www.superliving.net
boIH$
OÝ‘
{ejU
’o$bmo{eßg
gÚ CnH«$‘
nyd©{n{R>H$m
boIH$
OÝ‘
{ejU
’o$bmo{eßg
gÚ CnH«$‘
nyd©{n{R>H$m
S>m°...
Hw$bX¡dV bú‘rZmam¶U dmbmdb
{O. qgYwXþJ©, ‘hmamï´> amÁ¶ (^maV)
gX²Jwé lr ~«÷M¡Vݶ ‘hmamO
Jm|XdboH$a, Jm|Xdbo, {O. gmVmam
‘h...
&& lr &&
Jwé~«©÷m Jwé{d©îUw… JwéX}dmo ‘hoœa…
Jwé… gmjmV² na~«÷ Vñ‘¡ lr Jwado Z‘…
~«÷m {dîUw Am{U ‘hoe (JwU‘m¶m)
ho Cn A§Vr...
AZwH«$‘{UH$m
àmñVm{dH$ 5
1 Zm‘ñ‘aU Am{U Amnbo ܶo¶ 13
2 Zm‘ñ‘aU d amoOMm ì¶dhma 14
3 Zm‘ñ‘aU d Agwa{jVVoMr ^mdZm 15
4 Zm‘ñ...
àmñVm{dH$
Zm‘ñ‘aU åhUOo XodmÀ¶m ZmdmMr AmR>dU H$aʶmMr {H«$¶m.
Zm‘OnmMr {H«$¶m. Zm‘ñ‘aUmMr {H«$¶m nwamVZ H$mimnmgyZ àM{bV ...
énm§Va ˶m§À¶m A§V¶m©‘rÀ¶m drOo‘ܶo ìhmdo Vgo ! øm‘wio
Zm‘ñ‘aU H$aUmè¶m 춳VrMm ‘w{³VXm¶r à^md BVam§da nS>Vmo;
Á¶mà‘mUo dr...
춺$s¨À¶m hbmIrg ‘r XþOmoam XoV Zmhr, AZw‘moXZ XoV Zmhr AWdm ˶m§Mo
g‘W©Zhr H$arV Zmhr! ‘bm Ag§ dmQ>V§ H$s hbmIrÀ¶m n[apñW...
àH$maÀ¶m IQ>nQ>r,bQ>nQ>r,b~mS>çm,Hw$aKmoS>çm H$amì¶m bmJV ZmhrV.
¶mdê$Z bjmV ¶oB©b H$s Zm‘ñ‘aU ho "Zm‘ñ‘aUm'gmR>rM AgVo.
ñ...
1. $Zm‘ñ‘aU Am{U Amnbo ܶo¶
EImXr 춳Vr Ooìhm {VÀ¶m AmamܶX¡dVmMo "Zm‘' KoD$ bmJVo
Voìhm ¶WmdH$me Zm‘mMr gd©loð>Vm d gÎmm ...
ZmoH$ar-Y§Úm‘ܶo XoIrb g‘mO{hV gmYʶmMr gwá eº$s Amho ho
Zm‘ñ‘aUmZo g‘Oy bmJVo. IamoIaM; ¶m AmH$bZm‘wio ñdV…À¶m
ì¶dgm¶mVrb...
g‘mYmZ d g‘¥ÜXr {‘idyZ XoUmao Ago; {d{dY joÌmVrb doJdoJù¶m
àH$maÀ¶m H$m‘m§Mo Oo n¡by AgVmV ˶m§Mr OmU ¶oVo. Aem VèhoZo Zm‘...
AmH$bZ hmoUmè¶m gmè¶m ~m~tdarb lÕm d V‚mݶ ’$anQ> Zmhrer hmoVo !
6. $Zm‘ñ‘aU; Am{U YmoaUo d ¶moOZm
AmIʶm‘mJrb Ñï>rH$moZ
Z...
nWXe©H$ Aer ¶moOZm Ho$bobr AgVo. CXm. ZaH$mgwamMm dY. ZaH$mgwa dY
gmOam H$aʶmMo à¶moOZ åhUOo A‘mZwfVo{df¶rMm Ñ{ï>H$moZ d ...
¶mVyZ àJQ> hmoVo.
9. $Zm‘ñ‘aU Am{U {dkmZ
{dœmÀ¶m EH$m qH$dm A{YH$ n¡by§Mo kmZ {‘iʶmMr / {‘idʶmMr
EH$ dm AZoH$ à{H«$¶m, Ë...
OmUrdo˦m {dH$mgmer {ZJS>rV Amho.
na§Vw nwîH$iXm AmnU "EÝQ´>monrJ«ñV' AgVmo. Vr AdñWm dmñV{dH$
nmhVm OrdZM¡Vݶ ‘§Xmdë¶mMr ...
eH$VmV ho ܶmZmV ¶oB©b. à˶oH$ Y‘m©‘ܶo doJdoJù¶m àmW©Zm / nyOm
nÜXVr AmhoV. nwîH$iXm EH$m Y‘m©À¶m nyOm- àH$mam§Mm BVa Y‘u...
H$mhr {dÚmWu g‚mZ Agbo Var ~m¡{ÕH$ dm BVa JwUdÎmm Zgë¶mZo
˶m§À¶mda kmZ qH$dm V§ÌHw$ebVm bmXUo ho XoIrb ˶m§À¶mgmR>r d
BVa...
Zm‘ñ‘aU åhUOo ì¶mnma CXr‘, ì¶dgm¶ Zìho. ˶m‘wio Zm‘ñ‘aU ho
YZàmárMo gmYZhr Zmhr. gmh{OH$M H$moUVmhr d¡¶{³VH$ / g§Hw${MV ñd...
15 . $Zm‘ñ‘aU Am{U gX²JwU
gX²JwU åhUOo Ñï>r, J«hUerbVm, {dMma, dmJUyH$ ¶m gd© àH$mao
d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mU gmYUmao àË...
OmVo. Zm‘ñ‘aUm‘wio ^yVH$mi, ^{dî¶H$mi d dV©‘mZH$mimVrb gX²JwUm§Mo
‘ybVËd Am{U OJmVrb doJdoJù¶m g‘yhm§À¶m gX²JwUm§Mo ‘ybVËd...
~mbH$mÀ¶m ^{dVì¶mMr nmbH$m§Zm gmh{OH$M H$miOr AgVo.
˶m‘wio ~mbg§JmonZ hr AmOÀ¶m nmbH$m§g‘moarb A˶§V ‘hËdmMr d OQ>rb
g‘ñ¶...
"˶m§À¶m‘wio emar[aH$ Amamo½¶', gm‘m{OH$ ñWmZ, H$m¡Qw>§{~H$ OrdZ Am{U
Am{W©H$ n[apñWVrV {~KmS> hmoVmo! hm à{VdmX IamM Amho...
d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ {dH$mgmMr EH$mË‘Vm gmYUmar e³Vr hR>¶moJmV
AmUm¶bm hdr.
hR>¶moJmbm hr M¡Vݶàmár Zm‘ñ‘aUmZo hmoD$ eHo$b....
ñnY}gmR>r Ioibo OmVmV. H$mhr Ioi àH$mamV (CXm. amopìh¨J, ñH$sB§J)
YmoH$m AgVmo Va H$mhr‘ܶo (CXm. {~„r¶S>©g, Jmoë’$ dJ¡ao)...
gå¶H²$ ñdmñ϶m‘ܶo AmUIr EH$ d¡{eï>¶ Ago H$s é½UmMr
ñdV…Mr e³Vrhr bjmV KoD$Z d {VMo ‘hËd OmUyZ amoJ{ZdmaU d ñdmñ϶
g§dY©Zm...
g‘mOmMm gdm©V ‘moR>m eÌw Amho. Aer ~wÕr ‘mZgemór¶, Ordemór¶ d
AmpÊdH$ eómóm§À¶m énm‘ܶo nhm H$er; dmgZm, ^mdZm, hmd, Jd©, ...
ho XmoÝhr nañnanmofH$ Agë¶m‘wio S>m°³Q>am§À¶m ‘ZmVrb ¶m Û§Ûmdarb Cnm¶
EH$mM doir d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ Aem XmoÝhr nmVù¶m§da ...
Zgboë¶mhr g‚mZ ‘mUgm§da ¶mMm Iƒr H$aUmam, {dfÊU H$aUmam d {Zame
H$aUmam à^md nS>Vmo.
H$m¶ÚmÀ¶m joÌmVrb Anàd¥ÎmrMm ^ñ‘mgya ...
˶mMà‘mUo; Zm‘ñ‘aUm‘wio; Amnë¶mbm ñdV…Mo eara, ‘Z, {dMma,
gm‘m{OH$ ¶emn¶e dJ¡ao gma§ H$mhr ñdV…À¶m Ho$di gmdë¶m Agë¶mM§
ܶ...
Namasmaran sarvankash
Namasmaran sarvankash
Namasmaran sarvankash
Namasmaran sarvankash
Namasmaran sarvankash
Namasmaran sarvankash
Namasmaran sarvankash
Namasmaran sarvankash
of 37

Namasmaran sarvankash

Because, unlike most of our subjective feelings and their limited role in life, bhakti is an experience which is the objective source of revitalization for the whole universe! Bhakti is nothing else but the phenomenon of the flow of universal blessing through an individual for the rejuvenation of the entire universe forever!
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namasmaran sarvankash

 • 1. www.superliving.net boIH$ OÝ‘ {ejU ’o$bmo{eßg gÚ CnH«$‘ nyd©{n{R>H$m boIH$ OÝ‘ {ejU ’o$bmo{eßg gÚ CnH«$‘ nyd©{n{R>H$m S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a 4 ‘mM© 1951, gmd§VdmS>r E‘.~r.~r.Eg., nwUo E‘.S>r., ‘w§~B©, S>r.Eggr. E’$.Am¶.gr.Or., E’$.E’$.E’$.~r.E‘.Eg.(A‘o[aH$m) eara{H«$¶m emó d OrdZmVrb VmUVUmd ¶m§Mo g§emoYZ, AܶmnZ Am{U ˶m‘ܶo Cn¶w³V nwñVH$m§Mo boIZ. H$m§X~ar, AmË‘qMVZ, àdmg dU©Z dJ¡ao n§MoMmirg B§J«Or, ‘amR>r d qhXr nwñVHo$, nmMeohÿZ A{YH$ boI d emoY{Z~§Y. S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a 4 ‘mM© 1951, gmd§VdmS>r E‘.~r.~r.Eg., nwUo E‘.S>r., ‘w§~B©, S>r.Eggr. E’$.Am¶.gr.Or., E’$.E’$.E’$.~r.E‘.Eg.(A‘o[aH$m) eara{H«$¶m emó d OrdZmVrb VmUVUmd ¶m§Mo g§emoYZ, AܶmnZ Am{U ˶m‘ܶo Cn¶w³V nwñVH$m§Mo boIZ. H$m§X~ar, AmË‘qMVZ, àdmg dU©Z dJ¡ao n§MoMmirg B§J«Or, ‘amR>r d qhXr nwñVHo$, nmMeohÿZ A{YH$ boI d emoY{Z~§Y. : : : : : : : : : : : : ** ghmæ¶ * S>m°.g§O¶ Zoho ghmæ¶H$ AܶmnH$ eara{H«$¶m emó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog, Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar S>m°. {Jarf H$a‘aH$a AܶmnH$ eara{H«$¶m emó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog, Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar S>m°.^mD$gmho~ OJXmio ghmæ¶H$ AܶmnH$ eara{H«$¶m emó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog, Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar S>m°. {H$aU AdMa ghmæ¶H$ AܶmnH$ eara{H«$¶m emó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog, Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar gdªH$f d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mUmMm amO‘mJ©gdªH$f d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mUmMm amO‘mJ© Zm‘ñ‘aUZm‘ñ‘aU gdªH$f d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mUmMm amO‘mJ©gdªH$f d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mUmMm amO‘mJ© Zm‘ñ‘aUZm‘ñ‘aU S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a
 • 2. Hw$bX¡dV bú‘rZmam¶U dmbmdb {O. qgYwXþJ©, ‘hmamï´> amÁ¶ (^maV) gX²Jwé lr ~«÷M¡Vݶ ‘hmamO Jm|XdboH$a, Jm|Xdbo, {O. gmVmam ‘hmamï´> amÁ¶ (^maV) dS>rb, S>m°. OZmX©Z Zmam¶U H$emirH$a Am{U AmB© gm¡. ép³‘Ur OZmX©Z H$emirH$a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a ¶m§Mr Imbrb nwñVHo$ www.superliving.net da ‘mo’$V S>mD$ZbmoS>gmR>r CnbãY AmhoV. M¡VݶgmYZm H$m‘OrdZ … (kmZ Am{U g‘mYmZ) gy¶©emoY ^modam A‘o[aH$Zm§À¶m A§Va§JmV ghóZoÌ g§nyU© Amamo½¶mgmR>r Zm‘ñ‘aU Amamo½¶mMm Amagm WH$dm Kmbdm- ñ’w$Vu {‘idm. d¡ÚH$s¶ ì¶dgm¶ - ì¶dhma d ܶo¶ Zm‘ñ‘aU ‘mog‘r AmOma gå¶H$ d¡ÚH$ em§^dr VUmd‘w³VrgmR>r Cn¶w³V boI g§nyU© VUmd‘w³Vr d g‘ñ¶mnyVu {hVJwO Amamo½¶ñ‘aU ¶emoX¶ ZdJ«hñVmoÌ Amamo½¶Xrn Amamo½¶ H$m amO‘mJ© (qhXr nwñVH$) B©-~w³g² - AmZ§XemoY, AmZ§Xahñ¶, AmZ§XàMrVr, gwna{bpìh¨J S>rìhrS>r - g§nyU© VUmd‘w³Vr H¥$Vr Am{U AZw^d B©-~w³g² - AmZ§XemoY, AmZ§Xahñ¶, AmZ§XàMrVr, gwna{bpìh¨J S>rìhrS>r - g§nyU© VUmd‘w³Vr H¥$Vr Am{U AZw^d g§nH©$ - S>m°. gwhmg åhoÌo (‘mo. - 9821637213) www.superliving.net g§nH©$ - S>m°. gwhmg åhoÌo (‘mo. - 9821637213) www.superliving.net 1. Stress (Understanding and management) 2. Conceptual Stress Management 3. Smiling Sun 4. Holistic Health 5. Health in First Chapter of Geeta 6. Namasmaran 7. Holistic Medicine 8. Practical (TSM) 9. Be successful in Examination gdªH$f d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mUmMm amO‘mJ©gdªH$f d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mUmMm amO‘mJ© Zm‘ñ‘aUZm‘ñ‘aU
 • 3. && lr && Jwé~«©÷m Jwé{d©îUw… JwéX}dmo ‘hoœa… Jwé… gmjmV² na~«÷ Vñ‘¡ lr Jwado Z‘… ~«÷m {dîUw Am{U ‘hoe (JwU‘m¶m) ho Cn A§Vr‘ g˶ Am{U na~«÷ åhUOo A§Vr‘ g˶ Aem Jwé§Zm ‘mPo gmï>m§J Z‘ñH$ma ! Zm‘ñ‘aU (na‘oída, Jwé, Zm‘, ñdV…Mm A§VamË‘m ¶m§Mm On, ñ‘aU, {g‘aZ dm {OH«$) gdªH$f d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mUmMm amO‘mJ© S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a E‘.S>r., E’$.Am¶.gr.Or., E’$.E’$.E’$.~r.E‘.Eg. (A‘o[aH$m) S>r.Eg².gr. (Amo.Am¶.¶w.gr.E‘.) àmܶmnH$ d {d^mJ à‘wI, eara {H«$¶memó {d^mJ Eg.E‘.~r.Q>r. BpÝñQ>Q>çwQ> Am°’$ ‘o{S>H$b gm¶Ýgog A°ÝS> [agM© g|Q>a Ym‘UJm§d, Vm. BJVnwar, {O. Zm{eH$, ‘hmamï´> amÁ¶ www.superliving.net Zm‘ñ‘aU - gdªH$f d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mUmMm amO‘mJ© nwZ‘w©ÐU - 31 OmZodmar 2015 (lr Jmo|XdboH$a ‘hmamO O¶§Vr) S>m°. lr{Zdmg OZmX©Z H$emirH$a 101, E - 24, h°nr ìh°br, {Q>Hw$OrZr dmS>r amoS>, R>mUo (n.) {nZH$moS> - 400 610 ^«‘UÜdZr H«$‘m§H$ … 9594916611 àH$meZ, ghmæ¶ d g§nH©$ … * B©em àH$meZ S>m°. gwhmg Zm‘Xod åhoÌo gm¡. aoIm gwhmg åhoÌo 2/33, {dO¶ EZ³boìh, dmK~ri ZmH$m KmoS>~§Xa amoS>, R>mUo (n.) {nZH$moS> - 400607 B©‘ob - drsuperliving@gmail.com * S>m°. ^mD$gmho~ OJXmio - 9420345730 S>m°. g§O¶ Zoho - 8983883018 S>m°. {Jarf H$a‘aH$a - 9323371818 S>m°. {eH$maImZo - 9821013878 * H¡$dë¶, Ho$¶waoída Am{U gm¡. Z{‘Vm Hw$bH$Uu ^«. - 9869485927 * ‘wÐU IM© … én¶o 10/- S>m°. gwhmg Zm‘Xod åhoÌo E‘.S>r. (E.E‘.) H$mob§~mo, E‘.S>r. Am¶wd}XaËZ, S>r.E‘.Eb.Q>r. S>r.E.gr. (H$mob§~mo) S>m°.nwîH$a {eH$maImZo E‘.S>r. (‘oS>rgrZ) S>r.EZ.~r. ‘w§~B©
 • 4. AZwH«$‘{UH$m àmñVm{dH$ 5 1 Zm‘ñ‘aU Am{U Amnbo ܶo¶ 13 2 Zm‘ñ‘aU d amoOMm ì¶dhma 14 3 Zm‘ñ‘aU d Agwa{jVVoMr ^mdZm 15 4 Zm‘ñ‘aU d ì¶dgm¶mMr {ZdS> 16 5 Zm‘ñ‘aU d ZmpñVH$Vm 18 6 Zm‘ñ‘aU d YmoaUo Am{U ¶moOZm AmIʶm‘mJrb Ñï>rH$moZ 19 7 Zm‘ñ‘aU d ar{V[admO 20 8 Zm‘ñ‘aU d gm¢X¶© 22 9 Zm‘ñ‘aU d {dkmZ 23 10 Zm‘ñ‘aU d Amig 25 11 Zm‘ñ‘aU d àmW©Zm (^³VraMZm) 27 12 Zm‘ñ‘aU d {ejU 29 13 Zm‘ñ‘aU d g§‘mohZemó 31 14 Zm‘ñ‘aU d Y‘©J«§W 32 15 Zm‘ñ‘aU d gX²JwU 34 16 Zm‘ñ‘aU d Jwbm‘{Jar 36 17 Zm‘ñ‘aU d ~mbg§JmonZ 38 18 Zm‘ñ‘aU d ì¶gZm{YZVm 40 19 Zm‘ñ‘aU d hR>¶moJ 41 20 Zm‘ñ‘aU d Amamo½¶ 42 21 Zm‘ñ‘aU d Ioi 44 22 Zm‘ñ‘aU d é½U 45 23 Zm‘ñ‘aU d H«$m§Ë¶m 47 24 Zm‘ñ‘aU d S>m°³Q>am§À¶m ‘ZmVrb Û§Û 50 25 Zm‘ñ‘aU d H$m¶XmVk/ dH$sb 52 26 Zm‘ñ‘aU d ^rVr 54 27 Zm‘ñ‘aU d d¡ÚH$s¶ ì¶dgm¶ 55 28 Zm‘ñ‘aU d Hw$Qw>§~OrdZ 57 29 Zm‘ñ‘aU Am{U {dMmagaUr 59 30 Zm‘ñ‘aU Am{U M‘ËH$ma 62 31 Zm‘ñ‘aU d H$mì¶ 63 32 Zm‘ñ‘aU d H$‘©Mmar / H$m‘Jma 64 33 Zm‘ñ‘aU d Aqhgm 66 34 Zm‘ñ‘aU d lÕm 68 F$U{ZX}e 71
