Dr. Musli VërbaniNATA E DHËNDËRISË Kaçanik ,2005
Autori: Dr. Musli VËRBANI Titulli:NATA E DHËNDËRISË Korrektura: Daut Shehu Radhitja ko...
Të drejtën e ribotimit e rezervon botuesi ِ َ ِ ِ ّ َ ْ ُ ِ َ َ ْ ُ ِ ََ ْ‫و أن ك حوا ا ل َيا مى م...
NË VEND TË PARATHËNIES‫الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على رسولنا‬ ‫. محمد و على آله و صحبه اجمعين‬ Lexu...
prej bashkëshortes me iman të dobët dhe me edukatë të keqe.Këshilltari i njerëzimit Muhamedi a.s. ka thënë: "Me gru...
Feja, besnikëria, dhe edukata e mirë paraqesin kriterin evërtetë të bashkëshortit të ardhshëm, sepse njeriu vlerësohetsipa...
I dërguari i Allahut s.a.v.s. e ka refuzuar dhe nuk e kalejuar martesën e një vajze nga Ensarët, e quajtur Hansa BintHadad...
Lexues dhe lexuese të nderuara: Martesa është burimimë i pasur i kënaqësisë jetësore, por me kusht që ajo në tëgjitha komp...
AKTI I KURORËZIMIT Akti i kurorëzimit është i papranueshëm deri sa të mosplotësohen kushtet, si oferta dhe pranimi i...
Siç shihet, pastërtia morale, ngritja shpirtërore, intergritetisocial, stabiliteti njerëzor, paqja dhe mëshira janë elemen...
Pas aktit të kurorëzimit mirë është të mbahet një fjalimapo hutbe. Hutbeja kryesisht duhet të përqëndrohet në këtoajete: ...
TË NGATËRRUARIT E AKTIT TË KURORËZIMIT ME AKTIN E FEJESËS Fejesa është përgatitje për kurorëzim. Është epëlqyeshme...
vetëm premtim për martesë. Po ashtu, edhe gostia e cila bëhetme rastin e fejesës (myzhdes). E dyta: Në fejesë (myzh...
Por nëse në prezencën e të afërmëve, gostisë, formulimii tekstit bëhet "Ka pranuar ta fejojë vajzën e tij për djalintënd" ...
CAKTIMI I DITËS SË MARTESËSFjala "NIKAH" (Martesë) në gjuhën arabe ka dy kuptime: E para: Akti i kurorëzimit ...
“Shkon një njeri te Muhamedi a.s. e i thotë: - Jam shkatërruar, o i dërguar i Allahut. - Po si je shkatërruar? – e p...
kurorëzuar para qëndrimit në Arafat, haxhi zhvlerësohet dhenevojitet vitin tjetër të shkojë haxh. Nëse akti i kuror...
dhëndërit i janë të lejuara të gjitha çështjet përposmarrëdhënieve intime.Muhamedi a.s. në hadithë thotë:"Është e lejuar g...
Muharrem është e ndaluar martesa. Edhe kjo nuk ka kurrfarëbaze islame.Në një hadithë, të cilin e transmeton Muslimi, Nesai...
PASI TË CAKTOHET DITA E MARTESËS, NË DITËNE MARTESËS BËJNË BASHKËSHORTËT TEVBE DHE ISTIGFARE ...
parasysh a janë të varfër apo të pasur, por ftohen të ndershmit etë devotshmit. Muhamedi a.s. në hadithë ka thënë: ...
Transmetohet nga Ibn Umeri r.a. se Muhamedi a.s. ka thënë: "Nëse ju fton dikush në gosti, shkoni dhe përgjigjiunift...
Fjalën "E martova për ty" e ka përdorur Zoti iMadhëruar në Kuran "Martoni". E këtë fjalë e përdorim edhenë momentin e TESL...
Natën e dhëndërisë, edhe dhëndëri, edhe nusja kur, tëhynë në shtëpi, le të hynë me këmbën e djathtë dhe le të bëjnëkëtë du...
... ‫ر ب نا ه ب ل نا م ن أ َ ز وا ج نا و ذ ر يا ت نا ق ر ة أ َ ع ي ن‬ ٍ ُْ َ ّ ُ َِ ّّ ُ َ َِ َ ْ ْ ِ ََ ْ َ ...
Pastërtia dhe bukuria janë cilësi të cilat ndikojnë nëzgjerimin e krahërorëve, në tërheqjen e zemrave, krijimin esimpatisë...
shqisave. Nuk është e rastit që aroma krijon veçori e cila ështëe përbashkët për shprehitë erotike dhe ceremonitë fetare.A...
Muslimani dhe muslimanja gjithmonë duhet të jenë tëpastër, gjithmonë duhet të fillojnë veprimet me emrin eAllahut, pra me ...
ELHAMDULILAH KEMA HASENTE HALKIJ FE HASIN HULUKIJ VE HARIM VEXHHIJ ALEN-NAR ELHAMDULILAH ELEDHI S...
Marrëdhënia seksuale është një nga shtyllat e martesësislame. Para fillimit të aktit të kontaktit martesor apomarrëdhëniev...
(EHREXHEHU BUHARIU DHE MUSLIMI)Që në gjuhën shqipe do të thotë: O ZOTI IM! Largoje shejtanin prej nesh.Po ashtu lar...
realizuar janë mënyra të falenderimit të Zotit për të mirat me tëcilat na shpërblen. Është mirë që fjala t’i parapr...
edhe në të gjitha format dhe mënyrat dhe në të gjitha mënyrat epërshtatshme dhe joshëse, por me kusht që të jetë në organi...
lehtë. Loja, zbavitja dhe dëfrimi luajnë rol të rëndësishëm nëmarrëdhënet bashkëshortore.Muhamedi a.s. ka thënë: "A...
‫و م ن آ يا ت ه أ َ ن خ ل ق ل كم م ن أن ف س ك م أ َ ز وا جا ل ت س ك نوا‬ ُُ ْ َّ ً َ ْ ْ ُ ِ ُ َ ْ ّ ُ َ َ...
GUSULI Pastërtia është pjesë e besimit, ndërsa fëlliqësira dhepapastërtia janë vepër e shejtanit. Gusuli ësh...
farz, ndërsa dy herë tjera është sunet. Pas kësaj, apo pasplotësimit të farzeve, mund të përdoren llojet e shamponave,sapu...
DUAJA PARA SE TË BINI TË FLENI Para se të bini të fleni pasi që është marrë abdesti, mirëështë të këndohet ,,KUL HU...
ِ ِ ّ ِ ْ ّ ِ ّ ِ ْ ِ ‫ب س م ال ل ه ال ر حم ن ال ر حي م‬ ‫ق ل أ َ عو ذ ب ر ب ال نا س﴿ م ل ك ال نا س﴿...
DUAJA E ZGJIMIT NGA GJUMI ELHAMDULILAHI LEDHI AFANIJ FI XHESEDI VE REDE ALEJE RUHIJ VE EDITINE LIJ DHIKR...
MBAJTJA E SEKRETEVE BASHKËSHORTORE Çdo individ ka fshehtësi, çdo çift bashkëshortor kafshehtësi, çdo fa...
ndërsa ai ditën zbulon fshehtësitë, të cilat Allahu i ka lënë tëjenë të fshehta". (BUHARIU DHE MUSLIM)P...
IDETI Sqaruam më herët se ndarja e bashkëshortëve mund tëndodhë pas aktit të kurorëzimit dhe para të vetmuarit meba...
Zoti i Madhëruar në Kur’an thotë: ٍ َ ُ ُ َ َ َ ّ ِ ِ ُ َِ َ ْ َّ ََ ُ َ َّ ُ ْ َ ‫... وا ل م ط ل قا ت ي ت ر ...
Nëse burri vdes natën e dhëndërisë, pas vetmimit menusën ose pas marrëdhënieve intime, atëherë IDETI nuk ështëtri kohëra t...
(TALAK, 4)Në kohën e IDETIT rezultojnë çështje të caktuara e ato janë: E para: Nuk ka të drejtë të fejohet, duke pa...
pra të pasardhësve të burrit. E kur të kalojë IDETI ka të drejtëtë martohet me kë të dojë. Gjat kësaj kohe (IDETIT...
E katërta: E drejta e detyruar për të qëndruar nështëpinë e burrit dhe të furnizohet në shtëpinë e burrit dhe prejshtëpisë...
Po e përsërisim edhe një herë se gruaja gjatë IDETITkonsiderohet grua në kuptimin e fjalës me të drejta të sheriatit,andaj...
të re dhe vetëm pas shkurorëzimit të asaj martese, ndërprehetndalesa e përkohëshme dhe burri i parë ka të drejtë ta kërkoj...
marr parasysh a është vetmuar në dhomë apo jo dhe pa marrparasysh se ka kryer marrëdhënie seksuale me të. - Po ashtu ës...
marrëdhënie intime, atëherë gruas nuk i takon mehri i plotë pori takon gjysma e mehrit. Këtë e potencon Zoti i Madhëruar n...
Natën e martesës është e mundur qëdhëndëri të vdes pasi të vetmohet me nusendhe para se të kryejë marrëdhënie seksuale,por...
- Mbetet edhe më tutje virgjiniteti i vajzërisë (nëse ka qenëe pamartuar). - Nuk është farz gusulli. - TEHLILË. N...
prostitucion dënohet me gurëzim (ekzekutim me vdekje) jo me100 shkopinj; - TEHLIL. Ka të drejtë të martohet me burrin e...
2. Nuk humbet virgjiniteti, që do të thotë se nëse pastaj bënprostitucion, dënohet me shkopinj jo me gurëzim. 3. TEHLIL...
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë
of 67

Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Dr. Musli Vërbani - Nata e dhëndrisë

 • 1. Dr. Musli VërbaniNATA E DHËNDËRISË Kaçanik ,2005
 • 2. Autori: Dr. Musli VËRBANI Titulli:NATA E DHËNDËRISË Korrektura: Daut Shehu Radhitja kompjuterike, kopertina dhe dizajni grafik Mumin Shehu Prishtinë 2005 2
 • 3. Të drejtën e ribotimit e rezervon botuesi ِ َ ِ ِ ّ َ ْ ُ ِ َ َ ْ ُ ِ ََ ْ‫و أن ك حوا ا ل َيا مى من ك م وال صا ل حي ن م ن‬ُ‫ع با د ك م و إ ِ ما ئ كُ م إن ي كو نوا ف قَ راء ي غ ن ه م‬ ِ ِْ ُ َ ُ ُ ُ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ُ ِ َِ ٌ َِ ٌ ِ َ ُ ّ َ ِ ِْ ‫ال ل ه من فَ ض ل ه وال ل ه وا س ع ع لي م‬ ِ ُ ّ"MARTOHUNI ME TË PAMARTUARAT DHE MARTOHUNI ME TË PAMARTUARIT NGA MESI JUAJ DHE ROBËRIT TUAJ E ROBËRESHAT TUAJA QË JANË TË SINQERTË. NËSE JANË TË VARFËR, ALLAHU DO T’U JAPË NGA BEGATIA E VET ...". (EN-NUR, 32) ِ َّّ ِ َ ُّّ َ َ ِّّ ِ ُ َّّ َ ‫وال ط ي با ت لل ط ي بي ن وال ط ي بو ن لل ط ي با ت‬ "... TË MIRAT PËR TË MIRËT, TË MIRËT PËR TË MIRAT ...". (EN-NUR, 26) 3
 • 4. NË VEND TË PARATHËNIES‫الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على رسولنا‬ ‫. محمد و على آله و صحبه اجمعين‬ Lexues të nderuar, posaçërisht ju të rinj, ky libër jukushtohet juve të cilët jeni ardhmëria, ju të cilët jeniprespektiva dhe ju të cilët do të krijoni familje dhe do të bëheniprindër. Në rend të parë luteni Zotin e Madhëruar me këtë dua: ... ‫ر ب نا ه ب ل نا م ن أ َ ز وا ج نا و ذ ر يا ت نا ق ر ة أ َ ع ي ن‬ ٍ ُْ َ ّ ُ َِ ّّ ُ َ َِ َ ْ ْ ِ ََ ْ َ ََّ ‫وا ج ع ل نا ل ل م ت قي ن إ ِ ما ما‬ ً َ َ ِ ُّ ِْ ََْ ْ َ "O Zoti ynë: na dhuro bashkëshort (bashkëshorte)dhe pasardhës të cilët, na bëjnë të lumtur, na gëzojnë, naqetësojnë trupin e shpirtin dhe na pushojnë sytë në ta. E,po ashtu, na bën shembull për të devotshmit". EL FURKAN, 74 Kush prej jushe të rinjve ka aftësi fizike dhe mundësimateriale për të siguruar ushqim, veshmbathje dhevendstrehim, le të martohet, e kush nuk ka mundësi, le tëagjërojë sepse agjërimi është preventiva më e mirë për tasunduar epshin (deri sa të vijë koha të martoheni dhe të hynidhëndër dhe të filloni një jetë krejt të re, jetë të re me kënaqësidhe vështirësi, lumturi dhe përgjegjësi, jetë me qetësim trupor,psikik dhe me angazhim fizik, jetë me qetësim shpirtëror dhebrenga jetësore). Deri sa të arrish në atë fazë të jetës, e ke përobligim që për martesë të hulumtosh një bashkëshorte të mirë,ndërsa bashkëshortja më e mirë është ajo që është me fe dheedukatë. Le të mos jetë preokupim kryesor në këtë hulumtimgruaja e pasur, apo nga ndonjë familje e madhe dhe e njohur,apo që ka bukuri të papërshkruar. Jo, këto nuk janë gjëratkryesore të një bashkëshorte të mirë, por para së gjithashhulumto për një bashkëshorte që ka besim të fortë. Nuk ka dobi 4
 • 5. prej bashkëshortes me iman të dobët dhe me edukatë të keqe.Këshilltari i njerëzimit Muhamedi a.s. ka thënë: "Me gruan lidhet kurorë për katër gjëra: përpasurinë, për fisin, për bukurinë dhe për besimin. Tihulumto, shiko dhe martohu me ate që është besimtare dhedo të fitosh qetësi dhe lumturi në jetë, në të kundërtën do tëjesh i mbështetur për tokë". BUHARIU DHE MUSLIMI Bëne preokupim kryesor gruan e mirë dhe fetare, atë qëta bën jetën xhenet dhe të bën t’i frikësohesh Allahut, atë që t’iplotëson të gjitha të drejtat dhe detyrat, që ta mbron nderin dhepasurinë, që t’i siguron dhe edukon fëmijët, që ta mbronidentitetin dhe sekretet tua. Hulumto për një grua që është besimtare, e moralshmedhe e edukuar. Nuk është e ndaluar që të hulumtosh për njëbukuroshe. Përkundrazi, është e domosdoshme të jetë e bukur,që kur ta shikosh të pushojnë sytë, të gëzohesh dhe të qetësohetshpirti. Por, bukuria është diç relative. Ti ndoshta e sheh tëbukur, por dikush tjetër nuk e sheh të tillë. Për këtë arsyeislami obligon që të dy palët, të cilët dëshirojnë jetë tëpërbashkët, të shihen mes vete, që edhe i fejuari ta shohë tëfejuarën, por edhe e fejuara ta shohë të fejuarin, sepse syriështë i deleguari i mendjes dhe i zemrës. Njeriu, që në shikimtë parë mund të hetojë diçka në zemrën e vet, qoftë pozitive,qoftë negative. Prind i nderuar, edhe ju obligoheni që t’i zgjedhnivajzës suaj bashkshort nga më të mirët, dhe të mos jetë prejatyre të cilëve u intereson pasuria, prejardhja, pozita shoqërore,ndërsa nuk është i moralshëm, besnik dhe besimtarë i sinqertë.I dërguari i Allahut s.a.v.s. thotë: "Kur t’u vijë ndonjëri që është fetar i denjë dhe imoralshëm për të kërkuar bijën tuaj, martojeni me atë, se përndryshe do të ketë ngatërresa, probleme e shkatërrime nëpërmasa të mëdha". 5
