Politika e Zhvillimit të
Tregëtisë
Shpejtim Rudi
Administrim Biznesi
Kuptimi i Tregtise
• Eshte paraqitur ne formen primitive
o Kembimi i mallit me mall
o Deri ne paraqitjen e ekuivalentit te...
Kuptimi i tregtise
• Tregtia pra
o Eshte leme ekonomik i cili kryen veprimtarine
ndermjetesuese ne fushen e qarkullimit ...
Kuptimi i tregtisedefinicion
• Tregtia
o Ka per detyre qe me ndermjetesimin e vet ne
qarkullim te organizoje kembimin e rr...
Funksioni i tregtise
• Ekzistojne keto funksione
•
•
•
1.Funksioni interpersonal
2.Funksioni interlokal
3.Funksioni Inter...
Funksioni i tregtise
• Funksioni Intertemporal
o Ka te beje me mosperputhshmeri te kohes ne mes
prodhimit dhe konsumit
• N...
Format e tregtise
• Tregtia ndahet sipas:
o Llojit te mallito Tregtia sipas destinimit te mallit• Tregtia sipas shkalles s...
Format e tregtise
• Tregtia ndahet sipas:
o Llojit te mallit• Tregtia sipas deges- e specializuar të kembeje
mallra vete...
Format e tregtise
• Tregtia sipas shkalles se distribuimit
o Tregtia me shumice (grosiste) –
• Malli shitetet tek tregti...
Politika e tregtise se jashtme
• Perfshine veprimet e eksportit dhe importit te
mallrave
o Transaksionet e nje vendi me ve...
Kuptimi i tregtise se Jashtme
• Ngerthen dy faktor te rendesishem
o Eksporti dhe
o Importi
o Eksporti –
• Shitja e mallrav...
Kuptimi i tregtise se Jashtme
• Ne tregtine e jashtme njohim konceptin e
o tregtise se lire dhe
o Te proteksionizmit• Sist...
Faktoret qe kushtezojne tregtine e jashtme
• Jane:
o Shperndarja e pabarabarte e pasurise natyrore
o Zhvillimi i pabarabar...
Instrumentet e politikes se tregtise
se jashtme
• Ndahen ne:
o Masat autonome ku hyn:
• Masat organizative dhe rregullativ...
Instrumentet e politikes se tregtise
se jashtme
• Sistemi centralist- shtete me sistem socialist
• Masat e rregullimit te ...
Instrumentet e politikes se tregtise
se jashtme
• Sipas origjines
o Doganat eksportuese
o Doganat importuese
o Doganat tra...
Instrumentet e politikes se tregtise
se jashtme
• Sipas menyres dhe veprimit
o Doganat diferenciale- qasje te ndryshme p...
Masat jashtme doganore
• Jane instrumente te politikes monetare- kreditore si:
o Politika fiskale
o Tarifat e komunikacio...
Masat jashtme doganore
• Masat me motive politike- Embargo
o Perdoret per te bere presion politik e ekonomik
ndaj vendit p...
Masat ndërkombëtare
• Mund te jete bilateral dhe multilateral
o Ketu kemi te bejme me kontrata nderkombetare
o Ne kontra...
Bilanci i tregtise se jashtme dhe I
pagesave
• Bilanci i tregtise se jashtme
o Transaksionet ekonomike te nje vendi me bo...