 • 5. àmñVm{dH$ Zm‘ñ‘aU åhUOo XodmÀ¶m ZmdmMr AmR>dU H$aʶmMr {H«$¶m. Zm‘OnmMr {H«$¶m. Zm‘ñ‘aUmMr {H«$¶m nwamVZ H$mimnmgyZ àM{bV Amho. ^JdmZ e§H$a, dmpë‘H$s, A§~arf, àëhmX, Y«wd, AmÚ e§H$amMm¶©, ‘ram~mB©, M¡Vݶ ‘hmà^w, H$~ra, VwbgrXmg, Zm‘Xod, kmZoída, VwH$mam‘, am‘Xmg, MmoIm‘oim, Zahar, Jmoam, Jm|XdboH$a ‘hmamO, eoJmdMo JOmZZ ‘hmamO, gmB©~m~m Am{U {d{dY Y‘m©Vrb d AܶmpË‘H$ g§àXm¶mVrb Ag§»¶ ‘hmËå¶m§Zr Zm‘gmYZm Ho$br d {VMm CnXoe Ho$bm. ‘hmË‘m Jm§Yr Zm‘ñ‘aU H$arV. Zm‘ñ‘aUmbm OJ^amVrb ~hþVoH$ AܶmpË‘H$ na§nam§‘ܶo A˶§V ‘hËdmMo ñWmZ Amho. na§Vw AmOÀ¶m H$mimV Va Zm‘ñ‘aUmbm {deof ‘hËd Amho, Am{U ho AZݶgmYmaU ‘hËd OmUyZ KoʶmMr AmO {ZH$S> Amho. H$maU ˶mÛmaoM ‘mZdVoMr H$mogiVr B‘maV gmdaUo e³¶ Amho. Zm‘ñ‘aUmMm CnXoe XoʶmMr ‘mPr BÀN>m Zmhr. ’$³V ¶m{df¶rMr ‘mPr ‘V§ dmMH$m§g‘moa ‘m§S>m¶Mr AmhoV. Zm‘ñ‘aU qH$dm Zm‘On ho AmË‘kmZmMo gmYZ Amho. nma§nm[aH$ ^mfoV ~mobm¶Mo Va Zm‘ñ‘aU qH$dm On hm B©ídamMr àMrVr KoʶmMm ‘mJ© Amho. B©ídar gmjmËH$mamMm ‘mJ© Amho. On‘mi KoD$Z On H$aUmar Ym{‘©H$, ^m{dH$ ‘mUgo AmnU haKS>r nmhVmo. Zm‘On doJdoJù¶m àH$mao, {d{dY nÜXVtZr Ho$bm OmVmo. VgoM On doJdoJù¶m doir, {d{dY àH$maÀ¶m On‘mim§da d doJdoJù¶m Zm‘mZr Ho$bm OmVmo. ˶mMà‘mUo Ong§»¶oMo C{Ôï>hr EH$M ZgVo. (CXm. Voam H$moQ>r, Voam bmI, gmS>o VrZ H$moQ>r dJ¡ao.) AmUIr EH$ ~m~ Aer, H$s H$Yr Zm‘ñ‘aU Eo{hH$ / ì¶mdhm[aH$ BÀN>mnyVugmR>r Ho$bo OmVo Va H$Yr {ZîH$m‘ ^mdZoZo. ‘m¶m Aën‘VrZwgma; Zm‘ñ‘aU H$aUo hoM A˶§V ‘hËdmMo Amho! VoM gdm}ƒ àmYmݶmZo H$aUmè¶mgmR>r BVa {Z¶‘, AQ>r, Vm§{ÌH$Vm ¶m§Zm VwbZoZo Jm¡U ñWmZ Amho. ¶m {R>H$mUr {d{dY Zm‘gm§àXm{¶H$ na§nam Am{U ˶m§Mo AZw¶m¶r ¶m§À¶m{df¶r A˶§V AmXa Am{U H¥$VkVm 춺$ H$ê$Z EH$ ~m~ gdmªÀ¶m ZOaobm AmUyZ XoU§ A˶mdí¶H$ Amho. Vr ~m~ åhUOo, Zm‘ñ‘aU ho Ho$di B©ídaàmár d AmË‘kmZ Zìho Va ^m¡{VH$ g‘¥Õrhr gmܶ H$aUmao Amho. Zm‘ñ‘aUmMm hm gm‘m{OH$ n[aUm‘ hmM øm nwñVH$mMm ‘w»¶ d à{VnmÚ ‘wÔm Amho. ¶m ‘wÔmda ^a XoʶmMo H$maU Ag§ H$s Zm‘ñ‘aUmMo gm‘m{OH$ n[aUm‘ H$go hmoVrb ¶mMr à{H«$¶m ‘bm g‘Oy Am{U {Xgy bmJbr Amho. Zm‘ñ‘aUmÛmao gm‘m{OH$ H$ë¶mU gd©gmYmaUnUo Aem VèhoZ§ KS>ob. 1) Am§V[aH$ àH$memMr AZw^yVr ¶oB©b. ¶m AZw^yVrMo d¡{eï>¶ åhUOo OrdZ H«$‘mH«$‘mZo {Z^©¶, {ZñdmWu Am{U göX¶ ~Zob. 2) Cnamoº$ AZw^yVr; Amnë¶m Ñï>rH$moZmV, {dMmamV Am{U g§~§{YV ì¶mdgm{¶H$ H$V©ì¶mV CVê$ bmJob. ˶m‘wio Amnbo {dMma Am{U H¥$Vr; OJmÀ¶m / g‘mOmÀ¶m H$ë¶mUmÀ¶m {XeoZo Mmbë¶mMo AZw^dmg ¶oB©b. 3) AmË‘kmZmMm, AmË‘àMrVrMm åhUOoM ñdV…À¶m A‘a ñdénmMm CËH$Q> AmZ§XXm¶r AZw^d ¶oB©b. øm AZw^dmbm d¡¶{º$H$ OmUrdoÀ¶m nmVirdarb AZw^d åhUVm ¶oB©b. 4) gdmªMr A§V¶m©‘o OmoS>Umar AI§S> dmñVdVm - OrdZmMohr OrdZ- M¡VݶmMo M¡Vݶ ; à˶jmZw^yVrg ¶oB©b. VgoM hr AI§S>Vm 춺$s- 춺$s¨‘Yrb d amï´>mamï>m§‘Yrb d Aݶ gd© àH$maÀ¶m g§~§Ym‘Yrb CÜd©Jm‘r, {dYm¶H$ d H$ë¶mUH$mar pñW˶§VamÀ¶m åhUOoM CXmÎm n[adV©ZmÀ¶m énmV àJQ> hmoB©b. ho g§~§Y Ho$di H$ënZm{dbmgmV Zìho Va à˶jmV g‘§Og, ào‘i d CËH$Q> hmoV OmVrb. 5) d¡¶{³VH$ XþamJ«h, g§Hw${MV d g‘mOKmVH$s ‘Zgw~o d H$mañWmZo ¶m§Mm nam^d hmoD$Z {demb Ñï>r d d¡{œH$ H$ë¶mUmMr ^mdZm ¶eñdr hmoB©b. 6) Zm‘ñ‘aU H$aUmè¶mMo ApñVËd pñW˶§VarV hmoVo; H$mMoÀ¶m ~ë~Mo
 • 6. énm§Va ˶m§À¶m A§V¶m©‘rÀ¶m drOo‘ܶo ìhmdo Vgo ! øm‘wio Zm‘ñ‘aU H$aUmè¶m 춳VrMm ‘w{³VXm¶r à^md BVam§da nS>Vmo; Á¶mà‘mUo drOo‘wio EH$mM doir AZoH$ ~ë~ XoIrb noQ>VmV Vgm. H$mhr bmoH$ Zm‘ñ‘aUm{df¶r {H§$dm Zm‘Onm{df¶r Imbrb à{VdmX H$aVmV, 1) Zm‘On H$aUmè¶m bmImo bmoH$m§Zm H$moUVmhr bm^ Pmë¶mMo AmT>iV Zmhr. ‘J Zm‘ñ‘aUmbm H$m ‘hËd Úmdo ? ñdV…À¶m ‘wÚmbm nwï>r XoʶmgmR>r Vo On H$arV {^jm ‘mJUmè¶m§Mo CXmhaU XoVmV. 2) nwîH$im§Zm Zm‘On hm {Zén¶moJr d {ZaW©H$ Mmim dmQ>Vmo. H$mhtZm Va Zm‘On hm doS>nQ>nUm dmQ>Vmo. 3) H$mhtÀ¶m Ñï>rZo hOmamo H$V¥©ËddmZ, ~bmT>ç dm loð> nwéfm§Zr Zm‘OnmMm A{O~mV AmYma Z KoVm B{Vhmgmda ñdV…Mm R>gm C‘Q>{dbobm AgVmo. gmh{OH$M ˶m§À¶m ‘Vo Zm‘ñ‘aUmbm H$mhrM ‘hËd amhV Zmhr. 4) H$mhrOU AOyZ doJir ^y{‘H$m KoD$Z åhUVmV H$s g˶mÀ¶m àmárMo ‘mJ© nwîH$i Agy eH$VmV. ’$º$ Zm‘ñ‘aU hmM Vmo ‘mJ© Amho Ago åhUUo ¶mo½¶ Zmhr. B©ídamda lÕm R>odyZ dm Z R>odVm g˶mMr à{MVr ¶oD$ eH$Vo. øm à{VdmXm§Mo dm e§H$m§Mo {ZagZ H$aUmar ñnï>rH$aUo CnbãY AmhoV. nU Vr AmË‘kmZr bmoH$m§À¶m A§V…Mjy§Zm {Xgboë¶m "Xe©Zmda' d nwZO©Ý‘mÀ¶m g§H$ënZoda AmYm[aV AmhoV. H$‘©’$b{gÜXm§Vmda AmYmabobr AmhoV. ˶m§Mr ¶WmW© OmU ì¶{³VÀ¶m {dH$mgmda Adb§~yZ AgVo. na§Vw Varhr darb e§H$m§Mo ñnï>rH$aU H$aʶmMm à¶ËZ H$am¶bm haH$V Zmhr. 1) gmYr ~m~ Aer H$s Ho$di {^H$mè¶mà‘mUo b³Vao Zogbobr 춺$s gH¥$VXe©Zr ^mgVo Ver bmMma d Aghmæ¶ ({^H$mar) AgVo Ago Zmhr. {^H$mè¶mÀ¶m énmV A˶§V g‘W© (A§V…gm‘϶m©Zo lr‘§V) Ago gmYw, g§Ý¶mgr qH$dm ‘wZr XoIrb Agy eH$VmV. 2) gmono Zm‘ñ‘aU ho EImÚm gmܶm drOoÀ¶m ~Q>Umà‘mUo Amho. EH$ ~Q>U Xm~VmM eoH$S>mo ~ë~ noQy>Z g§nyU© dmVmdaUmV àH$memMm PJ‘JmQ> hmoVmo. ˶mà‘mUo Zm‘ñ‘aUmZo 춳Vr Am{U g‘mOmÀ¶m A§V…H$aUmV, ‘ZmV, ~w{Ցܶo, {MÎmmV dJ¡ao OmUrdoÀ¶m gd© àm§VmV àH$me nS>Vmo. Zm‘ñ‘aU åhUOo d¡¶{³VH$ (Yyga d g§Hw${MV) ApñVËdmVyZ d¡{œH$ (àH$me‘mZ) ApñVËdmV OmʶmMo ‘hmÛma Amho. VgoM ˶m d¡{œH$ ApñVËdmMmhr Vo àmUdm¶y Amho. O{‘Zrdarb ‘mUgmbm dm Imob g‘wÐmV {eaboë¶m nmU~wS>çmbm àmUdm¶yMo Ogo gmaIoM ‘hËd AgVo VgoM gm‘mݶ ì¶{³Vbm d ‘hmn§{S>V, ‘hm¶moJr d ‘hfu øm gdmªZm Zm‘ñ‘aUmMo ‘hËd gmaIoM AgVo. ˶m‘wio Zm‘ñ‘aU hm Mmim dm doS>nQ>Um Zmhr. 3) AmnU Ooìhm AZoH$ loð> 춳Vr Zm‘ñ‘aU H$arV Zgë¶mMo nmhVmo Voìhm ˶m 춳Vr¨Mo ‘moR>onU nyd©OÝ‘rÀ¶m Vn…gmYZoZo àmá Pmbobo AgVo ho bjmV ¿¶m¶bm hdo. gܶmÀ¶m OÝ‘m‘ܶo Zm‘ñ‘aU Z H$aUmao ~bmT>ç d ‘moR>o bmoH$ nyd©OÝ‘m§‘ܶo Zm‘ñ‘aU H$arV Agy eH$VmV. ˶mMà‘mUo; nyduÀ¶m H$mir AZoH$ àH$maMo gmYZm‘mJ© àM{bV hmoVo. øm ‘mJmªZr {dH$mgmMo H$mhr Q>ßno nma nS>VmV. AmOhr nyOm, ܶmZ, d«Vo dJ¡ao ‘mJ© àM{bV AmhoV. ømn¡H$s EH$ dm AZoH$ ‘mJ© ˶m§Zr gÚ dm nyd©OÝ‘r AZwgabobo Agy eH$VmV. VgoM; ˶m§À¶m ^mdr OrdZmV ˶m§À¶mH$Sy>Z Zm‘ñ‘aUmMm Q>ßnm JmR>bm OmʶmMr e³¶Vm {ZpíMV Pmbobr Agy eH$Vo. ˶m‘wio gܶm Zm‘ñ‘aU Z H$aUmè¶m 춺$s Iè¶m AWm©Zo Zm‘ñ‘aUmnmgyZ d§{MV AmhoV Ago åhUVm ¶oV Zmhr. 4) g˶mÀ¶m àmárMo ‘mJ© Iè¶m AWm©Zo ’$º$ "g˶mbmM' ‘mhrV Am{U "g˶mÀ¶mM' gÎmoV AgVmV. ˶m~Ôb ‘bm ‘Vn«Xe©Z H$am¶Mo Zmhr, Zm‘ñ‘aU OodT>o g‘Obo, nQ>bo d OmUdbo ˶m~ÔbM ‘Vo ‘m§S>m¶Mr AmhoV! eodQ>r EH$ ‘wÔm ZrQ> bjmV ¿¶m¶bm hdm. nyd©OÝ‘ d H$‘©’$b {gÜXm§VmMm AmYma KoD$Z, {Zìdi EImÚm OmVrV OÝ‘ë¶m‘wio dm Aݶ H$moU˶mhr H$maUm‘wio ¶oUmè¶m g‘mOmVrb H$moU˶mhr KQ>H$m§À¶m dm
 • 7. 춺$s¨À¶m hbmIrg ‘r XþOmoam XoV Zmhr, AZw‘moXZ XoV Zmhr AWdm ˶m§Mo g‘W©Zhr H$arV Zmhr! ‘bm Ag§ dmQ>V§ H$s hbmIrÀ¶m n[apñWVrZo IMyZ Z OmVm OÝ‘-nwZO©Ý‘mÀ¶m d H$‘©’$b{gÜXmÝVmÀ¶mhr n{bH$S>o Agboë¶m ñdénpñWVrer VmXmËå¶ nmdUo Amdí¶H$ Amho. ˶m‘wioM d ˶mÛmao OÝ‘- ‘¥Ë¶w‘wio àmá hmoUmè¶m Ah§H$maOݶ gwI Xþ…ImÀ¶m Jwbm‘{JarVyZ ‘w³Vr {‘iy eHo$b. ˶mMà‘mUo Aem VèhoZo ñdénpñWVr àmá hmoʶmZoM gV²~wÜXr, gV²{dMma, gV²^mdZm, gV²dmgZm, gV²g§H$ën ¶m§Mm Am{dîH$ma hmoVmo Am{U ¶mÛmao gdmªÀ¶m H$ë¶mUmMo Ñ{ï>H$moZ ¶moOZm, H$m¶Xo g§Ho$V Am{U {Z¶‘ gd© joÌmV d gd© nmVù¶mda H$m¶©aV hmoVmV. d¡pídH$ H$ë¶mU (g‘¥ÜXr d àJë^Vm) à˶jmV ¶oVo. øm {dœH$ë¶mUmbmM ‘r CÎm‘ OrdZ qH$dm B§J«Or n[a^mfoVgwna{bpìh¨J åhUVmo. øm {R>H$mUr AmUIr EH$ ‘wXm bjmV ¿¶m¶bm hdm, Cnamoº$ ñnï>rH$aU dm {dYmZo H$mhtZm EH$X‘ nQ>Uma ZmhrV. (nydu ‘bmhr nQ>br ZgVr.) na§Vw Vr EH$X‘ Z ñdrH$maVm dm EH$X‘ ’o$Hy$Z Z XoVm Oa gmV˶mZo Zm‘ñ‘aU Ho$bo Va H$mbm§VamZo ˶m§Mr g˶mg˶Vm {ZpíMVnUo nS>VmiyZ nmhÿZ g˶mMr à{MVr KoVm ¶oB©b. H$maU Amnë¶m ~wÕrZo (Ah§^mdmZo qH$dm Xoh~wÕrZo) Oo kmZ d AZw^d àmá hmoVmV ˶m§Zm ‘¶m©Xm Amho. Vo OmUrdoÀ¶m VrZ ñVamVyZ ¶oUmè¶m god§XZm§‘wio hmoVmV. ho VrZ ñVa qH$dm øm VrZ nmVù¶m åhUOo Pmon, ñdßZ d OmJ¥Vr, øm VrZ nmVù¶mVyZ {Ì[‘VtMo Am{U VrZ H$mim§Mo kmZ e³¶ AgVo. bm§~r, é§Xr, C§Mr d V‚mݶ JwUd¡{eï>¶o Am{U ^yV-^{dî¶-dV©‘mZ H$mimVrb KQ>Zm ¶m§Mo nañnag§~§Y Amnë¶mbm g‘Oy eH$VmV. ¶mCbQ> Cnamo³V ñdénpñWVr qH$dm B©ída VrZ H$mim§À¶m g§H$ënZoV dU©Z H$aVm ¶oʶmgmaIm Zmhr. ˶mMà‘mUo ñdén pñWVr qH$dm B©œa ~w{ÕJå¶ n[a‘mUm§‘ܶohr ~gV Zmhr. ˶m‘wio B©ídamMo dU©Z e³¶ Zmhr Am{U Ho$di VH$m©À¶m Omoamda ˶mMo AmH$bZhr e³¶ Zmhr. ~wÕrÀ¶m ¶moJmZ§ ‘mUyg B©ídamÀ¶m g‘rn OmD$ eH$Vmo ho Ia§ Amho. na§Vw ~wÕrÀ¶m ˶m "nm¶è¶m§dê$Z' CS>r ‘maë¶m{edm¶ ñdénpñWVrÀ¶m A‘¥VàdmhmV Vmo nS>V Zmhr. hm ~wÕrbm ZmH$maʶmMm àH$ma Zmhr. ~wÕrMm gw¶mo½¶ dmna H$ê$Z {VÀ¶m AVrV OmʶmMm àH$ma Amho. ¶mdê$Z Ag§ bjmV ¶oB©b H$s ñdénpñWVrÀ¶m / B©ídamÀ¶m kmZmMm dm àMrVrMm ‘mJ© åhUOo Zm‘ñ‘aUm‘ܶo ñdV…Mo gd©ñd (Oo g§Hw${MV AgVo) g‘{n©V H$aUo. øm nÜXVrZoM H$mbmVrV, n[a‘mUmVrV Am{U OmUrdoÀ¶m AVrV (OmUrdoÀ¶m {VÝhr nmVù¶m§À¶m AVrV) MamMa "OmoS>Umè¶m' d "{Z¶§{ÌV' H$aUmè¶m ñdénpñWVrMr / B©ídamMr àMrVr ¶oD$ eH$Vo. øm gmè¶m {ddoMZmdê$Z d¡¶{º$H$ d d¡{œH$ g‘¥ÜXr d àJë^Vm ¶m§Mm Am{dîH$ma Zm‘ñ‘aUmer H$gm g§b¾ Amho ho H$mhr à‘mUmV Var ñnï> Pmbo Agob. Zm‘ñ‘aU åhUOo à˶jmV ‘moR>çmZo dm ñ‘aUnyd©H$ XodmMo / g˶mMo / JwéMo "Zmd' OnUo. qH$~hþZm Á¶m ZmdmÀ¶m ñ‘aUmZo ñdV…À¶m jwÐ / Anwè¶m / g§Hw${MV à{V‘oÀ¶m n{bH$S>o ñdV…À¶m ‘yi pñWVr‘ܶo ñdénpñWVr ‘ܶo Omʶmg gmhmæ¶ hmoVo Vo Zmd ñ‘aUo, OnUo åhUOo Zm‘ñ‘aU. Aem VèhoZo Zm‘ñ‘aU H$aUo d Zm‘mV à{VjUr {dê$Z OmUo åhUOoM ñdV…À¶m jwÐ ApñVËdmÀ¶m à^mdmVyZ d jwÐ ApñVËdmVyZ ‘w³Vr Am{U ñdV…À¶m Iè¶m ñdénmMr dm g˶mMr àMrVr hmo¶. H$moU˶mhr Y‘m©Mo, g§àXm¶mMo, n§WmMo, {dMmagaUrMo AZw¶m¶r AgmoV dm OJmÀ¶m H$moU˶mhr ^mJmVrb H$moUVohr bmoH$ AgmoV, Vo On H$ê$ eH$VmV, Zm‘ñ‘aUm‘ܶo a§JyZ OmD$ eH$VmV d Zm‘ñ‘aUmV g‘agyZ OmD$ eH$VmV. ˶m§Zm ˶m§À¶m JwéMo qH$dm XodmMo Zmd ˶m§À¶m àWoZwgma, na§naoZwgma KoVm ¶oVo. Á¶mà‘mUo CJdVm gy¶© ñdV…Mm àH$me nmS>ʶmgmR>r ¶moOZm AmIrV Zmhr dm Aem VèhoÀ¶m ¶moOZoMr A§‘b~OmdUrhr H$arV Zmhr, ˶mà‘mUo Zm‘ñ‘aU hr à{H«$¶m Aer Amho H$s {VÀ¶m‘ܶo gmܶ, gmYZ d {gÕr gd© gm‘mdë¶m AmhoV. g§nyU©V… g‘agyZ dm g‘{n©V hmoD$Z Zm‘ñ‘aU H$aUmè¶m 춳VrÀ¶m OrdZmMr ZXr H$moaS>r amhV Zmhr. {VÀ¶m nmÌmVyZ A§V…àH$memMm ‘hmnya ¶oVmo. Aem 춳Vrbm Hw${Q>b H$mañWmZo H$amdr bmJV ZmhrV. VWmH${WV "{dœH$ë¶mUmMo {Z¶‘' bmXʶmgmR>r ZmZm
 • 8. àH$maÀ¶m IQ>nQ>r,bQ>nQ>r,b~mS>çm,Hw$aKmoS>çm H$amì¶m bmJV ZmhrV. ¶mdê$Z bjmV ¶oB©b H$s Zm‘ñ‘aU ho "Zm‘ñ‘aUm'gmR>rM AgVo. ñdV…er VÐþn hmoʶmgmR>r AgVo. doJdoJù¶m ì¶mdgm{¶H$m§Zr Zm‘ñ‘aU Ho$bo AgVm ˶m§À¶m joÌmV H$ë¶mUH$mar gm‘m{OH$ n[aUm‘ Am{dîH¥$V hmoVmV. ho Am{dîH$ma åhUOo gy¶m©À¶m {H$aUm§gmaIo qH$dm ’w$bmÀ¶m gwJ§YmgmaIo ˶m ì¶mdgm{¶H$m§À¶m ApñVËdm§Mo n[aUm‘ hmoV. hm nwñVH$ àn§M H$aʶmMo H$maU åhUOo ^mdr {dœH$ë¶mUmMr Jwé{H$„r Am{U Jm^m Zm‘ñ‘aU Amho ho gy{MV H$aUo. Zm‘ñ‘aU ho IamoIaM A§V…àH$memMo gmYZhr Amho Am{U bjUhr Amho. na§Vw nwÝhm ho EH$dma gm§Jm¶bmM hdo H$s hr ~m~ Zm‘ñ‘aUmZoM A{YH$m{YH$ àH$maÀ¶m (CXm. ZmpñVH$, AmpñVH$, {dœmga{hV dJ¡ao) bmoH$m§À¶m A§V…H$aUmg nQy> eH$Vo. Zm‘ñ‘aUmZoM Zm‘ñ‘aUm‘wio ¶oUmam d¡¶{³VH$ AZw^d d Zm‘ñ‘aUmMo dmñVd d¡{œH$ ñdén ¶m§Mr àMrVr ¶oVo. H$maU Zm‘ñ‘aUmZoM gma d Agma Am{U AmË‘ d AZmË‘ ¶m§Mm ~moY hmoVmo. Zm‘ñ‘aUmZoM ñdV…À¶m d BVam§À¶m bhar, H$ënZm, N>§X dJ¡ao emofH$ dm g‘mO{damoYr ~m~tMm ñdV…À¶m ‘Zmda nS>Umam à^md Q>miVm ¶oVmo. øm nwñVH$mM§ à¶moOZ AJXr Ia§ gm§Jm¶M§ Va EdT>M H$s Vo {b{hb§ OmU§ An[ahm¶© Pmb§. Vo ‘ZmV ‘mdoZmg§ Pmb§. B©ídaÀN>oZoM g‘mOH$ë¶mUmMr Vi‘i bmJbr. B©ídaoÀN>oZoM Zm‘ñ‘aUmÀ¶m ¶wJàd©VH$ gm‘϶m©Mr A{YH$m{YH$ ImÌr nQ>V Jobr Am{U ˶mÀ¶mM BÀN>oZo hr A§V…à{MVr CËñ’y$V©nUo eãX~Õ Pmbr. {dœm§V¶m©‘rM§ g˶ {dœmÀ¶m énmZ§ ѽJmoMa hmoV§, Vg§ Zm‘ñ‘aU H$aUmè¶mÀ¶m A§VarMr AZw^yVr amoOÀ¶m ì¶dhmamV ѽJmoMa hmoVo. ѽJmoMa {dœmM§ ApñVËd g˶mnojm Am{U amoOÀ¶m ì¶dhmamM§ ApñVËd 춺$sÀ¶m AZw^yVrnojm doJù¶m nmVirda AgVmV. dmMH$m§Zm Aer Z‘« {dZ§Vr Amho H$s ˶m§Zr øm nwñVH$mVrb ‘OHy$amda "{dœmg' R>ody Z¶o. ˶mEodOr Zm‘ñ‘aUmMm Aä¶mg, AmMaU, AZw^d ¶m§À¶mÛmao ˶mVrb Ame¶mMm nS>Vmim ¿¶mdm. Zm‘ñ‘aUmÀ¶m g§H$ënZoer Oo n[a{MV ZmhrV ˶m§Zr amoO ˶m§À¶m gmo¶rÀ¶m doir gw‘mao nmM {‘{ZQ>o Zm‘ñ‘aU H$ê$Z gwédmV H$aUo Cn¶wº$ R>aob. øm H$mimV CX~Îmr dJ¡a|À¶m dmnamZo àgÞVm AmUyZ Zm‘ñ‘aU A§JdiUr nmS>Uo ~ao. nU øm Zm‘ñ‘aUmÀ¶m nyd©AQ>r ZìhoV. EH$ bjmV R>odmd§. Zm‘ñ‘aU dmT>V Job§ H$s H$Yr H$Yr ‘Zmda VmU ¶oVmo. Agm VmU nS>ʶmM§ H$maU åhUOo BVa ~m~rV Jw§Vbob§ Amnb§ ‘Z Am{U Zm‘ñ‘aU øm XmoKm§‘ܶo hmoUmar añgrIoM. hr añgrIoM ³boeH$maH$ Agy eH$Vo. na§Vw hiwhiy d¡¶{º$H$ g§Hw${MV ~m~tMr AmoT> H$‘r hmoVo Am{U hr añgrIoM d V‚mݶ Ìmg Zmhrgm hmoV OmVmo. ¶mVyZ nwT>o ‘ZmMr pñWaVm, {Z^©¶Vm, {Zñn¥hVm, em§Vr Am{U AmZ§X AZw^dVm ¶oVmV. øm AdñWo‘ܶo {d{dY VËdkmZm§‘Yrb EH$mË‘VoMr Am{U à˶j {dœmÀ¶m EH$mË‘VoMr OmUrd hmoVo. ¶m AdñWo‘ܶo qH$dm ¶m AdñWoVyZ OmVm§Zm nwT>o nwT>o bjmV ¶oVo H$s Zm‘ñ‘aUmÀ¶m Ûmao ^mdr H$mimV g§nyU© ‘mZdOmVrÀ¶m amoOÀ¶m OrdZmVhr ݶm¶ d ~§YwËd Am{dîH¥$V hmoVrb. JwéH$Sy>Z KoVbobo Zm‘ & nmdZ H$arb OJmg & hm R>odmdm {dœmg & am‘ H¥$nm H$arb Img && - lr. Jm|XdboH$a ‘hmamO