 • 6. Feja, besnikëria, dhe edukata e mirë paraqesin kriterin evërtetë të bashkëshortit të ardhshëm, sepse njeriu vlerësohetsipas fesë, edukatës dhe moralit. A thua, çfarë vlere ka njeriu icili ka pasuri të shumtë, por në të njejtën kohë është pijanecdhe i shëmtuar, nuk është i sjellshëm, është i pa edukuar, jobesnik, pa ndërgjegjje dhe i pashpirt. Bashkëshorti i tillë nuksjell as lumturi, as gëzim, as qetësi dhe as kënaqësi. Nëse bijës i zgjedhni një person i cili është fetar i denjë,nëse e do, do ta nderojë dhe do ta respektojë atë, e nëse e urrennuk i bën padrejtësi. Lexues të nderuar, posaçërisht ju të reja dhe tëpamartuara, fjalën përfundimtare dhe vendimtare për të lidhurkurorën e keni ju. Kuptohet, për këtë të nevojitet edhe ndihma,të nevojiten këshillat dhe përkrahjet. Edhe ju duhet tëhulumtoni dhe ta zgjedhni bashkëshortin, sepse islami femrësia ka lënë jetën e lirë, ajo ka të drejtë të zgjedhë sipas dëshirësbashkëshort (burrë), ta pranojë apo ta refuzojë, të posedojëpasuri të të gjitha llojeve, si dhe vetë të komandojë. Pasi që martesa bën pjesë në vendimet më tërëndësishme dhe më serioze të jetës sate, gjatë zgjedhjes sëbashkëshortit duhet shikuar mirë të gjithë rrethanat, e pastaj tëvendosësh se me kë do të hysh në jetë të përbashkët.Konsultohu me ata të cilëve u beson në mendime, që e kryejnëamanetin dhe kanë fe. Shiko lexuese e nderuar se si FatimeBint Kajsi kur është konsultuar me të dërguarin e Allahut(s.a.v.s.) për martesë, kur e kishin kërkuar dy nga shokët epejgamberit s.a.v.s., njëri ishte Muavije Iben Ebi Sufjan, kursetjetri Ebu Xhehm, i dërguari i Allahut s.a.v.s. i ka thënë: "Për sa i përket Muavijes, ai është i varfër, nuk kapasuri dhe nuk posedon dot gjë, pasurinë e ka të babait,ndërkaq, Ebu Xhehmi është njeri i cili asnjëherë nuk elëshon shkopin nga krahërori". Fatime Bint Kajsij nuk umartua me asnjërin prej tyre, por u martua me Usame BinZejdin". 6
 • 7. I dërguari i Allahut s.a.v.s. e ka refuzuar dhe nuk e kalejuar martesën e një vajze nga Ensarët, e quajtur Hansa BintHadad, të cilën dëshironin ta martonin pa pëlqimin e saj. Poashtu i dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: "Nuk ka martesë pa vendimin e gruas së ve dhe palejen e vajzës. Leja e vajzës është heshtja e saj". Pasi të vështrosh, të analizosh të gjitha rrethanat dhepara marrjes së vendimit bëne këtë dua: O Zoti im! Ti di e unë nuk di, Ti cakton e unë nukmund të caktoj. Ti i di çshtjet e fshehta. Nëse e sheh se filani(ia thua emrin) sjell dobi dhe të mira në jetën time, në fenëtime, dhe në botën tjetër për mua, cakto që të jetë(bashkëshort) për mua, ndërsa nëse ndonjë tjetër është më imirë dhe sjell më shumë të mira në fenë time, jetën time dhenë botën tjetër për mua caktoje atë (të jetë bashkëshorti im)". Martesa është një prej çështjeve më të rëndësishme tënjeriut, andaj gjatë zgjedhjes së shokut bashkëshortor duhetshikuar të gjitha rrethanat, dhe pasi që i riu apo e pamartuara tëvendosë me cilën të fillojë jetën bashkëshortore, mirë është qëtë kërkojë ndihmë nga Allahu, t’i ndihmojë ta marrë vendimindefinitiv. Transmetohet se pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: "Para se të fejohesh, mbaje nijetin tënd të fshehtë dheqëllimin e fejesës së fshehtë, pastaj merr abdest, plotësojeabdestin mirë, pastaj fal namaz (dy rekate), pastajfalënderoje Allahun, lavdëroje atë dhe thuaj: O Zoti im! Tidi, e unë nuk di, Ti cakton e unë nuk mund të caktoj. Ti i diçështjet e fshehta. Nëse e sheh se filanja (ia thua emrin) sjelldobi dhe të mira në jetën time, në fenë time, dhe në botëntjetër për mua, cakto që të jetë (bashkëshorte) për mua,ndërsa nëse ndonjë tjetër është më e mirë dhe sjell më shumëtë mira në fenë time, jetën time dhe në botën tjetër për mua,caktoje atë (të jetë bashkëshortja ime)". (AHMEDI, IBN HABANI, HAKEMI E TË TJERË) 7
 • 8. Lexues dhe lexuese të nderuara: Martesa është burimimë i pasur i kënaqësisë jetësore, por me kusht që ajo në tëgjitha komponentat e veta të realizohet plotësisht. Për tëekzistuar një martesë e lumtur dhe e vlefshme, nevojitetangazhim i madh nga të dy bashkëshortët, sepse martesakërkon shumë, por edhe jep shumë. Bashkëshortësia esuksesshme është si vepra artistike, të cilës njeriu plotësishtduhet t’i përkushtohet. Martesa është obligim fetar, ruajtës i moralit dhebesëlidhje shoqërore. Si obligim fetar, ai duhet të plotësohetsikurse edhe të gjitha obligimet tjera të fesë islame. Këtë mundta kryejnë, ta përjetojnë dhe ta gëzojnë vetëm ata që janë tëaftë të ballafaqohen me përgjegjësitë dhe obligimet qërezultojnë nga vetë martesa. Martesa është një besëlidhje efortë në mes bashkëshortëve dhe në mes të bashkëshortëve dheZotit. Në këtë besëlidhje plotësohet vetëkuptimi reciprok,dashuria, urtësia, paqa, mëshira dhe lumturia. Për një jetë të lumtur bashkëshortore ështëkarakteristikë ndjeshmëria reciproke. Do të thotë:bashkëshortët përherë duhet të jenë të gatshëm që njëri-tjetritt’ia plotësojnë dëshirën, ta gazmojnë ose ta ngushëllojnë njëri-tjetrin, ta trimërojnë dhe ta lavdërojnë, ta kuptojnë, të jetojnëme nevojat, interesat dhe aktivitetet, me brengat dhevështirësitë, të ndihmojnë dhe t’i ofrojnë përkrahje emocionalenjëri tjetrit. Bashkëshortët e mirë, për të krijuar jetë të lumtur, ipërshtaten njëri-tjetrit. Jeta bashkëshortore është themel i familjes, e familjaështë themel i shoqërisë. Sa më shumë bashkëshortësi tëlumtura dhe të harmonizuara, aq më pak probleme dhe brengapër tërë shoqërinë. Dashuria dhe harmonia bashkëshortoresigurojnë lumturinë e vërtetë. Kjo harmoni e bën jetën "Xhenettë kësaj bote", në të cilën fitohet edhe "Xheneti i botës tjetër". 8
 • 9. AKTI I KURORËZIMIT Akti i kurorëzimit është i papranueshëm deri sa të mosplotësohen kushtet, si oferta dhe pranimi i ofertës, pra pëlqimi idy të kurorëzuarve, dhe pa prezentimin e dy dëshmitarëve, tëcilët dëshmojnë fuqizimin e aktit të kurorëzimit. Gjatëfuqizimit të aktit të kurorëzimit është vaxhib caktimi,respektivisht dhurimi i mehrit prej dhëndërit. Kjoargumentohet me ajetin Kur’anor: ً َْ ِ ِ ِ َ ُ َ ‫وآ تو ا ال ن ساء ص د قا ت ه نّ ن ح ل ة‬ َ ّ ْ ُ َ "Grave jepni dhuratën e kurorës së tyre (MEHRIN)më të mirë". EN-NISA 4 Zakonisht akti i kurorëzimit, me fjalë tjera kontrata emartesës, hartohet apo përpilohet prej Kadisë (gjyqtarit islam),mirëpo në mungesë të tij këtë e kryen imami, gjegjësishtkryeimami, pastaj nënshkruhet martesa përmes shkëmbimit tëpëlqimeve para dëshmitarëve.Prindi (ose vekili) i vajzës thotë: Në emër të Allahut, i mbështetem Allahut, kërkojmbrojtje dhe siguri prej Allahut vajzën time -------------- ekam dhënë (martuar) për ty, dhe atë sipas traditës së tëdërguarit të Allahut me mehrin e caktuar në vlerë prej------------------- . Këtë e bëjnë para dëshmitarëve tëpranishëm, ndërsa dëshmitari më i mirë është Allahu.Pastaj dhëndrri thotë: Në emër të Allahut, i mbështetem Allahut, kërkojmbrojtje dhe siguri prej Allahut, e kam pranuar martesën mefilanen dhe atë sipas traditës së të dërguarit të Allahut memehrin e caktuar në vlerë prej ----------- . Këtë e bëj paradëshmitarëve të pranishëm, ndërsa dëshmitari më i mirëështë Allahu. 9
 • 10. Siç shihet, pastërtia morale, ngritja shpirtërore, intergritetisocial, stabiliteti njerëzor, paqja dhe mëshira janë elementekryesore të aktit të kurorëzimit. Ky akt në të vërtetë është njëkontratë për të cilën vet Zoti është dëshmitari i parë dhe pala eparë. Kjo kontratë shkruhet me emrin e Tij në dëgjueshmërin eTij, në pajtim me urdhëresat e Tij. Kjo është një shoqërueshmërie rregullt njerëzore që organizohet dhe mbikëqyret nga Zoti. Ngakjo shihet qartë se martesa është një mjet i marrëdhënievepermanente dhe i një harmonie të vazhdueshme, jo vetëmndërmjet burrit dhe gruas, por edhe ndërmjet tyre dhe Zotit, që dotë thotë se besëlidhja e fortë e tyre të jetë edhe për kohëra të miraedhe aso të vështira. Pastaj bëhet duaja: Në emër të Allahut dhe sipas traditës së të dërguarit tëAllahut O Zoti ynë bëne këtë akt të fatshëm dhe tëbereqetshëm, martesën e tyre të harmonishme, të dashur evetëqetësim për ta, e mos bën në mes tyre ndarje epakënaqësi. Zoti ynë bashkoj këta dy siç e bashkove Ademin eHavanë, Muhamedin a.s. e Hatixhën, Aliun e Fatimën. Zoti ynë, jepi çiftit të ri fëmijë të mirë, jetë të gjatë dhefurnizim të begatshëm. Zoti ynë, na bër që të jemi të gëzuar me punët e gravetona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për tëdevotshmit. Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë dhe në botën tjetërdhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. O Zoti ynë na bën neve nga ata që falin namazin edhepasardhësit tanë dhe pranoj lutjet tona. Zoti ynë na fal gabimet tona, të prindërve tanë, faliedhe të gjithë besimtarët ditën kur jepet llogaria.I pastër e i lartë është Zoti ynë, Zot i Gjithëfuqishëm nga ajoqë ata i përshkruajnë. Çdo e mirë qoftë ndaj të Dërguarve.Dhe falenderimi i qoftë Allahut, Zotit të gjithësisë. (el-fatihah) 10
 • 11. Pas aktit të kurorëzimit mirë është të mbahet një fjalimapo hutbe. Hutbeja kryesisht duhet të përqëndrohet në këtoajete: "El-hamdu lil-lah. Nahmeduhu ve nesteinuhu ve nestegfiruhu ve nestehdih. Ve neudhu bil-lahi min shururi enfusina ve min sejjiati eamalina. Men jehdil- lahu fela mudil-le leh ve men judlil fela hadije leh. Ja ejjuhel-ledhine amenu ittekull-llahe hakka tukatihi ve la temutunne il-la ve entum muslimunë. Ja ejjuhel-ledhine amenu ittekull-llahe ve kulu kavlen sedida. Juslih lekum eamalekum ve jegfir lekum dhunubekum. Ve men jutiil-lahe ve resulehu fe kad faze feuzen adhima". Në disa vende, 3 ditë para ditës së kurorëzimit, kurdërgohen rrobat dhe përgatitjet tjera (Qezi) në dëshminë e të dypalëve caktohet mehri. Në disa raste bëhet një ditë paradasmës, në disa vende atë ditë kur shkojnë krushqit apo ditën emartesës. Ka filluar një traditë, ku bashkëshortët e bëjnë aktin ekurorëzimit dhe kalon një kohë e gjatë dhe nuk e bëjnëdasmën, apo ceremoninë e martesës, kështu që ata në atëinterval kohor vetëm takohen në rrugë, shëtiten dhe ulen nëvende publike, ndërsa të tjerët mendojnë se ata e kanë tëndaluar kontaktin martesorë, sepse ende nuk kan bërë dasmën.Në anën tjetër, bashkëshortët hapin dyert e thashethënieve. Përkëtë arsye duhet të jetë e qartë: pas plotësimit të kushteve edheruknit të martesës (dy dëshmitarëve dhe pëlqimitbashkëshortor) bashkëshortët e kanë të lejuar kontaktinmartesor. 11