of 21

Politika e zhvillimit të tregëtisë

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politika e zhvillimit të tregëtisë

 • 1. Politika e Zhvillimit të Tregëtisë Shpejtim Rudi Administrim Biznesi
 • 2. Kuptimi i Tregtise • Eshte paraqitur ne formen primitive o Kembimi i mallit me mall o Deri ne paraqitjen e ekuivalentit te pergjithshem • Parase • Zhvillimi i tregtise u kushtezua nga o Rritja e prodhimit kapitalist te mallit dhe o Zgjerimi territorial i tregut o Revolucioni industrial kerkoi zgjerim jo vetem te tregut kombetar por o Edhe atij nderkombetar
 • 3. Kuptimi i tregtise • Tregtia pra o Eshte leme ekonomik i cili kryen veprimtarine ndermjetesuese ne fushen e qarkullimit te mallrave o Ndermjeteson ne mes • Prodhimit si faze fillestare • dhe konsumit si faze perfundimtare • Perveq tregtise me qarkullim te mallrave mirret edhe prodhimtaria o Me kembim te drejtperdrejte mirret prodhuesi • Prodhimi dhe qarkullimi o Kembimi ndermjetesues • Prodhimi dhe konsumi
 • 4. Kuptimi i tregtisedefinicion • Tregtia o Ka per detyre qe me ndermjetesimin e vet ne qarkullim te organizoje kembimin e rregullt ndermjet prodhimit dhe konsumit
 • 5. Funksioni i tregtise • Ekzistojne keto funksione • • • 1.Funksioni interpersonal 2.Funksioni interlokal 3.Funksioni Intertemporal o Funksioni interpersonal • Ndermjetesim në mes personave fizik dhe juridik • Ka te beje me furnizimin e mallit nga prodhuesi dhe • Shitjen e te njejtit konsumuesve (shitblerja) o Funksioni interlokal • Furnizimi me prodhime ne territore te ndryshme te vendit • Rrjedh nga dallimet territoriale ne prodhim dhe konsum
 • 6. Funksioni i tregtise • Funksioni Intertemporal o Ka te beje me mosperputhshmeri te kohes ne mes prodhimit dhe konsumit • Ne disa raste prodhimi eshte sezonal • Tregtia ne kete rast tregtia blen sasi me te madhe te atij malli dhe i mban rezerva o Keto funksione tregtia i kryen duke • Furnizuar, deponuar dhe shitur
 • 7. Format e tregtise • Tregtia ndahet sipas: o Llojit te mallito Tregtia sipas destinimit te mallit• Tregtia sipas shkalles se distribuimit • Tregtia sipas pronesise-
 • 8. Format e tregtise • Tregtia ndahet sipas: o Llojit te mallit• Tregtia sipas deges- e specializuar të kembeje mallra vetem per nje lloj te caktuar (kepuca) • Tregtia e perzier- kemben lloje te ndryshme te mallrave o Tregtia sipas destinimit te mallit• Te brendshme – kembimi i mallrave te vendit dhe të importuara • Te jashtme- qarkullimi i mallrave me vendet e tjera te botes
 • 9. Format e tregtise • Tregtia sipas shkalles se distribuimit o Tregtia me shumice (grosiste) – • Malli shitetet tek tregtia me pakice • Ketu duhet te kete asortiman dhe rezerva o Tregtia me pakice (detalistike)• Furnizohet nga tregtia me pakice dhe shitetet tek konsumatori • Kjo veprimtari ka ndikim ne standardin jetesor • Tregtia sipas pronesiseo Ndahet ne • Shteterore • Kooperativiste • Private e perzier
 • 10. Politika e tregtise se jashtme • Perfshine veprimet e eksportit dhe importit te mallrave o Transaksionet e nje vendi me vendin tjeter o Me ane te tregtise se jashtme sigurohen produkte te cilat nuk prodhohen ne nje vend dhe o Realizon shitjen e produketeve ne vendin tjeter o Kuptimi i tregtise• Ne aspektin e ngushte- eksporti dhe Importi I mallrve • Ne aspektin e gjere- eksporti, importi dhe sherbime te tjera
 • 11. Kuptimi i tregtise se Jashtme • Ngerthen dy faktor te rendesishem o Eksporti dhe o Importi o Eksporti – • Shitja e mallrave dhe sherbimeve te nje vendi me vende te tjera te botes o Importi • Blerja e mallrave dhe sherbimeve nga jashte