 • 9. 1. $Zm‘ñ‘aU Am{U Amnbo ܶo¶ EImXr 춳Vr Ooìhm {VÀ¶m AmamܶX¡dVmMo "Zm‘' KoD$ bmJVo Voìhm ¶WmdH$me Zm‘mMr gd©loð>Vm d gÎmm {VÀ¶m ܶmZmV ¶oD$ bmJVo. gwédmVrbm 춺$sMo ‘Z {VZo {ZdS>boë¶m ~m~t‘ܶo, ܶo¶m§‘ܶo dm ñdßZm§‘ܶo a§Jbobo AgVo. na§Vw AmË‘narjUmZ§Va hiw hiy d nwîH$iXm {VÀ¶m bjmV ¶oD$ bmJVo H$s {VZo R>adbobr ܶo¶o dm C{Ôï>o gXmof AmhoV. ܶo¶ H$erhr AgmoV - "CXmÎm' dm "g§Hw${MV', "X¡dr' d "Amgwar;' hr OmUrd hmoD$ bmJVoM. ñdV…À¶m ~w{ÕZo R>adbobr ܶo¶o - ‘J Vr g§Hw${MV d¡¶{º$H$ ñdmWm©Mr AgmoV dm d¡{œH$ H$ë¶mUmMr - T>mo~i Am{U ÌwQ>rnyU© Agë¶mMo ܶmZr ¶oD$ bmJVo. H$maU Aer ܶo¶o Zoh‘rM ì¶{º$gmnoj AgVmV. ˶m‘wio Aer ܶo¶o H$Yr ñdV…da Va H$Yr BVam§da O~aXñVr / Aݶm¶ H$aUmar R>é eH$VmV. Zm‘ñ‘aUmÀ¶mÛmao 춳Vr ñdV…À¶m ‘ZmoH$m‘Zm, AmdS>r-{ZdS>r ¶mda AméT> ìhm¶bm {eH$Vo. ܶo¶mÀ¶m dm ‘ZmoaWm§À¶m XS>nUmda ‘mV H$aUmar 춳Vr ‘Z‘moH$ir, ‘w³V d ñdñW hmoVo. VUmd‘wº$sMm hm AZw^d A˶§V AmZ§XXm¶r AgVmo. {edm¶ øm AdñWo‘ܶo ‘mUyg Xþgè¶mÀ¶m ZOaoVyZ OrdZmH$S>o nmhm¶bm {eH$Vmo d ˶m‘wio g{hîUy d g‘OwVXma ~Zy bmJVmo. Á¶m§‘ܶo BVam§Zr ñdV…bm PmoHy$Z {Xbob§ AgV§ Aem ܶo¶m§{df¶r Vmo CXma, göX¶, Am{U g‘§Og ~Zy bmJVmo. ‘ZmMr hr AdñWm; 춳Vr-춳Vr‘Yrb (qhó ñnY}VyZ V¶ma hmoUmao) VmUVUmd, d¡‘Zñ¶ d gm‘m{OH$ {dVwï>Vm H$‘r hmoʶmg Amdí¶H$ d nmofH$ AgVo. ‘ZmMr hr AdñWm ~oO~m~Xma, Aghm¶ qH$dm ninwQ>onUmMr Zmhr; ho ZrQ> g‘OyZ ¿¶m¶bm hdo. CbQ> øm AdñWo‘ܶo ܶo¶m§À¶m qH$dm C{Ôï>m§À¶m‘mJo hmoUmar ’$a’$Q> Wm§~Vo Am{U gmao ì¶dhma {IbmSy>nUo, ñdñW ‘ZmZo, Hw$ebVoZo d à^mdrnUo nma nmS>Vm ¶oVmV. ܶo¶m§Zm Oa gmoݶmMr Cn‘m {Xbr Va øm AdñWobm nargmMr Cn‘m XoVm ¶oB©b. H$maU øm AdñWo‘ܶo OrdZmVrb à˶oH$ ~m~ gwdU© ~ZVo. ˶m‘wio ܶo¶énr gmoݶmMm ܶmg g§nVmo ! OrdZmVë¶m à˶oH$ H$m¶m©bm CXmÎm ܶo¶énr gmoݶmMo ñdén d ‘yë¶mË‘H$Vm àmá hmoVo Am{U Vo H$m¶© AmË‘r¶VoZo, g‘agVoZo, n«gÞVoZo, XS>nU{da{hVVoZo, ghOVoZo d CXmÎmVoZo nma nmS>ʶmMo gm‘϶© d Hw$dV ¶oVo ! 2. $Zm‘ñ‘aU Am{U amoOMm ì¶dhma Amnë¶m OrdZmVrb EH$ A{Ve¶ ‘hËdmMr ~m~ åhUOo H$m‘mMm VmU / XS>nU, EH$Xm AmnU Amnë¶m ZmoH$arV, Y§ÚmV dm ì¶dgm¶mV ì¶dñV Pmbmo H$s ˶m ˶m H$m‘mMo ~ao-dmB©Q> AZw^d Amnë¶mbm ¶oD$ bmJVmV. nwT>o nwT>o hr amoOMr ZmoH$ar dm ì¶dgm¶ OUw H$mhr Vwé§JM ~ZVmV. Aem ì¶dgm¶-Y§ÚmV dm ZmoH$arV; EH$m ~mOybm amoOr-amoQ>rMr gmo¶ Agë¶mZo gwa{jVVm dmQ>br Var Xþgè¶m ~mOyZo hiwhiw {Z˶mÀ¶m ZmoH$ar- Y§ÚmV ‘Z a‘oZmgo hmoVo. Kwg‘Q> hmoD$ bmJVo. Ord JwX‘ê$ bmJVmo. Zm‘ñ‘aUmZo Amnë¶m ZmoH$ar-Y§Úmbm Zdo n[a‘mU {‘iVo. H$maU Zm‘ñ‘aUm‘wio ZmoH$ar-Y§Xm hr Ho$di amoOramoQ>rMm ~m~ ahmV Zmhr. ZmoH$ar- Y§Xm ho Ho$di OJʶmMo dm d¡¶{º$H$ ñdmW© gmYʶmMo gmYZ Zgë¶mMo bjmV ¶oD$ bmJVo. ømMo H$maU Ago H$s Zm‘ñ‘aUm‘wio 춺$sÀ¶m ‘ZmoYmaUm CËH«$m§V hmoVmV, {dH${gV hmoVmV, CÞV hmoVmV ! A§V…H$aUmMo g‘mYmZ; ho OrdZmVrb AmdS>r-{ZdS>tMo d àmYmݶm§Mo H|$Ð ~ZVo. ˶m‘wio ñdrH$maboë¶m H$m‘m‘ܶo 춳Vr a‘y$ bmJVo. øm a‘ʶmVrb Jw{nV / Jwø Ago Amho H$s H$m‘mVyZ gwQ>H$m {‘iʶmMr Vi‘i ñdV…bm H$em‘wio bmJbr Amho ho 춳VrÀ¶m ܶmZmV ¶oD$ bmJVo. {VÀ¶m bjmV ¶oD$ bmJVo H$s ñdV…À¶m N>m§{Xï>nUm‘wio d àbmo^Zm§À¶m Amhmar OmʶmZoM Aer Vi‘i bmJVo. VgoM 춳Vrbm g‘OyZ MwH$Vo H$s Amnbm {XZH«$‘ g‘mOm‘ܶo Amnë¶mbm H$mhrM à{Vð>m {‘idyZ XoV Zmhr dm AmnU øm {XZH«$‘mVyZ g‘mOmda à^md nmSy> eH$V Zmhr Aer Amnbr ^mdZm Pmbr Va gwÜXm ñdV…À¶m H$m‘mV Amnbo bj bmJoZmgo hmoVo d BVa ì¶dgm¶m§~Ôb AmH$f©U dmQy> bmJVo ! ñdV…À¶m
 • 10. ZmoH$ar-Y§Úm‘ܶo XoIrb g‘mO{hV gmYʶmMr gwá eº$s Amho ho Zm‘ñ‘aUmZo g‘Oy bmJVo. IamoIaM; ¶m AmH$bZm‘wio ñdV…À¶m ì¶dgm¶mVrb à˶oH$ jU CËH$Q> AmZ§XmMm d g‘mYmZmMm ~ZVmo qH$dm gw¶mo½¶ n¶m©¶r ZmoH$ar ì¶dgm¶mMm emoY bmJVmo. à˶oH$ ì¶dgm¶mbm d¡¶{³VH$ AWm©O©Z, gwIàmár Am{U gm‘m{OH$ gw~Îmm d g‘mYmZ Ago XmoÝhr n¡by AgVmV. ’$º$ ~hþVoH$ doim øm XmoZ n¡byn¡H$s H$moUVmhr EH$ qH$dm XmoÝhrhr ZOaoAmS> amhVmV, EdT>oM ! Zm‘ñ‘aUmZo Vo bjmV ¶oVmV Am{U g‘mOÐmohr, AmË‘Ðmohr dm JwÝhoJma bmoH$m§À¶m OrdZmV XoIrb H«$m§Vr hmoD$ eH$Vo. ˶m§Mo OrdZ nmbQy>Z OmD$ eH$Vo. ˶m§À¶mhr hmVyZ H$ë¶mUH$mar H$m¶© KSy> eH$Vo. dmë¶mMm dmpë‘H$s Pmbm øm H$WoMm ‘{WVmW© hmM Amho. Aem VèhoMm AmH$bZmZo ñdV…Mm ì¶dgm¶ dm ˶mVrb ’o$a~Xb; g‘mYmZ Am{U gm‘϶m©Mm ‘hmgmJa ~ZVmo ! 3. $Zm‘ñ‘aU d Agwa{jVVoMr ^mdZm Am{W©H$, amOH$s¶, Ym{‘©H$ dJ¡ao AZoH$ àH$maÀ¶m g§H$Q>m§À¶m ~mVå¶m§Zm Amnë¶mbm gH$mir gm‘moao Omdo bmJVo. d¡¶{³VH$ noMàg§J, g§H$Q>o ¶m§Mr CnpñWVrhr MwH$dVmo åhQ>bo Var MwH$V Zmhr. MwHy$Z H$Yr g§H$Q>o ZmhrM Ambr Var AS>MUtMr ^rVr H$mhr ‘ZmVyZ Jobobr ZgVo. n[aUm‘r; AmnU ñdV…À¶m d ‘wbm~mim§À¶m OrdZm{df¶r d ^{dVì¶m{df¶r Zoh‘rM g§ÌñV Am{U hdmb{Xb AgVmo. A{ZpíMV AgVmo. Agwa{jV AgVmo. Zm‘ñ‘aUmZo ‘mUyg hiyhiy H$mbmVrV Aem ñdV…À¶m ‘yi pñWVr‘ܶo VÐþn hmoVmo. H$mbmVrV Agë¶mZo "‘ZmMr' hr AdñWm KQ>Zm§Mo "{Z¶§ÌU' H$aUmao H|$Ð AgVo. ¶m‘wio 춳VrMo ‘Z KS>Umè¶m KQ>Zm§Zr à^mdrV Z hmoVm ˶m§À¶m H$maUmer {ZJS>rV hmoVo. H$maU KQ>Zm åhUOo ñdénpñWVrMo Ho$di jU^§Jwa ѽJmoMma hmoUmao n[aUm‘ dm à{Vq~~o AmhoV ho 춳VrÀ¶m ܶmZmV ¶oVo. ¶m‘wio 춳VrMo {MÎm øm ‘hmH$maUmer {ZJS>rV hmoD$Z amhVo. ¶m‘wio 춳Vr AJXr IamoIaM / dmñV{dH$nUo T>mo~i, ñWyb d namdb§~r AdñWoVyZ gwú‘ d "ñd'V§Ì AdñWoV ¶oVo. 춳VrÀ¶m OrdZmVrb hm ~Xb (pñW˶§Va) gH¥$VXe©Zr {XgV Zmhr nU Vmo A˶§V Añgb, IamoIarMm Am{U A˶§V ‘hËdnyU© AgVmo. Aem VèhoZo; doXZm d Agwa{jVVm ¶mZr ¶w³V Aer ‘ZmMr Ii~i énm§VarV hmoVo. H$maU Aer Ii~i CËnÞ H$aUmar A{Vg§doXZerbVm d A{V à{V{H«$¶merbVm; Vab g§doXZm Am{U KQ>Zm {Z¶§{ÌV H$aUmè¶m ( d B{Vhmg KS>dUmè¶m) AMwH$ à{VgmXm‘ܶo pñW˶§V[aV hmoVo. AmZ§XmMr ~m~ åhUOo hr AdñWm g˶mÀ¶m / B©ídamÀ¶m A˶§V g‘rn qH$dm g˶én/ B©ídar AdñWm AgVo. B©ída‘¶ Pmboë¶m ^³VmÀ¶m øm AdñWobmM nma§nm[aH$ n[a^mfoV gd©e{³V‘mZ B©ídamÀ¶m MaUr amhmUo Ago åhUVmV. 4. Zm‘ñ‘aU Am{U ì¶dgm¶mMr {ZdS> h„rÀ¶m g‘mOm‘ܶo ì¶dgm¶{ZdS>rMr g‘ñ¶m O{Q>b Pmbr Amho. dUm©dñWm Zï> hmoV Joë¶mZo hr n[apñWVr V¶ma Pmbr Amho. dUm©dñWm àM{bV AgVm§Zm ì¶dgm¶ {ZdS>rMm àíZM ZìhVm. ì¶dgm¶ {ZdS>ʶmMr g§Yr {‘idʶmgmR>r XoIrb ñnYm© H$aUo e³¶ Zgo. na§Vw dUm©dñWm b¶mbm OmV Mmbë¶m‘wio ì¶dgm¶ {ZdS>rMo d {d{eï> ì¶dgm¶mgmR>r ñnYm© H$aʶmMo ñdmV§Í¶ {‘iy bmJbo Amho. ¶m‘wio n¡gm, gÎmm, {H$Vu dJ¡ao {‘idyZ XoUmè¶m ì¶dgm¶m§gmR>r Am{U Aä¶mgH«$‘mgmR>r Pw§~S> CS>ʶmMr d amjgr ñnY}Mr g‘ñ¶m CX²^dbr Amho. øm AZmJm|XrMo d¡{eï>¶ Ago H$s AmO; 춳Vr d g‘mOmbm Cn¶wº$ R>aob Agm ì¶dgm¶ {ZdS>ʶm‘ܶo ‘mJ©Xe©Z H$aUmao; gm‘m{OH$ {Z¶‘ ZmhrV, g§Ho$V ZmhrV. gܶmÀ¶m ì¶dgm¶‘mJ©Xe©Zm‘ܶo AmË‘kmZr Ñï>r Zmhr. Zm‘ñ‘aU 춳Vrbm d¡¶{³VH$ {hVg§~§Ym§À¶m ‘mJo ’$anQ>V OmʶmnmgyZ ‘wº$ H$aVo. ¶m‘wio 춳VsMr Ñï>r {ZH$mon hmoD$Z ñdV…bm Am[U g‘mOmbm
 • 11. g‘mYmZ d g‘¥ÜXr {‘idyZ XoUmao Ago; {d{dY joÌmVrb doJdoJù¶m àH$maÀ¶m H$m‘m§Mo Oo n¡by AgVmV ˶m§Mr OmU ¶oVo. Aem VèhoZo Zm‘ñ‘aUmZo EH$mM doir, dU©ì¶dñWoVrb OmMH$ VËdo Am{U Aݶmæ¶ g§Ho$V Am{U gܶmMo ñdmWmªY ñd¡amMma Zï> H$aʶmMo gm‘϶© Am{U {Ma§VZ g˶ J«hU H$aʶmMr j‘Vm ¶oVo. gm‘m{OH$ Cn¶wº$Vm d 춺$sñdmV§Í¶ ¶m§Mm ‘oi KmbʶmMr Ñï>r d Hw$dV ¶oVo. Zm‘ñ‘aUmZo AmË‘énmMr / ñdénmMr åhUOoM g˶mMr {ZH$Q>Vm bm^Vo. hmM Iam gËg§J AgVmo ! Zm‘ñ‘aUm‘wio VWmH${WV d ^§nH$ ZoVo, ~wdm d Jwé§À¶m ‘mJo gd© àH$maMr ’$anQ> d ’$gJV hmoʶmnmgyZ Amnbm ~Mmd hmoD$ eH$Vmo. MwH$sMo ‘mJ©Xe©Z H$aUo, Hw$‘mJm©bm bmdUo, ‘mJ©^«ï> H$aUo, ’$gdUo, emofU H$aUo Ago J§^ra JwÝho H$aUmè¶m T>m|Jr ~wdm-Jwé§À¶m H$mù¶m H$madm¶m nmhVm; Zm‘ñ‘aUmMm hm ’$m¶Xm AZݶgmYmaU Amho. H$maU nwîH$iXm, ì¶dgm¶- ‘mJ©Xe©ZmgmR>r XoIrb AmnU JwéÀ¶m / ~wdmÀ¶m MaUr brZ hmoVmo. CbQ>njr, Zm‘ñ‘aUmÀ¶m {dœH$ë¶mUH$mar A‘¥VmV g‘agV Joë¶mZo AmnU ñdV… ~wdm~mOr H$aʶmnmgyZ Xÿa amhVmo ! Zm‘ñ‘aUmMo ho n[a‘mU Am{U ‘hËd; H$mhr Aä¶mgH«$‘ d ì¶dgm¶m§gmR>r Mmbbobr Vrd« ñnYm© Am{U A’$mQ> JXu bjmV KoVë¶mg àH$fm©Zo OmUdVo! gܶmÀ¶m Am§Yù¶m AZmJm|XrÀ¶m n[aUm‘ Agm H$s Á¶m§Zm øm ì¶dgm¶mV / Aä¶mgH«$‘mV àdoe {‘iVmo ˶mVë¶m nwîH$iOUm§Mm ^«‘{Zamg hmoVmo. nwîH$iOU {Zame hmoVmV. nwîH$iOU {dQ>VmV, hr ~m~ gykm§À¶m ghO bjmV ¶m¶bm haH$V Zmhr. ˶mMà‘mUo Aem VèhoZo ì¶dgm¶mV {eaboë¶m§‘ܶo H$V©ì¶VËnaVm, g‘agVm Am{U àm‘m{UH$nUm H$‘r H$‘r hmoV OmVmV hohr ghO ZOaoV ^aVo. Zm‘ñ‘aUmZo gX²~wÜXr, gX²^mdZm B. CËnÞ Pmë¶m‘wio EH$sH$S>o ì¶dgm¶ {ZdS> ¶mo½¶ ~ZVo, Va XþgarH$S>o dmQ> MwH$boë¶m ì¶mdgm{¶H$mVrb; H$m|S>r d Kwg‘Q> qH$dm emofH$ JwÝhoJmar àd¥Îmr Q>iw eH$VmV qH$dm Zmhrem hmoD$ eH$VmV. 5. $Zm‘ñ‘aU d ZmpñVH$Vm H$moU˶mhr Y‘m©Mm, n§WmMm dm g§àXm¶mMm ‘mUyg Zm‘On/ Zm‘ñ‘aU H$ê$ eH$VmoM, nU Zm{ñVH$ XoIrb On H$ê$ eH$Vmo. "Oo g§doXZm, AZw‘mZ B˶mXrÛmao kmV hmoVo VodT>oM Amho Aݶ H$mhr Zmhr' Ago åhUUmam Vmo ZmpñVH$ øm AWm©Zo hm eãX øm {R>H$mUr dmnabm Amho. Zm‘ñ‘aUmZo ZmpñVH$mMo XoIrb H$ë¶mU hmoD$ eH$Vo, ˶mbm AmË‘kmZ hmoD$ eH$Vo Aer ‘mPr YmaUm Amho. hm ’$m¶Xm H$moU˶m àH$mao hmoVmo åhUmb, Va ˶mM§ CÎma Ag§ H$s Zm‘ñ‘aU H$aVm H$aVm 춳Vrgmnoj {dMma, {dd{jV gm§ñH¥${VH$ H$S>donUm Am{U nma§nm[aH$ éT>r ¶m§Mm; 춳VrÀ¶m ‘Zmdarb nJS>m Zmhrgm hmoD$ bmJVmo. ˶m§Mr ‘Ja{‘R>r {T>br nSy> bmJVo. ¶mdê$Z bjmV ¶oB©b H$s Zm‘ñ‘aUmZo 춺$s g§Hw${MV d¡¶{º$H$ OmUrdoÀ¶m AVrV Pon KoD$ eH$Vo. hr A˶§V ‘hËdmMr à{H«$¶m Amho. H$maU; naY‘u¶ bmoH$, Aݶ g§KQ>Zm§Mo gXñ¶, naamï´>r¶, naàm§Vr¶, na^mfr¶ Aem {d{dY bmoH$m§À¶m AmË‘énmer AI§S>nUo g§b¾ Aem ñdénmMr OmUrd, ImÌr d à{MVr øm à{H«$¶oVyZ ¶oV OmVo. VWmH${WV AmpñVH$m§Mr H$mën{ZH$ Xodmdarb (XodmMr H¥$nm, H$mon dJ¡ao) lÕm Am{U VWmH${WV ZmpñVH$m§Mr ‘mZdmÀ¶m ‘¶m©{XV d AnyU© ~wÕrÀ¶m, àm‘mʶmdarb lÕm; ¶m XmoÝhrhÿZ Zm‘ñ‘aU A{YH$ n[anyU© Amho. Zm‘ñ‘aUmZo g§Hw${MV d¡¶{³VH$ OrdZmMo pñW˶§Va hmoD$Z AdH$me, H$mi d OmUrdoÀ¶m gd© nmVù¶m§Zm àH$meUmè¶m "OrdZmer' (Á¶mbm ‘r gwna{bpìh¨J åhUVmo) 춳Vr VmXmËå¶ nmdVo. Zm‘ñ‘aUm‘wio 춳Vrbm gdmªMr A§V…H$aUo OmoS>Umè¶m Aζwƒ Ym½¶mMm emoY bmJVmo d ˶m Ym½¶mer EH$mË‘VoMm AZw^d ¶oVmo. Zm‘ñ‘aUmZo Iar AmpñVH$Vm ¶oVo. AWm©V gmè¶m ~Xb˶m, jU^§Jwa ñdénmÀ¶m ApñVËdmnojm IaoIwao ApñVËd g˶mbm / B©ídambm Amho ¶mMr EH$ hOma Q>¸o$ ImÌr nQ>Vo. àMrVr ¶oVo. ˶mMà‘mUo Zm‘ñ‘aUmZo Iar ZmpñVH$Vmhr ¶oVo. AWm©V ‘¶m©{XV Hw$dVrbm ^mgUmè¶m {XgUmè¶m