 • 12. TË NGATËRRUARIT E AKTIT TË KURORËZIMIT ME AKTIN E FEJESËS Fejesa është përgatitje për kurorëzim. Është epëlqyeshme që ajo (fejesa) të bëhet para kurorëzimit, edhe psenë fakt mund të bëhet kurorëzimi edhe pa fejesë. Edhe pse përkëtë çështje duhet shpjeguar më shumë do të përqëndrohem nëgabimet, apo me traditat të cilat bëhen me rastin e fejesës dhemartesës (myzhdës dhe dasmës). Në fakt, tek ne, fejesa (myzhdja) dhe martesa (dasma)nuk dallojnë njëra me tjetrën në aspekt edhe të ceremonive,edhe të veprimeve, edhe të rregullave. Kjo është traditë egabuar. Dallon vetëm pse në fejesë (myzhde) nusja nuk shkonnë shtëpi të dhëndërit. Ndoshta dikush mund të thotë se nëfejesë (myzhde) ceremonia bëhet më e vogël, shpenzimet më tëvogla se sa në ceremoninë e dasmës. Mirëpo, ne nuk podiskutojmë për këtë sepse, ceremonia është një, pa marrparasysh a është e vogël apo e madhe. Po ashtu, edhe rregulliapo veprimi i aktit të fejesës dhe i aktit të kurorëzimit ështëpothuajse i njëjtë. Dallimi tek ne është vetëm në atë se nëfejesë (myzhde) krushqit e të fejuarës nuk e marrin dhëndërinme vete prej shtëpisë së tij për ta dërguar në shtëpinë e tëfejuares, ndërsa në dasmë krushqit e marrin nusen me vete dhee dërgojnë në shtëpinë e dhëndërit. Gabimet, të cilat bëhen me rastin e fejesës (të cilat janëtraditë), që duhet përmirësuar janë këto: E para: Në fejesë, dy ditë apo tri ditë këndohet pandërprerë dhe proklamohet shumë gjë që në islam fejesa nukështë mirë të proklamohet shumë, ndërsa martesa po, sepseMuhamedi a.s. ka thënë: "Proklamone martesën duke përdorë edhe defin".Pra, këtu është në pyetje martesa, e jo fejesa. Fejesa nuk ështëmirë të proklamohet shumë, sepse është akt jo i domosdoshëm, 12
 • 13. vetëm premtim për martesë. Po ashtu, edhe gostia e cila bëhetme rastin e fejesës (myzhdes). E dyta: Në fejesë (myzhde) i autorizuari i të fejuarës(vekili) nuk caktohet babai i saj, as vëllai më i madh i saj (nëmunges të babës), por zakonisht daja apo dikush tjetër. Sipassheriatit islam në hirearkinë e trashëgimisë në rend të parëështë babai, pastaj vëllai etj. Edhe në autorizimin e dhënies së dorës (fejesës) duhetshkuar në të njëjtën mënyrë. Mirëpo, tek ne prindi nuk shkonfare (duke menduar se është turp ta japë dorën e vajzës), porshkon njëri apo dy prej vëllezërve por edhe ata nuk e japindorën??? Kjo nuk është në rregull, sepse ata kanë përparësi nëfalje të gjakut etj., të cilat janë të njohura në sheriatin islam, eajo përparësi duhet të jetë edhe në dhënie të dorës. Vekili i femrës së fejuar në rend të parë duhet të jetëbabai. Nëse ai mungon, atëherë vallau më i madhi, e kështu meradhë, ndërsa në mungesë të tyre (kur nuk i ka fare) atëherëvekilin e cakton vet e fejuara. Por, edhe dorën e fejesës edheteslimin e martesës në rend të parë duhet ta bëj babai, nëmungesë të tij - vëllau i madh e kështu me radhë. E treta: Forma e kontratës apo teksti i dhënies së dorës,pasi ngriten në këmbë, zakonisht daja i të fejuarës, mixha apodikush tjetër del para babait të të fejuarit (shkon te i fejuaribaba e jo vet i fejuari i cili është prezent në dhomë???) dhe ithotë: citoj: Në emër të Allahut, sipas traditës së të dërguarit tëAllahut, a është e vërtetë se filani, i biri i filanit e ka kërkuarfilanen, vajzën e filanit për djalë. - Përgjigjet: Po, e vërtetë është. - Atëher filani ta ka dhanë vajzën për djalë. Vërejtje: I tërë ky formulim, duke ia bashkangjituredhe ceremoninë e fejesës (myzhdes) edhe prezenca e tëafërmve (ku zakonisht janë dy-tri sofra) nuk është fejesë,myzhde por në esencë është vetëm akt kurorëzimi. 13
 • 14. Por nëse në prezencën e të afërmëve, gostisë, formulimii tekstit bëhet "Ka pranuar ta fejojë vajzën e tij për djalintënd" Kjo është në rregull dhe është fejesë. Dallimi në mes të fejesës dhe aktit të kurorëzimit duhettë jetë që fejesa të jetë "për kohën e ardhshme", ndërsa akti ikurorëzimit "për kohën e kaluar". Ndoshta mund të thuhet seme rëndësi është qëllimi i folësit, e jo fjala e tij. Por, duhetpasur parasysh se Rukn (farz) i aktit të kurorëzimit është oferta(ixhabi) dhe pranimi (Kabuli). Dijetarët janë pajtuar që oferta (ixhabi) mund të jetë përkohën e ardhëshme "A pranon", "A e marton", "A e jep".Ndërsa pranimi (Kabuli) pa tjetër duhet të jetë "Në kohën ekaluar" se për ndryshe akti nuk vlen psh. “E ka dhënë ”, "E kamartuar". 14
 • 15. CAKTIMI I DITËS SË MARTESËSFjala "NIKAH" (Martesë) në gjuhën arabe ka dy kuptime: E para: Akti i kurorëzimit E dyta: Marëdhëniet seksuale bashkëshortore. Sa i përket "NIKAHIT" apo aktit të kurorëzimit mefjalë të tjera ditës së martesës, lejohet të caktohet çdo ditë, çdojavë dhe çdo muaj të vitit bile, edhe gjat muajit ramazan.Ndërkaq, sa i përket marrëdhënieve seksuale bashkëshortore,kjo gjë nuk lejohet vetëm gjatë ditës, prej agimit e deri nëaksham. Ndërsa nëse martesa bëhet ditën, ndërsa dhëndërianatën, është e lejuar, sepse Zoti i Madhëruar në Kur’aninfisnik thotë: ٌ ‫أ ُ ح ل ل ك م ل ي ل ة ال صّ يا م ال ر ف ث إ ِ لى ن سآ ئ ك م ه ن ل با س‬ َِ ّ ُ ْ ُ ِ َ ِ َ ُ َ ّ ِ َ َ ََْ ْ ُ َ ّ ِ َ ‫ل ك م و أن ت م ل با س ل ه نّ ع ل م ال ل ه أ‬ ‫َ ِ َ ّ ُ ن ك م كن تُ م ت ختا نو ن‬ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ ّ ُ ّ ٌ َِ ْ ُ ََ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ََْ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ّ‫أن ف س ك م ف تا ب ع ل ي ك م و ع فا عن ك م فال ن با ش رو ه ن‬ ُ ُ ِ َ َ َ‫وا ب ت غو ا ما ك ت ب ال ل ه ل ك م و ك لو ا وا ش ر بو اْ ح تى ي ت ب ي ن‬ َََّ َّ َُ ْ َ ْ ُُ َ ْ ُ َ ُ ّ َ ََ َ ْ ُ َْ َ ‫ل ك م ا ل خ ي ط ا ل َب ي ض م نَ ا ل خ ي ط ا ل َس و د م ن ا ل ف ج ر‬ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ َْ ْ ِ ُ َْ ُ َْ ْ ُ ُ َ "Natën e agjërimit u është lejuar afrimi (kontaktimartesor) te gratë tuaja. Ata janë krijuar si një mbulojë(veshje). E edhe ju jeni si një mbulojë për to. Allahu e di seju e keni mashtruar vetveten, andaj ua pranoi pendimin, eua fali gabimin. Tash e tutje kontaktoni dhe kërkoni atë qëua ka caktuar Allahu dhe hani e pini deri sa të dallohetperi i bardhë nga peri i zi në agim". EL BEKARE, 187 Nëse dasma bëhet në ramazan ditën dhedhëndëri ditën kontakton intimisht me bashkëshorten, atëherëdënimi për bashkëshortët është që secili prej tyre: - ose të lirojnë nga një rob - ose t’i ushqejnë nga 60 të varfër - ose t’i agjërojnë nga 60 ditë Transmetohet në hadithë se: 15
 • 16. “Shkon një njeri te Muhamedi a.s. e i thotë: - Jam shkatërruar, o i dërguar i Allahut. - Po si je shkatërruar? – e pyeti i dërguari a.s. - Kam kontaktuar me gruan ditën e ramazanit (dhe e kam prishur atë ditë). - A ke rob të lirosh – i thotë Muhamedi a.s. - Jo, nuk kam. - A ke mundësi t’i agjërosh dy muaj rreshtazi? - Jo! - A ke mundësi t’i ushqesh gjashtëdhjetë të varfër? - Jo!Po ashtu, sa i përket haxhiut, i cili është duke e kryer haxhindhe është në Meke, gjatë kohës, deri sa ai është në ihram,lejohet të bëjë aktin e kurorëzimit, ndërsa i ka të ndaluar vetëmmarrëdhëniet bashkëshortore. Ndërsa pasi të lirohet prejihramit, pa marr parasysh prej ihramit të haxhit apo të umres,lejohet të kryejë marrëdhënie seksuale bashkëshortore.Zoti i Madhëruar në kur’anin fisnik thotë:‫ا ل ح ج أ َ ش ه ر م ع لو ما ت ف من ف ر ضَ في ه ن ا ل ح ج ف ل َ ر ف ث‬َ َ َ َ ّ َ ْ ّ ِ ِ َ َ َ َ ٌ َ ُْ ّ ٌ ُ ْ ّ َ ْ "E kush e bën haxhin (është në zbatim të kryerjes)në këtë muaj, nuk ka të drejtë të kontaktoj intimisht mebashkëshorten". EL BEKARE, 197 Duhet theksuar se ai i cili nuk është në ihram, pra nukështë duke e kryer haxhin lejohet që të martohet edhe në kohën(pra në ditën) e Kurban Bajramit, edhe para Kurban Bajramit,edhe pas Kurban Bajramit. Lejohet martesa edhe gjatë ditëve tëFitër Bajramit, edhe para Fitër Bajramit, edhe pas FitërBajramit. Transmeton Buhariu nga Ibn Abasi se i dërguari iAllahut s.a.v.s. është martuar apo e ka bërë aktin ekurorëzimit deri sa ka qenë në ihram në haxh. Nëse akti i kurorëzimit bëhet deri sa haxhiu është nëihram dhe kontakton intimisht me bashkëshorten e posa 16
 • 17. kurorëzuar para qëndrimit në Arafat, haxhi zhvlerësohet dhenevojitet vitin tjetër të shkojë haxh. Nëse akti i kurorëzimit bëhet deri sa haxhiu është meihram dhe kontakton intimisht me bashkëshorten eposakurorëzuar pas qëndrimit në Arafat haxhi pranohet, porvaxhib e ka të presë një deve kurban. Një pjesë e fukahave thonë se Muhamedi a.s. e ka bërëaktin e kurorëzimit pasi që është liruar prej haxhit. Sido që tëjetë Muhamedi a.s. e ka bërë aktin e kurorëzimit në ihram derisa ka qenë në haxh, ndërsa pasi është liruar prej ihramit e kavazhduar jetën bashkëshortore. Është e ndaluar, siç ka filluar të bëhet traditë jo islame,që bashkëshortët, në vend publik apo në masë e shtrojnëtryezën dhe e vendosin tortën, pastaj tortën e prejnë së bashku.Në fillim i japin njëri-tjetrit, e pastaj fillon edhe masa ta hajëatë tortë (ëmbëlsirë), me qëllim që jeta e tyre bashkëshortore tëjetë e lumtur dhe e ëmbël. Mirëpo, kjo është në kundërshtimme sheriatin islam . Kjo do të thotë në vend të ilaqit për shërim të bëshhelmim për shërim. E helmi nuk shëron por vetëm helmon.Po të vendosej një tortë (ëmbëlsirë) në dhomën e dhëndërisëdhe t’ia jepnin njëri-tjetrit, kjo do të ishte e mirë dhe epëlqyeshme. Marëdhëniet seksuale bashkëshortore nuklejohen gjatë kohës së menstruacionit. Kur të caktohet dita e martesës, duhet pasur parasysh qëfemra mos të jetë në kohën periodike të menstruacionit. Nëseështë në kohën e menstruacionit, pritet koha e ndërprerjes sëmenstruacinit. Minimumi i kohës së menstrucionit është tri ditëe tri net, maksimumi dhjetë ditë e dhjetë net. Nëse ndodh që femrës në ditën apo një ditë paranusërisë i vijnë menstruacionet, atëherë dhëndëri e ka tëndaluar të kryejë marrdhënie intime. Ai patjetër duhet të presëderi sa ti kalojë menstruacioni. Gjatë kohës së menstruacionit 17
