Postup pri
presune bežného účtu
Čo to je presun bežného účtu? Viac informácií o ...
of 1

Presun uctov

Presun uvtov / switching code of in Slovakia
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presun uctov

  • 1. Postup pri presune bežného účtu Čo to je presun bežného účtu? Viac informácií o presune účtu Je to presun trvalých príkazov na úhradu, trvalých príkazov Informácie sú dostupné v každej banke, ktorá poskytuje svo- na inkaso, súhlasov platiteľa s inkasom a prevodných príkazov jim klientom bežné účty. Banka Vás upozorní na prípadné z bežného účtu klienta v pôvodnej banke na iný bežný účet riziká, spojené s presunom účtu. Informovať sa môžete aj klienta v novej banke. na www.sbaonline.sk/presun-uctov Kto môže presun účtu zrealizovať? Kontrola bankového ombudsmana Klient banky, ak je fyzická osoba, nepodnikateľ. Dodržiavanie povinností bánk pri presune bežného účtu kon- troluje bankový ombudsman, na ktorého sa môžete obrátiť Čo je bežný účet? v prípade, ak ste presvedčený, že niektorá z bánk nepostu- Je to účet klienta, ktorý používa na prijímanie a uhrádzanie povala správne. platieb. Kontakt na bankového ombudsmana: Poplatok za presun bežného účtu Rajská 15/A, 81101 Bratislava Jednotlivé úkony bánk pri presune bežného účtu môžu byť Tel.: 02/ 57205 309 spoplatnené. Prípadné poplatky sú uvedené v sadzobníkoch Fax: 02/ 57205 315 bánk. Pokiaľ pri presune bežného účtu vznikli náklady, ktoré ombudsman@bankovyombudsman.sk boli spôsobené zavinením banky, banky ich nebudú účtovať. www.bankovyombudsman.sk 1. krok 3. krok Vysporiadajte si všetky záväzky. Vyplňte žiadosť o presun bežného účtu Ak chcete pôvodný bežný účet zrušiť, skontrolujte si, či na ňom a odovzdajte ju banke. nemáte nevysporiadané záväzky alebo iné povinnosti. Pôvodná Pokiaľ chcete, aby žiadosť zaslala nová banka za Vás pôvodnej banka nemusí povoliť zrušenie bežného účtu, ak ste napríklad banke, je potrebné úradne overiť Váš podpis na žiadosti (napr. na účte v mínuse, alebo na účte ešte „dobiehajú“ nákupy cez u notára alebo na matričnom úrade). Ak sa chcete vyhnúť ná- platobnú kartu, alebo tomu bránia iné povinnosti voči banke. kladom za úradné overenie podpisu, môžete žiadosť zaniesť V takom prípade aj po otvorení nového účtu môže byť Váš pôvodnej banke osobne. Nová banka Vám na požiadanie po- pôvodný bežný účet vedený dovtedy, pokiaľ si nevysporiadate skytne všetky potrebné informácie spojené so zmenou bežného záväzky voči pôvodnej banke. účtu, prípadnými jej poplatkami spojenými s presunom, ako aj povinnosťami novej i pôvodnej banky. Tip: Ak si aj po presune chcete pôvodný bežný účet ponechať, Tip: Žiadosť o presun získate v banke alebo na webovej ubezpečte sa, že na ňom máte dosť peňazí na plnenie trvajú- stránke www.sbaonline.sk/presun-uctov cich záväzkov. 2. krok 4. krok Nájdite si účet v novej banke, ktorý vyhovuje Nechajte banky pracovať za Vás. Vašim potrebám. Nová banka a pôvodná banka budú spolupracovať tak, aby celý proces presunu bol bezproblémový a bez neodôvodnených Vyberte si novú banku a opýtajte sa na jej služby spojené prieťahov. Banky Vás chcú chrániť pre rizikami, ktoré nemôžu s bežným účtom, aby ste si ich porovnali so službami využí- ovplyvniť, preto sa môže stať, že celý proces bude trvať aj vanými so svojim doterajším bežným účtom. Čím sú služby viac ako mesiac – veď nikto by sa nepotešil, ak by inkaso podobnejšie, tým je presun bežného účtu jednoduchší. bolo zaplatené z pôvodného aj z nového účtu, alebo dokonca Tip: Opýtajte sa, či nová banka realizuje trvalé príkazy v ta- nezaplatené vôbec len preto, že sťahovanie účtu sa udialo kých intervaloch, aké máte nastavené, alebo či spolupracu- rýchlo, počas jedného kalendárneho mesiaca. je so spoločnosťami, v prospech ktorých máte nastavené inkaso. Ak nie, je možné, že nová banka Vás bude musieť požiadať o spoluprácu, napríklad si budete musieť zmeniť interval trvalých príkazov.

Related Documents