Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Ikäihmisten terveyden
edistäminen
Porin kaupungin ikääntyville työntekij...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Suomi ikääntymishaasteiden
”laboratorio”
Suomen demografiset muutokset o...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Ikääntymisen käsitteitä
työelämässä
Ikääntyminen ja vanheneminen tarkoit...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Ikäjohtaminen – uusi taitovaatimus
Ikäjohtaminen merkitsee asenneilmapii...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Lähiesimiehen ikäjohtamisen
työkalupakki
(Ilmarinen, Lähteenmäki, Huuhta...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Tunneälytaidot uusi työkalu
ikäjohtamisen työkalupakkiin
(Simström 2009)...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Porin ja Rauman yhteisen Osaamista ikä
kaikki -ohjelman tavoitteet v. 20...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Keskustelu ikäjohtamisen
työkaluna
Kehityskeskustelussa esimies voi otta...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Hankkeen tuloksena syntyi
seniorivalmennus
• Hankkeen aikana havaittiin,...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Porin seniorivalmennus
yli 50-vuotiaille ja eläkeikää lähestyville
Valme...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Miksi seniorivalmennus?
Työterveyslaitoksen emeritiusprofessori Juhani
I...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Valmennuksen vaikuttavuus
• Valmennuksen vaikuttavuus perustuu ennen kai...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
14
• hyvä terveys
• mielenkiintoinen ja haastava työ
• parempi eläkekart...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
“Kisälli” “Ammatti-
mies”
“Mestari” “Valmen-
taja”
“Kylän-
vanhin”
Vaiku...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Keskiviikkoisin
he lähes
ymmärtävät
toisiaan.
Yli 30-vuotiaat työntekijä...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Tutkimusten mukaan työssä-
jaksamista tukevat
varmuus työpaikan säilymis...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Työssä jatkamiseen kannustavat
tekijät
työpaikalla arvostetaan jokaisen ...
Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
Työssäjatkamiseen yli 63-
vuotiaana kannustavat tekijät
työyhteisön ilma...
of 19

Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta Saarinen

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porin seniorivalmennus eläkeikää lähestyville kaupungin työntekijöille Riitta Saarinen

 • 1. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Ikäihmisten terveyden edistäminen Porin kaupungin ikääntyville työntekijöille suunnattu seniorivalmennus 18.9.2013 Riitta Saarinen
 • 2. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Suomi ikääntymishaasteiden ”laboratorio” Suomen demografiset muutokset ovat Euroopan nopeimpia. Ikääntyneiden osuus lisääntyy, myös elinajan odote nousee. Suuret ikäluokat ovat eläkkeellesiirtymisiässä, joten odotettavissa on, että suuri määrä työpaikkoja avautuu – vai avautuuko? Työeläkejärjestelmän muutoksilla on pyritty vaikuttamaan työurien pidentymiseen 2−3 vuodella. Vuoden 2005 eläkeuudistus tähtäsi nimenomaan työssä jatkamiseen vähintään 63-vuotiaaksi, mieluummin tätäkin pidempään. Ns. superkarttuma kasvattaa tulevaa eläkettä 4,5 % 63−68-vuotiaalla työntekijällä. Työuran pidennys yhdellä vuodella  BKT:n lisäys 3 %.
 • 3. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Ikääntymisen käsitteitä työelämässä Ikääntyminen ja vanheneminen tarkoittavat osin eri asioita, vaikka arkikielessä niitä käytetään usein synonyymeina. Ikääntymisellä tarkoitetaan kronologista ikääntymistä: kaikki ikääntyvät heti syntymästään lähtien. Tutkimuskirjallisuudessa (mm. Huuhtanen et al. 1999; Juuti 2001; Ilmarinen et al. 2003) on alettu kutsua ikääntyväksi työntekijäksi 45 vuotta täyttänyttä henkilöä. Ikääntynyt työntekijä on yli 55-vuotias henkilö.