 • 18. dhëndërit i janë të lejuara të gjitha çështjet përposmarrëdhënieve intime.Muhamedi a.s. në hadithë thotë:"Është e lejuar gjithçka përpos marrëdhënieve intime".Zoti i Madhëruar në Kuranin Fisnik thotë: ‫و ي س أ لو ن ك ع ن ا ل مَ حي ض ق ل ه و أ َ ذى فا ع ت ز لو ا ال ن سا ء‬ َ َ ّ ْ ُِ َْ َ ً َ ُ ْ ُ ِ ِ ْ ِ َ َ َ َُْ ََ ‫في ا ل م حي ض و ل َ ت ق ر بو ه نّ ح ت ى ي ط ه ر ن ف إ ذا ت ط ه ر ن‬ َ ْ ّ َ َ َ َِ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َُ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ‫... ف أ تو هُ ن م نْ ح ي ث أ َ م ر ك م ال ل ه‬ ُ ّ ُ ُ َ َ ُ َْ ِ ّ َُْ "Të pyesin ty (o Muhamed) për menstruacionin.Thuaj: Ajo është gjendje e neveritur, andaj largohuni dhemos iu afrohuni (mos bëni marrëdhënie intime) derisa tëpastrohen. E kur të pastrohen, atëherë afrohuni atyre (dhekontaktoni intimisht) ashtu siç u ka lejuar Allahu ...". (EL-BEKARE, 222) Perioda e pastërtisë në mes dy cikleve menstruale duhettë jetë bile pesëmbëdhjetë ditë. Ai i cili i kryen haxhin "TEMETUE", pas kryerjes sëUmres, ka të drejtë martese e po ashtu edhe të drejtëmarrëdhënie seksuale deri në ditën e 8 të Dhul Haxhes. PasUmres lirohet nga ihrami, e si të lirohet haxhiu, ka të drejtëveshjen e rrobave, parfymosjen por edhe marrëdhënietbashkëshortore, ndërsa kur të fillojë prap ihramin e Haxhit, nëditën e 8 të Dhul , ndalohet marrëdhëna bashkëshortore, deri sata kryejë Haxhin dhe deri sa të lirohet nga ihrami. Ndërkaq ai icili nuk është në haxh, i lejohet marrëdhënia bashkëshortore nëditën e Bajramit ashtu siç lejohet edhe martesa në ditën eBajramit. Ndërsa thëniet se nuk ka fat martesa në ditën eBajramit janë mendime, të cilat nuk kanë bazë islame. Jo vetëm kjo, por te ne ka qenë traditë që në mes të dyBajrameve, pra prej ditës së fitër Bajramit dhe deri në ditën eKurban Bajramit (përafërsisht dy muaj e dhjetë ditë) të mosbëhen martesa. Edhe kjo nuk ka bazë, sepse të gjitha ditët eAllahut janë të njëjta. Disa kanë menduar se në muajin 18
 • 19. Muharrem është e ndaluar martesa. Edhe kjo nuk ka kurrfarëbaze islame.Në një hadithë, të cilin e transmeton Muslimi, Nesaiu dheAhmedi, Ajshja r.a. ka thënë: "Është martuar Muhamedi a.s. me mua në muajinSheval. Mirëpo Muhamedi a.s. është martuar edhe në muajttjerë dhe nuk ka paraparë ndonjë muaj të posaçëm". Nuk ka argumente të sigurta se vaxhib është që martesatë bëhet të enjten në mbrëmje, gjegjësisht natën e xhumasë. 19
 • 20. PASI TË CAKTOHET DITA E MARTESËS, NË DITËNE MARTESËS BËJNË BASHKËSHORTËT TEVBE DHE ISTIGFARE Se çfarë vlere dhe rëndësie ka martesa në islam tregonhadithi i Muhamedit a.s. ku thotë: "Kur të martohet njeriu, ai veç e ka plotësuar gjysmëne fesë së tij, le t’i frikësohet Allahut dhe le të kujdeset përpjesën tjetër". EHREXHEHUBEJHEKIU Pasi që dhëndëri dhe nusja hynë në një fazë të re tëjetës ata pendohen dhe kërkojnë falje për fazën e kaluar të jetëssë tyre. FESTA (GOSTIA) E MARTESËS Festa e martesës mund të bëhet në shtëpi, por mund tëbëhet edhe në vende të tjera (restorant, hotel) me kusht që atytë mos përdoret alkooli, ushqimi i ndaluar si mishi i derrit, tëmos jenë së bashku dhe të përzier femrat dhe meshkujt. Këtoçështje janë të ndaluara edhe në jetë, pra në ditë të rëndomta tëjetës e mos të flasim për ditën më të rëndësishme të jetës, praditën e martesës, sepse në këtë ditë fillon faza më erëndësishme e jetës, pra krijimi i familjes. E si mund të pritetjetë e lumtur familjare dhe jetë e bekuar kur ajo fillon mesende të ndaluara!?? Islami rekomandon që me rastin e martesës tëorganizohet ndonjë gazmend e gosti, ku ftohen miqtë,dashamirët, shokët e të afërmit. Kur është martuar njëri prejshokëve të Muhamedit a.s. Muhamedi a.s.ka thënë: "Organizo gosti, therre së paku (dhe përgatit ushqim)një dele". Festa e martesës është sunet dhe këshillë e Muhamedita.s., ku gostiten familjarët, të afërmit dhe dashamirët, pa marrë 20
 • 21. parasysh a janë të varfër apo të pasur, por ftohen të ndershmit etë devotshmit. Muhamedi a.s. në hadithë ka thënë: "Ushqimi më i keq i gostisë është ushqimi në të cilinftohen të pasurit e nuk ftohen të varfërit". MUTEFIKUN ALEJHITregon Enes bin Maliku se: "I dërguari i Allahut nuk ka bërë gosti më të madhese ajo që bëri kur u martua me Zejneben. Më dërgoi t’i ftojanjerëzit, të cilëve u shtroi bukë dhe mish deri sa u ngopën". BUHARIU Përpos gostisë, është mirë që dasma të ketë gëzim dhehare, të ketë biseda e kuvendime, me një fjalë dasma mos tëjetë e padëgjuar, por të dëgjohet në familje, tek fqinjët, teshoqëria, sepse Muhamedi a.s. ka thënë: "Martesën bëne sa më të përhapur sa mëproklamative, përdoreni edhe defin". Transmeton Ibn Maxhe nga Ajshja r.a. se: "...femra nga Temimet është martuar me një burrënga Ensarët, ndërsa Ajshja r.a. ka qenë ajo e cila e kapërcjellur nusen. Mirëpo pasi është kthye më herët teMuhamedi a.s. Muhamedi a.s. i ka pyeurt: Çka keni thënë ojAjshe? U përgjegj: E kemi përcjellur dhe kemi bërë dua që tëbekohet martesa dhe jemi kthyer. Muhamedi a.s. u ka thënë:Ensarët janë fis të cilëve u pëlqejnë shumë këngët". ‫يا أ َ ي ها ا ل ذي ن آ م نوا ل ت د خ لوا ب يو ت ال ن ب ي إ ِ ل أن‬ َ ّ ّ ِّ َ ُُ ُُ ْ َ َ َُ َ ِ ّ َ ّ َْ‫ي ؤ ذ ن ل ك م إ ِ لى ط عا م غ ي ر نا ظ ري نَ إ ِ نا ه و ل ك ن إ ِ ذا د عي تُ م‬ ِ ُ َ ْ ِ ََ ُ َ ِ ِ َ َ َْ ٍ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ‫... فا د خ لوا‬ ُُ ْ َ "O ju që besuat, mos hyni në shtëpitë e pejgamberitndryshe vetëm nëse ju lejohet për ndonjë ngrënie e dukemos pritur përgatitjen e saj, por kur të thirreni(përgjigjiuni ftesës) atëherë shkoni dhe hyni". (AHZAB, 53) 21
 • 22. Transmetohet nga Ibn Umeri r.a. se Muhamedi a.s. ka thënë: "Nëse ju fton dikush në gosti, shkoni dhe përgjigjiuniftesës së tij". (MUTEFIKUN ALEJHI)Duaja e të ftuarve në dasmë. Transmetohet nga Ebi Hurejre r.a. se i dërguari s.a.v.s. ithoshte atij që martohej: "BAREKE ALLAHU VE BAREKE ALEJKE VEXHEMEA BEJNEKUMA FIL HAJRIN".(Ahrexhehu Imam Ahmed ve Termidhiu dhe Ibn Maxhe e tëtjerë) "Zoti të bekoftë ty dhe çka është me ty dhe jubashkoftë gjithmonë në të mirë".Tek ne, në disa vende, kur të bëhet teslimi bëhet nga baba, dajaapo mixha, i cili me këtë rast i thotë babës së dhëndërit: "Japafsh hajrin, ërëzi është i imi, namazi është i yti. Gjaku im,robi yt", kurse ky ia kthen: "Qofsh faqebardh, o mik". Teslimi (dorëzimi) më së miri është t’i bëhetdrejtpërsëdrejti dhëndërit dhe drejtpërsëdrejti prej babës sënuses, i cili duhet ti thotë: "E martova bijën time N.N. (Filanen) për ty". Osenëse dorëzimi i bëhet babës së dhëndërit i thuhet: "E martova bijen time N.N. (Filanen) për djalin tëndN.N. (Filanin) Zoti i bekoftë ato dhe çka ka në mes tyre dhe ibashkoftë gjithmonë me të mirë". Edhe pse duaja është e pëlqyeshme, fjala "E martova","Ta dhashë vajzën" ky tekst apo ky formulim i tekstit (SIGA)në sheriatin islam është farz në momentin e martesës. Sepserukn (themel) dhe bazë e martesës është SIGA apo teksti imartesës, sikurse është sexhdeja RUKN në namaz. Ky tekstapo ky formulim ka mund të bëhet edhe në ditën e dërgimit tërrobave (petkave) kur është bërë edhe akti i kurorëzimit i dy tëfejuarëve, kur është bërë shpallja e Nikahit (Martesës) nëpraninë e dëshmitarëve. 22
 • 23. Fjalën "E martova për ty" e ka përdorur Zoti iMadhëruar në Kuran "Martoni". E këtë fjalë e përdorim edhenë momentin e TESLIMIT apo dorëzimit të dorës së vajzës. Në këtë ditë, por edhe në mbrëmje, edhe dhëndëri, edhenusja e bëjnë këtë dua: ... ‫ر ب نا ه ب ل نا م ن أ َ ز وا ج نا و ذ ر يا ت نا ق ر ة أ َ ع ي ن‬ ٍ ُْ َ ّ ُ َِ ّّ ُ َ َِ َ ْ ْ ِ ََ ْ َ ََّ ‫وا ج ع ل نا ل ل م ت قي ن إ ِ ما ما‬ ً َ َ ِ ُّ ِْ ََْ ْ َ "O Zoti ynë na dhuro bashkëshort (bashkëshorte)dhe pasardhës të cilët na bëjnë të lumtur, na gëzojnë, naqetësojnë trupin dhe shpirtin dhe na pushojnë sytë në ta". (EL-FURKANË, 74) NATA E MARTESËS 23
 • 24. Natën e dhëndërisë, edhe dhëndëri, edhe nusja kur, tëhynë në shtëpi, le të hynë me këmbën e djathtë dhe le të bëjnëkëtë dua: BISMILAHI ALLAHUME IN-NI ES’ELUKE HAJREL MEVLIXHI VE HAJREL MAHREXHI BISMILAHI VELEXHNA VE BISMILAHI HAREXHNA VE ALELLAHI RABENA TEVEKELNA (Ahrexhehu Ebu Davudë) ME EMRIN E ALLAHUT O ZOTI IM PREJ TEJE KËRKOJ HYRJE DHE QËNDRIM TË DOBISHËM E KUR TË DALË TË DALË I GËZUAR DHE ME TË MIRA ME EMRIN E ALLAHUT DO TË HYMË ME EMRIN E ALLAHUT DO TË DALIM DHE VETËM ALLAHUT, ZOTIT TONË I MBËSHTETEMI (EBU DAVUDI) Tek, ne kur të hyjë dhëndëri, atij i mëshojnë me grushtanë shpinë dhe e shqelmojnë me qëllim që mos të hutohet kur tëhyjë dhëndëri, dhe mos ti harrojë prindërit e tij. Kjo nuk kakurrëfarë baze dhe nuk lejohet të veprohet ashtu, por të bëhetduaja siç na ka mësuar i dërguari i Allahut s.a.v.s. me rastin ehyrjes në dhomë apo në shtëpi të cilën e thamë më lart. Tek ne një djalë i vogël e shtron shtratin dhe rrokullisetnëpër shtrat. Me këtë veprim dëshirohet që në atë shtrat tëlindin vetëm djemë. Kjo gjithsesi duhet të hiqet e të bëhetduaja si vijon: 24
 • 25. ... ‫ر ب نا ه ب ل نا م ن أ َ ز وا ج نا و ذ ر يا ت نا ق ر ة أ َ ع ي ن‬ ٍ ُْ َ ّ ُ َِ ّّ ُ َ َِ َ ْ ْ ِ ََ ْ َ ََّ ‫وا ج ع ل نا ل ل م ت قي ن إ ِ ما ما‬ ً َ َ ِ ُّ ِْ ََْ ْ َ "O Zoti ynë na dhuro bashkëshortë (bashkëshorte)dhe pasardhës të cilët na bëjnë të lumtur, na gëzojnë, naqetësojnë trupin dhe shpirtin dhe na pushojnë sytë në ta".(EL-FURKANË, 74)Zoti i Madhëruar në Kuran thotë: ‫ل ل ه م ل ك ال س ما وا تِ وا ل َر ض ي خ ل ق ما ي شاء ي ه ب ل م ن‬ ْ َ ِ ُ َ َ َ َ َ ُ ُْ َ ِ ْ ْ َ َ َ ّ ُ ُْ ِ ِّ ‫ي شاء إ ِ نا ثا و ي ه بُ ل من ي شاء ال ذ كو ر ﴿ أ َ و ي ز و ج ه م‬ ْ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ ُ ّ َ َ َ ِ َ ََ ً َ َ َ ٌ ِ َ ‫ذ ك را نا و إ ِ نا ثا و ي ج ع ل من ي شاء ع قي ما إ ِ ن ه ع لي مٌ ق دي ر‬ َِ ُ ّ ً ِ َ َ َ َ ُ َ ْ ََ ً َ َ ً َ ْ ُ "Ai i falë vetëm femra atij që do, e i falë vetëmmeshkuj atij që do. Ose u falë çift, meshkuj e femra, poratë që do e le pa fëmijë (steril), Ai është i Dijshëm, iFuqishëm". (ESH-SHURA, 49-50) Kuptohet, pas hyrjes në dhomë dhëndëri dhe nusja epërshëndesin njëri-tjetrin me selam. PASTËRTIA ZBUKURIMI DHE STOLIA 25
 • 26. Pastërtia dhe bukuria janë cilësi të cilat ndikojnë nëzgjerimin e krahërorëve, në tërheqjen e zemrave, krijimin esimpatisë, afrimit dhe lumturisë.Po ashtu, Zoti i madhëruar në Kur’an thotë: ‫ق ل م ن ح ر م زي ن ة ال ل ه ا ل تي أ َ خ ر ج ل ع با د ه وا ل ط ي با ت م ن‬َ ِ ِ َّّ ْ َ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ ِّ ِ ّ َ َ ِ َ ّ َ ْ َ ْ ُ ً َ ِ َ َّْ ِ ََ ْ ‫ال ر ز ق ق ل ه ي ل ل ذي ن آ م نو ا في ا ل ح يا ة ال د ن يا خا ل ص ة‬ ِ ْ َُ َ ِ ِّ َ ِ ْ ُ ِ ْ ّ ِ َ َِ ْ َ ْ َ ‫ي و م ا ل ق يا م ة‬ ‫ك ذ ل ك ن ف ص ل ال يا ت ل ق و م ي ع ل مو ن‬ َ ُ َْ َ ٍ ْ َ ِ ِ َ ُ ّ َ ُ َ َِ َThuaj: "Kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira qëAllahu i krijoi për robërit e vet? Thuaj: Ato janë në këtëbotë për ata që besuan, e në ditën e kijametit janë tëposaçme për ta. Kështu i sqarojmë argumentet një populliqë kupton". (EL EARAF, 32) Po ashtu edhe Muhamedi a.s. i ka thënë Omerit r.a.:"A dëshiron që të tregoj për çështjen më të mirë e cila mundta disponojë njeriun? Ajo është gruaja e bekuar, e cila: - Nëse e shikon burri, e bën të gëzuar dhe të lumtur; - Nëse e urdhëron, e dëgjon; - Nëse mungon, ia ruan nderin dhe pasurinë". (PJESË E HADITHIT EHREXHEHU EBU DAVUDI) Transmetohet nga Enes bin Maliku se ka thënë: "Unë në jetën time nuk kam ndier aromë më tëkëndshme se aromën prej të dërguarit të Allahut s.a.v.s.". (Pjesë nga hadithi të cilin e kanë transmetuar BUHARIU DHE MUSLIMI) Sikurse gratë që duhet të jenë të pastra dhe tëzbukurohen për burrat e tyre, ashtu edhe burrat duhet tëzbukurohen për gratë e tyre. Ib Abasi r.a. ka thënë: Vërtetë,unë dëshiroj të zbukurohem për gruan time, ashtu siç dëshirojqë edhe ajo të zbukurohet për mua. Aroma është materje e tillë ajrore e cila përshkon trupindhe dhuron iluzion të gërshetimit martesor të shpirtit dhe 26
 • 27. shqisave. Nuk është e rastit që aroma krijon veçori e cila ështëe përbashkët për shprehitë erotike dhe ceremonitë fetare.Aroma duhet të jetë mesatare, e jo e shumtë dhe e rëndë. FALJA E DY REKATEVE 27
 • 28. Muslimani dhe muslimanja gjithmonë duhet të jenë tëpastër, gjithmonë duhet të fillojnë veprimet me emrin eAllahut, pra me Bismilah, gjithmonë t’i luten Allahut, t’iumbështetë vetëm Atij, e sidomos për çastin më të rëndësishëmtë jetës dhe fillimin e një faze të re të jetës. Për këtë arsye, pasiqë kanë marrë abdest më herët, edhe dhëndëri, edhe nusja ifalin nga dy rekate namaz ngjashëm me namazet tjera, a po mëmirë me thënë si dy rekatet farz të sabahut. Pasi ta përfundojnënamazin (kuptohet veç e veç), secili prej tyre bënë këtë dua: ALLAHUME BARIK LIJ FI EHLIJ VE BARIK LI EHLIJ FIJH VERZUKHUM MINNIJ VERZUKNIJ MINHUM THUME SHEËNUKE VE SHEËNU EHLIKEDuaja bëhet edhe vetëm në gjuhën shqipe ZOTI IM MË BEKO ME BASHKËSHORTEN TIME DHE BEKOJE ATË ME MUA FURNIZOJE ATË ME MUA DHE MË FURNIZO MUA ME ATE Namazi është bekim i jetës, burim i rizkut dhe ilumturisë, eliminues i veprave të këqija. Nëse kjo natë fillonme namaz, namazi do të jetë dritë, furnizim dhe lumturi nëjetë.Kur të shikohet vetja në pasqyrë, mirë është të thuhet kjodua: 28
 • 29. ELHAMDULILAH KEMA HASENTE HALKIJ FE HASIN HULUKIJ VE HARIM VEXHHIJ ALEN-NAR ELHAMDULILAH ELEDHI SEVA HALKI FE ADELEHU VE KEREME SURETE VEXHHIJ FE EHSENEHA VE XHEALENIJ MINEL MUSLIMINËNë gjuhën shqipe do të thotë: Të falenderoj o Zot Ashtu si e ke përsosur trupin tim Përsose moralin tim Mbroje fytyrën time nga zjarri Të falenderoj o Zot Që e ke përsosur trupin tim në strukturim Dhe e ke fisnikëruar fytyrën time E ke zbukuruar Dhe më ke bërë musliman KONTAKTI 29
 • 30. Marrëdhënia seksuale është një nga shtyllat e martesësislame. Para fillimit të aktit të kontaktit martesor apomarrëdhënieve, edhe dhëndëri, edhe nusja e bëjnë këtë dua: BISMILAHI ALLAHUME XHENIBNESH-SHEJTANE VE XHENIBISH-SHEJTANE ALA MA REZEKTENA (EHREXHEHU BUHARIU DHE MUSLIMI)Që në gjuhën shqipe do të thotë: O ZOTI IM! Largoje shejtanin prej nesh.Po ashtu largoje shejtanin edhe prej foshnjes (nëse ështëcaktuar të formohet prej këtij kontakti), me të cilën do të nafurnizosh.(FE INEHU IN JAKDIR BEJNEHUMA VELEDUN FIDHALIKE LEM JEDURRUHU SHEJTANU EBEDEN). Tek ne, që nga kohët e lashta, ka qenë zakon që gjatërrugës krushqit duhet ta thyejnë rrugën (ta ndryshojnë kahjen eshkuarjes) që nënkupton se dasma shkon mbarë dhe dreqi i cilipret në rrugë për të musuar diç për të martuarit me qëllim qëmë vonë tiu sjellë të këqia në jetë, nga pritja e gjatë pëlcet sikokrra e kripës. Poashtu, tek ne, kur niset nusja, dikush nga familja evajzës e thërret dhëndërin me emër të rrejshëm: "O N. N. hajdemerre qikën" në mënyrë që dreqi (djalli) të mos kuptojë asgjëpër bashkëshortët e rinj. Kështu, djalli duke pritur gjatë e pasukses, pëlcet si kokrra e kripës.Ky zakon duhet të hiqet sa më shpejt, sepse janë bestytni tëlashta të cilat nuk kanë të bëjnë asgjë me islamin dhe janë nëkundërshtim të drejtpërdrejtë me Kuranin dhe hadithin, porduhet bërë duan të cilën na ka mësuar Muhamedi a.s.BISMILAHI ALLAHUME XHENIBNESH-SHEJTANEVE XHENIBISH-SHEJTANE ALA MA REZEKTENA 30
 • 31. (EHREXHEHU BUHARIU DHE MUSLIMI)Që në gjuhën shqipe do të thotë: O ZOTI IM! Largoje shejtanin prej nesh.Po ashtu largoje shejtanin edhe prej foshnjes (nëse ështëcaktuar të formohet prej këtij kontakti), me të cilën do të nafurnizosh. (FE INEHU IN JAKDIR BEJNEHUMAVELEDUN FI DHALIKE LEM JEDURRUHU SHEJTANUEBEDEN). Kjo dua duhet të bëhet gjithmonë, sepse nëse fëmijafillon të formohet prej asaj nate, atë fëmijë e mbron Allahunga shejtani. Me këtë lutje bëhet bashkimi i materjes me shpirtin,bashkimi i jetës me dhikrin (kujtimin) e Allahut. Fjala ibadet apo adhurim ndaj Allahut është fjalë që kakuptim shumë të gjërë në islam. Në islam çdo punë të cilën ebën njeriu për të fituar kënaqësinë e Allahut është ibadet për tëcilën shpërblehet. Po ashtu, edhe çdo punë të cilën njeriu e kapër qëllim ta mbrojë veten prej haramit, është ibadet dheshpërblehet. Në hadithin të cilin e transmeton Ebu Dherr elGafari r.a. Muhamedi a.s. thotë: "Edhe për kontaktin e juaj martesor keni shpërblimtë sadakasë". Shokët e kanë pyetur: O i dërguari i Allahut simundet që ne duke plotësuar nevojën tonë për këtë tëshpërblehemi? Muhamedi a.s. tha: Çka mendoni nësendonjëri bën kontakt jashtmartesorë, pra haram, a dënohet?Natyrisht se po!? Ja, kështu nëse bën kontakt martesor, pratë lejuar, shpërblehet". Pasi që martesa islame është forma legale e kontaktitseksual, çdo njeri nga partnerët bashkëshortor duhet të shijojëëmbëlsirën e mjaltës së njëri tjetrit. Dashuria është ligj i jetës, i botës dhe i njeriut, dhe si tëtillë duhet pranuar. Seksualiteti i plotësuar dhe dashuria e 31
 • 32. realizuar janë mënyra të falenderimit të Zotit për të mirat me tëcilat na shpërblen. Është mirë që fjala t’i paraprijë aktit seksual. Nuk vlengjë akti seksual i kryer në heshtje dhe vjedhurazi. Dashuria nukduhet të jet shurdhmemece. Gjuha (fjala) është mjetë i butësisëdhe ajo i bënë ndjenjat ekuilibruese. Ai epshin e bënë tëdyanshëm. Duke shprehur epshin, gjuha e bënë krejtësisht tëpërbashkët me atë që flet dhe atë që e dëgjon. Po ashtu, fjalabëhet këngë, muzikalitet, shikim i tingujve të pastër. Nëse erosidhe logosi dëshirojnë barazi, kjo është për atë se paraqesinharmoni të trupit dhe shpirtit. Puthja është gjë e shkëlqyeshme. Ekziston arti i tëputhurit dhe shkalla e saj e notave. Së pari në faqe, pastaj nëbuzë, së fundi në gji, nxitja e të cilave do të shkaktojë fryerjeemotive, pastaj të lëshohet më poshtë në stomak, deri nëkënaqësi të plotë, gjuha me hajni vëhet në gropëzën ekërthizës, pastaj edhe në atë më intime. Është mjeshtri qësenzualiteti i femrës të sillet deri në pikën e vlimit, e cila shpienë kënaqësi të përsosur. Nuk duhet hezituar duke kryerformalitetin më të imët i cili përmban nivelin e duhur tëkënaqësisë së përgjithshme. Kënaqësia duhet të jetë edyanshme, në mënyrë që të paraqesë kremtë të madhe tëndjenjave. Mashkulli, i cili është i mbërthyer vetëm me pasion,pos kënaqësisë së vërtetë, njëkohësisht është fatkeq i cili ederdh kot mashkullorin e vet. Të aplikuarit e seksit është lojë zbavitje dhe kënaqësi(MULAABE). Është dhurata më e hareshme qiellore. Është njënga gjërat e mira (TAJIBAT) me të cilat Allahu e ka shpërblyerekzistencën tonë. Kjo është kënaqësi, në të vërtetë shkalla më elartë e kënaqësisë. Kjo është lumturi e vërtetë. Dhëndëri duhettë ketë parasysh që t’i afrohet dhe të kontaktojë me nusen ashtusi është më së miri dhe ashtu qysh është më e përshtatshme përtë, dhe cila mënyrë është më joshëse, nga përpara, nga mbrapa(por në organin e përparmë jo në anus), në këmbë, ulur por 32
 • 33. edhe në të gjitha format dhe mënyrat dhe në të gjitha mënyrat epërshtatshme dhe joshëse, por me kusht që të jetë në organin epërparmë të femrës, e kurrësesi në anus, sepse Muhamedi a.s.ka thënë: "Mos kontaktoni me gratë në anusin (organin eprapmë) të tyre". Po ashtu në një hadith tjetër Muhamedi a.s. ka thënë: "Mallkuar është ai që kontakton në organin e prapëm, (në anus) të gruas".Kur Zoti i madhëruar në Kur’an thotë: ... ‫... ف إ ذا ت ط ه ر ن ف أ تو ه نّ م ن ح ي ث أ َ م ر ك م ال ل ه‬ ُ ّ ُ ُ َ َ ُ َْ ْ ِ ُ َُْ َ ْ ّ َ َ َ َِ"Kontaktoni me gratë ashtu siç ju ka urdhëruar Allahu". (EL-BEKARE, 222)Ka për qëllim organin seksual të përparëm. Në kur’anin fisniknë ajetin nr.223 të suretul Bekare, Zoti i lartëmadhëruar thotë: ‫... ن سآ ؤ ك م ح رْ ث ل ك م ف أ تو ا ح ر ث ك م أ َ نى ش ئ ت م‬ ْ ُِْ ّ ْ ُ َْ َ ْ َُْ ْ ُ ّ ٌ َ ْ ُ ُ َ ِ "Gratë e juaja janë bashqe të juaja për ju, dhe ju(për ta mbjellë farën e juaj) në bashqet e juaja kontaktonisi të doni (dhe nga të doni)". Ky ajet sqaron se gratë janë të krijuara për të lindëfëmijë ashtu siç tregon edhe hadithi i Muhamedit a.s. ku thotë: "Martohuni me femra të dashura dhe që lindin".Ndërsa mënyra e kontaktimit me ta është e lejuar në të gjithaformat, në të gjitha mënyrat, dhe në të gjitha pozitat, me kushtqë të kryhet hedhja e farës (spermës) në vaginë.Muhamedi a.s. i ka thënë një shokut të tij Xhabirit r.a.: "Po pse nuk e martove një të re dhe virgjëreshë, e cilatë kishte zbavitur, kishte lozur me ty, të kishte dëfryer dhe tëkishte bërë të lumtur, ndërsa edhe ti e kishe zbavitur, kishelozur me të, e kishe dëfryer dhe e kishe bërë të lumtur". (MUTEFIKUN ALEJHI) Lejohet që bashkëshortët t’i shikojnë organet e njëri-tjetrit, sepse kjo shton aftësinë e dikujt për të arritur thelbin eekstazës. Po ashtu para marrëdhënieve lejohet ndonjë mahi e 33
