³V ^Jd§VmÀ¶m Zm‘mVM Amho' (lr ~«÷M¡Vݶ lr Jm|XdboH$a ‘hmamO ¶m§Mo àm. Ho$.{d. ~obgao {b{IV M[aÌ n¥ð> 472) "AmnU amoO CR>ë¶mda ^Jd§VmMo ñ‘aU H$aʶmMo {Z¶‘ R>odmdm. ñZmZ dJ¡ao Jmoï>r Pmë¶m Va H$amì¶mM, nU ˶m§À¶mdmMyZ ASy>Z ~gy Z¶o. ^Jd§VmMo ñ‘aU ho ‘w»¶ Amho ' (lr ~«÷M¡Vݶ lr Jm|XdboH$a ‘hmamO ¶m§Mo àm. Ho$.{d. ~obgao {b{IV M[aÌ n¥ð> 475) H$m|S>| gm§H$S>] g§H$Q> & ZmZm g§gma IQ>nQ> & AmdñVm bmJV§ MQ>nQ> & Zm‘ñ‘aU H$amd| && 6 && (lr‘X² Xmg~moY, XeH$ 4 g‘mg 3) H§$R>r Y[abm H¥$îU‘Ur AdKr OZm§ àH$me && 1 && (lr g§V VwH$mam‘m§Mr JmWm, n¥ð> 800) (^mdmW© … H¥$îU Zm‘énr Agm ~w{Õ àH$m{eV H$aUmam. gå¶H$ kmZ XoUmam ‘Ur Amåhr ‘wIr YmaU Ho$bm Amho. ˶m‘wio Am‘Mo {dMma AMyH$ hmoVrbM nU g§nyU© g‘mOmV gX²~wÜXr àgdUmam kmZàH$me ngaob (ngabm). Am{W©H$Amamo½¶ Amnë¶mbm Zoh‘r Ag§ dmQ>V§ H$s lr‘§Vr åhUOo Am{W©H$ Amamo½¶ Am{U ‘ܶ‘dJu¶ qH$dm Jar~ pñWVr åhUOo AZmamo½¶. nU Am{W©H$ Amamo½¶mMm ZrQ> {dMma Ho$bm Va Ag§ bjmV ¶oB©b H$s, 1) AmnU g‘mOmbm Cn¶moJr Agm CÚmoJ, ì¶dgm¶ H$ê$Z n¡go {‘idy eH$U§. 2) Ago n¡go Amnë¶mbm d Amnë¶m OdiÀ¶m d Amnë¶mda Adb§~yZ Agboë¶m 춺$s¨À¶m CXa{Zdm©hmgmR>r nwaogo AgU§. 3) Amnë¶m amñV Amem- AmH$m§jm§Zm ‘waS> Z KmbVm Vo n¡go g‘mYmZH$maH$ nÜXVrZo Amnë¶mbm IM© H$aVm ¶oU§ 4) Am¶Ë¶m doiÀ¶m AS>MUrgmR>r Amnë¶mbm bmJUmar a¸$‘ {e„H$ AgU§ Am{U 5) Aem Am{W©H$ n[apñWVrÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Amnë¶m A§VamËå¶mer, B©ídamer, Jwéer åhUOoM AOam‘a g{ƒXmZ§Xén gX²Jwéer EH$én hmoU§ åhUOo Am{W©H$ Amamo½¶ hmo¶. na§Vw ho Pmb§ EH$m Hw$Qw>§~mnwaV§ Am{U
 • 9. ì¶{º$nwaV§. g‘mOm‘ܶohr ^yH$~ir Agy Z¶oV. ~oKa Agy Z¶oV. ~oH$marV bmoH$ hmoaniy Z¶oV. ~H$mb dñVrV OrdZ Hw$Oy Z¶o. H$modù¶m ~mbH$m§Zm ^rH$ ‘mJV añ˶mVyZ {’$am¶bm bmJy Z¶o Ag§ Hw$Umbm dmQ>Uma Zmhr? ˶m‘wio Mm§Jë¶m Am{W©H$ Amamo½¶mMm ’$m¶Xm g‘mOmVrb gd©M KQ>H$m§Zm hmoU§ ‘hËdmM§. AmnU gd©gm‘mݶ Agbmo Va Amnë¶mbm nwîH$iXm Am{W©H$ MUMU hr An[ahm¶© ~m~ dmQ>Vo. nwîH$i A§er Vo Ia§hr Amho. H$maU lr‘§V Xoem§Mr Am{W©H$ {ZVr, OmJ{VH$ ~mOmanoR>m d ˶m§Mr Am{W©H$ ZrVr, eómó ñnYm© H$aʶmMo S>mdnoM, amï´>r¶ Am{W©H$ YmoaU d eodQ>r amÁ¶ Am{U ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm§Mr Am{W©H$ YmoaUo ¶m gdmªMm Amnë¶m OrdZmda EdT>m n[aUm‘ hmoVmo; d nwîH$iXm ˶mV Amnbr EdT>r JiMonr hmoVo; H$s AmnU Am{W©H$ AmoT>J«ñVrZ§ Aghm¶ hmoVmo ! na§Vw AmnU Aem pñWVrV hV~b hmoVm H$m‘m Z¶o. ¶mgmR>r; "R>o{dbo AZ§Vo V¡go{M amhmdo {MVr Agmo Úmdo g‘mYmZ' ¶m Cº$sMm AW© AmnU ZrQ> g‘OyZ KoVbm Va Vo ’$ma Cn¶wº$ R>aob. "R>o{dbo AZ§Vo V¡go{MV amhmdo' åhUOo Amnë¶mbm Oo Ana§nma B©ídar gm‘϶© Amho ˶mMm {dga nSy> Z XoVm à¶ËZ H$aU§ Am{U H$Yrhr AmnUmbm Or Hw$dV Amho Vr dm¶m Z KmbdU§. ¶m Cº$sMm AW© AmigmV ahmUo d Aghm¶nUo n[a{ñWVr pñdH$maUo Agm ‘wirM Zìho. qH$~hþZm Agm à¶ËZ H$aVm§Zm A{YH$m{YH$ gw¶mo½¶ n«¶ËZ H$am¶bm {eH$U§ ‘hËdmM§ Amho. "{MÎmr Agmo Úmdo g‘mYmZ' åhUOo {Zame, {IÞ Z hmoU§, {Zamem åhUOo nVZ hmo¶. CÎm‘ à¶ËZ H$arV amhUo ‘hËdmMo Amho. Zm‘ñ‘aUmZo emar[aH$, ‘mZ{gH$ Amamo½¶ H$g§ OmonmgVm ¶oV§ ; ho AmnU nm{hb§ Amho. ˶m‘wio AmnU ñdV… Zm‘ñ‘aU H$é bmJbmo H$s gm‘϶m©Mr AmR>dU ahmVo. ñdV…Mr Hw$dV, H$m¡eë¶, ~w{Õ, H$g~, nma§JVVm, ehmUnU, ì¶mdhm[aH$ kmZ ¶m§Mm gw¶mo½¶ d à^mdr dmna H$aʶmMr j‘Vm ¶oVo. VgoM g§H$Q>mV IMyZ Z OmVm, JS>~Sy>Z Z OmVm àgÞ d¥Îmr d g‘mYmZr d¥ÎmrZo amhʶmMr VmH$X ¶oVo. ¶m XmoZ JwUm§Zr ñdV…Mo Am{W©H$ Amamo½¶ gwYmaʶmMr e³¶Vm {Z‘m©U hmoVo, na§Vw VodT>o nwaogo Zmhr. H$maU Omon¶ªV OmJ{VH$, amï´>r¶, amÁ¶ñVar¶ d ñWm{ZH$ nmVirdarb Am{W©H$ YmoaUo ~XbV ZmhrV, bmoH$ H$ë¶mUH$mar hmoV ZmhrV, Vmon¶ªV AmnU ¶mo½¶ ‘mJm©Zo, CÎm‘ ì¶dhmamZo YZ OmoSy> eH$Uo A˶§V H$R>rU Amho. ˶m‘wio Zm‘ñ‘aUMm g§Xoe AmnU gd©Ì nmohmoMdʶmgmR>r YS>nS>bo nm{hOo. Amnë¶m CËnÞmMm n§Mdrg, drg, Xhm, nmM qH$dm H$‘rV H$‘r EH$ Q>¸$m Var AmnU Zm‘ñ‘aUmÀ¶m àMmamgmR>r IM© H$aʶmMo {ZpíMV H$am¶bm hdo ! Ag§ Ho$b§ Va gdm}ƒ gÎmmYmè¶m§nmgyZ Vo Jar~rV hmoaniUmè¶m, n¡emA^mdr amoJm§Zr {nS>boë¶m Aem gd© ñVam§‘ܶo Zm‘ñ‘aUmMo ‘hËd ngé eHo$b. ì¶dhmamZo YZ OmoS>ʶmMr Hw$dV Am{U gÎmmYmè¶m§À¶m emar[aH$, ‘mZ{gH$ d d¡Mm[aH$ Amamo½¶mMm {dH$mg hmoD$Z Vo bmoH$H$ë¶mUH$mar Am{W©H$ ZrVr {dH${gV H$aʶmV, Vr am~{dʶmÀ¶m ¶moOZm AmIʶmV d Vr à˶j am~dʶmV ¶eñdr hmoVrb. ˶m§Mo Am{W©H$ Amamo½¶hr CÎm‘ ì¶dhma d g‘mYmZ ¶m§Zr n[anyU© hmoD$ bmJob. Zm‘ñ‘aUmÀ¶m àMmam‘wio g‘mOKmVH$s, g‘mOÐmohr d¥Vr nmbQy>
 • 10. bmJë¶m‘wio ho Oo KSy> bmJob ˶mMm n[aUm‘ ZmoH$aemhr‘ܶohr {Xgy bmJob. Mm§Jë¶m Am{W©H$ ¶moOZm d ˶m§Mr à^mdr A§‘b~OmdUr ¶mMo n[aUm‘ Am{W©H$ ì¶dhmamda nSy> bmJVrb. Zm‘ñ‘aU hr {dœH$ë¶mUmMr, g‘¥ÜXrMr d g‘mYmZmMr g§OrdZr Amho ho H$ië¶mZo eoH$S>mo Y{ZH$ ì¶mnmar, H$maImZXma, XþH$mZXma d ì¶mdgm{¶H$; Zm‘ñ‘aUm‘ܶo d ˶mÀ¶m àMmam‘ܶo g‘agyZ OmVrb d d¡¶{³VH$ Am{U gm‘m{OH$ Am{W©H$ Amamo½¶mMm ~ha ¶oB©b. "" Zm‘ ~«÷ Zm‘ ~«÷ & ¶oU| nwaVr gH$i H$m‘ & g§gmamMm l‘ & H$m§hr Cam| ZoXr ao && '' - lr EH$ZmW (Zm‘Onm§Mo ‘hËd … am.H¥$. H$m‘V, n¥. 60) "hm H$mi ^¶§H$a Amho, nwT>| ¶mnojmhr Vmo ^¶§H$a hmoB©b. ¶mdoir {OH$S>o {VH$S>o ^JdmÞm‘mMm On Mmby Pmbm nm{hOo' lr {gÕméT>ñdm‘r, hþ~ir (Zm‘OnmMo ‘hËd … am.H¥$. H$m‘V, n¥. 102) d¡dm{hH$dH$m¡Qw>§{~H$Amamo½¶ Amnë¶m emar[aH$, ‘mZ{gH$, d¡Mm[aH$ Am{U Am{W©H$ Amamo½¶mMm AmnU {dMma Ho$bm. na§Vw J¥hñWml‘r bmoH$m§Zm d J¥hñWml‘mV àdoe H$é BpÀN>Umè¶m§Zm Zm‘ñ‘aU åhOo {da³Vr, Z¡amí¶, Q>miHw$Q>onUm, H$‘©X[aÐrnUm, H§$JmbnUm ¶m§Zr ~a~Q>bobm Agm OrdZ {dMma dmQ>ʶmMr e³¶Vm AgVo. {deofV… VmaʶmZo ‘wg‘wgboë¶m, A„S> d àg§Jr hþ„S>~mO Aem VéU d¶mV Zm‘OnmMm ‘mJ© åhUOo IwiMQ>nUm dmQ>ʶmMr e³¶Vm AgVo. nU Zm‘On åhUOo ór-nwéf ¶m§À¶mVrb ào‘ A‘a Am{U CXmÎmV‘ ~ZdʶmMm amO‘mJ© Amho. lr dm‘Zn§{S>V ¶m§À¶m åhUʶmà‘mUo "Ahmo OmVm§ ¶oVm ¶oVm§ ~gV CR>VVm§ H$m¶© H$[aVm & gXm XoVm§ KoVm§ dXqZ dXVm J«mg {J{iVm§ & Kar§ Xmat eæ¶od[a a{VgwImMo Adgar & g‘ñVm§Mr b‚mm ˶Ow{Z ^JdqƒVZ H$at && ' (Zm‘OnmMo ‘hËd … am.H¥$. H$m‘V n¥. 