 • 12. AmH$bZ hmoUmè¶m gmè¶m ~m~tdarb lÕm d V‚mݶ ’$anQ> Zmhrer hmoVo ! 6. $Zm‘ñ‘aU; Am{U YmoaUo d ¶moOZm AmIʶm‘mJrb Ñï>rH$moZ Zm‘ñ‘aUm‘wio 춳VrMo A§V…H$aU g˶mÀ¶m {ZH$Q> amhV§. gd© gm‘mݶV… MamMamda g˶mMr gÎmm AgVo Ag§ g‘Ob§ OmV§. øm g‘OmÀ¶m ‘wimer Joë¶mg Vmo AMwH$ Amho ho bjmV ¶oB©b. ¶m g§X^m©V EH$ Img Jmoï> Aer H$s OJmV ~hþVoH$ {R>H$mUr amOmbm (Omo amÁ¶H$ma^ma H$aVmo åhUOoM {d{dY Mm§Jë¶m ¶moOZm AmIVmo d am~dVmo) B©ídamMm AdVma ‘mZbm OmB©. nma§nm[aH$ gykVm Aer H$s amOmZo "B©ídar AdVma ~ZyZ amhʶmgmR>r' amOY‘m©À¶m Mm¡H$Q>rV amhmd§ Agm g§Ho$V hmoVm ! bmoH$H$ë¶mUmer ~m§{YbH$s R>odmdr Aer Anojm hmoVr ! ˶mMà‘mUo; Aer amOmMr dmJUyH$ amhmdr d ˶mZo B©ídar (H$ë¶mUH$mar) VËd Am{dîH¥$V H$amdo ¶mgmR>r amOJwéMr ì¶dñWm hmoVr. øm amOJwéZo amOmbm ˶mÀ¶m "Y‘m©Zo' ˶mÀ¶m H$V©ì¶mZwgma dmJʶmV ‘mJ©Xe©Z H$amdo d amOmZo amOJwéMr à{Vð>m d ‘mZ amImdm Aer àWm hmoVr. AmOÀ¶m H$mimV Añgb amOY‘© Am{U amOJwé Xþîàm߶ Pmë¶m‘wio; "B©ídar B©ÀN>m' qH$dm "d¡{œH$ ehmUnU' àJQ> hmoʶmgmR>r åhUOoM bmoH$H$ë¶mUmgmR>r; Zm‘ñ‘aUmMr Am{U ˶mVyZ hmoUmè¶m AܶmpË‘H$ CËWmZmMr (pñn[aÀ¶wAb [aZgm±g) Amdí¶H$Vm Amho. qH$~hþZm gdmªJrU d gdªH$f CËWmZmMr (hmo{bñQ>rH$ [aZgm±g) Amdí¶H$Vm Amho ! Zm‘ñ‘aUm‘wio ({deofV… ˶mVrb V϶ g‘OyZ Ho$boë¶m Zm‘ñ‘aUm‘wio) gd© gm‘mݶ 춳Vr; AmXaUr¶ ~ZVo Am{U AmË‘àMrVrZo g‘W© ~ZVo. Va gÎmmYmar 춳Vr; AmË‘àMrVrÀ¶m dm g˶mH$bZmÀ¶m ZOrH$ ¶oV Z‘« d g‚mZ ~ZVo. hr ~m~ g§Vm§À¶m M[aÌmV àH$fm©Zo AmT>iVo. gmܶm g‚mZ 춳Vr Zm‘ñ‘aUmÀ¶m ghmæ¶mZo bmoH$m§À¶m öX¶qghmgZmÀ¶m g‘«mQ>nXr nmohMë¶m Va amOo ‘hmamOo Zm‘ñ‘aUmÀ¶m ghmæ¶mZo AmË‘kmZr, {Zñn¥h d bmoH$H$ë¶mUH$mar Pmbo. AmOÀ¶m H$mimV g‘OyZ Ho$boë¶m Zm‘ñ‘aUmZo 춳Vrbm {dœH$ë¶mUmMr ‘w³VrXm¶r Amg bmJVo, Vo gmܶ H$aʶmgmR>r gmYZo Jmoim H$aʶmMr Hw$dV ¶oVo d hr gmYZo dmnéZ {dídH$ë¶mU à˶jmV AmUʶmMr e³Vr ¶oVo ! Aem VèhoZo Zm‘ñ‘aUmZo g{ƒXmZ§X‘¶ g˶mMr àMrVr ¶oVo Am{U BVam§Zm Aem àMrVrgmR>r ghmæ¶^yV R>aʶmMr j‘Vm ¶oVo ! Zm‘ñ‘aUmZo ñdV…Mr àMrVr ñdV…À¶m joÌmZwgma Am{dîH¥$V H$ê$Z à˶j bmoH$H$ë¶mU gmYʶmMr j‘Vm ¶oVo. Aem VèhoZo; Zm‘ñ‘aU ho ZdOrdZ XoUmar g§OrdZr Amho. ‘mZdOmVrÀ¶m gd© g‘ñ¶m§darb VmoS>½¶m§Zm dm Cnm¶m§Zm n[anyU©Ëd AmUUmao ho {Xì¶V‘ Ago am‘~mU Am¡fY Amho ! 7. $Zm‘ñ‘aU Am{U ar{V[admO Amnë¶m ì¶{º$‘ËdmVrb doJdoJù¶m n¡by§n¡H$s CXmÎm n¡b§yZm MmbZm d àmoËgmhZ {‘imdo ¶mgmR>r H$‘©H$m§S>m§Mr gwédmV d OmonmgZm hmoVo. ˶mMà‘mUo doJdoJù¶m àg§Jr Ho$ë¶m OmUmè¶m {dYr‘YyZ gm‘m{OH$ gw{Z¶§{ÌVVm d gwg§dmXr ì¶dhma gmYbo OmVmV. H$mhr {dYr, H$‘}, g§ñH$ma, ¶m§Mm à^md emar[aH$ d ‘mZ{gH$ Amamo½¶da hmoVmo. CXm. g§Ü¶m, Cnmg, àg§JmZwgma d F$VwZwgma {d{eï> àH$maMo ñd¶§nmH$ H$aʶmÀ¶m arVr. b¾, ‘w§O, ~mago dJ¡ao {dYr / g§ñH$mam§VyZ gm‘m{OH$ gm¡hmXm©Mr Am{U {d{eï> {eñVrMr nyVu hmoVo. {Xdmir, JUoe MVwWu dm Xgam, Am§V[aH$ M¡VݶmMr AZw^yVr KoʶmgmR>r d ‘aJi PQ>H$ʶmgmR>r AgVmV. gd© àH$maMo X¡Ý¶, {IÞVm, ‘ZmoXm¡~©ë¶ ¶mZm nwéZ Q>mH$ʶmgmR>r AgVmV. nañna gm‘§Oñ¶ d ào‘mbm COmim XoʶmgmR>r AgVmV. Ah§H$ma Q>mHy$Z B©ída nyOZmÀ¶m AdrQ> JmoS>rV Am{U CËgmhmV a§JyZ gd© VèhoMo nañna d¡‘Zñ¶ Zmhrgo H$aʶmgmR>r gU AgVmV. ˶mgmR>r {d{dY àH$maÀ¶m KQ>Zm§Mr {dbjU gyk, Cn¶w³V d
 • 13. nWXe©H$ Aer ¶moOZm Ho$bobr AgVo. CXm. ZaH$mgwamMm dY. ZaH$mgwa dY gmOam H$aʶmMo à¶moOZ åhUOo A‘mZwfVo{df¶rMm Ñ{ï>H$moZ d ^y{‘H$m nwÝhm EH$Xm ‘ZmV ñWmnZ H$aUo hm Amho. gܶm g§nyU© OJmV gm‘m{OH$ {dU PnmQ>çmZo CgdV Mmbbr Amho. gU, {dYr, g§ñH$ma ¶mVrb ‘‘© hadë¶m‘wio ~m¡{ÕH$, gm§ñH¥${VH$ Am{U Z¡{VH$ AZmJm|Xr d Jm|Yi ‘mObm Amho. øm‘wio gd© gUm§M§, gd© {dYtM, gd© g§ñH$mam§M g‘yi CƒmQ>Z H$aʶmgmR>r H$mhrOU àmUm§Mr ~mOr bmdyZ VS>’$S>VmhoV; Va XþgarH$S>o Owݶm {dYrMo ’$º$ AW©hrZ d ‘‘©hrZ ‘wIdQ>o OnʶmgmR>r; H$mhrOU {VV³¶mM H$S>donUmZo Ordmda CXma hmoD$Z bT>V AmhoV. gU, {dYr, g§ñH$ma dJ¡ao H$‘mªMo ‘‘© AmnU H$moU˶mhr àH$mao AmË‘gmV H$am¶bmM hd§. nU Vo H$g§ H$aVm ¶oB©b ? Ho$di nmoWr dmMZmZ§ Zìho, Va gVVÀ¶m d g‘OyZ Ho$boë¶m Zm‘ñ‘aUmZ§ F${f‘wZtMr Ñï>r KoD$Z! Aer Ñï>r {‘imbr VaM gU, {dYr, d«Vo, g§ñH$ma dJ¡ao H$‘mª‘Yrb ‘‘© OnyZ - OmonmgyZ ˶m§Mo ~møm§Jhr A{YH$m{YH$ ì¶mnH$ d g‘§Og ~ZdVm ¶oB©b. Zm‘ñ‘aUmZ§ Amnë¶m nyd©Om§Mm gdm}ƒ dmagm Agbobo ^yVH$mbrZ g§ñH¥$VrVrb OrdZm‘¥V J«hU H$aVm ¶oVo. ¶m OrdZm‘¥VmZ§ 춳Vr; g§Hw${MVnUm, Y‘©doS>onUm, H$S>donUm dJ¡ao, "amoJm§nmgyZ' ‘w³V hmoVo ! Zm‘ñ‘aUmZ§ H$‘©H$m§S>m§Mr {ZX©¶ d A‘mZwf A§‘b~OmdUr Q>iy eH$Vo. H$maU Zm‘ñ‘aUmZ§ Or gyú‘ d ‘‘©J«mhr Ñï>r àmá hmoVo {VÀ¶m ghmæ¶mZ§ Ho$ednZ, nm§T>ar qH$dm Vm§~S>r bwJS>r, gVr, hþ§S>m dJ¡ao àWm§Mr ‘yi H$maUo bjmV ¶oD$Z; ˶m§Zm; ˶m§À¶m VH©$g§JV eodQ>mbm ZoVm ¶oVo. qH$~hþZm; Zm‘ñ‘aUmÀ¶m Ûmao H$moU˶mhr ~m~rMo ‘‘© H$ibo; H$s ˶m ~m~rMo OmMH$ ~møm§J gwb^VoZo d AMwH$nUo Zï> H$aVm ¶oVo Am{U Cn¶w³V V϶m§e Agbm Va Vmo OnVm ¶oVmo ! 8. $Zm‘ñ‘aU Am[U gm¢X¶© gd©gm‘mݶnUo nm{hb§ Va S>moù¶m§Zm, BVa kmZo{жm§Zm d AmËå¶mbm Á¶mÀ¶m‘wio AmëhmX {‘iVmo. ˶mbm gm¢X¶© åhUVm ¶oB©b. gm¢X¶© ho nmhUmè¶mÀ¶m ZOaoV AgV§ Ag§ åhUVmV Vo Ia§M Amho. nU Varhr H$mhr Jmoï>r Amnë¶mn¡H$s ~hþVoH$m§Zm gw§Xa {XgVmV hohr Ia§ Zmhr H$m ? gw§Xa S>moio ho Mohè¶mM§ Am^yfU AgV§. nU gw§Xa S>moio åhUOo H$m¶? hmdaQ>nUm, dmgZm[ddeVm, Z¡amí¶, Ûof, amJ, qMVm, ^rVr, {VañH$ma, Hw$[Q>bnUm, ’$gdonUm, CnamoY, ‘mO, Ìm{eH$nUm, d¡’$ë¶, ~ondm©B© dJ¡a|Zr Z {dQ>mibobr ZOa S>moù¶m§Zm gw§Xa ~ZdVo. Á¶m eãXmV gm§ËdZm AgVo, AmñWm AgVo, g‘OyVXmanUm AgVmo, àmoËgmhZ AgV§, {Zñn¥hVm AgVo, Vo eãX, Vo ~mobU§ gw§Xa AgV§. Á¶mÀ¶m Mohè¶mda ñdmñ϶, em§Vr, g‘mYmZ, H¥$VH¥$˶Vm, CËgmh àH$fm©Zo AmT>iVmV. Vmo Moham gw§Xa AgVmo. WmoS>³¶mV, bmoH$H$ë¶mUmMr AmñWm, MamMam{df¶rÀ¶m EH$mË‘VoMr OmUrd, BVam§À¶m H¥$Vr{df¶rMr g{hîUwVm, Am{U bmoH$H$ë¶mUmMr H¥$Vr ¶m§À¶m‘wioM ì¶{³V‘Ëd g§nÞ, g‘¥Õ, CXmÎm d gw§Xa ~ZVo. ho gmao n¡by 춳Vr‘ܶo Hw$Ry>Z d H$go ¶oVmV ? Vo ¶oVmV ñdV…À¶m jwÐËdmda 춳VrZ§ H$m~y {‘idbm H$s ! emar[aH$, ‘mZ{gH$, gm‘m{OH$, e¡j{UH$, gm§ñH¥${VH$, Am{W©H$ d BVa AS>MUtMo XS>nU Oa EImÚmZo à^mdrnUo qOH$bo; Va Aem XS>nUmVyZ {~KS>Umao Am§V[aH$ d ~mø gm¢X¶© {~KS>V Zmhr, A{YH$m{YH$ IwbVo. ˶m‘wio Aem 춳VrMo S>moio aoIrd AgmoV H$s Imob Jobobo, ˶mMm Moham VwH$VwH$sV Agmo H$s gwaHw$Vbobm, a§J Jmoam Agmo H$s H$mim, eara à‘mU~Õ Agmo H$s ~oT>~, ~mobU§ Ab§H$mamZr ^abob§ Agmo H$s gmY§, Am{U {eï>mMma Cƒ^«y AgmoV H$s JmdamZ; ˶m§‘YyZ Aem 춳Vr¨À¶m gm¢X¶m©Mr n[agr‘mM àJQ>Vo ! AmnU Omonmgbobm qH$dm dmJUwH$sV AmUbobm OrdZmMm à˶oH$ n¡by darb JwUm§À¶m g§¶moJmZo gw§Xa, VoOñdr Am{U JmoS> ~ZVmo. Zm‘ñ‘aUmMm EH$ n[aUm‘ Agm H$s Zm‘ñ‘aU H$aUmè¶m ì¶{³VÀ¶m ApñVËdmÀ¶m Jmä¶mVyZ; ¶WmdH$me A§V¶m©‘rMo {Xì¶ M¡Vݶ; OrdZmMr gmar A§Jo d H¥$Vr
 • 14. ¶mVyZ àJQ> hmoVo. 9. $Zm‘ñ‘aU Am{U {dkmZ {dœmÀ¶m EH$m qH$dm A{YH$ n¡by§Mo kmZ {‘iʶmMr / {‘idʶmMr EH$ dm AZoH$ à{H«$¶m, ˶m n¡b§yMo kmZ, ˶m kmZmZo ¶oUmar Am§V[aH$ d ~mø {dœmda à^md nmS>ʶmMr j‘Vm d ¶mVyZ àmá hmoUmam AmZ§X øm gmè¶m§Mo {‘iyZ {dkmZ V¶ma hmoVo. gd© d¡km{ZH$ Ñ{ï>H$moZ d nÜXVt‘ܶo EH$ g‘mZ ~m~ AgVo. (Agmd¶mg nm{hOo). hr gm‘mB©H$ ~m~ åhUOo Ad¡¶{³VH$ Ñï>r, Aì¶{³VJV {ZarjU hmo¶. ì¶{³VJV ñdénmMr (ñdV…À¶m e¡j{UH$, gm§ñH¥${VH$, dm§{eH$ dJ¡ao {d{dY nmœ©^y‘rZwê$n ~Zbobr) Ñï>r Agob Va ˶m 춳VrMo {ZarjU, ˶m {ZarjUmda AmYmabobo {díbofU, VgoM AZw‘mZo, {ZîH$f©, Cn¶mo{OVm dJ¡ao gmè¶m§da; ˶m 춳VrJV Ñï>rMo H$go Xþîn[aUm‘ hmoVmV ho gd©n[a{MV Amho. gyk dmMH$m§Zm Vo nwÝhm nwÝhm R>mgyZ gm§JʶmMr Amdí¶H$Vm Zgmdr. Aem 춳VrJV Ñï>r‘wioM d¡km{ZH$, gm§ñH¥${VH$, Ym{‘©H$, d¡Mm[aH$, amOH$s¶, gm‘m{OH$ d Aem BVa ~m~r; OrdZmbm gw§Xa {d{dYVm AmUUmè¶m Z amhVm à{Vð>m, g§Hw${MVnUm d H$S>donUmMr H$maUo ~ZVmV. Zm‘ñ‘aUmZo Aem ~m~tÀ¶m AVrV OmV ¶oV§. H$maU Zm‘ñ‘aUmZ§ Amnb§ ‘Z A§V‘w©I hmoV§. ñdénpñWVrH$S>o (ApñVËdmÀ¶m H|$ÐmH$S>o) gwK{Q>V hmoD$ bmJV§. Aem à{H«$¶o‘wio Amnbr OmUrd Cnamo³V ~m~tÀ¶m {dH¥$V à^mdmV AS>Hy$Z nS>V Zmhr. gy¶©{H$aUm§Zr Á¶mà‘mUo naVnmdbr OmD$Z gy¶m©‘ܶo {‘gimd§ Ver hr à{H«$¶m Amho ! emar[aH$, ^md{ZH$, ~m¡{ÕH$ Aem gd© nmVù¶m§darb pñW˶§VamZo d¡¶{º$H$, g§Hw${MV d à‘mXerb OrdZmVyZ Ad¡¶{º$H$, {demb d AMyH$ OrdZ à˶jmV ¶oʶmÀ¶m à{H«$¶obm Zm‘ñ‘aUmZo JVr ¶oVo. {dkmZmMo {ejU, AܶmnZ, ¶moOZm, g§emoYZ, Cn¶moOZ Am{U d¡km{ZH$ emoY d g§H$ënZm, Zm‘ñ‘aUm‘wio; g˶mMr OmUrd Am{U Am{dîH$ma ¶m§Zr ^ê$Z OmD$ bmJVmV. H$mhrOU ¶mbmM B©ídaoÀN>m, {ZgJm©Mr ¶moOZm qH$dm B©ídamMr ¶moOZm àJQ> hmoUo Ago åhUVmV. øm JwU d¡{eîQ>çm§Zm gmamgma {ddoH$ dm AmË‘mZmË‘{ddoH$ Agohr åhUVmV. ¶m {ddoH$m‘wioM; d¡km{ZH$ àJVr Am{U {dkmZmbm Pmbobo {dœmMo AmH$bZ ¶m§Mr Pon d ‘¶m©Xm g‘OʶmMr àJë^Vm ¶oVo. g§Hw${MV d¡¶{³VVoVyZ AmH$bZ Pmbobo d¡km{ZH$ kmZ ho EH$mË‘VoÀ¶m {damoYmV H$go OmD$ eH$Vo ho darb MM}dê$Z Am{U d¡km{ZH$ CnbãYr~amo~a Cn¶wº$VmdmXr ~Zboë¶m g‘mOmÀ¶m gyú‘ {ZarjUmZo, ghO bjmV ¶oD$ eHo$b. VgoM d¡¶{º$H$ g§Hw${MVVoÀ¶m nm¶r d¡km{ZH$ {ejU H$go Owb‘r hmoD$ eH$Vo, g§emoYZ nÕVr H$em H«y$a hmoD$ eH$VmV; ho h„rMo {dkmZ Aä¶mgH«$‘; d ~è¶mMXm {ZaW©H$ d AZmdí¶H$ d¡km{ZH$ à¶moJm§‘ܶo hmoUmao àmʶm§Mo hmb; ¶mdê$Z bjmV ¶oB©b. EdT>§M H$embm, d¡¶{º$H$ ñdmWm©da AmYmaë¶m‘wio AܶmnZ XoIrb {H$Vr ewîH$ Am{U ^mdZmhrZ (ñdmW©àYmZ / ñdmW©nam¶U) ~Zy eH$Vo; Am{U {dkmZ{df¶H$ YmoaUo, ¶moOZm d ˶m§Mr A§‘b~OmdUr {H$Vr g‘mOKmVH$s d d§eZme H$aUmar ~Zy eH$Vo ho XoIrb AÊdóñnYm©, {hamo{e‘m-ZmJmgmH$s darb ~m°~ñ’$moQ> qH$dm ¶wÕ V§ÌkmZmMm A‘mZwf {dH$mg Am{U dmna ¶mdê$Z OmUdy eHo$b. Zm‘ñ‘aUmZo; {dkmZ; gd©Vmonar g§nÞ, àJë^ Am{U H$ë¶mUH$mar ~Zy eH$Vo ! 10. $Zm‘ñ‘aU Am{U Amig gwì¶dñWm, g§aMZm, gwgyÌVm, gwg§~ÕVm, COm© dJ¡ao {d{dY n¡by {dK{Q>V dm Zï> hmoV OmʶmÀ¶m à{H«$¶obm EÝQ´>monr åhUVmV. {dœmVrb gd© {ZOud ~m~r Aem VèhoZo "EÝQ´>monrJ«ñV' AgVmV na§Vw OrdZmMr Vèhm ‘mÌ AJXr ¶m {damoYr Amho. OrdZmMo d¡{eîQ>ç Ago H$s ì¶dñWm, {Z¶§ÌU, gwg§~ÕVm, g§aMZm, g§KQ>Z, COm©àmár øm§Mr dmT> hmoVo. VgoM OrdZ ho
 • 15. OmUrdoÀ¶m {dH$mgmer {ZJS>rV Amho. na§Vw nwîH$iXm AmnU "EÝQ´>monrJ«ñV' AgVmo. Vr AdñWm dmñV{dH$ nmhVm OrdZM¡Vݶ ‘§Xmdë¶mMr H$‘r Pmë¶mMr AdñWmM AgVo. H$m‘MwH$manUm, MmbT>H$b, Q>mimQ>mi, hbJOunUm Aem d¡{eîQ>çm§Zr hr pñWVr ghO AmoiH$Vm ¶oVo. MoVZmhrZ Aem øm Xeo‘ܶo AmnU AZmñWm, ~odnm©B©, CXmgrZVm, {^ÌonUm ¶m§Zr nmoIê$Z Jobobo AgVmo. EdT>M H$embm, H$bm, H«$sS>m, ‘Zmoa§OZ; Aem ~m~tMm XoIrb Amnë¶mbm drQ> ¶oVmo. emar[aH$ XþIUr, Anwao nmofU qH$dm {dH¥$V nmofU, àmoËgmhZmMm A^md, gm‘m{OH$ VwÀN>Vm, AdhobZm, hoQ>miUr, AñdrH$ma; dJ¡ao AZoH$ ~m~tZr {ZpîH«$¶Vm ¶oVo ho Ia§. nU Varhr; ñdV…bm AdmñVd Jm|OmaʶmMr Hw$admiʶmMr d¥Îmr (~m°S>©a bmB©Z {hñQ>o[a¶m), {ZpîH$¶Vobm ’$maM ‘moR>çm à‘mUmV H$maUr^yV AgVo. H$maU Agë¶m ñd^mdm‘wio jw„H$ g~~r emoYyZ AmnU H$V©ì¶mH$S>o nmR> {’$adVmo ! Amig Am{U ’$gdr d¥Îmr nañnanmofH$ AgVmV. ˶m‘wio ^«ï>mMma, emofU d Amig ho EH$‘oH$m§À¶m AmYmamZo ’$mo’$mdVmV ho AJXr g˶ Amho. Zm‘ñ‘aUm‘wio ñdV…Mo Am˶§{VH$ MmoMbo nwa{dʶmMr {dH¥$Vr H$‘r hmoD$ bmJVo. H$maU Zm‘ñ‘aUmÀ¶m ¶moJmZ§; 춺$s g§Hw${MV "ñd' À¶m åhUOoM jwÐ "‘r' À¶m n{bH$S>o OmD$ bmJVo. ¶m‘wio 춺$s‘ܶo EH$ ‘hËdmMm ~Xb KS>Vmo. ˶m 춺$sgmR>r ñdV…Mr ZmoH$ar / ì¶dgm¶ ho Ho$di d¡¶{º$H$ gwImMo dm nmoQ> ^aVrMo gmYZ amhmV Zmhr. ˶m‘wio ñdV…À¶m H$m‘mV AgVm§Zm ñdmWmªY AmdS>r-{ZdS>rÀ¶m Amhmar OmUo H$‘r hmoD$ bmJVo. Aem AmdS>r {ZdS>r ~mOybm hmoVmZmM ñdV…À¶m ì¶dgm¶mMm gm‘m{OH$ n[apñWVrda H$gm à^md nSy> eH$Vmo ¶mMr ñnï> OmUrd hmoD$ bmJVo. øm OmUrdo‘wio ñdV…À¶m H$m¶m©Mo ‘hËd C‘OVo d Vo H$aUmè¶m ñdV…{df¶r AmXa dmQ>Vmo. hmM AmË‘gÝ‘mZ hmo¶. ømZ§M 춺$s amoOÀ¶m H$m‘m‘ܶo EH$ àH$maÀ¶m {dO¶r g‘mYmZmV dmdé bmJVo. ¶m Zì¶m Ñï>r‘wio àmoËgmhZmVrb dm {damoYmVrb Jm¡UVm OmUdyZ jwРܶo¶m‘mJo (Am{‘fm‘mJo) ’$a’$Q>V OmʶmMr d¥Îmr ~XbVo. Zm‘ñ‘aUmMm n[aUm‘ Agm H$s H$m‘mMr gwédmV AmZ§Xr AdñWoV hmoVo d gm§JVmhr g‘mYmZr d¥Îmr‘ܶo hmoVo ! n[a{ñWVr {H$Vrhr {dn[aV Agbr Var Zm‘ñ‘aUmÀ¶m gmømZ§ AmnU {VÀ¶mda ‘mV H$ê$ eH$Vmo d ñdV…bm g‘mYmZ XoUmar d BVam§À¶m H$ë¶mUmbm nmofH$ Aer gj‘Vm Am{dîH¥$V H$ê$ eH$Vmo ! Zm‘ñ‘aUmÀ¶m gmømZ§ AmnU Aem VèhoZo g‘¥Õ d àJë^ OrdZmH$S>o OmVmo. ho OrdZ {demb d M¡VݶnyU© (B©ídar¶) Agë¶m‘wio ‘r ˶mbm gwna{bpìh¨J åhUVmo. 11. Zm‘ñ‘aU d àmW©Zm (^{³VaMZm) {dZ‘« d g‘n©U ^mdZoZo Á¶m eãXaMZm§À¶m ghmæ¶mZo AmnU B©ídambm AmidVmo, ˶m aMZm§Zm AmnU ^{³VaMZm åhUVmo. g§ñH¥$V‘ܶo ñVmoÌ, gyº$, ‘§Ì dJ¡ao ^{³VaMZm AmhoV Va ‘amR>rV Amodr, A^§J, ^mê$S>, AmaVr dJ¡ao ^{³VaMZm AmhoV. Aem {d{dY àH$maÀ¶m ^{³VaMZm§Zr OJ^amVrb Xod^³V$ Xodmbm AmidVmV. B©ída ào‘mM§ d B©ída^³VrM§ nwZ… ñ‘aU XoUmè¶m øm Ag§»¶ àmW©Zm§À¶m (^{³VaMZm§À¶m) nmíd©^y‘rda Zm‘ñ‘aUmbm doJi§ Ag§ H$m¶ ‘hËd Amho ? àmW©Zm (^{³VaMZm) AmidʶmgmR>r 1) {eH$ʶmMr gmo¶ bmJVo / hr g§Yr nwîH$im§Zm {‘iV Zmhr. 2) ˶m ˶m ^mfoM§ kmZ bmJV§. (ho nwîH$im§Zm O‘V Zmhr.) 3) ~mobʶmMr j‘Vm bmJVo. (nwîH$im§Zm hr AgV Zmhr.) 4) JmʶmMr j‘Vm bmJVo. (~aoM OU JmD$ eH$V ZmhrV.) 5) ‘moH$im doi bmJVmo. (H$m‘Jma- ‘Oya- JS>r dJ¡ao§Zm doir Adoir H$m~S>H$ï> H$amdo bmJVmV. ˶m§Zm R>adyZ doi XoVm ¶oU§ H$R>rU AgV§. ¶mdê$Z àmW©Zm, nyOm dJ¡a|nmgyZ bmImo bmoH$ H$go d H$m d§{MV amhÿ