 • 34. lehtë. Loja, zbavitja dhe dëfrimi luajnë rol të rëndësishëm nëmarrëdhënet bashkëshortore.Muhamedi a.s. ka thënë: "Asnjë nga ju mos të kontaktojë, sikurse e kryejnëkontaktin kafshët, por gjatë marrëdhënieve le të ketë"delegacion" (RESUL). Kur është pyetur i dërguari çkaështë delegaciono (RESUL), Muhamedi a.s. është përgjegj:"Puthja dhe bisedat e ndërsjellta". (BEJHEKIU)Transmetohet nga Enes bin Maliku se Muhamedi a.s. ka thënë: "Kur ndokush prej jush kontakton intimisht mebashkëshortën e tij le të japë maksimumin e sadakasë. Kur takryejë vet aktin seksual para se femra ta përfundojë, mos tahjeqë organin seksual para se bashkëshortja ta përfundojënevojën e saj".Imam Gazaliu në librin "IHJA ULUMUD-DINË" thotë: "Kur burri ejakulon dhe e hedh spermën, le të pretëedhe një kohë deri sa edhe gruaja t’i lëshojë vezorët e saj, semundet që asaj t’i vonohet ekstaza, dhe kjo ndikon që ajo tëndihet keq". Pas kryerjes së marrëdhënieve fillojnë epshet dhepasionet në mënyrë graduale të zvogëlohen. Gjatë kësaj kohenusja dhe dhëndëri kalojnë në dashurinë shpirtërore, e cilamund të llogaritet edhe kënaqësia kulminante, sepse kënaqësianuk përfundon me ngopjen e trupit, por e pason kënaqësiashpirtërore. Për këtë arsye edhe trupi ndien nevojë që edhe përnjë kohë të jetë në krahëror, respektivisht i mbështetur përtrupin tjetër që të përjetojë butësinë, ledhatinë dhe dashurinë,me qëllim që edhe kur të bëhet ndarja fizike të mbetet afërsiadhe dashuria shpirtërore.Zoti i Madhëruar në Kur’anin fisnik thotë: 34
 • 35. ‫و م ن آ يا ت ه أ َ ن خ ل ق ل كم م ن أن ف س ك م أ َ ز وا جا ل ت س ك نوا‬ ُُ ْ َّ ً َ ْ ْ ُ ِ ُ َ ْ ّ ُ َ َ ََ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ِ َ ‫إ ِ ل ي ها و ج ع ل ب ي ن كم م و د ة و ر ح م ة إ ِ ن في ذ ا ل ك ل يا ت‬ ِ ّ ً َ ْ َ َ ً ّ َ ّ ُ ََْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ّ َ ََ ٍ ْ َ ّ ‫ل ق و م ي ت ف ك رو ن‬ "Dhe nga argumentet (e madhërisë) e Tij është qëpër të mirën tuaj Ai krijoi nga vet lloji i juaj palën (gratë),ashtu që të gjeni prehje e qetësi (trupore e shpirtërore) tekato dhe në mes jush krijoi dashuri e mëshirë. Në këtë kaargumente për njerëzit që mendojnë". (ERR-RRUME, 21) Nuk është mirë që menjëherë pas marrëdhëniesseksuale t’ia ktheni shpinën, t’i mbyllni sytë dhe tëbini nëgjumë. Mos e lini bashkëshorten të vetmuar dhe si të lënë pasdore. Është e pëlqyer (MUSTEHAB) që kur dëshironi t’ipërsëritni marrëdhëniet të merrni abdest, mirëpo me këtëabdest nuk lejohet të faleni. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij hadithin nga EbiSeid el Hudriju se Muhamedi a.s. ka thënë: "Kur ndokush prej jush kontakton me gruan e tij dhedëshiron t’i përsëritë, le të merr abdest".Ky abdest quhet abdesti i kontaktit intim. Kjo ndihmonbashkëshortët për të rifreskuar fuqinë. Është e pëlqyer(MUSTEHAB) që kur bi të flesh, të flesh me abdest. Njësojvepron edhe nusja. 35
 • 36. GUSULI Pastërtia është pjesë e besimit, ndërsa fëlliqësira dhepapastërtia janë vepër e shejtanit. Gusuli është pastrim i tërësishëm i trupit me qëllim tëlargimit të papastërtisë së madhe (hadethul ekber), e cilapengon kryerjen e ibadeteve. Sikurse ka urdhëruar Allahupastrimin e zemrës, ashtu ka urdhëruar edhe pastrimin e trupit,i cili pastrim pjesët e trupit i përforcon dhe e qetëson shpirtin.Një pjesë e madhe mendojnë se gusuli është hyrja në banjo dhepastrimi me shampon dhe sapun. Kjo formë e pastrimit nukështë gusul, dhe personi i tillë vazhdon të mbetet ende ipapastërt (xhunub) edhe nëse vepron në të njëjtën mënyrë tërëjetën. Për t’ë larguar papastërtinë (xhenabetin), patjetër duhetqë me ujë plotësisht të pastërt të pastrohet tërë trupi dhe në tënjejtën kohë të pastroni edhe brendinë e hundës dhe brendinë egojës deri në laring, e pas kësaj lejohet të përdoret sapuni,shamponi dhe çështjet tjera të pastrimit.Pra farzet e gusulit janë: 1. Që goja, brendësia e gojës së bashku me fytin të pastrohen mirë. 2. Hunda dhe brendësia e hundës deri në asht të pastrohet mirë. 3. I tërë trupi të pastrohet. Këto janë farzet e gusulit. Nëse njëra prej këtyrefarzeve nuk plotësohet, atëherë gusuli është i papranuar.Mirëpo, tani do të tregojmë edhe sunetet dhe veprimet tjera tëgusulit. Në rend të parë bëhet nijeti, pastaj fillohet me"Bismilah", pastrohen duart, lahen pjesët e turpshme të trupit.Pastaj mirret abdesi njësoj sikurse abdesti për namaz, pastrohetkoka, pastaj ana e djathtë e trupit, pastaj ana e majtë dhe kështupastrohet trupi në tërësi. Vetëm një herë pastrimi i trupit është 36
 • 37. farz, ndërsa dy herë tjera është sunet. Pas kësaj, apo pasplotësimit të farzeve, mund të përdoren llojet e shamponave,sapunëve, erërave etj.etj. Gjatë gusulit nuk është mirë të luteni e të ktheheni nëdrejtim të kybles, sepse njeriu është lakuriq, e lakuriq nuklejohet të bëni lutje. Gjatë pastrimit apo gusulit bashkëshortët lejohet që t’indihmojnë njëri-tjetrit ose të lahen së bashku, ose dhe të lozinmes vete. Transmetohet nga Ajshja r.a. se ka thënë: "Deri sa ishim xhunub (të papastër prej kontaktitseksual) jam pastruar me të dërguarin e Allahut s.a.v.s. dhemerrnim ujë prej një ene, ndërsa duart tona përziheshin dheMuhamedi a.s. ishte më i shpejtë dhe e merrte gotën (ujin)para meje, e unë i thosha: lerma mua, lerma mua". MUTEFIKUN ALEJHI Martesa nuk është vetëm kënaqësi, por edhe obligimdhe përgjegjësi. Muhamedi a.s. në hadith thotë:"Të gjithë ju jeni barinj dhe secili do të përgjigjet për kopenëe vet;Udhëheqësi është burri dhe do të përgjigjet për kopenë e vet.Burri është bari në familjen e vet dhe do të përgjigjet përfamiljen e vet.Gruaja është bari në shtëpi të burrit të vetShërbëtori është bari në pasurinë e pronarit të vetNjeriu është bari në pasurinë e babait të vetPra secili është bari dhe secili ka përgjegjësi për kopenë evet". BUHARIU DHE MUSLIMI 37
 • 38. DUAJA PARA SE TË BINI TË FLENI Para se të bini të fleni pasi që është marrë abdesti, mirëështë të këndohet ,,KUL HUVALLAHU", "KUL EUDHU BIRABIL FELEKI" dhe "KUL EUDHU BI RABIN-NASI". Tek ne, në disa vende, kur niset nusja, dikush ngafamilja e vajzës e thërret dhëndërin me emër të rrejshëm: "ON.N. Hajde merre qiken", në mënyrë që dreqi (djalli) të moskuptojë asgjë për bashkshortët e rinj. Kështu djalli duke priturgjatë e pa sukses, pëlcet si kokrra e kripës, çka është bestytni.Po ashtu edhe vjehrra i ruan tërë natën që mos ti bëjë kushmagji. Ndërsa në këtë libër po i përkthejmë domethënien e trisureve të lartpërmendura e të kuptojmë se si na ka mësuarMuhamedi a.s. para se të biem të flemë. ِ ِ ّ ِ ْ ّ ِ ّ ِ ْ ِ ‫ب س م ال ل ه ال ر حم ن ال ر حي م‬ ‫ق ل ه و ال ل ه أ َح د ﴿ ال ل ه ال ص م د﴿ ل م ي ل د و ل م يو ل د ﴿ و ل م‬ْ ََ ْ َ ُ ْ ََ ْ َِ ْ َ ُ َ ّ ُ ّ ٌ َ ُ ّ َ ُ ْ ُ ٌ َ َ ‫﴿ ي كن ل ه ك ف وا أ‬ ‫َ ُ ّ ُ ُ ُ ً حد‬ SUREJA IHLAS Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Thuaj: Ai, All-llahu është Një! All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As ska lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë. ِ ِ ّ ِ ْ ّ ِ ّ ِ ْ ِ ‫ب س م ال ل ه ال ر حم ن ال ر حي م‬ ‫ق ل أ َ عو ذ ب ر ب ا ل ف ل ق﴿ من ش ر ما خ ل ق﴿ و من ش ر‬ ّ َ ِ َ َ ََ َ ّ َ ِ ِ ََ ْ ّ َ ِ ُ ُ ْ ُ ‫غا س ق إ ِذا و ق ب﴿ و من ش ر ال ن فا ثا ت في ا ل ع ق د﴿ و من‬ ِ َ ِ َ ُ ْ ِ ِ َ ّ ّ ّ َ ِ َ َ َ َ َ ٍ ِ َ َ َ َ َ ٍ ِ َ ّ َ ‫﴿ ش ر حا س د إ ِذا ح س د‬ SUREJA FELEK Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron. 38
 • 39. ِ ِ ّ ِ ْ ّ ِ ّ ِ ْ ِ ‫ب س م ال ل ه ال ر حم ن ال ر حي م‬ ‫ق ل أ َ عو ذ ب ر ب ال نا س﴿ م ل ك ال نا س﴿ إ ِل ه ال نا س﴿ من‬ ِ ِ ّ ِ َ ِ ّ ِ َِ ِ ّ ّ َ ِ ُ ُ ْ ُ ‫ش ر ا ل و س وا س ا ل خ نا س﴿ ا ل ذي ي و س و س في‬ ِ ُ ِ ْ َ ُ ِ ّ ِ َّ ْ ِ َ ْ َ ْ ّ َ ِ ‫﴿ ص دو ر ال نا س﴿ م نَ ا ل ج ن ة و ال نا س‬ ّ َ ِ ِّ ْ ِ ِ ّ ِ ُ ُ SUREJA NAS Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e njerëzve, Të adhuruarin e njerëzve, Prej të keqes së cytësit që fshihet. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.Po ashtu, është mirë të këndohet " AJETUL KURSIJA" dhe dyajetet e fundit të "SURETUL BEKARE" (AMENE RRESULU).Pastaj të mbështeteni në krahun e djathtë dhe të thoni: ALLAHUME INNI ESLEMTU NEFSIJ ILEJKE VE VEXHEHTU VEXHHI ILEJKE VE FEUDTU EMRI ILEJKE VE ELXHEËTU DHAHRI ILEJKE VE REGABTU VE REHEBTU MINKE LA MELXHEE VE LA MUNXHIE IL-LA ILEJKE ESTEGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE AMENTU BI KITABIKEL-LEDHI ENZELTE VE BI NEBIJIKE EL-LE DHI ERSELTE Duaja bëhet edhe në gjuhën shqipe:"ZOTI IM t’u dorzova Ty, ta lashë shpirtin tim në dorënTëndeE ktheva fytyrën time kah TiTy ta besova fatin timFenë time e lashë në mbrojtjen TëndeTë madhëroj Ty dhe të frikësohem TyUnë nuk kam ku të fshehem prej Teje, por kërkoj strehimtek Ti. Besoj në librin tënd të shpallurDhe i besoj pejgamberit që e ke dërguar Ti". 39
 • 40. DUAJA E ZGJIMIT NGA GJUMI ELHAMDULILAHI LEDHI AFANIJ FI XHESEDI VE REDE ALEJE RUHIJ VE EDITINE LIJ DHIKRUHU"Të falenderoj o Zot që trupin tim e ke bërë të shëndoshë. E ke kthyer prap shpirtin tim. Dhe më bën që të të kujtoj". FALJA E NAMAZIT TË SABAHUT Nata e dhëndërisë nuk është natë e veçantë, në të cilënnuk falet namazi i natës dhe namazi i sabahut, por përkundraziështë natë ku bashkëshortët e fillojnë ditën me namaz tësabahut. Natën ku fillojnë që prej asaj lidhje bashkëshortore t’ikryejnë edhe obligimet e Allahut e atë duke filluar me namazine sabahut. Muhamedi a.s. thotë: "Allahu e mëshiroftë njeriun i cili zgjohet natën, faletdhe e zgjon gruan e tij dhe ajo po ashtu falet, e nëse refuzone stërpikë fytyrën e saj me ujë dhe e zgjon". AHMEDI DHE EBU DAVUDI "Allahu e mëshiroftë gruan e cila zgjohet natën, faletdhe e zgjon burrin e saj dhe ai po ashtu falet, e nëse erefuzon e stërpikë fytyrën e tij me ujë dhe e zgjon". AHMEDI DHE EBU DAVUDIKuptohet pastaj falet namazi i sabahut. Zoti i madhëruar nëKuran thotë: ‫و أ م ر أ َ ه ل ك بال ص ل ة وا ص ط ب ر ع ل ي ها ل ن س أ ل ك ر ز قا ن ح ن‬ُ ْ ّ ً ْ ِ َ َُْ َ َ َ ََْ ْ َِ ْ َ ِ َ ّ ِ َ َْ ْ ُ َْ َ ُ ُ ْ َ ‫نرزقك‬ ‫وا ل عا ق ب ة لل ت ق وى‬ َ ْ ّ ِ ُ َِ َ ْ َ "Urdhëro familjen tënde të falë namaz, edhe bëhu idurueshëm (e edhe ti fal namaz), Ne të furnizojmë ty (dheata) e nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim (për ty aspër familjen tënde). Ardhmëria e mirë (dhe e lumtur) ështëpër të devotshmit". (TA HA, 132) 40
 • 41. MBAJTJA E SEKRETEVE BASHKËSHORTORE Çdo individ ka fshehtësi, çdo çift bashkëshortor kafshehtësi, çdo familje ka fshehtësi. Kjo është natyrshmëri ejetës për t’i fshehur gabimet dhe të metat. Zbulimi i të metavesjell neveri dhe gabim pas gabimi. Zoti i madhëruar nëkur’an thotë:... ‫... فال صا ل حا ت قا ن تا ت حا ف ظا ت ل ل غ ي ب ب ما ح ف ظ ال ل ه‬ ُ ّ َ ِ َ َ ِ ِ َْ ّْ ٌ َ ِ َ ٌ َِ َ ُ َ ِ ّ َ" ... Ato mbajnë në vetvete çdo sekret të burrave tëtyre ...". (EN NISAE, 34) Në Kur’an Zoti i madhëruar marrëdhëniet dhe raportetmidis bashkëshortëve i ka krahasuar me atë të veshjes dhetrupit: ّ ُ ّ ٌ َِ ْ ُ ََ ْ ُ ّ ٌ ... ‫... ه ن ل با س ل ك م و أن ت م ل با س ل ه ن‬ َِ ّ ُ "Ata janë për ju si një mbulesë (veshje), edhe ju jenisi një mbulesë për to". (EL-BEKARE, 187) Këto fjalë të Zotit tregojnë lidhjen e ngushtë midisbashkëshortëve, unitetin dhe barazinë e tyre. Burri dhe gruajajanë përshkruar që të dy si veshje e njëri-tjetrit, e jo njëri siveshje e tjetri si trup. Veshja është diçka që qëndron fare pranëtrupit. Është ky intimiteti i raportit që ekziston midisbashkëshortëve të rinjë. Veshja e zbukuron atë që e vesh. Burridhe gruaja plotësojnë njëri-tjetrin. Çdonjëri nga bashkëshortëtplotëson, përsos dhe pasuron tjetrin. Në një hadithë i dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: "Çdonjerit prej umetit tim do t’i falen gabimet, përposzbuluesit të sekreteve (Muxhahirine). Zbuluesi i sekreteve(Muxhahir) është kur burri kontakton me gruan e vet natën,pra në fshehtësi të plotë, ndërsa ai në mëngjes thotë: O filanmbrëmë kam vepruar (me bashkëshorten), ishte kështu eashtu. Natën Zoti i Madhëruar e ka bërë që të jetë i fshehur, 41