 • 4. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Ikäjohtaminen – uusi taitovaatimus Ikäjohtaminen merkitsee asenneilmapiirin ja johtamiskäytäntöjen muokkaamista sellaisiksi, että sekä ikääntyvät että nuoret työntekijät voivat hyvin työyhteisössä ja kaikkien kyvyt saadaan käyttöön. (prof. Juhani Ilmarinen, Työterveyslaitos) Ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa ja työskentely- ympäristössä sekä sellaisen työpaikkakulttuurin rakentamista, jossa jokainen työntekijä voi kokea olevansa arvokas. (prof. Satu Lähteenmäki, Turun kauppakorkeakoulu)
 • 5. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013
 • 6. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Lähiesimiehen ikäjohtamisen työkalupakki (Ilmarinen, Lähteenmäki, Huuhtanen 2003) 1. Ikäasenne kielteinen / myönteinen oma työntekijät 2. Yhteistyö hierarkkinen / tiimi osallistuminen arvostus 3. Työn suunnittelu staattinen / dynaaminen muuttuvat voimavarat yksilöllisyys 4. Kommunikointi tiedotus muutoksista keskustelu avoimuus
 • 7. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Tunneälytaidot uusi työkalu ikäjohtamisen työkalupakkiin (Simström 2009) • Ikäjohtaminen pitää olla osa yrityksen henkilöstö- ja työhyvinvointistrategiaa. • Ikäjohtaminen ei ole erillään muusta johtamisesta. • Esimies tarvitsee ennen kaikkea ihmisten johtamisen ja tunneälytaitojen hyvää hallitsemista. • Esimies ei tarvitse erilaista pakkia eri-ikäisille, kunhan osaa valita tunneälytaidoista kulloinkin sopivan työkalun. • Arvostava kuuntelu on tärkeää, samoin osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen. • Mitkään johtamisen tavoitteet eivät voi toteutua, jos yhteisössä ei toimita yhdessä toisia tukien.
 • 8. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Porin ja Rauman yhteisen Osaamista ikä kaikki -ohjelman tavoitteet v. 2006-2009 • Tietoisuus eri-ikäisten työyhteisön jäsenten erityistarpeista lisääntyy. • Lähiesimiesten valmennusohjelman kautta asenneilmapiiri saadaan myönteiseksi ikääntymistä kohtaan. • Nuorten ja ikääntyvien työntekijöiden yhteistyö on luontevaa. • Ikääntyvät työntekijät jatkavat työssä 2–3 vuotta nykyistä pidempään. • Ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksaminen paranee. • Esimiehillä on käytössään keinoja osaamisen johtamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen.
 • 9. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Keskustelu ikäjohtamisen työkaluna Kehityskeskustelussa esimies voi ottaa puheeksi ikääntyvän työntekijän jaksamisen ja työstä vetäytymisen suunnitelmat  58−60 vuotta täyttäneille voidaan laatia yksilöllinen työurasuunnitelmaa työsuhteen viimeisille vuosille. Ikääntyvän työurasuunnitelmaan kirjataan esim. työn kehittämistarpeet, työjärjestelyt, työuralla jatkaminen ja koulutustarpeet sekä osaamisen siirto. Keskustelussa jotkut esimiehet ehdottavat ikääntyville alaisilleen osallistumista seniorivalmennukseen. Esimerkkejä yksilöllisistä ratkaisuista: työn sisällön muokkaaminen, työaikajoustot, työtahdin sääntelymahdollisuus, työparityöskentely, mentorina toimiminen, työkierto, kuntoutus, osa- aikaisuus (omaehtoinen osa-aikatyö, osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke), uudelleensijoittuminen.
 • 10. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Hankkeen tuloksena syntyi seniorivalmennus • Hankkeen aikana havaittiin, että esimiesten valmentaminen ikäjohtamiseen ei riitä, vaan tarvitaan myös ikääntyville itselleen suunnattua valmennusta. • Tutkimusten mukaan luopuminen työelämästä on elämänkulun suurimpia ja merkittävimpiä siirtymiä. • Jo kymmenkunta vuotta ennen eläkeikää useimmat alkavat pohtia työssä jaksamistaan ja eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoja. • Tähän pohdintaan seniorivalmennuksesta voi löytyä vastauksia. Yhä useammin käy niin, että kun henkilökohtainen eläkeikä lähestyy, ei eläkkeelle olekaan kiire, jos työkyky on tallella ja motivaatio kohdallaan.  Porissa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut hankkeen tavoitteiden mukaisesti.