 • 16. eH$VmV ho ܶmZmV ¶oB©b. à˶oH$ Y‘m©‘ܶo doJdoJù¶m àmW©Zm / nyOm nÜXVr AmhoV. nwîH$iXm EH$m Y‘m©À¶m nyOm- àH$mam§Mm BVa Y‘u¶m§Zm CnÐd hmoD$ eH$Vmo. ˶m‘wio {dVwï> ¶oD$ eH$V§. ¶m‘wio {damoY, XheV dJ¡a|Zmhr CYmU ¶oD$ eH$V§. dmñV{dH$ nmhVm H$moU˶mhr Y‘m©À¶m àmW©ZoÀ¶m hoVy hm B©ída / g˶mMm gmjmËH$ma d Hw$Qw>§~mV Am{U ì¶dgm¶ joÌmV ˶mMm Am{dîH$ma hm AgVmo. na§Vw ‘mbH$s, h¸$, A{YH$ma Am{U ñdV…Mr gÎmm JmOdʶmÀ¶m d¥Îmr‘wio àmW©Zm§Mmhr J¡admna hmoVmo ! VgoM; Vm§{ÌH$ H$‘©H$m§S>m‘wio AZoH$ àmW©ZmnÕVr / nyOmnÜXVr (˶m§À¶m ~møñdénmÀ¶m AZwf§JmZo) amoOÀ¶m H$m¡Qw>§{~H$ d ì¶mdgm{¶H$ ~m~tnmgyZ VwQ>ë¶m AmhoV. ˶m‘wio nwîH$iXm àmW©Zm d g‘mO{damoYr H$madm¶m EH$Ì Zm§XVmV! AZoH$ d«Vd¡H$ë¶, gU Am{U CËgdm‘ܶo Ag§ KS>V! gm‘mݶ ‘mUyg nwîH$iXm {dd{jV nyOm àmW©Zm§Mo ñVmo‘ ‘mOdUmè¶m ñdmWm©Ym§H$Sy>Z {nibm OmVmo. ZmJdbm OmVmo. H$maU; àmW©Zm, nyOm dJ¡a|À¶m ~møm§Jm‘ܶo; ’$gdonUm, A§YlÕm, T>m|J~mOr, namdb§~rËd, Amig, ^oX^md, {dVwï>, Ûof, dJ¡a|Zm IVnmUr KmbʶmMr gwá j‘Vm AgVo. Zm‘ñ‘aUm‘ܶo àmW©ZoMo gd© JwU AmhoV. {edm¶ H$moU˶mhr Y‘m©Mr; H$moUVrhr nmœ©^y‘r Agbobr, {ejUmbm ‘wH$bobr, Vm§{ÌH$ Hw$ebVm Zgbobr, H$moUVrhr gmYZgm‘J«r Zgbobr; 춳Vrhr Zm‘ñ‘aU H$ê$ eH$Vo. H$moU˶mhr doir, H$moU˶mhr {R>H$mUr {~Z~mo^mQ>nUo; BVam§Zm ¶pËH$qMVhr Ìmg Z XoVm; Zm‘ñ‘aU H$aVm ¶oV§ ! Zm‘ñ‘aUmgmR>r amoOÀ¶m H$m‘mVyZ gwÅ>r dm gmodi§ Amodi§ dJ¡ao H$mhrhr bmJV Zmhr ! nyOm, ñVmoÌo, ‘§Ì, àmW©Zm dJ¡ao ~m~r; doJdoJù¶m Y‘m©Mr AVyQ> A§Jo AmhoV. ˶m§Zm ˶m§Mo ñdV…Mo ‘hËd Amho. d¡{eï>¶ Amho. ˶m§Mo H$m¶© d à^md AZݶgmYmaU Amho. ˶m§Zm H$‘r boIUo, ˶m§Mr AdhobZm H$aUo A˶§V J¡a Amho. ˶m§Zm {damoY H$aUo gm’$ MyH$ Amho, H$maU Agm {damoY g§Hw${MV "ñd' ‘YyZ CËnÞ hmoUmè¶m K‘|S>rVyZ OÝ‘ KoV AgVmo. na§Vw AmOÀ¶m Jw§VmJw§VrÀ¶m, Jm|YimÀ¶m Am{U VmUVUmdmÀ¶m n[apñWVrV EH§$Xa ^a BVa ~m~tÀ¶m EodOr Zm‘ñ‘aUmda XoUo A˶mdí¶H$ Amho. VoM gdmªÀ¶m {hVmMo R>aob. ñVmoÌo, àmW©Zm, nyOm, dJ¡a|À¶m Ûmao ‘mUgmMm g§Hw${MV "ñd' B©ídamg‘moa åhUOoM ñdV…À¶m {demb "ñd' g‘moa brZ hmoUo Mmby amhrbM. ˶mMà‘mUo doJdoJù¶m Y‘m©‘ܶo; ^OZ, nyOZ, AM©Z dJ¡ao gmao H$mhr doJdoJù¶m ñdénmV ˶m ˶m Y‘mªVJªV ~§Yw^md OmonmgV amhVrb. VgoM d¡{dܶnyU© nma§nm[aH$ ñdénmV ˶m ˶m Y‘m©À¶m AZw¶m¶m§Zm B©ídamMo ñ‘aU XoV amhVrb! na§Vw BVa àmW©Zm nÜXVtMr d¡{eï>¶o, ‘¶m©Xm d ˶m§Mm g§^mì¶ Xþén¶moJ nmhVm, Zm‘ñ‘aUmMo ‘hËd ZOaoV ^aVo. Zm‘ñ‘aU hm gmè¶m Y‘©n§Wm§Mm Am{U nyOmnmR>m§Mm M¡Vݶ‘¶ Jm^m AgyZ; hm Jm^m gd© n§Wmonn§Wm§Zm Am{U àmW©Zm{XH$m§Zm {dœmË‘H$VoÀ¶m CÁdb àH$memZo nwZrV H$aVmo. ˶m§Zm ZdOrdZ XoVmo. 12. $Zm‘ñ‘aU Am{U {ejU {ejU hr ñdV…Mo Iao ñdén g‘OʶmMr AZw^dʶmMr Am{U àJQ> H$aʶmMr à{H«$¶m Amho. {ejU åhUOo jwÐËdmMo àJë^VoV hmoUmao pñW˶§Va. ñdV…À¶m gwá Am§V[aH$ j‘VoMm Am{dîH$ma H$aʶmMo ñdmV§Í¶ {‘idUo hmhr {ejUmMm EH$ AW© Amho. emar[aH$, ‘mZ{gH$, ~m¡{ÕH$, Vm§{ÌH$, H$bmË‘H$, d¡km{ZH$, gm§ñH¥${VH$ Aem AZoH$ àH$maMo AܶmnZ d Aܶ¶Z {ejUm‘ܶo A§V^y©V AmhoV. Aem Aܶ¶Z AܶmnZmMm hoVy, {dÚm϶m©bm Am{U AܶmnH$mbm ñdV…Mr j‘Vm, ‘ZmMm H$b, ˶mZwgma R>aUmao ñdV…Mo joÌ AmË‘kmZmÀ¶m àH$memV ZrQ> g‘Omdo d Am{dîH¥$V H$aVm ¶mdo hm AgVmo. EImÚmbm Oa A{dMmarnUmnm¶r dm ‘Z‘mZrZwgma H$mhr Vm§{ÌH$, d¡km{ZH$ dm BVa Hw$ebVm dm ‘m{hVr {‘imbr Va ˶mVyZ hÅ>r, g§Hw${MV Am{U H$Yr H$Yr g‘mOÐmohr Agm "VÁk' V¶ma hmoD$ eH$Vmo. Ago "‘moR>o' {ZîUmV bmoH$ ñdV…bm d g‘mOmbm bm^mEodOr hm{ZM nmoMdVmV. ¶mCbQ>
 • 17. H$mhr {dÚmWu g‚mZ Agbo Var ~m¡{ÕH$ dm BVa JwUdÎmm Zgë¶mZo ˶m§À¶mda kmZ qH$dm V§ÌHw$ebVm bmXUo ho XoIrb ˶m§À¶mgmR>r d BVam§gmR>r; d gd© ÑîQ>çm CnÐdH$maH$ R>aVo. bhmZnUmnmgyZ ñdV…bm Am{U BVam§Zm; AmË‘r¶VoZo Zm‘ñ‘aUmMr JmoS>r bmdbr Va Am§V[aH$ àH$me d eº$sMo XmbZ Iwbo hmoVo. ˶mMà‘mUo Ñï>rhr {demb hmoVo. ñdV…Mo g‘mYmZ d g‘mOmMo H$ë¶mU ¶m~Ôb OmU ¶oD$ bmJVo. ˶m‘wio {ejUmMo H|$Ð Zm‘ñ‘aU R>odbo Am{U ˶mbm BVa kmZ d Hw$ebVoÀ¶m AܶmnZ-Aܶ¶ZmMr OmoS> {Xbr Va {ejUmer g§b¾ g§ñWm MmbH$, ì¶mdgm{¶H$, {ejH$, {dÚmWu d {ejHo$Va H$‘©Mmar ¶m§MoM Zìho Va g‘mOmMo XoIrb Iè¶m AWm©Zo gdªH$f H$ë¶mU hmoD$ eHo$b. nyduÀ¶m H$mir {ejUmMo H|$Ð B©ída hmoVo. B©ídagmjmËH$ma hm JwaHw$b nÕVrMm AmË‘m hmoVm. XodimMr aMZm, dmñVwH$bm, Am{U {VWë¶m g‘ma§^mVyZ d CËgdm§VyZ; OrdZ, {dkmZ, V§ÌkmZ Am{U H$bm àjo{nV hmoV hmoVr. ‘§{Xao d Aem VèhoMr nyOmñWmZo ¶m§Mm {dH$mg d à{Vð>m hr g˶mÀ¶m emoYmMr à{VHo$M hmoVr. hr ~m~ {deofV… X{jUoVrb H$mhr qhXÿ ‘§{Xam§‘ܶo Var H$mhr à‘mUmV àH$fm©Zo AmT>iVo. nyOmñWmZm§Mm n[aga d {VWë¶m CËgd g‘ma§^mVyZ {ejUmMm hm Jm^m AmO hÔnma Pmbm Amho. OrdZ Jw§VmJw§VrMo Pmë¶m‘wio Am{U {ejUm§er g§~§{YV Agboë¶m§Zm {ejUmMm Jm^m Z H$ië¶m‘wio ; ho Pmbob§ Amho. ˶m‘wio nyOm ñWmZm§À¶m ^ì¶ dmñVy d Y‘©n§W, {ejUmMr gm‘«mÁ¶o, CÚmoJY§ÚmÀ¶m àM§S> dgmhVr Am{U amOH$s¶ gÎmoMr H|$Ðo; g˶mÀ¶m emoYmÀ¶m A^mdr AmO {dg§dmX, {dVwï> Am{U {dZmemÀ¶m XarV H$mogiV AmhoV ! Zm‘ñ‘aUmÀ¶m gmhmæ¶mZ§ AmO hadbob§ {ejUmM§ Ia§ d¡^d, {ejUmMm AmË‘m nwÝhm AmË‘gmV H$aVm ¶oB©b. Zm‘ñ‘aU AmMaUmV AmUbo Joë¶mg àmW©Zm, d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mUmMo àH$ën, gO©ZerbVm, CËnmXH$Vm, dJ¡ao ~m~r à˶oH$ g§ñWoMr A{d^³V A§Jo ~ZVrb. ¶m‘wio nyOmñWmZm§Zm ZdM¡Vݶ àmá hmoB©b Am{U {ejUg§ñWm§Zm nm{dͶ ¶oB©b. VgoM ì¶mnma CXr‘, CÚmoJ Y§Xo, amOH$s¶ gÎmm Aem AZoH$ joÌm§Mr ñWmZohr CXmÎm, àm‘m{UH$nUm, {ZñdmWunUm, CXmanUm ¶m§Zr ^ê$Z OmVrb. Zm‘ñ‘aUmZ§ OrdZmÀ¶m à˶oH$ joÌmV M¡Vݶm{^gaU hmoD$ bmJob d ˶m‘wio a³VmA^mdr gS>Umè¶m earamÀ¶m ^mJm§à‘mUo ‘aV Mmbboë¶m g‘mO nwéfmÀ¶m gmè¶m A§Jm§‘ܶo gwg§dmX, EH$mË‘Vm Am{U gw{Z¶§{ÌVVm ¶oD$ bmJob. Zm‘ñ‘aUm‘wio; T>m|J, {XImD$nUm, {dKQ>Z, namË‘^md (VwQ>bonUm) ¶m§Mo OrdZmÀ¶m gd© joÌmVyZ ( d ˶m‘wio {ejUjoÌmVyZ) CƒmQ>Z hmoD$Z {ejU OrdZmer; Am{U OrdZ g˶mÀ¶m åhUOoM B©ídamÀ¶m gmjmËH$mamer; AVyQ>nUo EH${Zð> ~ZVrb Am{U ~ZV amhVrb ! 13. $Zm‘ñ‘aU Am{U g§‘mohZemó Zm‘ñ‘aUmMo gma Am{U Zm‘ñ‘aUmMm n[aUm‘ åhUOo dmT>Vr {Zñn¥hVm. nU {Zñn¥hVm åhUOo H$m¶ ? d Vr AmoiIm¶Mr H$er ? Va øm {Zñn¥hVoMo d¡{eï>¶ åhUOo ZwH$gmZ Am{U Anojm^§Jm‘ܶo XoIrb A{dMb Am{U ñdñW amhʶmMr j‘Vm . EH$m narZ§ ømMm ‘{WVmW© åhUOo BVam§H$Sy>Z H$‘r Anojm R>odyZ BVam§Zm ñdV…Mo XoʶmMr dmT>Vr V¶mar R>odUo. ho Ag§ KS>ʶmM§ H$maU åhUOo Zm‘ñ‘aUm‘ܶo d¡¶{³VH$ g§Hw${MV gwI XoUmao H$mhrhr Zmhr. Zm‘ñ‘aUmV gwdmg, Md, H$U©‘YwaVm, gm¢X¶©, a§J Ag§ H$mhrM ZgV§. WmoS>³¶mV B§{жm§Mr Vwï>r dm nwï>r Zm‘ñ‘aUmZ§ hmoV Zmhr. Zm‘ñ‘aUm‘ܶo ~m¡{ÕH$ H$am‘V ZgVo. ˶m‘wio Zm‘ñ‘aUmZo ~m¡{ÕH$ ^yH$ em§V hmoV Zmhr. Zm‘ åhUOo H${dVm Zìho. ˶m‘wio bm¡{H$H$mWm©Zo AmnU Á¶mbm ^md{ZH$ Amobmdm, gm§ËdZ qH$dm C~ åhUVmo Vr Zm‘ñ‘aUmZo {‘iV Zmhr. Zm‘ñ‘aU åhUOo gmXa Ho$bobm H$bm{dîH$ma Zìho. ˶m‘wio Zm‘ñ‘aUm‘wio àe§gm, H$m¡VwH$, CÎmoOZ, qH$dm dmhìdm {‘iV Zmhr.
 • 18. Zm‘ñ‘aU åhUOo ì¶mnma CXr‘, ì¶dgm¶ Zìho. ˶m‘wio Zm‘ñ‘aU ho YZàmárMo gmYZhr Zmhr. gmh{OH$M H$moUVmhr d¡¶{³VH$ / g§Hw${MV ñdmW© gmܶ Z H$aUmar Jmoï> (Zm‘ñ‘aU) AmdOy©Z d gVV H$aUmam ‘mUyg {ZñdmWu hmoV OmU§ ho H«$‘àmáM Zmhr H$m ? AWm©V Zm‘YmaH$mÀ¶m öX¶mV d¡¶{º$H$ Zmhr; Va gdmªÀ¶m gdªH$f H$ë¶mUmMm Pam ñ’w$aVmo ! g§‘mohZ qH$dm ñdg§‘mohZmMm CÔoe Am§V[aH$ ñdmV§Í¶mMm ZgVmo Am{U g§‘mohZ V§Ìm‘ܶo Ver Hw$dVhr ZgVo. g§‘mohZ V§Ì Amnë¶mbm g§Hw${MV Ñ{ï>H$moZ Am{U H$moVr (g§Hw${MV) d¥Îmr ¶mVyZ ‘w³V H$ê$ eH$V Zmhr. CbQ> g§‘mohZmÀ¶m V§ÌmZ§ "VH©$ewÕ' dm "VH©$Xþï>>' Aem ‘mohOmimV AmnU AS>H$V OmD$ eH$Vmo ! na§Vw g‘mohZV§Ì; Zm‘ñ‘aU H$arV ¶mo½¶ àH$mao dmnabo; Va ‘mÌ VmËnwa˶m d¡¶{º$H$ bm^mgmR>r qH$dm ì¶mYr / doXZm ‘wº$sgmR>r Cn¶w³V gmYZ Amho. ¶mCbQ> Zm‘ñ‘aU ho 춳Vr$Am{U {dídmbm gdm}ƒ ñdmñ϶, AmZ§X Am{U H$ë¶mU XoUmao {Xì¶m¡fYr Amho. 14. $Zm‘ñ‘aU Am{U Y‘©J«§W Y‘©J«§Wm§Zm ‘mZdr OrdZmV AZݶgmYmaU ñWmZ Amho. Y‘©J«§Wm§‘ܶo gm‘mݶV… {dœmMr CËnÎmr, ‘Zwî¶mMr CËnÎmr, ‘Zwî¶ d àmʶm§Mo ZmVo, ‘Zwî¶ Am{U B©ída ¶m§À¶mVrb g§~§Y dJ¡a|Mo {ddaU AgVo. Y‘©J«§Wm§‘ܶo dfm©Zwdf}gmR>V Ambobr ‘mZdr {ZarjUo, ^mdZm, g§H$ënZm, H$ënZm, A§XmO Am{U H$Yr H$Yr AmMmag§{hVmhr AgVo. Y‘©J«§W, nmo϶m d VËg‘ gm{h˶o nwT>rb {nT>çm§gmR>r ‘mJ©Xe©H$ XrnñV§^ ~ZVmV. WmoS>³¶mV g‘mOmbm Cn¶wº$ Ago ehmUnU Y‘©J«§VmV AgVo. na§Vw {d{dY Y‘©J«§VmVyZ doJdoJio Eo{Vhm{gH$ H$mbI§S> à{Vq~{~V hmoV AgVmV. ˶m‘wio doJdoJù¶m gm‘m{OH$, amOH$s¶, Am{W©H$ d gm§ñH¥${VH$ n[apñWVrMo d¡{dܶnyU© {MÌ Y‘©J«§Wm‘ܶo C‘Q>bobo AmT>iVo. n[aUm‘r doJdoJù¶m d àg§Jr nañna{déÕ g§H$ënZm, {gÕm§V d {dYmZo XoIrb Y‘©J«§WmV AgVmV. ¶m‘wio Y‘©J«§WmMo n[aerbZ Am{U AmH$bZ A{YH$m{YH$ p³bï> ~ZV OmVo. AWm©V ^mfo‘ܶo nS>Umam ’$aH$, ZdrZ H$mhr KwgS>bo OmUo, H$mhr ^mJ JmiUo, g§~§{YV Ago BVa J«§W Jhmi hmoUo qH$dm Zï> hmoUo, gm‘m{OH$ n[apñWVrV ~Xb KS>Uo; ¶m‘wio XoIrb Y‘©J«§Wm§À¶m ¶WmW© AmH$bZmV AS>MU ¶oVo. ˶m‘wio Y‘©J«§Wm§Mm ñdrH$ma H$am¶Mm H$s ˶mJ H$am¶Mm hm ¶j àíZ OJmVrb gd© g‘mOm§Zm nS>Vmo. ˶mMà‘mUo Oa Y‘©J«§W ñdrH$mam¶Mo Va {H$Vr à‘mUmV d H$moU˶m {ZH$fmda; hr Hy$Q> g‘ñ¶m XoIrb V¶ma hmoVo. Y‘©J«§Wm§Mo gma AmË‘gmV hmoʶmgmR>r Am{U ˶m§Mm OrdZmV ¶Wm¶mo½¶ Am{dîH$ma hmoʶmgmR>r {Zñn¥hVm, {Z…njnmVrnUm Am{U {demb d Ad¡¶{³VH$ Ñï>r Amdí¶H$ AmhoV. ¶m{edm¶ H$ï>miynUm d ~wÕrMr JaO AgVoM. Y‘©J«§Wm§M§ gVV dmMZ, n[aerbZ, qMVZ hmoD$Z ˶m§À¶mVrb Cn¶w³V gmaVËdmMoajU, g§dY©Z, OmonmgZm OrdZmÀ¶m {d{dY joÌmV hmoUo AmO {ZH$S>rMo Amho, ho AmnU bjmV ¿¶m¶bm hd§. Á¶m§Zm Y‘©J«§Wm§Mo Aܶ¶Z H$am¶Mo Amho ˶mZmM Zìho Va BVam§Zmhr Y‘©J«§Wm§M§ ~moYm‘¥V CnbãY hmoD$ eH$V§. nU; ˶mgmR>r Vo IamoIa {ZñdmWu ìhm¶bm hdoV. ¶m AJmoXa nm{hë¶mà‘mUo Agm {ZñdmW©unUm Zm‘ñ‘aUmZo ¶oVmo. g§V, F$fr, ‘wZr, Xme©{ZH$ dJ¡a|À¶m OrdZmVyZ ¶m ~m~rMm Amnë¶mbm à˶¶ ¶oVmo. {dÛmZ ‘§S>ir Zm‘ñ‘aUmÀ¶m ghmæ¶mZo Y‘©J«§Wm§Mo gma g‘OyZ KoD$Z gw¶mo½¶ ^mfoV ‘m§Sy> eH$VmV Va BVaOU ˶m§Mm AZw^d eãXmV ‘m§Sy> eH$bo Zmhr Var Y‘©J«§Wm§À¶m gmamMm {Xì¶mZw^d AmZ§XmZ§ OrdZmV à˶j àJQ> H$ê$ eH$VmV. hr ~m~ 춳Vr d g‘mOmÀ¶m H$ë¶mUmMr Amho. WmoS>³¶mV Zm‘ñ‘aUm‘wio nyd©Om§Mo ehmUnU, gܶmÀ¶m JaOm Am{U ^{dî¶H$mimVrb ‘mZdOmVrMo CËWmZ ¶m‘ܶo Cn¶w³V gwg§dmXmMr Am{U gm§JS> KmbʶmMr à{H«$¶m gwé hmoVo !