 • 42. ndërsa ai ditën zbulon fshehtësitë, të cilat Allahu i ka lënë tëjenë të fshehta". (BUHARIU DHE MUSLIM)Po ashtu në një ajet tjetër Muhamedi a.s. thotë: "Prej njerëzve më të këqinj te Allahu në ditën ekijametit është njeriu i cili ka kontaktuar me bashkëshorten etij, edhe tjetri po ashtu, e pastaj i tregojnë njëri-tjetrit gjithëçka kanë bërë natën". (MUSLIMI) 42
 • 43. IDETI Sqaruam më herët se ndarja e bashkëshortëve mund tëndodhë pas aktit të kurorëzimit dhe para të vetmuarit mebashëshorten, në këtë rast burri e shkurorëzon bashkëshorten,mirëpo bashkëshortja që në momentin e thënies "Je eshkurorëzuar" ajo mund të shkojë në shtëpinë e saj dhe nukprit ndonjë afat të caktuar (IDET) për martesë me ndokendtjetër dhe e merr gjysmën e mehrit. Zoti i Madhëruar thotë: ‫يا أ َ ي ها ا ل ذي ن آ م نوا إ ِ ذا ن ك ح ت م ا ل م ؤ م نا ت ث مّ ط ل ق ت مو ه ن‬ّ ُ ُ ُْ َّ ُ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ُْ َ َ َ َُ َ ِ ّ َ ّ َ ٍ ّ ِ ْ ِ ّ ِ ََْ ْ ُ َ َ َ ُ ّ َ َ َ ِ َْ ‫من ق ب ل أن ت م سو ه نّ ف ما ل ك م ع ل ي ه ن م ن ع د ة‬ ِ ّ‫ت ع ت دو ن ها ف م ت عو ه ن‬ ُ ُ َّ َ َ َ ّ َْ َ ‫و س ر حو ه نّ س را حا ج مي ل‬ ً ِ َ ً َ َ ُ ُ ّ َ َ "O ju që besuat, kur të keni lidhur kurorë mebesimtaret e pastaj i lëshoni ato para se të keni kontaktuarme to, ju nuk keni të drejtë të kërkoni që ato të presinafatin e caktuar (iddetin), po jepniu diçka atyre dhe lironinë mënyrë të njerëzishme". (AHZAB, 49) Mirëpo ne sqaruam se nëse shkurorëzimi ndodh natën edhëndërisë pas të vetmuarit dhe kontaktit intim, në këtë rastndryshojnë rregullat. Me fjalë të tjera patjetër bashkshorti dhebashkëshortja duhet t’i përmbahen disa ligjeve, të cilat i kacaktuar Zoti i Madhëruar. Ka raste ku mënjëherë pas natës së parë burri e lëshon(shkurorëzon) gruan dhe e shpie në shtëpi të saj. Kjo nuklejohet në sheriatin islam, sepse prej natës së parë tëdhëndërisë, kur vetmohet me nusën, që nga ai momentminimumi i qëndrimit të gruas në shtëpinë e burrit është trikohëra të menstruacionit. Kjo pritje e gruas në shtëpinë e burrit edhe passhkurorëzimit në sheriatin islam quhet IDET. 43
 • 44. Zoti i Madhëruar në Kur’an thotë: ٍ َ ُ ُ َ َ َ ّ ِ ِ ُ َِ َ ْ َّ ََ ُ َ َّ ُ ْ َ ‫... وا ل م ط ل قا ت ي ت ر ب ص ن ب أن ف س ه ن ث ل َث ة ق ر و ء‬ "Të shkurorëzuarat le të presin afatin prej trikohërave të menstruacionit". (BEKARE, 228) Pra, IDET do të thotë numërim , pritje. Ndërsa nësheriatin islam IDET quhet koha e kufizuar me ligj, për t’idefinuar dhe për t’i përfunduar çështjet të cilat rezultojnë prejshkakut dhe gjurmëve të martesës. IDETI në islam ështëVAXHIB që do të thotë detyrë e obliguar e jo sipas dëshirës. IDETI ndryshon varësisht prej formës së ndarjesbashkëshortore dhe varësisht prej gjendjes së gruas. Nëse burri e lëshon bashkëshorten, e shkurorëzon natëne parë, pasi të vetmohet, edhe pse nuk bën marëdhënje intime,IDETI i gruas është tri kohëra të menstruacioneve-pastrimit(THELATHETE KURUË). Zoti i Madhëruar thotë: ٍ َ ُ ُ َ َ َ ّ ِ ِ ُ َِ َ ْ َّ ََ ُ َ َّ ُ ْ َ ‫... وا ل م ط ل قا ت ي ت ر ب ص ن ب أن ف س ه ن ث ل َث ة ق ر و ء‬ "Gratë e shkurorëzuara patjetër duhet të presinafatin e kalimit të tri menstruacioneve". (EL BEKARE, 228) Nëse femra shkurorëzohet, dhe ajo nuk kamenstruacione, atëherë IDETI është i përcaktuar tre muaj tëplotë të kalendarit hënor. Zoti i Madhëruar në Kur’anin fisnik thotë: ‫وال ل ئي ي ئ س ن م نَ ا ل م حي ض من ن سا ئ ك مْ إ ِ ن ا ر ت ب ت م‬ ْ َُْْ ِ ُ ِ َ ّ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َِ ِ ّ َِ‫ف ع د ت ه ن ث ل ث ة أ َ ش ه رٍ وال ل ئي ل م ي ح ض ن و أ ُ و ل ت ا ل َح ما ل‬ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َ ّ ُ ُّ ِ َ ‫... أ َ ج ل ه نّ أن ي ض ع نَ ح م ل ه ن‬ ّ ُ َْ َ ْ َ َ َ ُ َُ "E ato gratë tuaja, të cilave u është ndërprerë ciklimujor (menstruacioni), nëse nuk e keni ditur, koha e pritjessë tyre është tre muaj të plotë, e ashtu edhe ato që endenuk kanë pasur menstruacion ...". (TALAK, 4) 44
 • 45. Nëse burri vdes natën e dhëndërisë, pas vetmimit menusën ose pas marrëdhënieve intime, atëherë IDETI nuk ështëtri kohëra të menstruacioneve ose tre muaj të kalendarit hënor,por 4 muaj e dhjetë ditë. Zoti i Madhëruar në Kur’anin fisnik thotë: ‫وا ل ذي ن ي ت و ف و نَ من ك م و ي ذ رو ن أ َ ز وا جا ي ت ر ب ص ن‬ َ ْ َّ ََ ً َ ْ َ ُ َ ََ ْ ُ ِ ْ ّ َ َُ َ ِ ّ َ ّ ِ ِ ُ َِ ‫ب أن ف س ه ن‬ ‫أ َ ر ب ع ة أ َ ش ه ر و ع ش را‬ ً ْ َ َ ٍ ُ ْ َ َ َْ "E ata që vdesin dhe lënë gra pas vete, ato (gratë)presin katër muaj e dhjetë ditë". (EL-BEKARE, 234) Nëse femra shkurorëzohet, mirëpo gjatë pritjes sëIDETIT vdes burri, atëherë prej momentit të vdekjes ndërpritetIDETI i shkurorëzimit dhe fillon numërimi apo fillon IDETItjetër, pra IDETI për shkak të vdekjes së burrit. E dihet seIDETI i gruas për burrin e vdekur është 4 muaj e dhjetë ditë. Zoti i Madhëruar thotë: ‫وا ل ذي ن ي ت و ف و نَ من ك م و ي ذ رو ن أ َ ز وا جا ي ت ر ب ص ن‬ َ ْ َّ ََ ً َ ْ َ ُ َ ََ ْ ُ ِ ْ ّ َ َُ َ ِ ّ َ ّ ِ ِ ُ َِ ‫ب أن ف س ه ن‬ ‫أ َ ر ب ع ة أ َ ش ه ر و ع ش را‬ ً ْ َ َ ٍ ُ ْ َ َ َْ "E ata që vdesin dhe lënë gra pas vete, ato (gratë)presin katër muaj e dhjetë ditë". (EL BEKARE, 234) Nëse gjatë IDETIT paraqitet shtatëzania e gruas apofillimi i krijimit të embrionit, atëherë IDETI nuk është as trikohëra të menstruacionit, e as tre muaj të kalendarit hënor, e askatër muaj e dhjetë ditë, por deri sa të lindë fëmija. Zoti i Madhëruar në Kur’an thotë:... ‫وال ل ئي ل م ي ح ض ن و أ ُ و ل ت ا ل َح ما ل أ َ ج ل ه ن أن ي ض ع ن‬ َ ْ َ َ َ ّ ُ َُ ِ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ّ َ ّ‫... ح م ل ه ن‬ ُ َْ َ "Ndërkaq, (nëse paraqitet shtatëzënia) përshtatzënat afati i pritjes së tyre është deri sa të lindin". 45
 • 46. (TALAK, 4)Në kohën e IDETIT rezultojnë çështje të caktuara e ato janë: E para: Nuk ka të drejtë të fejohet, duke pasurparasysh se ende ka gjurmë të martesës, me fjalë të tjera disadetyra, të drejta dhe obligime martesore deri sa të përfundojë aiafat. Pa marrë parasysh IDETI është për shkak të shkurorëzimitapo për shkak të vdekjes së burrit.Me rastin e shkurorëzimit është e ndaluar fejesa, edhe haptazi,edhe fshehtazi, sepse Zoti i Madhëruar nu Kur’an thotë: َ‫ل َ ج نا ح ع ل ي ك م في ما ع ر ض تم ب ه م ن خ ط ب ة ال ن ساء أ َ و‬ ْ َ ّ ِ َْ ِ ْ ِ ِ ِ ُْ ّ َ َ ِ ْ ُ ََْ َ َُ ْ ُ ِ ُ َ ‫... أ َ ك نن ت م في أن ف س ك م‬ ِ ْ ُ َْ "Nuk është mëkat për ju (atëherë kur gratë eshkurorëzuara e kanë kryer afatin e pritjes- IDETIN) tiuparaqiteni për martesë grave në mënyrë të tërthortë, oseduke e mbajtur fsheht në veten tuaj" (EL BEKARE, 235)E deri te pjesa e ajetit Kur’anor: ً ُ ْ ّ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ... ‫... ل ّ ت وا ع دو ه ن س را إ ِ ل ّ أن ت قو لو ا ق و ل ً م ع رو فا‬ ّ ِ ّ ُ ُ ِ َ ُ "Por kurrsesi mos u premtoni atyre fshehtazi (diçtjetër për fejesë apo martesë) përpos tu thoni fjalë tëlejuara". (EL BEKARE, 235) E dyta: Femra në IDET nuk ka të drejtë të bëjë aktin ekurorëzimit. Zoti i Madhëruar thotë: ... ‫... و ل َ ت ع ز مو ا ع ق د ة ال ن كا ح ح ت ى ي ب ل غ ا ل ك تا ب أ َ ج ل ه‬ ُ ََ ُ َِ ْ َ َُْ َ َّ ِ َ ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ِ ْ َ َ "Dhe mos bëni akt kurorëzimi (me ndonjë burrëtjetër) deri sa të përfundojë afati i caktuar i (IDETIT)". (EL BEKARE, 235) Nëse bën akt kurorëzimi me ndonjë burrë tjetër gjatëIDETIT, akti i kurorëzimit është i pavlefshëm sikurse të kishteqenë e martuar, ndërsa me bashkëshortin e saj mund të bëjëaktë të kurorëzimit edhe gjatë IDETIT, sepse koha e pritjes sëfemrës (IDETI) është i paraparë për ruajtjen e spermatozoidit, 46
 • 47. pra të pasardhësve të burrit. E kur të kalojë IDETI ka të drejtëtë martohet me kë të dojë. Gjat kësaj kohe (IDETIT) nëse burri dhe gruajadëshirojnë të martohen ato mund të martohen pa dëshmitarëdhe pa akt të ri të kurorëzimit dhe pa mehr. Ndërsa prejmomentit kur të kalojë IDETI, nëse burri dhe gruaja dëshirojnëtë martohen, ato patjetër duhet të kenë dëshmitarë, të bëjnë akttë ri të kurorëzimit dhe të caktojnë shumë të re mehrit, e ajo tëkonsiderohet shumë e mehrit të caktuar. E treta: Të ndaluarit e daljes nga shtëpia e burrit. Gjatëkohës së "IDETIT" gruaja nuk ka të drejtë të dalë nga shtëpia eburrit, sepse ende është pjesë e burrit, deri sa të kalojë"IDETI". Zoti i Madhëruar në Kur’an thotë: ّ‫يا أ َ ي ها ال ن ب ي إ ِ ذا ط ل ق ت م ال ن ساء ف ط ل قو ه ن ل ع د ت ه ن‬ ِ ِّ ِ ِ ّ ُ ُ َّ َ َ ّ ُ ُْ َّ َ ّ ِّ َ ّ َ ‫و أ َ ح صوا ا ل ع د ة وا ت قوا ال ل ه ر ب ك م ل ت خ ر جو ه ن من‬ ِ ّ ُ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ ّ ُ ّ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ‫ب يو ت ه نّ و ل ي خ ر ج ن‬ ْ ُ ْ َ َ َ ِ ِ ُُ ٍ ََّّ ٍ َ ِ َ ِ َ َِْ َ ّ ‫... إ ِ ل أن ي أ تي ن ب فا ح ش ة م ب ي ن ة‬"O ti pejgamber (thuaju besimtarëve) kur ti lëshoni gratë,lëshoni ato në IDETIN e tyre (afatin e pritjes së tyre) dhenumëroni mirë ditët e afatit të pritjes së tyre, e kinie frikëAllahun, Zotit tuaj, dhe mos i nxirrni ato prej shtëpisë(suaj) e cila tani është edhe e tyre, e edhe ato mos të dalinndryshe, vetëm nëse bëjnë ndonjë imoralitet të qartë (dhesillen në vendin për t’u ekzekutuar)". (ET-TALAK, 1) Ebu Hanife thotë se vet dalja është imoralitet. 47