63) Zm‘OnmZo Amnë¶m d¥Îmr‘Yrb ào‘mMm Amobmdm H$‘r hmoV Zmhr. Amnë¶m öX¶mVrb ^md~§Y VwQy>Z OmV ZmhrV. Amnë¶mVrb a{gH$Vm H$‘r hmoV Zmhr. ¶mCbQ>; Zm‘ñ‘aUmZo; H$R>moanUm, VwgS>onUm, VwQ>Ho$nUm, Aaoamdr, CÕQ>nUm, ~ondm©B©; H$‘r hmoVmV. Zm‘ñ‘aUmZ§ ‘ZmM§ CÞ¶Z hmoV§; Voìhm ào‘mMr AmЩVm Am{U ì¶mnH$Vm dmT>Vo ! ^md~§Ym§Zm {ZñdmWunUmMr ‘mYwar ¶oVo ! Zm‘ñ‘aUmZ§ a{gH$Vm Vab hmoVo. a{gH$Voer Eadr {ZJS>rV Agbobr nmedr d¥Îmr JiyZ nS>Vo. a{gH$VoV bnbobm amgdQ>nUm Zï> hmoV OmVmo. Zm‘ñ‘aUm‘wio nañnag§~§YmV {df H$mbdUmam AmË‘H|${ÐVnUm, Jd©, AmVVm¶rnUm H$‘r hmoV OmVmo. ˶mM~amo~a Amnë¶m~amo~a amhUmè¶m§À¶m gwI- Xþ…Im~Ôb AmñWm V¶ma hmoVo, dmT>Vo. Zm‘ñ‘aUmZ§ F$OwVm (‘wXÿVm + Z‘«Vm) ¶oVo, ‘mX©d ¶oV§. ˶m‘wio eãX CÛoJOZH$ amhV ZmhrV. Vo hiwdma ~ZVmV. ˶mV AmO©d ¶oV§. Zm‘ñ‘aUmZ§ YrQ>nUm d {Z^©¶Vm ¶oVo. ñnï> gwg§dmXmMr {H$‘¶m gmYVo. VgoM A§Jr Z‘«Vm ~mUVo. dmJʶmVrb AmX~, AmH$f©H$Vm, göX¶Vm {dH${gV hmoVmV. ór-nwéf ho ZmV§ g§nyZ; {à¶H$a-ào¶gr dm nVr-nËZr ~ZUmè¶m; à˶oH$mÀ¶m OrdZd¥jmbm Cnamoº$ à{H«$¶o‘wio ZdOrdZ àmá hmoV§.
 • 11. ¶m{edm¶ Zm‘ñ‘aUmZ§ ~w{Õbm Or VabVm ¶oVo {VMm ’$ma ‘moR>m ’$m¶Xm d¡dm{hH$ OrdZmV hmoVmo. d¡dm{hH$ OrdZmVrb g§K©fmM§ EH$ ‘w»¶ H$maU åhUOo J¡ag‘O. Zm‘ñ‘aUmZ§ Amnë¶m OmoS>rXmamÀ¶m A§Va§JmV S>moH$mdʶmMr gyú‘ ~ypÜX d Ñï>r àmá hmoVo d dmJUwH$sVrb {dénVm {daKiyZ Q>mH$ʶmMr VmH$X ¶oVo. Zm‘ñ‘aUmZ§ nVr-nËZr g§~§YmVrb A‘¥V‘¶r g§~§Ym§Mr OmU ¶oD$ bmJVo Am{U àU¶mbm bmoH$H$ë¶mUmM§ Zd§ n[a‘mU àmá hmoD$ bmJV§. H$maU Zm‘ñ‘aUmZ§ ì¶{³V Am{U g‘mO g§nyU©nUo Amamo½¶g§nÞ hmoD$ eH$Vmo ho H$im¶bm bmJV§. gmh{OH$M Zdam- ~m¶H$m|Zm OmoS>Umam gdm©V ~iH$Q> Am{U A‘a Agm Zm‘ñ‘aUmMm Xþdm V¶ma hmoVmo. XmoKm§M§ X¡dV Am{U XmoKm§M§ ܶo¶ EH$ hmoV§; Zm‘ñ‘aU ! XmoKm§Mm ‘mJ© EH$ hmoVmo. Zm‘ñ‘aU ! XmoKm§Zmhr AmZ§XmM ^aV ¶oV§. Vohr Zm‘ñ‘aUmZ§! XmoKohr ^{º$^mdmZ§ AmoVàmoV ^aVmV Vo Zm‘ñ‘aUmZ§ ! XmoKohr gmOa§ H$aVmV Zm‘ñ‘aU ! XmoKm§À¶mgmR>r EH$M {‘eZ CaV§; Vo Zm‘ñ‘aU H$aʶmM§ d ˶mMm àMma H$aʶmM§ ! EH$ ‘mJ©, EH$ ܶo¶, EH$ AmdS>, EH$ ^mdZm, EH$ CËgd, EH$ {‘eZ... XmoZ Ord IamoIaM EH$Ord hmVomV ! emar[aH$ VméʶmÀ¶m ~hamV Am{U emar[aH$ g§^moJmÀ¶m j{UH$ CÔrnZmV BVa Jmoï>r Jm¡U g‘OV AgU§ Zoh‘rM AmT>iV§. ˶mV ^¶§H$a J¡a H$mhrM Zmhr. nU VoM nVr-nËZr; à˶oH$ ~m~tda hiyhiy Q>moH$mMr ^y{‘H$m KoD$ bmJVmV ! AmË‘h˶oÀ¶m, KQ>ñ’$moQ>mÀ¶m, H$moQ>m©V OmʶmÀ¶m {dMmam§Zr nN>mS>br OmD$ bmJVmV. ‘wbm§À¶mda ñdV…Mr H$Qw>Vm bmXÿ bmJVmV. EH$‘oH$m§M§M Zìho Va ‘wbm~mim§M§, gmgygmgè¶mM§, ^md§S>m§M§, AmB©-d{S>bm§M§, Am{U OdiÀ¶m ZmVodmB©H$m§M§ OrdZ Agø H$aVmV. H$Yr AmB©-d{S>bm§À¶m amhʶmM§ AmOmanUmM§ {Z{‘Îm H$ê$Z Va H$Yr ‘wbm§À¶m {ejUmdê$Z ˶m§Mo ‘V^oX Vrd« hmoVmV. H$Yr nËZrÀ¶m AmdS>r nVrbm ZmdS>˶m hmoVmV Va H$Yr nËZrbm nVrMo {‘Ì AmdS>V ZmhrV. H$Yr nËZr Jar~rMm gb Ca {nQy>Z àJQ> H$aVo Va H$Yr nVr hþ§S>çmgmR>r nËZrM§ OrdZ ZmgdyZ Q>mH$Vmo. H$moU˶mM ~m~VrV EH$‘V ZgVm§Zm H$Yr bmoH$b‚moñVd Vr XmoK§ EH$Ì amhVmV; Va H$Yr nmoam~mim§Mm {dMma H$ê$Z ñdV…M§ ‘Z ‘mê$Z VS>OmoS> H$aVmV. nU H$mhr doim {dH$monmbm Jobobo ‘V^oX nVr-nËZrbm EH$‘oH$m§nmgyZ Xÿa H$aVmV, doJi§ nmS>VmV dm KQ>ñ’$mo{Q>V H$aVmV. ¹${MV AmË‘h˶m KS>Vo, hþ§S>m~ir hmoVmV. ‘wb§ AmB©-~mnm§À¶m dmËgë¶mbm nmaIr hmoVmV. Zm‘ñ‘aUmgmaI§ ܶo¶ Zmhr Am{U ˶mÀ¶mgmaIm ‘mJ© Zmhr ! Zm‘ñ‘aUmZ§ gd© ‘V^oX, gd© AmdS>r-{ZdS>r, gd© ñdßZ§, gd© ‘ZmoaW EH$ AmZ§Xgy¶m©V {dê$Z OmVmV Am{U nVr-nËZr d Hw$Qy>§~mM§ OrdZ ^ê$Z OmV§ Vo AmZ§X àH$memZ§, ào‘àH$memZ§ ! ˶mMm à^md EdT>m H$s AmOy~mOyÀ¶m gdmªÀ¶m OrdZmV XoIrb dg§VmJ‘Z hmoV§ ! Zm‘ñ‘aUmZ§ ñdßZmVhr Zgob Aem ào‘mZw^yVrMr àmár hmoVo Am{U à˶oH$ jU AOam‘a Am{U A‘¥V‘¶ ~ZVmo. ''haoZm©‘² haoZm‘©‘ haoZm‘©‘¡d Ho$db‘² & H$bm¡ Zmñ˶¡d Zmñ˶¡d Zmñ˶¡d J{VaݶWm && '' - ^JdmZ ì¶mg AW© … H${b¶wJm‘ܶo H$ë¶mUmgmR>r h[a Zm‘mì¶{V[aº$ Aݶ n¶m©¶ Zmhr ho {Ìdma g˶ Amho. - ^JdmZ ì¶mg

Related Documents