 • 19. 15 . $Zm‘ñ‘aU Am{U gX²JwU gX²JwU åhUOo Ñï>r, J«hUerbVm, {dMma, dmJUyH$ ¶m gd© àH$mao d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ H$ë¶mU gmYUmao à˶oH$ d¡{eï>¶, gX²JwUm§Zr ‘Zwî¶ Am{U g‘mO AܶmpË‘H$ Am{U ^m¡{VH$ Aem XmoÝhr ÑîQ>çm; g§nÞ Am{U àJë^ hmoVmV. gX²JwU d¡¶{³VH$ Am{U gm‘m{OH$ Aem XmoÝhr ñVam§darb AgVmV. VgoM emar[aH$, gm§ñH¥${VH$, Ym{‘©H$ Aem à˶oH$ H¥$Vrer g§~§{YV Agohr gX²JwU AgVmV. CXmhaUmW© ñdÀN>Vm, {Z¶{‘V ì¶m¶m‘ ho emar[aH$ ({hVmMo) gX²JwU AmhoV. àmUm¶m‘, nyOm dJ¡ao Mm§Jbo JwU ‘mZ{gH$ d AܶmpË‘H$ {hVmMo AmhoV. d³VeranUm, {dídmgmh©Vm, àm‘m{UH$nUm øm gX²JwUm§Zm gm‘m{OH$ n[a‘mU Amho. nU øm gd© "gX²JwUm§Zm' H$mbgmnojVm, n[apñWVrgmnojVm d g‘mOgmnojVm AgVo. doJdoJù¶m g‘mOmVrb g§Ho$V, {Z¶‘, {eï>mMma, na§nam d¡¶{º$H$ Am{U gm‘m{OH$ OmUrdoÀ¶m nmVirZwgma CX¶mbm ¶oVmV. OJmVrb d¡{eï>¶nyU© H$m¶XonÜXVr Am{U amÁ¶KQ>Zm XoIrb ¶mbm AndmX ZmhrV. na§Vw gX²JwUm§Mo ñdén V¶ma H$aUo d ‘m§S>Uo; H$mbI§S> Am{U ^m¡Jmo{bH$ n[apñWVrÀ¶m d¡{dܶm‘wio ~XbV OmVo. ¶m‘wio EImÚm ~m~rMr; g§doXZm, AmH$bZ, {dMma d à{VH«$¶m; ¶m gd© ~m~VrV OJmV {d{dYVm AmT>iVo. ¶m‘wio g‘yhm§‘ܶo àm§V, ^mfm, Y‘©, amï´> dJ¡ao AZoH$ àH$maMr d¡{eï>¶o V¶ma hmoVmV. qH$~hþZm à˶oH$ d¡{eï>¶ "Ah‘' ~ZVo. gmh{OH$; Aem pñWVrV gX²JwUm§À¶m ñdénm{df¶r Or {d{eï> g§H$ënZm ~ZVo, Or ìh°ë¶y OO‘|Q> ~ZVo Vr nyd©J«hXÿ{fV d A¶mo½¶ ~ZVo. øm ‘Z…pñWVrVyZ OJmVrb doJdoJù¶m g‘mOm§‘ܶo ˶m§À¶m ˶m§À¶m gX²JwUg§H$ënZm d V‚mݶ d¡{eîQ>çm§~Ôb Jd©, ñdV…bm A{YH$m{YH$ ñdmV§Í¶ KoD$Z BVam§Zm ñdV…À¶m ‘VmZo dmJdʶmMr d¥Îmr, VgoM ñdV…hÿZ doJù¶m dm {^Þ Agboë¶m g‘wXm¶m§~Ôb Ûof, XheV Aem Jmoï>r {eaVmV Am{U H$bh d bT>m¶m§Zm gwédmV hmoVo. Xaå¶mZ gX²JwUmÀ¶m ZmdmImbr Aem VèhoZo Oo V¶ma hmoV§; Vo {dZmembm H$maUr^yV hmoD$ bmJV! gX²JwU Am{U XþJw©U ¶mV ’$aH$ H$aU§ A˶§V AdKS> Pmb§ Amho. H$maU Y‘©J«§W, nmo϶m, nwamUo, emóo dJ¡ao XoIrb AmOÀ¶m H$mimV AMwH$ ‘mJ©Xe©ZmgmR>r Cn¶moJr nS>V ZmhrV. H$maU gm‘m{OH$ g§X^© nma ~Xbbo AmhoV d PnmQ>çmZo ~XbV AmhoV. Om{hamVr, ‘m°S>oqbJ, g§JUH$, B§{ж à˶mamonU, JwUgyÌr¶ V§ÌkmZ; dJ¡a|gma»¶m gm‘m{OH$ Am{U d¡km{ZH$ ~Xbm§‘wio ZdrZ Z¡{VH$ àíZ Zì¶m gm§ñH¥${VH$ g‘ñ¶m V¶ma hmoV AmhoV. AmMmag§{hVo{df¶r, ‘yë¶m§{df¶r Am{U WmoS>³¶mV gX²JwU / XþJw©Um{df¶r àM§S> g§^«‘ V¶ma hmoV Amho. ˶m‘wio doJdoJù¶m H$mimVrb, doJdoJù¶m bmoH$g‘yhm§À¶m {d{dY AmMmag§{hVm, Z¡{VH$Vm, gX²JwU H$ënZm ¶m§Zm OmoS>Umao; øm gdmªMo gma emoYyZ H$mT>ʶmMo AmìhmZ AmO AmnUm gdmªg‘moa Amho. EH$m n[apñWVrV nhmQ>o nmM dmOVm CRy>Z nyOm H$aUo hm gX²JwU (gËH¥$˶) Agy eH$Vmo Va doJù¶m n[apñWVt‘ܶo ¶§Ìmda H$m‘ H$aUo qH$dm àgy{V-eó{H«$¶m H$ê$Z órMr gwQ>H$m H$aUo ho gX²JwU (gËH¥$˶o) AgVmV. emH$mhma hr gÝ‘mZOZH$ ~m~ Agy eH$Vo nU EImÚm n[apñWVrV Aݶ n[apñWVrV H$ƒm ‘mgm ImU§ An[ahm¶© (åhUyZM {ZÝXm Z H$aʶmgmaI§) AgV§. EImÚm g‘mOmV ‘ÚnmZ hr {VañH¥$V ~m~ AgVo, Va BVa AZoH$ g‘mOmV ‘ÚnmZ hm amoOMm [admO AgVmo. ˶mMà‘mUo n{V‘¥Ë¶wZ§Va {Xamer {ddmh H$aUo hr "{Z¶moJ' ZmdmMr nÕV EH$m H$mimV gd©‘mݶ AgVo Va Aݶ H$mir Vr H$ënZo‘ܶohr ~gV Zmhr. VgoM Xodmg‘moa new§Mm ~ir XoUo; EH$m H$mir g§ñH¥$VrMm ‘mZX§S> Agy eH$Vo; Va Aݶ H$mir VrM ~m~ K¥UmñnX R>ê$ eH$Vo. Zm‘ñ‘aUmZo d¡¶{º$H$ Am{U gm‘w{hH$ OmUrd; Eo{Vhm{gH$ Am{U ^m¡Jmo{bH$ g§H$ënZm§À¶m d d¡{eï>¶m§À¶m AVrV OmVo. Zm‘ñ‘aUm‘wio; OmUrd; àm§{VH$, ^m{fH$, amï´>r¶, gm§ñH¥${VH$ Am{U Aݶ ^oXm§À¶m AVrV
 • 20. OmVo. Zm‘ñ‘aUm‘wio ^yVH$mi, ^{dî¶H$mi d dV©‘mZH$mimVrb gX²JwUm§Mo ‘ybVËd Am{U OJmVrb doJdoJù¶m g‘yhm§À¶m gX²JwUm§Mo ‘ybVËd Amnë¶m öX¶mV EH$Ord hmoVmV. øm ‘hmà{H«$¶o‘ܶo VrZ à{H«$¶m A§V^©yV AgVmV. 1) gdmªZm gd©H$mir OmoS>Umè¶m ‘ybVËdm~Ôb AmË‘r¶Vm d AmXa dmQ>Vmo. 2) BVam§À¶m Y‘©-n§WmVrb ˶m§À¶m ˶m§À¶m Y‘m©Zo Jm¡a{dboë¶m gX²JwUm§À¶m gËH¥$˶m§À¶m ~møm§Jm§~Ôb XoIrb g{hîUwVm d bd{MH$Vm dmT>Vo. 3) d¡{œH$ EH$mË‘VoÀ¶m {XeoZo, {d{dY Y‘mªH$Sy>Z gX²JwU / gËH$‘mªÀ¶m ~møm§JmV ¶mo½¶ Vo ~Xb H$aʶmMr gwédmV hmoVo. 16. $Zm‘ñ‘aU Am{U Jwbm‘{Jar Amnë¶m à˶oH$mÀ¶m OrdZmV EH$ ‘moR>mM Hy$Q> àíZ Amho, Vmo åhUOo Iè¶m ñdmV§Í¶mMr àmár! H$moU˶mhr H$maUm‘wio d H$moU˶mhr hoVy, ܶo¶, dm 춺$sgmR>r; AdmOdr, VH©$Xþï> d BÀN>o{déÜX dm ZH$iV Ago; ñdV…bm dmhÿZ KoUo åhUOo Jwbm‘{Jar nËH$aUo Ago åhUVm ¶oB©b. ¶mCbQ> BVam§À¶m JaOm, ˶m§À¶m AmH$m§jm ¶m§Zm S>mdbyZ ˶m§À¶mda {d{eï> ‘mZ{gH$ d ^m¡{VH$ n[apñWVr bmXUo åhUOo Xþgè¶mda Jwbm‘{Jar WmonUo Ago åhUVm ¶oB©b. Jwbm‘{Jar (nËH$aUo / bmXUo) hr ~m~ OJm‘ܶo AZoH$ énmV Am{dîH¥$V Pmbr Amho. Jwbm‘m§Mm ì¶mnma, Jwbm‘m§Mm N>i, ~oR>{~Jmam§Mr hbmIr, Añn¥í¶m§Mo hmb, {ó¶m§Mo emofU dJ¡ao gmar Jwbm‘{Jar nËH$aʶmMr Am{‘ bmXʶmMr CXmhaUo AmhoV. AZoH$ {dMmagaʶm§‘YyZ doJdoJù¶m ñdénmVrb Jwbm‘{Jar{damoYr gya C‘Q>bobm Amho. doJdoJù¶m gm‘m{OH$, amOH$s¶ Am{U AܶmpË‘H$ MidirÛmao XoIrb Jwbm‘{Jar{damoYr g§Kf© hmoV Ambm Amho. na§Vw Varhr Jwbm‘{Jar bmXUo d nËH$aUo MmbyM Amho. VWmH${WV AmYw{ZH$ Aem Amnë¶m g‘mOmV amOH$s¶, Ym{‘©H$ d BVa g§KQ>Zm Am{U Am{W©H$, e¡j{UH$ d BVa g§ñWm§‘ܶo ho gam©g AmT>iVo. åhUOoM Jwbm‘{Jardarb ‘mV à˶jmV Z ¶oVm ‘mZdmbm hþbH$mdʶm XoV Amho. Amho Cnm¶ ¶mÀ¶mda ? hmo¶. ¶mda Cnm¶ åhUOo B©ídaZm‘mMr Jwbm‘r ! H$Xm{MV ho CÎma {d{MÌ dmQ>ob ! na§Vw éT>mWm©Zo ApñVËdmÀ¶m AVrV Agboë¶m Zm‘mÀ¶m AYrZ hmoD$ nmhUmam ‘mUyg; éT>mWm©Zo Oo "Zmhr'; ˶mMm Jwbm‘ ~ZVmo ! åhUOoM Vmo ‘mZdr AmH$bZeº$sVrb {dœmÀ¶m (nJS>çm§VyZ) Jwbm‘rVyZ ‘w³V hmoVmo ! Aem VèhoZo ‘mZdr {dMma, ^mdZm d dmgZm ¶m§À¶m gÎmoVyZ ‘w³V hmoUo åhUOoM ñdmV§Í¶ hmo¶. àmn§{MH$, ^m¡{VH$ {dœmV "ñdmV§Í¶' ¶oʶmgmR>r VgoM ~o~§X ^moJdmX, g§Hw${MV d YyV© Cn¶wº$VmdmX, ~oO~m~Xma ‘Z‘mZrnUm Am{U amjgr ‘hËdmH$m§jm ¶m§Mo {dZmeH$mar W¡‘mZ Q>miʶmgmR>r Ago ñdmV§Í¶ A˶mdí¶H$ Amho. Jwbm‘{Jar bmXUmao d nËH$aUmao gmaoOU dmñV{dH$ nmhVm H$mhr {dd{jV {dMmam§Mo, OmUrdm§Mo d dmgZm§Mo Jwbm‘ AgVmV. Zm‘ñ‘aUm‘wio øm ~oS>çm VwQy>Z nS>VmV Am{U Zm‘mer VÐþnVm ¶oVo. Zm‘mYrZ hmoUmam ‘mUyg BVa Hw$UmMmhr dm H$emMmhr q‘Ym hmoʶmMr e³¶Vm Zï> hmoVo. Zm‘ñ‘aUmMm ñdrH$ma, Aä¶mg d àMma; Jwbm‘{JarMo gd© joÌmVyZ CƒmQ>Z H$aʶmgmR>r {H$Vr ‘hËdmMo AmhoV; ho ¶mdê$Z bjmV ¶oD$ eHo$b. "Zm‘mMr Jwbm‘r' OrdZmVrbgd©joÌo;ñdmV§Í¶dgwg§dmXmÀ¶mM¡VݶmZo^ê$ZQ>mHy$eH$Vo. 17. $Zm‘ñ‘aU d ~mbg§JmonZ
 • 21. ~mbH$mÀ¶m ^{dVì¶mMr nmbH$m§Zm gmh{OH$M H$miOr AgVo. ˶m‘wio ~mbg§JmonZ hr AmOÀ¶m nmbH$m§g‘moarb A˶§V ‘hËdmMr d OQ>rb g‘ñ¶m Am{U H$‘©H$R>rU Ago AmìhmZ Amho. ‘wbm§Zm IoiUr H$moUVr Úmdr BWnmgyZ Vo Im¶bm ߶m¶bm H$m¶ Úmd§ BWn¶ªV Am{U H$moUVo H$nS>o Úmdo BWnmgyZ Vo Q>m°{ZH§$ H$moUVr Úmdr BW§n¶ªV; AZoH$ àíZ nmbH$m§À¶m ‘ZmV JXu H$aV AgVmV. H$moUVr àmW©Zm, H$moUVr ^mfm, H$moU˶m gd¶r, H$moUVr {eñV d H$moUVo g§ñH$ma ‘wbm§Zm Mm§Jbo R>aVrb ? ho àíZ nmbH$m§Zm ^§S>mdV AgVmV. EdT>M Zìho Va H$moUVm ì¶m¶m‘, H$moUVo {eï>mMma, H$moUVo AmMma ‘wbm§H$Sy>Z Ano{jV Agmdo; ¶m~Ôbhr Jm|Yi AgVmo. ømbm H$maU åhUOo nañna{damoYr ‘V‘Vm§Vao ‘m§S>Umao, doJdoJim à^md nmS>Umao, Jm|YimV Q>mH$Umao AZw^d hmo¶. {gZo‘m, ZmQ>Ho$, Q>rìhr., ao{S>Amo, d¥ÎmnÌo, ‘°Jo{PÝg d {edm¶ n¶©Q>Z Am{U B§Q>aZoQ> dJ¡ao AZoH$ ‘mܶ‘mVyZ Am{U BVa nmbH$, ‘wbo, gm‘m{OH$ dmVmdaU ¶m§À¶m g§nH$m©VyZ ho Jm|YimV Q>mH$Umao AZw^d nmbH$m§Zm ¶oVmV. à˶oH$ nmbH$mÀ¶m ‘ZmV Agm EH$ dmX Mmbbobm AgVmo H$s Amnë¶m ‘wbm§~amo~a AmnU dmJVmo Vo ¶mo½¶ H$s J¡a? H$g§ dmJU§ ~amo~a? ¶mM§ à‘wI H$maU Ag§ H$s AmOMo nmbH$ Aem n[apñWVrV AS>H$bobo AgVmV H$s ˶m§À¶mg‘moa gH¥$Ôe©Zr XmoZM n¶m©¶ amhVmV. EH$ åhUOo A‘mZwf d H«y$a ñnY}V ^mJ KoUo Am{U Xþgam åhUOo AmYrM ‘mKma KoD$Z "hm¡Vmå¶' nËH$aUo. øm Û§Ûm‘wio nmbH$m§À¶m Am[U n¶m©¶mZo ~mbH$m§À¶m ‘Zm‘ܶo VmU, VUmd, Ag§Vmof, AñdñWVm, Ii~i, ~oM¡Zr ¶m§Mo Vm§S>d gwé hmoVo, Am{U BVam§Zmhr g§gJm©Mr ~mYm H$aVo. gmh{OH$M AmnU nmbH$; gmYo em§V gX²J¥hñW amhmV Zmhr. Amnë¶mVyZ "{ZX©¶', ñd¶§M{bV ¶§Ìo, "öX¶eyݶ ¶§Ì ‘mZd' qH$dm CÜdñV, {Zame, CXmgrZ, C{Û¾, d¡’$ë¶J«ñV d {N>ÐmÝdofr Aer ‘mUgo V¶ma hmoVmV. AmnU (d Amnë¶mgmaIo bmImo OU) Iè¶m AWm©Zo Z OJVm nmbm nmMmoù¶mMo {ZgËd OrdZ Aghmæ¶nUo pñdH$maVmo. ¶mM§ H$maU AWm©VM Ag§ H$s Amnë¶mbm ‘wbm§À¶m ^{dVì¶mMr [M§Vm EH$sH$S>o ~mOybm R>odVm ¶oV Zmhr; Am{U XþgarH$S>o bmXë¶m Joboë¶m Xþï> ñnY}V ¶eñdrnUo gh^mJr hmoVm ¶oV Zmhr ! øm n[apñWVrV ‘wbm§M§ Ia§ {hV H$emV Amho ¶mM§ AmH$bZ hmoU§ A˶§V ‘hËdmM§ AgV§. ˶mMà‘mUo Hy«$a ñnY}VyZ {‘iUma§ ¶e AIoa H$m¶ "XoD$' eH$V§ ¶mMrhr dmñVd OmUrd ¶m¶bm hdr. H$maU Aer OmUrd Ambr VaM ‘wbm§Mm OmM, AmB© d{S>bm§Mo ³boe Am{U gÎmmñWmZmVrb bmoH$m§Mm AmË‘KmVH$s ‘Z‘mZr AaoamdrnUm ¶mda ‘mV H$aVm ¶oB©b. ho gmܶ hmoʶmgmR>r AmË‘kmZmMr Amdí¶H$Vm Amho. H$maU ñdV…À¶m H$mbmVrV ApñVËdmMr àMrVr Amnë¶mbm {Xbmgm, gm‘϶© d em§Vr XoVo. Zm‘ñ‘aUmZ§ Amnë¶mbm hr pñWVr àmá hmoVo. gܶmÀ¶m dmVmdaUmbm nmogUmè¶m AmnUm gdmªMr; ¶m KmVH$ JXmamoimVyZ; Zm‘ñ‘aUM gwQ>H$m H$ê$ eH$Vo ! ~mbg§JmonZm{df¶rMm Vnerb; ehao, IoS>r d {d{dY Xoem§Zwgma ~Xbbm Var EH§$Xa dmVmdaUmMo d¡{eï>¶ gd©Ì VoM Amho ! ˶m‘wio {ejUVÁk, ¶moOZmH$ma, AܶmnH$, ZmoH$aehm, {ejUg§ñWm{YnVr, nmbH$, ‘wbo Am{U ‘wbm§À¶m {hVmg§~§Yr AmË‘r¶Vm AgUmè¶m gdmªZrM B©ídaZm‘mMr H$mg Yam¶bm hdr. VaM nañnam§Zm em§Vr {‘iob Am{U gma§ dmVmdaUM; CËnmXH$, g¥OZerb Am{U ñd¶§nyU© ~ZdUmè¶m gå¶H²$ {ejUmÀ¶m ZdM¡VݶmZ§ ^mab§ OmD$Z {dÚm϶mªgH$Q> BVa gdmªZmM ZdOrdZ àmá hmoB©b. ¶mVyZM g‘¥Õr Am{U àJë^VoMo Zdo añVo {dÚm϶mªgmR>r d AmnUm gdmªgmR>r Iwbo hmoVrb ¶mV e§H$m Zmhr ! 18. Zm‘ñ‘aU d ì¶gZmYrZVm OmUrdobm ImbÀ¶m nmVirda IoMUmao d ^«ï> H$aUmao Oo Oo H$mhr AgVo ˶mda Adb§~yZ amhUo åhUOo ì¶gZmYrZVm hmo¶. ì¶mdhm[aH$ ÑîQ>çm nmhVm ‘mXH$ nXmWm©darb emar[aH$ Am{U ‘mZ{gH$ Adb§~Z åhUOo ì¶gZmYrZVm hmo¶. øm nXmWmª{damoYr Zoh‘r ‘m§S>bm OmUmam ‘wÔm; åhUOo