 • 48. E katërta: E drejta e detyruar për të qëndruar nështëpinë e burrit dhe të furnizohet në shtëpinë e burrit dhe prejshtëpisë së burrit, pra burri financon për shpenzimet e saj. Zoti i Madhëruar në Kur’an thotë: ... ‫... ل ت خ ر جو ه ن من ب يو ت ه ن‬ ّ ِ ِ ُُ ِ ّ ُ ُ ِ ْ ُ َ"... dhe mos i nxirrni ato prej shtëpive të tyre ...". (ET TALAK, 1) Deri sa të skadojë afati i IDETIT, edhe pse gruaja ështëe shkurorëzuar, obligimin për ushqim dhe veshmbathje e kaburri dhe askush tjetër. Gjatë kësaj kohe, deri sa qëndrongruaja në shtëpinë e burrit, ajo nuk ka të drejtë të dalë ngashtëpia, andaj kujdesin për të e ka burri i cili e ka shkurorëzuar,sepse ajo e prit afatin për të shikuar formimin e embrionit, praende një pjesë e saj është e burrit, por edhe t’i lihet një afat qët’i rikthehen jetës bashkëshortore. E pesta: Të mbajturit zi. Të mbajturit zi nuk do të thotë të vishemi me tesha tëzeza, por do të thotë mos të zbukurohemi, mos të stolisemi,mos të parfymosemi. Femra mban zi tri ditë për vdekjen si psh. të babës, tënanën, të vëllait e tj. Ndërsa për burrin e saj mban zi katërmuaj e dhjetë ditë. Në hadithin Sahihë Muhamedi a.s. thotë: "Nuk lejohet për femrën muslimane, e cila beson nëZotin dhe në ditën e gjykimit, të mbajë zi më shumë se tri ditëpërpos për burrin e saj katër muaj e dhjetë ditë". E gjashta: E drejta e pasardhësit. Nëse gjatë kohës së IDETIT mbetet gruaja shtatëzanë,atëherë ai fëmijë është fëmijë i burrit me të cilin është nëIDET. E shtata: E drejta e trashëgimisë. Nëse ndonjëri prej bashkëshortëve vdes gjat kohës sëIDETIT, atëherë ka të drejtë të trashëgojë ai i cili është gjallë,pra nëse gruaja vdes, burri e trashëgon atë (nëse pronësonpasuri), por edhe nëse burri vdes gruaja e trashëgon atë. 48
 • 49. Po e përsërisim edhe një herë se gruaja gjatë IDETITkonsiderohet grua në kuptimin e fjalës me të drejta të sheriatit,andaj edhe ka të drejtë trashëgimie, ku Zoti i Madhëruar thotë:‫و ل ك م ن ص ف ما ت ر كَ أ َ ز وا ج ك م إن ل م ي كن ل ه ن و ل د ف إن‬ َِ ٌ ََ ّ ُ ّ ُ َ ْ ّ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ْ ُ ََ ٍ ِّ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ َ ّ ِ ُ ُّ ُ ُ ََ ٌ ََ ّ ُ َ َ َ ‫كا ن ل ه ن و ل د ف ل ك م ال ر ب ع م ما ت ر ك ن من ب ع د و ص ي ة‬ ‫يو صي نَ ب ها أ َ و د ي ن‬ ٍ َْ ْ َ ِ ِ ُ "Juve ju takon patjetër (si trashëgimi) gjysma e asaj(pasurie) që e lënë gratë tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë,por nëse ato kanë fëmijë, juve ju takon patjetër(trashëgimi) një e katërta nga ajo që e lënë ato". (EN NISAE, 12) Kjo është pjesa e ajetit ku Zoti i Madhëruar e ka caktuarobligim për të trashëguar burri nga gruaja, ndërsa gruaja nëIDET ende është grua për burrin e saj. Po ashtu Zoti i Madhëruar ka caktuar edhe pjesën etrashëgimisë së gruas ku thotë:... ‫و ل ه ن ال ر ب ع م ما ت ر كْ ت م إن ل م ي كن ل ك م و ل د ف إن كا ن‬ َ َ َِ ٌ ََ ْ ُ ّ ُ َ ْ ّ ِ ْ ُ َ َ ّ ِ ُ ُّ ّ ُ ََ ‫... ل ك م و ل د ف ل ه ن ال ث م ن م ما ت ر كْ تم‬ ُ َ َ ّ ِ ُ ُ ّ ّ ُ ََ ٌ ََ ْ ُ َ "Atyre (grave) ju takon patjetër (trashëgimi) një ekatërta nga ajo që lini ju, nëse nuk keni fëmijë, por nësekeni fëmijë, atyre ju takon patjetër (trashëgimi) një e tetanga ajo që e lini". (EN NISAE, 12) E teta: Numërimi (llogaritja) i shkurorëzimit. Shkurorëzimi i natës së dhëndërisë numërohetshkurorëzim, dhe është shkurorëzim me të drejtë kthimi deri saështë e shkurorëzuar në IDET pa mehr, pa dëshmitarë dhe paakt të ri, ndërsa pas IDETIT ka të drejtë të martohet medëshmitarë, me akt të ri dhe me mehër të ri. Në sheriatin islam burri nuk ka të drejtë të shkurorëzojëgruan më shumë se tri herë. Nëse herën e tretë e shkurorëzon,atëherë ajo grua është e ndaluar me ndalesë të përkohshme, qëdo të thotë se pas herës së tretë ajo vazhdon jetë të re, martesë 49
 • 50. të re dhe vetëm pas shkurorëzimit të asaj martese, ndërprehetndalesa e përkohëshme dhe burri i parë ka të drejtë ta kërkojë,ta fejojë dhe ta martojë. Për këtë arsye theksuam se numërohetshkurorëzimi i parë. Zoti i Madhëruar në Kur’an thotë: ‫... ال ط ل َق م ر تا ن ف إ م سا ك ب م ع رو ف أ َ و ت سْ ري ح ب إ ح سا ن‬ٍ َ ْ ِِ ٌ ِ َ ْ ٍ ُ ْ َ ِ ٌ َ ْ َِ ِ َّ َ ُ ّ "Shkurorëzimi është dy herë, e pastaj burri ose tavazhdojë (një herë e përgjithmonë) një jetë bashkëshortoretë njerëzishme, ose një shkurorëzim me mirëkuptim". (EL BEKARE, 229)ُ َ َْ ً ْ َ َ ِ َ َ َّ ُ ْ َ ِ ُ َ ّ ِ َ َ َ َ َّ ‫ف إن ط ل ق ها ف ل َ ت ح ل ل ه من ب ع د ح ت ى تن ك ح ز و جا غ ي ر ه‬ َِ َ ‫ف إن ط ل ق ها ف ل َ ج نا ح ع ل ي ه ما أن ي ت را ج عا إن ظ نا‬ ‫َ ّ أن‬ ِ َ َ َ ََ َ َ ِ ََْ َ َُ َ َ َ َّ َِ ِ ّ َ ُ ُ َ ِ ُ ‫... ي قي ما ح دو د ال ل ه‬ "E në qoftë se ai (burri) e shkurorëzon atë (për tëtretën herë), nuk i lejohet ta martojë (ndalesë epërkohshme) deri sa të martohet ajo me një burrë tjetër. Enëse ai (burri i dytë) e shkurorëzon atë, atëherë (lejohetmartesa) për ata të dy po që se mendojnë se kanë për tizbatuar dispozitat e Allahut, nuk ka pengesë të rikthehen(në bashkëshortësi)". (EL BEKARE, 230) ÇËSHTJET E PAPRITURA TË CILAT NDODHIN PREJ AKTIT TË KURORËZIMIT E DERI NË NATËN E DHËNDËRISË - Është e ndaluar nëna e nuses për dhëndërin prejmomentit kur e lidh aktin e kurorëzimit dhe vdes ajo nuse pa 50
 • 51. marr parasysh a është vetmuar në dhomë apo jo dhe pa marrparasysh se ka kryer marrëdhënie seksuale me të. - Po ashtu është e ndaluar nëna e nuses për dhëndërinprej momentit kur e lidh aktin e kurorëzimit dhe e shkurorëzonpa marr parasysh a është vetmuar me nusen në dhomë apo jo,pa marr parasysh a ka kryer marrëdhnie seksuale me të. Kjoështë e argumentuar me pjesën e ajetit kur’anor: ‫... ح ر م ت ع ل ي ك م ...و أ ُ م ها ت ن سآ ئ ك م‬ ْ ُ ِ َ ِ ُ َ ّ َ ْ ُ ََْ ْ َ ّ ُ "U janë ndaluar juve.... dhe nënat e grave të juaja". (NISA, 23) Pra, ajeti nuk e ka përcaktuar ndalesën me kontaktseksual, por e ka përmend në mënyrë të përgjithshme, prandajvetëm akti i kurorëzimit me femrën, bën që nana e saj të jetë endaluar për të, me ndalesë të përgjithmonshme.Nëse martohet me nanën e një vajzës dhe e kryen aktin ekurorëzimit, mirëpo vdes, ose e shkurorëzon pa u vetmuar metë, lejohet martesa me vajzën e saj. Këtë e sqaron ajetikur’anor: ْ ُ ََْ ْ َ ّ ُ ‫... ح ر م ت ع ل ي ك م‬ ‫و ر با ئ ب ك م ال ل ّتي في ح جو ر كم من ن سآ ئ كُ مُ ال ل ّتي‬ ِ ِ َ ّ ّ ُ ِ ُ ُ ِ ِ ُ ُ ُِ ََ َْ‫د خ ل تم ب ه ن ف إن ل م ت كو نو ا د خ ل تم ب ه نّ ف ل َ جُ نا ح ع ل ي ك م‬ ُ ََْ َ َ َ ِ ِ َُْ َ ْ ُ ُ َ ْ ّ َِ ّ ِ ِ َُْ َ ... "U janë ndaluar juve.... dhe vajzat që janë nënkujdesin tuaj e të lindura (prej tjetër babai) nga gratë tuajame të cilat patët kontakt martesor, e nëse nuk keni pasurkontakt me to (me gratë) atëher s’ka pengesë (të martohenime ato vajza)". (NISA, 23) Në këtë janë pajtuar të gjithë dijetarët. Është i njohurparimi te fukahatë: Akti i kurorëzimit me vajzat shkaktonndalesën e nënave të tyre. Ndërsa kontakti martesor me nënatndalon vajzat e tyre (me burrë tjetër). Nëse pas aktit të kurorëzimit ndodh deri te ndonjëmospajtim, apo burri e shkurorëzon pa u vetmuar, dhe pa kryer 51
 • 52. marrëdhënie intime, atëherë gruas nuk i takon mehri i plotë pori takon gjysma e mehrit. Këtë e potencon Zoti i Madhëruar nëajetin Kur’anor. ُْ َ َ ْ َ َ ّ ُ ّ َ َ َ ِ َْ ْ‫و إن ط ل ق ت مو ه ن من ق ب ل أن ت م سو ه ن و ق د ف ر ض ت م‬ ِ ّ ُ ُ ُْ َّ َِ ً َ ِ َ ‫ل ه نّ ف ري ض ة‬ ُ َ ْ ُْ َ َ َ ُ ْ َِ ‫... ف ن ص ف ما ف ر ض ت م‬ "E nëse i lëshoni (shkurorëzoni) ato para se tëkontaktoni, por u keni caktuar atyre një caktim (Mehrin eKurorës), atëherë tu jepni gjysmën e asaj që e kenicaktuar..." (EL BEKARE, 237) Ndodh që akti i kurorëzimit është bërë, mirëpo gjatëaktit të kurorëzimit nuk është caktuar shuma e mehrit, atëherëgruas i takojnë rrobat dhe përgatitjet tjera që quhen METAË.Këtë e potencon Zoti i Madhëruar në ajetin Kur’anor: ‫ل ّ ج نا ح ع ل ي ك م إن ط ل ق ت م ال ن ساء ما ل م ت م سو ه ن أ َ و‬ ْ ّ ُ ّ َ َ ْ َ َ َ ّ ُ ُْ َّ ِ ْ ُ ََْ َ َُ ّ ُ ُ َّ َ ً َ ِ َ ّ ُ َ ْ ُ ِ ْ َ ‫... ت ف ر ضو ا ل ه ن ف ري ض ة و م ت عو ه ن‬ "Nuk është mëkat për ju nëse i lëshoni(shkurorëzoni) gratë pa pasur kontakt martesor me to dhepara se tu caktoni atyre ndonjë caktim (Mehrin), popajisni ato (me pajisje METAË) ... ". (EL BEKARE, 236) 52
 • 53. Natën e martesës është e mundur qëdhëndëri të vdes pasi të vetmohet me nusendhe para se të kryejë marrëdhënie seksuale,por edhe mund ta lëshojë (shkurorëzojë)pasi të vetmohet me nusen, por pa kryermarrëdhënie seksuale ose ta shkurorëzojëpas marrëdhënieve seksuale. Për të gjithakëto raste (për secilin rast) rezultojnë çështjetë veçanta, sipas sheriatit islam, të cilat do t’ishpjegojmë një nga një. VDEKJA E DHËNDËRIT PAS VETMIMIT ME NUSEN PA KRYER MARRËDHËNIE INTIME Nëse dhëndëri dhe nusja vetmohen në dhomë, nukkontaktojnë intimisht dhe aksidentalisht vdes dhëndëri,rezultojnë çështjet si vijon: 53
 • 54. - Mbetet edhe më tutje virgjiniteti i vajzërisë (nëse ka qenëe pamartuar). - Nuk është farz gusulli. - TEHLILË. Nuk lejohet të martohet me bashkëshortin esaj të mëhershëm, i cili e ka shkurorëzuar tri herë, sepse nuk eka përjetuar aktin seksual (asijletuhu) - I takon mehri i plotë, ose mehrul mithli (nëse ka qenë ipapërcaktuar). - Duhet të pretë idetin (nuk ka të drejtë të martohet) para 4muaj e dhjetë ditëve. - E drejta e trashëgimisë. - E drejta e mehrit. E nëse nuk ka qenë i caktuar atëherë, caktohet “Mehrul mithli’’. VDEKJA E DHËNDËRIT PAS MARRËDHËNIEVE INTIME Nëse dhëndëri dhe nusja kryejnë marrëdhënieintime dhe aksidentalisht vdes dhëndëri, rezultojnëçështjet si vijon: - obligohet gusulli; - humbet virgjiniteti, që do të thotë se nëse pastaj bënë 54
 • 55. prostitucion dënohet me gurëzim (ekzekutim me vdekje) jo me100 shkopinj; - TEHLIL. Ka të drejtë të martohet me burrin eMëhershëm, i cili e ka shkurorëzuar tri herë, sepse e kapërjetuar aktin seksual (asijletuhu); - Duhet me pretë idetin (nuk ka të drejtë të martohet) para4 muaj e dhjetë ditëve; - E drejta e trashëgimisë; - E drejta e mehrit. SHKURORËZIMI I NUSES NATËN EDHËNDËRISË PAS VETMIMIT DHE PA KRYER MARRËDHËNIE INTIME Nëse dhëndëri dhe nusja vetmohen në dhomë dheburri e shkurorëzon nusën pa kryer marrëdhënieintime ,rezultojnë çështjet si vijon: 1. Nuk obligohet gusuli; 55
 • 56. 2. Nuk humbet virgjiniteti, që do të thotë se nëse pastaj bënprostitucion, dënohet me shkopinj jo me gurëzim. 3. TEHLILE - Nuk ka të drejtë të martohet me burrin emëhershëm, i cili e ka shkurorëzuar tri herë, sepse nuk e kapërjetuar aktin seksual (asijletuhu); 4. Ka të drejtë të martohet me vajzën e asaj nuse (nëse kaqenë e martuar dhe ka pasur vajzë), ndërsa nuk ka të drejtë tëmartohet me motrën e saj gjat idetit; 5. Nuk konsiderohet shkurorëzim me të drejtë kthimi(TALAK REXHIJ), që do të thotë se nëse dëshiron të martohet,duhet oferta dhe kërkesa, akti i ri, dëshmitarët, dhe mehri i ri,nuk kanë të drejtë trashëgimie; 6. Nëse ndonjëri prej bashkëshortëve në kohën e idetitvdes, pra para tri kohëve të pastrimit, nuk kanë të drejtëtrashëgimie; 7. Duhet të pretë idetin (tri cikle të pastrimit); 8. E drejta e mehrit. SHKURORËZIMI I NUSES PAS MARRËDHËNIEVE INTIME Nëse dhëndëri dhe nusja kryejnë marrëdhënieintime dhe e shkurorëzon pas marrëdhënieve intime,rezultojnë çështjet të cilat vijojnë: 1. Obligohet gusuli; 56

Related Documents