 • 11. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Porin seniorivalmennus yli 50-vuotiaille ja eläkeikää lähestyville Valmennuksen ensisijaisena tavoitteena on aktivoida ikääntyviä työntekijöitä ylläpitämään ja kehittämään toimintakykyään ja hyvinvointiaan itse. Valmennuksessa • jaetaan tutkimuksiin perustuvaa tietoa ikääntymiseen liittyvistä ja elämänlaatua parantavista asioista • kannustetaan omasta toimintakyvystä ja työssä jaksamisesta huolehtimiseen • opastetaan suunnittelemaan hyvää kolmatta ikää, sillä eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos. Keskusteluteemoja: – kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelut, ravinto, painonhallinta, sairauksien ennaltaehkäisy – työkuormitus ja siitä palautuminen – ikääntymisen tuomat sairaudet ja niiden kanssa pärjääminen – työn voimavarojen, levon ja sosiaalisten suhteiden merkitys – eläkkeellesiirtymisen vaihtoehdot
 • 12. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Miksi seniorivalmennus? Työterveyslaitoksen emeritiusprofessori Juhani Ilmarisen mukaan eläkevalmennus tulisi olla osa organisaation henkilöstökoulutusohjelmaa. Porissa eläkevalmennuksen sijasta puhutaan seniori- valmennuksesta, sillä tavoitteena on myös työurien pidentäminen. Sitä on toteutettu vuodesta 2008 lähtien. • Porissa lähes puolet (n. 2500 henkilöä) vakinaisesta henkilökunnasta on yli 50-vuotiaita. • Valmennukseen voivat ilmoittautua yli 50-vuotiaat, jotka toivovat saavansa tukea työssä jaksamiseensa tai jatkamiseensa. • Valmennusryhmiä on neljä/vuosi: kaksi käynnistyy helmikuussa ja kaksi lokakuussa. • Valmennuksen kesto on 8 kk. Tapaamisia on kerran kuussa klo 14-16. Valmennukseen voi osallistua työaikana.
 • 13. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Valmennuksen vaikuttavuus • Valmennuksen vaikuttavuus perustuu ennen kaikkea vuoropuheluun ja ryhmäläisten keskinäiseen vertaistukeen. • Kehonkoostumusmittaus, joka tehdään valmennuksen alussa ja lopussa, on motivoinut monia korjaamaan liikunta- ruokailutottumuksiaan, sillä se paljastaa mm. lihasten kunnon ja sisäelinten ympärillä olevan rasvan. • Jokainen laatii henkilökohtaisen hyvinvointi- suunnitelman, joka auttaa sitoutumaan annettuihin lupauksiin. • Hyvinvointisuunnitelman painopisteeksi voi ottaa myös kulttuurista nauttimisen tai muun uuden harrastuksen aloittamisen tai sosiaalisen kanssakäymisen lisäämisen.
 • 14. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 14 • hyvä terveys • mielenkiintoinen ja haastava työ • parempi eläkekarttuma • työnantajan osoittama arvostus ikääntyviä kohtaan • työkaverit ja hyvä työyhteisö • hyvä työilmapiiri • itsenäinen työ • joustava työaika • työn keventämismahdollisuus • osa-aikaeläkkeelle siirtyminen • tyhy-toiminta, josta esimerkkinä seniorivalmennus Seniorivalmennukseen osallistuvien mielestä työssä jatkamiseen kannustavat:
 • 15. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 “Kisälli” “Ammatti- mies” “Mestari” “Valmen- taja” “Kylän- vanhin” Vaikuttavuus Suorituskyky Ikä Nopeus “Tarinan- kertoja” 65 Vaikutus Ikä, suorituskyky ja vaikuttavuus (Jorma Rantanen, 2003)
 • 16. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Keskiviikkoisin he lähes ymmärtävät toisiaan. Yli 30-vuotiaat työntekijät Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työyhteisön eri ikäiset työntekijät Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Alle 30-vuotiaat työntekijät
 • 17. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Tutkimusten mukaan työssä- jaksamista tukevat varmuus työpaikan säilymisestä kuntoutusmahdollisuuksien paraneminen työterveyshuollon kehittäminen työmäärän ja kiireen väheneminen joustavammat työajat työympäristön parantaminen osa-aikaeläke johtamistapojen parantaminen sapatti- / vuorotteluvapaa koulutusmahdollisuuksien lisääminen Forma, Tuominen & Väänänen-Tomppo, 2004
 • 18. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Työssä jatkamiseen kannustavat tekijät työpaikalla arvostetaan jokaisen työtä työpaikalla ihmisiin voi luottaa esimies kohtelee ystävällisesti esimies antaa palautetta alainen on tyytyväinen johtamistapaan tiedonkulku toimii alainen on selvillä tavoitteista ja tehtävistä esimies kuuntelee mielipiteitä työpaikka on kannustava esimies tukee ja rohkaisee Kuntatyö 2010 –tutkimus
 • 19. Porin kaupunki, henkilöstöpalvelut / RS 19.9.2013 Työssäjatkamiseen yli 63- vuotiaana kannustavat tekijät työyhteisön ilmapiiri hyvä ja toimiva työympäristö työkaverit ja työpaikan sosiaaliset suhteet mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön mielenkiintoinen ja haastava työ hyvä esimiestoiminta joustavat työajat kuntoutusmahdollisuudet suuremman eläkkeen määrä palkan lisääminen mahdollisuus siirtyä osa-aikatyöhön ammattitaitoa edistävä koulutus puolison työssäolo ETK:n Joustava eläkeikä –tutkimus, vastaajina 1940–45 syntyneet (Tuominen ja Pelkonen 2004)

Related Documents