 • 22. "˶m§À¶m‘wio emar[aH$ Amamo½¶', gm‘m{OH$ ñWmZ, H$m¡Qw>§{~H$ OrdZ Am{U Am{W©H$ n[apñWVrV {~KmS> hmoVmo! hm à{VdmX IamM Amho. na§Vw ì¶gZmYrZVoMm gdm©V A{YH$ Xþîn[aUm‘ Oa H$moUVm Agob Va Vmo åhUOo; Amnbr ewÕ OmUrd, ‘yi Jm^m qH$dm hoVw; ¶mda hmoUmam Xþîn[aUm‘ hmo¶. Amnë¶m OmUrdoÀ¶m pñWVrdaM Amnbr BVam§{df¶rMr g§doXZm Am{U Amnbr à{V[H«$¶m Adb§~yZ AgVo. ˶m‘wio g§ñH¥$VrMm JS> ewÕ OmUrdoda C^maUo Amdí¶H$ Amho. Aem C^maUr‘wio g‘mOmÀ¶m gd© ñVamVrb gdmªÀ¶m OmUrdoÀ¶m {Za§Va ewÕrH$aUmMo H$m‘ gwé amhVo. AmOÀ¶m H$mimV Amnë¶m OmUrdoda VH©$Xþï>, Aݶmæ¶ Am{U Owb‘r KQ>Zm§Mo AmKmV hmoV AgVmV. OrdZmÀ¶m gd© joÌmV ho gam©g {XgyZ ¶oV§. gm‘w{hH$ H$m°nr, ZmVbJemhr, d{ebo~mOr, ñdmWmªYVm, XS>nemhr øm gmè¶m§Mm {dH¥$V à^md {dÚmWu-{dÚmWuZtÀ¶m ‘Zmda nS>Vmo. bmMbwMnV, Om˶m§YVm, ’$gdo{Jar, b~mS>r, H$mañWmZrnUm ¶m§Mm Xþîn[aUm‘ gd©gm‘mݶm§À¶m OmUrdoda hmoVmo. emofU Am{U N>i øm§À¶m nrS>oMm CnÐd H$ï>H$ar- emo{fV dJm©À¶m 춳Vr¨Mr ‘Zo CÜdñV H$arV AgVmo. ¶mda VmU åhUyZ; g§Hw${MVnUm, H$S>donUm, XheVdmX AmhoVM. øm gmè¶m§‘wio gX²gX²{ddoH$~wÕr Am{U (g§nyU©) OmUrd Kwg‘Qy>Z OmVo, JwX‘ê$Z OmVo. Hw$Urhr göX¶ Ord {dM{bV ìhmdm, g§doXZmerb ‘Z AñdñW ìhmd§ AerM hr pñWVr Amho. gmh{OH$M ¶m n[apñWVrÀ¶m AmKmVmZ§ Hw$Ur {h§goH$S>o Va Hw$Ur nbm¶ZmÀ¶m gmYZm§H$S>o AmH${f©V hmoVmo. Oo qhó ~ZVmV Vo BVam§MmM Zìho Va ñdV…Mmhr KmV H$am¶bm CÚwº$ hmoVmV. ˶m‘wio AZoH$OU XheVdmX, Jw§S>{Jar dm BVa JwÝho H$é bmJVmV ! BVa nwîH$i bmoH$ AmË‘KmVH$s A{VaoH$s ‘ÚnmZ, Yy‘«nmZ, Aݶ ‘mXH$ Ðì¶ godZ ¶m§À¶m Amhmar OmVmV. nbm¶Z dmXmÀ¶m ^modè¶mV AS>H$bobo; ‘mXH$ Ðì¶mà‘mUoM OwJma, nmQ>çm©, Aíbrb {gZo‘o, doí¶mJ‘Z dJ¡ao ~m~t‘ܶo ^aH$Q>V amhVmV. ˶m‘wio ì¶gZmYrZVodarb à^mdr BbmO åhUOo OmUrdoda hmoUmao KmVH$ AmKmV ‘moSy>Z H$mT>Uo, {Zîà^ H$aUo ! ho Zm‘ñ‘aUmZ§ e³¶ hmoV§. H$maU Zm‘ñ‘aUmZ§ {Z…ñdmWu AmZ§XmMm Pam JdgVmo. gܶmÀ¶m Am{U ^{dî¶H$mimVrb g§ñH¥$VrMm Jm^m d nm¶m Agbobm MoVZoMm COm©ómoV gmnS>Vmo. Zm‘ñ‘aUmZ§ {Z^©¶Vm ¶oVo. VgoM ~oS>anUo ñdV…À¶m d BVamÀ¶m Xþîàd¥Îmrda ‘mV H$aʶmMr e³Vr Am{U ¶w³Vr ¶oVo. g{ƒXmZ§XmÀ¶m ewÕ OmUrdoda AmYmabobr Am{U Agm AmZ§X OmonmgUmar g§ñH¥$Vr {dH${gV H$aʶmV gh^mJr hmoʶmMr j‘Vm ¶oVo. ì¶gZmYrZVm JmSy>Z Q>mH$Umar Am{U gdªH$f g§nÞVm, gwÑT>Vm d CXmÎmVm gmH$maUmar YmoaUo ñ’w$aVmV, gwMVmV Am{U Amnë¶mà‘mUoM; Zm‘ñ‘aU H$aUmè¶m BVam§Zmhr ˶m§À¶m ˶m§À¶m joÌmZwgma Cn¶wº$ YmoaUo H$er ñ’w$aVmV ¶mMo AmH$bZhr hmoVo. 19. $Zm‘ñ‘aU Am{U hR>¶moJ hR>¶moJ hm AmË‘kmZmÀ¶m àdmgmVrb EH$ ‘mJ© Amho. hR>¶moJm‘ܶo, ‘mZdr AmMma{dMma-Aä¶mgmMr-gmYZoMr AmR> A§Jo dU©Z Ho$bobr AgyZ øm§‘wio d¡{œH$ n[a‘mUmMr AmË‘àMrVr ¶oVo Agm {dMma ‘m§S>bm Amho. hR>¶moJm‘ܶo H$mhr àdmh Agohr AmhoV Oo d¡¶{º$H$ AmZ§XmMr AZw^yVr Am{U {gÕtda ^a XoVmV. AmOH$mb Va hR>¶moJmMo AܶmnZ, Aܶ¶Z, Amamo½¶, ‘Z…em§Vr, eara gm¡ð>d, ñ‘aUe³Vr, EH$mJ«Vm, CÎm‘ H$m§Vr, emar[aH$ {MdQ>nUm ¶m§À¶m àmárgmR>r Ho$bo OmVo. h„r hR>¶moJ hm EH$ ì¶dgm¶ / Y§Xm Pmë¶m‘wio Vmo gm‘m{OH$ à{Vð>m d ‘w~bH$ AWm©O©ZmMo gmYZhr ~Zbm Amho. ì¶dgm¶ ZmoH$argmR>r KoVë¶m OmUmè¶m ‘wbmIVrV {ZdS> ìhmdr åhUyZ "¶moJmÀ¶m' nXì¶m, nX{dH$m, à‘mUnÌo dmnabr OmVmV. nwaoer OmJm, gmYZm§Mr CnbãYVm ¶m Ñï>rZohr hR>¶moJ hr gd©gm‘mݶm§Zm Z O‘Umar ~m~ hmoD$ nmhmV Amho. ~hþg§»¶ H$ï>H$è¶m§gmR>r hR>¶moJ hr M¡ZrMr ~m~ R>ê$ nmhmV Amho. AmOÀ¶m n[apñWVrV hR>¶moJmMr nwZa©MZm, AܶmpË‘H$ A§V…àH$mer ehmUnUm Am{U d¡km{ZH$ VH©$g§JVr ¶mda hmoUo Amdí¶H$ Amho.
 • 23. d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ {dH$mgmMr EH$mË‘Vm gmYUmar e³Vr hR>¶moJmV AmUm¶bm hdr. hR>¶moJmbm hr M¡Vݶàmár Zm‘ñ‘aUmZo hmoD$ eHo$b. H$maU Zm‘g‘aUmZ§ 춺$sbm ñdmWm©VrV "ñd'Mr àmár hmoVo Am{U øm ñdmWm©VrVoMr Añgb àMrVr ¶oVo. ¶m {ZñdmW© "ñd' ^modVr OrdZmMr gd© joÌo (hR>¶moJ XoIrb) gwg§K{Q>V H$aVm ¶oVmV d Iè¶m AWm©Zo {dH${gV H$aVm ¶oVmV, WmoS>³¶mV; Zm‘ñ‘aUmZo hR>¶moJmVrb d OrdZmVrb à˶oH$ H¥$Vrbm AܶmË‘mMo ({dœH$ë¶mUmMo) Am{U {ZñdmWu àkoMo n[a‘mU àmá hmoVo. 20. Zm‘ñ‘aU Am{U Amamo½¶ emar[aH$, ‘mZ{gH$, gm‘m{OH$ d AܶmpË‘H$ ÑîQ>çm {ZamoJrnUm d CÎm‘VoMr OmUrd Am[U pñWVr åhUOo Amamo½¶ hmo¶. ¶m gdmª‘ܶo AܶmpË‘H$ n¡by gdm©{YH$ ‘hËdmMm Amho. H$maU Amamo½¶mÀ¶m AܶmpË‘H$ n¡by‘ܶo ñdV…À¶m d g‘mOmÀ¶m H$ë¶mUmMr Ñï>r, AmñWm d H¥$Vr AZwñ¶yV AgVo. Iè¶m gmYy Am{U g§Vm§À¶m OrdZmVyZ AܶmpË‘H$ Amamo½¶mMo d¡{eï>¶ Am{U ‘hËd R>gR>erVnUo ZOaoV ^aVo. ˶m‘wio Amamo½¶ ho ‘ybV… AܶmpË‘H$ Amamo½¶M Amho AgoM ‘mZUo ¶mo½¶ R>aVo. gm‘m{OH$, ‘mZ{gH$, emar[aH$ Am{U BVa àH$maÀ¶m gwpñWVrH$S>o AܶmpË‘H$ Amamo½¶mMr gmYZo Am{U AܶmpË‘H$Amamo½¶mMogwn[aUm‘ åhUyZM nmhm¶bm hdo. ¶mà‘mUo "AܶmpË‘H$ Amamo½¶ àmárMr' gmYZo AZoH$ AmhoV. emar[aH$, ‘mZ{gH$, Am{W©H$, gm‘m{OH$, gm§ñH¥${VH$, e¡j{UH$, Vm§{ÌH$, n¶m©daUmË‘H$ d amOH$s¶ gwpñWVr (Amamo½¶) ho AܶmpË‘H$ CÎm‘ pñWVrMo (Amamo½¶mMo) gwn[aUm‘ AmhoV; Am{U AܶmpË‘H$ Amamo½¶mH$S>o ZoUmar dmhZohr AmhoV. Amamo½¶mÀ¶m AܶmpË‘H$ d BVa n¡by§H$S>o ¶m Ñï>rZ§ nmhm¶bm hd§. AܶmpË‘H$ Amamo½¶mÀ¶m øm AmH$bZmnmgyZ Amamo½¶mMr gܶmMr g§H$ënZm d§{MV R>odVm Z¶o. H$maU Amamo½¶m{df¶rMr g§H$ënZmM IwaQ>r, AY©dQ>, Anwar, g§Hw${MV d n¶m©¶mZo {dH¥$V d amoJQ> am{hbr H$s d¡ÚH$s¶ ì¶dgm¶mV dmT>Vm jwÐnUm d ^«ï>mMma ’$mo’$mdVmo. H$mhr CXmhaUm§Zr ho A{YH$ ñnï> hmoD$ eHo$b. emar[aH$ Ñï>¶m ~bX§S> AgUmam, gYZ Am{U gw{e{jV ‘mUyg BVam§À¶m gm‘m{OH$ N>im‘ܶo gh^mJr Agob Va Iè¶m AWm©Zo Amamo½¶g§nÞ R>aV Zmhr. ˶mMà‘mUo OmVr¶ amOH$maU, n¶m©daUmMm Zme, AÊdóm§Mr {Z{‘©Vr / ì¶mnma / Xbmbr dJ¡a|‘ܶo gh^mJr AgUmar 춺$s gw{ejrV, n¡emZo lr‘§V d earamZo gwÑT> Agbr Var {ZamoJr R>aV Zmhr. ˶mMà‘mUo A{e{jV, Am{W©H$ Ñï>¶m emofbm OmUmam / {nibm OmUmam d gm‘m{OH$ ÑîQ>çm N>ibm OmUmam ‘mUyg earamZo ^¸$‘ d ‘ZmZo A{dM{bV (‘Z ‘oë¶m‘wio) Agbm Var Amamo½¶g§nÞ R>aV Zmhr. Zm‘ñ‘aUmZ§ AܶmpË‘H$ Amamo½¶mMr åhUOoM g§nyU© dm gå¶H²$ Amamo½¶mMr (ñdmñ϶mMr) AZw^yVr ¶oVo! ¶m AZw^yVr‘wio BVam§Zmhr Ago Iao ñdmñ϶ (Iè¶m "ñd' ‘ܶo amhUo åhUOo ñdmñ϶ åhUyZ AܶmpË‘H$ Amamo½¶ hoM Iao ñdmñ϶ hmo¶) {‘iʶmÀ¶m Ñï>rZo Amamo½¶mMo emar[aH$ Am{U gm‘m{OH$ n¡by (Iè¶m ñdmñ϶mH$S>o ZoUmar dmhZo) {dH${gV hmoʶmgmR>r Iè¶m ñdñW 춳VrH$Sy>Z à¶ËZ gwé hmoVmV. H$maU Zm‘ñ‘aUmZ§ 춺$sMr (Vr S>m°³Q>a Zgbr Var) H$ë¶mUH$mar Ñï>r CKS>Vo. ˶m‘wio ñdV…À¶m joÌmVrb à˶oH$ n[apñWVrV ‘mUyg ñdV…Mo d BVam§Mo ñdmñ϶ ˶mÀ¶m Am{W©H$ YmoaUm‘ܶo e¡j{UH$ YmoaUm‘ܶo VgoM gm‘m{OH$ g{hîUwVo‘ܶo d ZmJar {eï>mMmamV Am{dîH¥$V hmoVo. Aem Am{dîH$mamVyZ AܶmpË‘H$ Amamo½¶mH$S>o åhUOoM Iè¶m ñdmñ϶mH$S>o ZoUmar dmhZo gd© joÌmV {dH${gV hmoVmV. Zm‘ñ‘aU hr Iè¶m d gå¶H$ (g§nyU©) ñdmñ϶mMr / Amamo½¶mMr Jwé{H$„rAmho! 21.$Zm‘ñ‘aU Am{U Ioi OJ^am‘ܶo ~¡R>o d ‘¡XmZr Ioi H$Yr H$a‘UwH$sgmR>r Va H$Yr
 • 24. ñnY}gmR>r Ioibo OmVmV. H$mhr Ioi àH$mamV (CXm. amopìh¨J, ñH$sB§J) YmoH$m AgVmo Va H$mhr‘ܶo (CXm. {~„r¶S>©g, Jmoë’$ dJ¡ao) YmoH$m ZgVmo. ’«$sñQ>mB©b Hw$ñVr d ~m°p³g¨Jgma»¶m "IoimV' Ordmbm YmoH$m AgVmo. ‘moQ>a gm¶H$b dm H$ma aogog XoIrb A˶§V YmoH$mXm¶H$ R>ê$ eH$VmV. C§Q>m§À¶m e¶©Vr Va YmoH$mXm¶H$M Zìho Va K¥UmñnX d H«y$a AgVmV. ì¶mdgm{¶H$ VÎdmda Ioië¶m OmUmè¶m Ioim§‘ܶo g§Hw${MV amOH$maU Am{U qhó ñnYm© AgVo. ¶m‘wio A°Z°~mo{bH$ (CÎmoOH$ Ðì¶o) pñQ>am°B©S>g² godZ H$aUo, doJdoJù¶m bm§S>çm b~mS>çm H$aUo, bmImo S>m°bg©Mo ~oqQ>J H$aUo, A˶§V ~mbd¶mnmgyZ Q´>oqZJMm ~S>Jm XooUo Aem AZoH$ ~m~r CX²^dVmV. E{e¶mS>, Am°qb{nH$ Am{U BVa ñnYmªZm AmVm EH$ H¥${Ì‘ Am{U Hw${Q>b H$madm¶m§Mr ~mOy V¶ma hmoD$ bmJbr Amho. nXH$m§À¶m hì¶mgm‘wio {IbmSy> d¥ÎmrMr OmJm {ZX©¶ ñnYm©d¥ÎmrZo KoVbr Amho. ¶m gdmªMm {ZîH$f© H$m¶ {ZKVmo ¶mMm {dMma ìhm¶bm hdm. IoimVyZ ‘¡Ìr ìhm¶bm hdr. ˶m§À¶mÛmao H$m¡eë¶mÀ¶m àXe©Zmbm g§Yr {‘im¶bm hdr. ˶m§À¶m‘wio bmoH$ EH$Ì ¶m¶bm hdoV d ˶m§Zm gh^mJmMo {ZIi g‘mYmZ {‘im¶bm hdo. Ioi; hr emar[aH$ Am{U ‘mZ{gH$ {da§Jwim, H$a‘UwH$ d Amamo½¶mMr ~m~ Amho. ˶m§À¶mÛmao amjgr d¥Îmr d eÌwËdmM§ pñW˶§Va hmoD$Z gwg§ñH¥$V ‘¡Ìr V¶ma ìhm¶bm hdr Am{U nXbmbgoZo ^«{‘ï> Pmboë¶m H«$sS>mä¶mgmMo n[adV©Z CÎm‘VoÀ¶mnmR>nwamì¶mV ìhm¶bm hdo. Zm‘ñ‘aUm‘wio AmnU Ioi d ˶m§Mm {dH$mg A§V…àH$memZwdVu (gwg§ñH¥$V Am{U ‘mUwgH$snyU©) ~Zdy eH$Vmo. ˶mMàH$mao Zm‘ñ‘aUm‘wio; {J[aH§$XamVyZ, Xè¶m Imoè¶mVyZ, O§JbmdZmVyZ amhUmè¶m XoemÀ¶m H$moZmH$monè¶mVë¶m bmoH$m§Zm àmoËgm{hV H$aUmao d ˶m§À¶m j‘Vm OmonmgUmao doJdoJio Ioi H$go CnbãY hmoVrb ¶m~Ôb AmñWm d ¶w³Ë¶m ‘ZmV ¶oD$ bmJVmV. EdT>M Zìho, Va Zm‘ñ‘aUm‘wio doJdoJù¶m amï´>r¶, Am§Vaamï´>r¶ d BVa H«$rS>m ñnYm©-CËgdm§da d ˶m§À¶m Am¶moOZm§da {H$Vr n¡gm, {H$Vr doi d {H$Vr e³Vr IM© H$amdr ¶m~Ôbhr Amnë¶m S>mo³¶mV àH$me nSy> bmJVmo. 22. $Zm‘ñ‘aU Am{U é½U emar[aH$ Am{U ‘mZ{gH$ ì¶Wm OrdZmMr A{d^mÁ¶ A§Jo AmhoV. H$Yr Amnë¶mbm N>moQ>r XþIUr hmoVmV CXm. gXu, ImoH$bm, Vmn, S>moHo$XþIr dJ¡ao d H$Yr H$Yr ‘moR>r XþIUr, CXm. j¶, {df‘Áda, OR>amMm d«U, ‘yVIS>m, àmoñQ>oQ>Mr dmT> dJ¡ao. ‘moR>çm XþIʶm§‘ܶo XrK©H$mbrZ Aer Am¡fYo dm eë¶ {M{H$Ëgm bmJVo. H$Yr H$Yr XþIʶm§Zr AVr doXZm hmoVmV Va H$Yr An§JËd ¶oV§. H$Yr H$Yr Va gd©M ³boe EH$Ì ¶oVmV. Z ^aUmao d«U, ‘|XÿÀ¶m AmdaUmMm Xmh (‘o{Z§Om¶{Q>g), ApñW d«U (Am°[ñQ>Amo‘m¶bm¶{Q>g), Q´>m¶Oo{‘Zb ݶwampëO¶m (‘|XÿVrb EH$m ZgoMm Xmh), ½bm°H$mo‘m (S>moù¶mVrb Xm~ dmT>Uo d A§YËdmMr e³¶Vm {Z‘m©U hmoUo) ZmJrU (h{n©g PmoñQ>a), OiUo- ^mOUo, ApñW^§J (’«°$³Ma) dJ¡ao ì¶mYt‘ܶo doXZm Am{U {dH¥$Vr XmoÝhr hmoD$ eH$VmV. H$H©$amoJ, ES>g², ao~rO, AëPm¶‘aMm amoJ Ago H$mhr amoJ OrdZ gd©Vmonar CÜdñV H$aVmV. A§YËd, ~{haonUm, bH$dm, AnKmV dJ¡a§o‘wio {dH¥$Vr d emar[aH$ j‘VoMm d H$m¶©Hw$ebVoMm Zme dm èhmg hmoVmo. ‘mZ{gH$ IwaQ>bonUm, ‘|XÿÀ¶m AmdaUmMm Xmh, ‘ëQ>rnb ñ³boamo{gg, ñH$sPmo’«o${Z¶m, ‘°{ZH$ {S>ào{gìh gm¶H$mo{gg, ’«$Om¶b E³g qgS´>mo‘ , Ho$Q>moݶw[a¶m d hm¶S´>mogo’°$bg dJ¡ao§‘wio ^¶mZH$ ‘mZ{gH$ Xmof d H$m¶©j‘VoVrb d¡Jwʶo {Z‘m©U hmoD$ eH$VmV. Zm‘ñ‘aUmZ§ Am‘Mr Ñï>r Iè¶m AWm©Z§ gå¶H$ ñdmñ϶mMo AmH$bZ H$ê$ bmJVo. Amåhr S>m°³Q>a, é½U d é½Um§Mo ZmVbJ Hw$Urhr Agbmo, Var hm ’$m¶Xm hmoVmo. CnMma d à{V~§Y ¶m§Ûmao gå¶H²$ ñdmñ϶ gmYʶm‘ܶo AܶmpË‘H$ ñdmñ϶ AZwñ¶yV AgVo d d¡ÚH$mVrb ‘ybV… EH$ AgUmè¶m nU {^Þ ^mgUmè¶m gd© VWmH${WV emIm§Mm gw~wÕ dmna AgVmo. gå¶H$ ñdmñ϶mMr hr Ñï>r Am{U gå¶H$ d¡ÚH$mMr nÕVr EH$m§S>çm CnMma / à{V~§Ym nojm ’$maM loð> d à^mdembr Amho.