 • 12. Kuptimi i tregtise se Jashtme • Ne tregtine e jashtme njohim konceptin e o tregtise se lire dhe o Te proteksionizmit• Sistem i cili merr masa mbrojtese me qellim te mbrojtjes dhe nxitimit te zhvillimit te ekonomise kombetare
 • 13. Faktoret qe kushtezojne tregtine e jashtme • Jane: o Shperndarja e pabarabarte e pasurise natyrore o Zhvillimi i pabarabarte dhe kushtete te ndryshme te prodhimit o Niveli i shpenzimeve te prodhimit o Zhvillimi i komunikacionit
 • 14. Instrumentet e politikes se tregtise se jashtme • Ndahen ne: o Masat autonome ku hyn: • Masat organizative dhe rregullative – cilat subjekte ekonomike dhe ne ç’menyre mund te merren me tregti te jashtme • Sistemi decentralist i organizimit te tregtise se jashtme – I lejohet secilit subjekt ekonomik te mirret me tregti te jashtme • Sistemi gjysem decentralist- vetem nje monopol I pjeseshem mund te mirret me kredi- ndermarrjet shteterore
 • 15. Instrumentet e politikes se tregtise se jashtme • Sistemi centralist- shtete me sistem socialist • Masat e rregullimit te tregtise se jashtme o Masat te cilat ndikojne ne lartesine e çmimeve o Bejne pjese: • Doganat – tatim qe i paguhet shtetit me te cilin ngarkohet malli me prejardhje te vendit apo te jashtme, te cilet e kalojne kufirin • Sipas qellimit• Doganat fiskale• Doganat ekonomike apo mbrojtese
 • 16. Instrumentet e politikes se tregtise se jashtme • Sipas origjines o Doganat eksportuese o Doganat importuese o Doganat transite • Sipas menyres o Dogana ad valorem (vleresore)- zbatohen ne menyre te barabarate, pavaresisht ndryshimit ne çmime o Doganat specifike- zbatohen per malle te caktuar
 • 17. Instrumentet e politikes se tregtise se jashtme • Sipas menyres dhe veprimit o Doganat diferenciale- qasje te ndryshme per mallra, varesisht nga vendi i cili vjen o Doganat preferenciale- dogana qe favorizojne mallra nga nje vend i caktuar • Ekzistone edhe keto dogana o Rentore – ngarkimi i prodhimeve nga jashte- te importit o Ndeshkuese – per shkelje te dispozitave doganore o Anti- dumping- zbatohen kur nje vend shet mallin me çmime me te uleta se sa çmimet vendore • Shitja e mallit me çmime me te uleta, shitja e mallrave nje vendi nene vleren e saj
 • 18. Masat jashtme doganore • Jane instrumente te politikes monetare- kreditore si: o Politika fiskale o Tarifat e komunikacionit etj o Ketu duhet permendur o Masat qe ndikojne ne sasine e mallrave qe u nenshtrohen transaksioneve te jashtme o Keto jane: • Ndalesat- ndalimi i importit, eksportit • Sistemi i lejeve • kontingjenti
 • 19. Masat jashtme doganore • Masat me motive politike- Embargo o Perdoret per te bere presion politik e ekonomik ndaj vendit perkates o Kjo per ta detyruar qe t’i nenshtrohet qendrimeve dhe politikes nderkombetare
 • 20. Masat ndërkombëtare • Mund te jete bilateral dhe multilateral o Ketu kemi te bejme me kontrata nderkombetare o Ne kontrate perfshihet • Parimi i favorizimit me te madh- kjo nenkupton se • Vendit perkates i jane njohur te gjitha te drejtat, favorizimet dhe koncesionet qe i jane dhene nje vendi tjeter • Parimi i reciprocitetit • Parimi i favorizimit • Parimi i tretmanit nacionalo Qytetaret e vendeve ne kontrate trajtohen njejte
 • 21. Bilanci i tregtise se jashtme dhe I pagesave • Bilanci i tregtise se jashtme o Transaksionet ekonomike te nje vendi me boten e jashtme (shkembimi i mallrave dhe sherbimeve) • Bilanci i pagesaveo Bp= Fp-Op o Bp= bilanci i pagesave o Fp= fitimi i pergjithshem nga kembimi nderkombetar o Op= obligimet e pergjithshme ndaj vendeve tjera, apo neto borxhi o Neto borxhi- obligimi paraqet vleren kur nga borxhet e pergjithshme zbritet vlera e kredive qe vendi perkates ua ka dhene vendeve tjera

Related Documents