 • 25. gå¶H²$ ñdmñ϶m‘ܶo AmUIr EH$ d¡{eï>¶ Ago H$s é½UmMr ñdV…Mr e³Vrhr bjmV KoD$Z d {VMo ‘hËd OmUyZ amoJ{ZdmaU d ñdmñ϶ g§dY©ZmgmR>r {VMm dmna Ho$bm OmVmo. ˶mMà‘mUo BVa ‘mZ{gH$ AmYmam§Zmhr ¶mo½¶ Vo ‘hËd {Xbo OmVo. gå¶H$ ñdmñWmÀ¶m Ñï>r‘wio S>m°³Q>a, n[aMm[aH$m, BVa godH$ d é½UmÀ¶m ZmVodmB©H$m§à‘mUoM é½Um§Zrhr e³¶Vmo Zm‘ñ‘aU H$aUo ‘hËdmMo Amho; ho gd© g§~§{YVm§Zm A{YH$m{YH$ àIanUo nQy> bmJVo. é½Um§Zr Ho$boë¶m Zm‘ñ‘aUm‘wio é½Um§À¶m Am§V[aH$ e³VrMm ómoV Iwbm hmoD$Z hm ómoV amoJ{ZdmaUm‘ܶo d ñdmñ϶g§dYm©Zm‘ܶo ‘hËdmMr ^y{‘H$m ~OmdVmo ! ’$ma nydunmgyZ gd© Cnm¶ WH$bo H$s eodQ>À¶m Cn¶mgmR>r é½Um§Zm VrW©joÌr ZoʶmMr nÜXV Amho. J§^ra AmOmam§‘ܶo é½Um§À¶m {~N>mݶmeoOmar ~gyZ Ym{‘©H$ nmo϶m dmMë¶m OmVmV. nwamU-h[anmR> Ho$bo OmVmV, àmW©Zm Ho$ë¶m OmVmV. øm gmè¶m§Mo ‘wb^yV VËd åhUOo é½Umbm gm‘϶©dmZ Aem "ñd' énmH$S>o AmH${f©V H$aUo. Zm‘ñ‘aUmZohr hoM KS>Vo. Zm‘ñ‘aUmZ§ é½UmMo {MÎm hiwhiy CXmÎmV‘ d {dembV‘ Aem Zm‘énmVrV "ñd'er {ZJS>rV hmoD$ bmJVo. ¶m‘wio doXZm§Mr g§doXZmM nmbQ>Vo. nmʶmda AmoaIS>m C‘Q>V Zmhr ˶mà‘mUo doXZm§Mr ^rVr d n[aUm‘ AJXr H$‘r hmoVmV. ¶mVZm d ^moJmV Jw§VyZ nS>m¶bm hmoV Zmhr. ì¶mYr‘wio IMyZ OmʶmMr, {Zame hmoʶmMr AmË‘KmVH$s à{H«$¶m Zm‘ñ‘aUm‘wio Zï> hmoVo; Am{U {dOrJrfw, g‘mYmZr Am{U H¥$VmW© ~ZʶmMr à{H«$¶m gwé hmoVo! Aem VèhoZo; Zm‘ñ‘aUmÛmao; gå¶H²$ ñdmñ϶ Am{U gå¶H²$ d¡ÚH$ {dH${gV hmoD$Z; Amnë¶m d¡¶{º$H$ Am{U gm‘m{OH$ OrdZmVrb doXZm Am{U {dH¥$Vtda n¶m©á {dO¶ {‘idVm ¶oVmo! BVa CnMma Mmby AgVm§Zm Zm‘ñ‘aU Ho$ë¶mg ˶mMo ’$m¶Xo hmoVmV ¶m{df¶r gm‘mݶ ~wÕr (H$m°‘ZgoÝg) Agboë¶m gm‘mݶ ‘mUgm‘ܶo Var g§e¶ Zmhr EdT>o Z¸$s ! 23. $Zm‘ñ‘aU Am{U H«$m§Ë¶m g‘mOm‘ܶo Oo Oo Aݶmæ¶, XS>nemhrM§, emofH$ Am{U g‘mOKmVH$s dmQ>V§, Vo PnmQ>çmZ§ Am{U Am‘wbmJ« ~XbʶmÀ¶m à{H«$¶obm H«$m§Vr åhUVmV. na§Vw H«$m§VrÀ¶m ñdénm{df¶rMo Ñ{ï>H$moZ {d{^Þ AgVmV. H$mhtZm H«$m§Vr‘ܶo dJ©‘w³V g‘mO A{^àoV AgVmo Va H$mhtZm ˶m§À¶m Y‘m©Mo gmd©^m¡‘Ëd. H$mhtZm dm§{eH$ dM©ñd àñWm{nV H$am¶M§ AgV§ Va H$mhtZm ñdV…Mr gm‘«mÁ¶ ñWmnZm dJ¡ao; BVa ~m~r A{^àoV AgVmV. ¶m{edm¶ gm§ñH¥${VH$, Am{W©H$, d¡km{ZH$, Vm§{ÌH$, Am¡Úmo{JH$ Am{U Aem BVa n¡by§‘ܶo Oo n[adV©Z KS>Vo ˶m§Zmhr H«$m§Vr åhUVmV. CXm. Am¡Úmo{JH$ H«$m§Vr, h[aV H«$m§Vr, g’o$X H«$m§Vr dJ¡ao. H«$m§VrH$maH$ Midit‘ܶo H$mhr ~m~r H$‘r A{YH$ à‘mUmV AmT>iVmV. 1. g§~§{YV g§KQ>Zm§Zm Á¶m gm‘m{OH$ ~m~r A¶mo½¶ dmQ>VmV ˶m§Zm {damoY. 2. OJm{df¶rMm Ñ{ï>H$moZ, YmoaUo, ¶moOZm, S>mdnoM, H¥$Vr dJ¡ao{df¶r EH$ énaofm d Vnerb ~ZdUo. 3. ^{dî¶H$mbrZ g‘mOmMo Vnerbdma {MÌ aoImQ>Z. 4. {dœmbm OmoS>Umè¶m Iè¶m "ñd' Mm {dga qH$dm AkmZ. 5. H$S>donUm. 6. g§nyU©nUo dmhÿZ KoVbobo AZw¶m¶r. 7. JwánUm Am{U CƒnXñWm§{df¶r nyU© lÜXm, ^{º$^md d BVam§da Xamam. 8. nwîH$iXm g§KQ>Zo~mhoarb njm~mhoarb qH$dm ñdXoem~mhoarb ñdmWm©Ym§~amo~a H$iV-ZH$iV CKS> dm Nw>nr hmV {‘idUr. Aem øm {d{dY àH$maÀ¶m H«$m§Ë¶m, ˶m§Mr d¡{eï>¶o Am{U ˶m§Mo {damoYH$ øm§À¶mH$S>o EH$ ZOa Q>mH$br AgVm OmUdVo H$s AmOÀ¶m H$mimV ({ddoH$mMo) {Z¶§ÌU Zgbobr d ‘moH$mQ>nUo CYibobr ~wÕr hm ‘mZdr
 • 26. g‘mOmMm gdm©V ‘moR>m eÌw Amho. Aer ~wÕr ‘mZgemór¶, Ordemór¶ d AmpÊdH$ eómóm§À¶m énm‘ܶo nhm H$er; dmgZm, ^mdZm, hmd, Jd©, nyd©J«h Am{U hrZnUmÀ¶m Vmbmda KmVH$ d qhó YwS>Jyg KmbrV Amho ! H«$m§VrH$maH$ ‘§S>itÀ¶m (d BVam§À¶m) A§V¶m©‘rMm ewÕ ^md ¶eñdr ìhm¶Mm Agob Va gd© VèhoÀ¶m g§Hw${MVnUmda ‘mV H$am¶bm hdr. Zm‘ñ‘aU H$aUmè¶m Amnë¶mVë¶m Hw$Umbmhr ho e³¶ Amho. H$maU Zm‘ñ‘aUm‘wio AmnU Amnë¶m ÐîQ>çm nyd©Om§Mr Ñï>r àmá H$é eH$Vmo. ¶m‘wio KÅ> g‘OwVr d H$‘©H$m§S>o ¶mVrb A¶mo½¶ Vnerb ~mOybm H$aVm ¶oVmo. Zm‘ñ‘aUmZ§ ^yVH$mimVrb gdm}Îm‘ ~m~tMo J«hU H$aVm ¶oVo Am{U dV©‘mZmV ˶m§À¶m gw¶mo½¶ Cn¶moJ H$aVm ¶oVmo. Zm‘ñ‘aUmZ§ doJdoJù¶m joÌmVrb 춳Vt¨À¶m öX¶mV ÐîQ>çm nyd©Om§Zm doimodoir OmUdbobr Á¶moVr àH$meVo. Vr Á¶moVr ˶m§Zm AZw^dVm ¶oVo d ñdV…À¶m joÌmZwgma OrdZmV Am{dîH¥$V H$aVm ¶oVo. A§V…àH$memMm Agm Am{dîH$ma hrM gdm©{YH$ H$ë¶mUH$mar H«$m§Vr hmo¶. Aem H«$m§{VH$maH$ à{H«$¶oV {dMmagaʶm {dkmZ Am{U V§ÌkmZ S>moù¶m§à‘mUo H$m‘ H$aVmV. {ZH$mon Ñï>rgmR>r S>moù¶m§Mr ‘XV hmoVo ho Amnë¶mbm ‘mhrV Amho. na§Vw Ho$di S>moio; Ñï>rgmR>r Amdí¶H$ Ago ‘|XÿÀ¶m ^mJm§Mo H$m¶© H$ê$ eH$V ZmhrV! Zm‘ñ‘aU ho Ñï>r‘ܶo ‘hËdmMo H$m¶© ~OmdUmè¶m ‘|XÿÀ¶m ^mJm§gmaIo Amho! åhUyZM ho OmUUmam Hw$Urhr gyk ‘mUyg S>moù¶m§à‘mUo H$m¶© H$aUmè¶m; {dMma, {dkmZ d V§ÌkmZm~amo~aM ‘|XÿÀ¶m ^mJm§à‘mUo H$m¶© H$aUmè¶m Zm‘ñ‘aUmMo ‘hËd ZmH$maUma Zmhr. Zm‘ñ‘aUmbm ‘¶m©{XV AWm©Zo àmUdm¶yMr Cn‘mhr XoVm ¶oB©b, àmUdm¶yà‘mUoM Zm‘ñ‘aU gd© OmVrÀ¶m, n§Wm§À¶m, Y‘mªÀ¶m, àm§Vm§À¶m, d§em§À¶m, njm§À¶m, {dMmagaUrÀ¶m bmoH$m§Zm gm‘mB©H$ d A˶mdí¶H$ Amho. ¶mCbQ> doJdoJù¶m MmbrarVr, àWm, na§nam, nyOmnÜXVr, ZrVr H$ënZm, g§Ho$V ho doJdoJù¶m ñd¶§nmH$ nÜXVrgmaIo d¡H$pënH$ AmhoV. ñd¶§nmH$ nÜXVr Oem {d{dY àH$maÀ¶m Agë¶mVa H$mhr {~KS>V Zmhr VgoM na§nam dJ¡ao XoIrb {d{dY àH$maÀ¶m Agë¶mg ˶mV H$mhrM dmdJo Zmhr. ¶m KS>rbm ‘|XÿMo {d{dY ^mJ åhUOoM Zm‘ñ‘aU Am{U S>moim åhUOo {dMma, {dkmZ, V§ÌkmZ ¶m§Mr gm§JS> Kmbm¶bm hdr. VaM ¶m OJm‘ܶo AmnU "g˶mMo dm B©ídamMo Xe©Z' gmܶ H$ê$ eHy$ Am{U A§V…àH$memMr AZw^yVr d Am{dîH$ma åhUOo "gwna{bpìh¨J' à˶jmV AmUy eHy$ ! 24.$Zm‘ñ‘aU Am{U S>m°³Q>am§À¶m ‘ZmVrb Û§X nwîH$iXm Ag§ AmT>iV§ H$s CnMmam§gmR>r Amboë¶m é½UmZo ~bmËH$ma, Mmoar, byQ>‘ma, ‘mam‘mar, X§JoYmono, IyZ dJ¡aogmaIo EH$ dm AZoH$ JwÝho Ho$bobo AmhoV. H$m¶Xo d g§Ho$Vm§À¶m ~S>½¶mImbr Aem é½Umbm CnMma Ho$bo Var CnMma H$aUmè¶m S>m°³Q>aÀ¶m ‘ZmV, AmnU H$aVmo Vo ¶mo½¶ H$s A¶mo½¶? Agm g§^«‘ V¶ma Pmbm Va Zdb Zmhr ! ¶mCbQ> H$Yr H$Yr CnMmam§Z§Va ~am Pmbobm é½U EH$ dm AZoH$ JwÝho H$aVmo. gmh{OH$M S>m°³Q>aÀ¶m ‘Zm‘ܶo d¡ÚH$s¶ godo~Ôb e§H$m-Hw$e§H$m d g§^«‘ V¶ma hmoVmV. d¡ÚH$s¶ godm hr IamoIaM godm Var Amho H$m Agm g§e¶ {Z‘m©U hmoVmo. H$Yr H$Yr S>m°³Q>a ’$s AmH$marV Zmhr. nU H$mbm§VamZ§ VmoM é½U Ooìhm ˶m S>m°³Q>abm Z nQ>Umè¶m ~m~tda CYinÅ>r H$aVm§Zm AmT>iVmo; Voìhm ˶m S>m°³Q>aM§ ‘Z {dfÊU hmoV§. ~è¶mM doim Ag§ {XgV§ H$s AmXa, bmoH${à¶Vm, H$sVuMm PJ‘JmQ>; ~oaH$s d H$mañWmZr S>m°³Q>am§H$S>o OmVmo Va àm‘m{UH$ Am{U VÁk S>m°³Q>am§À¶m dmQ>çmbm Hw$Moï>m d {Z^©ËgZm ¶oVo. hr gm‘m{OH$ n[apñWVr d¡¶{³VH$ Am{U gm‘m{OH$ Amamo½¶mbm hm{ZH$maH$ Amho. d¡¶{º$H$ Ñï>rH$moZ Am{U H¥$Vr Am{U gm‘m{OH$ n[apñWVr
 • 27. ho XmoÝhr nañnanmofH$ Agë¶m‘wio S>m°³Q>am§À¶m ‘ZmVrb ¶m Û§Ûmdarb Cnm¶ EH$mM doir d¡¶{³VH$ d gm‘m{OH$ Aem XmoÝhr nmVù¶m§da à^md nmS>Umam Agbm nm{hOo. Zm‘ñ‘aU AJXr Zo‘H$m Agm Cnm¶ Amho. jwÐËdmda ‘mV H$ê$Z gm‘m{OH$ CËWmZmbm Cn¶w³V Ago Ñï>rH$moZ YmoaUo, ¶moOZm Am{U H¥$Vr H$aʶm‘ܶo ; Zm‘ñ‘aU 춳Vsbm ghmæ¶^yV R>aVo. H$maU Amamo½¶, Amamo½¶mMr OmonmgZm, gå¶H$ d¡ÚH$, d¡ÚH$s¶ {ejU, d¡ÚH$ joÌmVrb ZrVremó dJ¡ao ~m~tMm Iam JyT>mW© d ‘{WVmW© Zm‘ñ‘aUmZ§ H$iy bmJVmo. Zm‘ñ‘aU Ho$di S>m°³Q>am§ZmM Zìho Va MwH$Umè¶m ‘mH$Umè¶m ~hH$Umè¶m Am{U ¹${MV AmOmam~amo~aM à‘mX d JwÝøm§À¶m Amhmar OmUmè¶m Amåhm§bm dm Am‘À¶mVë¶m BVam§Zm Cn¶w³V R>aVo ! Zm‘ñ‘aU 춳Vrbm {VÀ¶m A§V¶m©‘mÛmao gdmªÀ¶m {dœmMr ‘ybmYma Aer Or M¡Vݶ‘¶ OmUrd Amho ˶m OmUrdoer {ZJS>rV H$aVo, g§b¾ H$aVo. hr à{H«$¶m 춳Vrbm OmUdVo Am{U OmUdV AgVmZmM 춳Vr-춳VtZm à˶jmV OmoS>Vo. Aem VèhoZo {dœ{Z¶§ÌH$ M¡VݶmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ {d{^Þ ì¶³VtMr A§V…H$aUo OmoS>br OmVmV. Zm‘gmYH$mÀ¶m "AmË‘kmZm‘ܶo' d "AmË‘àMrVr‘ܶo' Zm‘ñ‘aU Z H$aUmè¶m BVam§Zmhr ‘w³V / ñdV§Ì H$aUmam d EH$mË‘ H$aUmam Agm hm dmñV{dH$ d à˶j n¡by Amho. øm à^mdmMo nXmW©{dkmZemór¶ dm agm¶Zemór¶ dm ‘mZgemór¶ ñdén gm§JVm ¶oV Zmhr. H$maU hr "e³Vr' ‘Z‘mZrnUo Xþgè¶mda A{YH$ma JmO{dʶmgmR>r dmnabr OmUmar emar[aH$, amOH$s¶, ‘m{gH$ dm VËg‘ àH$maMr e³Vr Zmhr. hm à^md {ZgJ©{Z¶‘mZwén AgyZ BVam§Zm OmMUmam dm ~m§YUmam Zmhr, ˶m§Zm ‘w³V H$aUmam Amho ! Zm‘ñ‘aU; S>m°³Q>a é½U Am{U gd© g§~§{YVm§Zm ˶m§À¶mVrb Am§V[aH$ EH$mË‘Vo‘wio EH$ ܶo¶, EH$ {‘eZ d EH$ hoVy XoV§. hoM Iè¶m d g§nyU© Amamo½¶mM§. "ñdmñ϶mM§' gdmo©ƒ ñdén Amho. ¶mdê$Z; é½U, S>m°³Q>a d g‘mOmÀ¶m "ËdMonmgyZ' Vo "AmËå¶mn¶ªV' gd© nmVù¶m§da ngaboë¶m gdm©V ‘hËdmÀ¶m Aem AܶmpË‘H$ AñdmñWmM§ CƒmQ>Z H$aUma§ am‘~mU Am¡fY; Zm‘ñ‘aU Amho; ho ghO bjmV ¶oB©b. 25. $Zm‘ñ‘aU Am{U H$m¶XoVÁk H$m¶Xo åhUOo dmJUwH$sMo {Z¶‘. doJdoJù¶m nmVù¶m§da Ago {Z¶‘ Ho$bo OmVmV. Aem VèhoZo {d{dY Xoem§Xaå¶mZ Ho$bo OmUmao ~hþnjr¶ H$ama; VgoM ¶w{Zm¶Q>oS> ZoeÝg Am°J©Zm¶OoeZ (¶wZmo) V’}$ Ho$bo Jobobo H$ama; amï´>mÀ¶m dmJUwH$sda {Z¶§ÌU R>odVmV. ˶mMà‘mUo doJdoJio àm§V Am{U ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm§da {Z¶§ÌU R>odUmao H$ama XoIrb Ho$bo OmVmV. {d{dY amÁ¶KQ>Zm§Mr aMZm, ˶m‘Yrb H$m¶Xo Am{U ho gd© H$ama; {dœ H$ë¶mUmgmR>r nmofH$ R>amdo; Aer Anojm AgVo. ¶m{edm¶ doJdoJù¶m 춳VtÀ¶m AmMmaUm§da {Z¶§ÌU R>odʶmgmR>r gaH$mar {Z¶‘ XoIrb AgVmV. {edm¶ doJdoJù¶m Y‘m©À¶m AZw¶m¶m§gmR>r Y‘m©km AgVmV. ˶m§Mm hoVw Y‘m©À¶m AZw¶m¶m§Mr dmJUyH$ Am{U {d{dY Y‘m©Vrb nañnag§~§Y ¶m§da {Z¶§ÌU R>odʶmMm AgVmo. H$m¶XoVÁkm§Zm; H$m¶Xo {dH${gV H$aʶmMr Am{U eãX~Õ H$aʶmMr Am{U amï´>KQ>Zm§Mm Aä¶mg d {dH$mg H$ê$Z {d{^Þ bmoH$g‘yhm§À¶m OmUtdmda d AmMaUm§da à^md nmS>ʶmMr gwdU©g§Yr AgVo. H$moQ>m©V Ho$g bT>dʶmBVnVM H$m¶XoVÁkmM§ joÌ ‘¶m©{XV g‘OU§ ~amo~a Zmhr. H$m¶ÚmVë¶m Ame¶, eãXm§H$Z Am{U A§‘b~OmdUrVrb nidmQ>m§‘wio Iar Ho$g hamdr bmJbr Va H$m¶XoVÁkmbm ¶oUmar {IÞVm AmnU d ˶m§Zrhr bjmV ¿¶m¶bm hdr. ˶mMà‘mUo JwÝhoJmam§Mr {ZXm}f gwQ>H$m Pmbr d {ZXm}f 춳VtZm {ejm Pmbr Va ˶mMm g‘mOmda H$gm {dnarV n[aUm‘ hmoVmo ho XoIrb bjmV ¿¶m¶bm hd§. H$m¶Úmer g§~§{YV
 • 28. Zgboë¶mhr g‚mZ ‘mUgm§da ¶mMm Iƒr H$aUmam, {dfÊU H$aUmam d {Zame H$aUmam à^md nS>Vmo. H$m¶ÚmÀ¶m joÌmVrb Anàd¥ÎmrMm ^ñ‘mgya Aem n[apñWVrV H°$Ýgaà‘mUo dmT>Vmo. nU gdm©V ‘hËdmM§ åhUOo H$m¶XonÜXVrM§ Aem VèhoM§ IƒrH$aU åhUOo H$moU˶mhr XoemVë¶m g‘mOmda hmoUmam àmUKmVH$dO«mKmVAgVmo. Zm‘ñ‘aU H$aUmè¶m H$m¶XoVÁkmbm; ñdV…À¶m g§Hw${VnUmÀ¶m AVrV AmVm ¶oV Am{U H$m¶Úm§‘ܶo ¶mo½¶ doir d ¶mo½¶ OmJr gwYmaUm H$aʶmMr JaO Vrd«VoZo OmUdy eH$Vo. VgoM hr JaO ñdV…À¶m amoOÀ¶m ì¶dhmamVrbM Amho, ho XoIrb OmUdy eH$V. H$m¶XoVÁkm§À¶m ‘ZmVrb hr ^mdZm ˶m§Zm {Z…ñgr‘ AmZ§X XoD$ eH$Vo d ˶m§À¶m ¶moJXmZmZo H$m¶XoàUmbrbm {ZH$monVm d Zdg§OrdZr XoD$ eH$Vo ! Zm‘ñ‘aUm‘wio AMyH$ H$m¶Xo ~ZdʶmgmR>r A˶mdí¶H$ Aer d¡{œH$ H$ë¶mUmMr ÑîQ>r àmá hmoVo. Zm‘ñ‘aUmÀ¶m A^mdr, d¡¶{º$H$ g§doXZm Am{U ñdmW©; H$m¶Úm§Mm Ame¶ d eãXm§H$Z ¶mV ~mYm AmUy eH$VmV. g‘mOmV {dVwï> {Z‘m©U H$aUmao d 춳VrMo g‘mYmZ {hamdyZ KoUmao H$m¶Xo doJdoJù¶m XoemV H$go AmhoV ¶mMr {H$VrVar CXmhaUo XoVm ¶oVrb. H$m¶Xm ~ZdUmè¶m§Mr Am{U H$m¶ÚmÀ¶m H$joV ¶oUmè¶m§Mr g§Hw${MV Am{U ì¶{³Vgmnoj ‘ZmoYmaUm ¶mbm O~m~Xma AgVo. Zm‘ñ‘aU Amåhm gdmªZmM d¡¶{³VH$ jwÐnUmVyZ ~mhoa ¶m¶bm, ~m¡{ÕH$ VabVm dmT>dm¶bm Am{U gX²gX²{ddoH$ dmT>dm¶bm ‘XV H$aV§ ! Aem àH$mao; MwH$sMo H$m¶Xo gwYmaʶmMo Cnm¶ Zm‘ñ‘aUmZ§ gwMy eH$VmV. Zm‘ñ‘aUmZ§ XmofnyU© dm Aݶmæ¶ H$m¶Úm§Zm {damoY H$aʶmMr VmH$X ¶oVo. VgoM H$m¶Úm§À¶m A§‘b~OmdUr Xaå¶mZ naIS> AmË‘{ZarjU H$aʶmMr Hw$dV Zm‘ñ‘aUmZ§ ¶oD$ eH$Vo. Zm‘ñ‘aUmZ§ ‘ZmV Omo àH$me nSy> bmJVmo, ˶m‘wio H$m¶ÚmVë¶m ÌwQ>r g‘Oy bmJVmV Am{U H$m¶ÚmV ¶mo½¶ ’o$a’$ma H$aʶmMr d AMwH$ ZdrZ H$m¶Xo H$aʶmMr j‘Vm ¶oVo. Zm‘ñ‘aUm‘wio ; 춳Vr Am{U g‘mO AkmZm§YH$ma Am{U amgdQ>nUmÀ¶m KmVH$ à^mdmVyZ àJë^ ‘w{³VH$mì¶mZ§ agagboë¶m H$m¶Úm§À¶m ñdmV§Í¶Xm¶r à^mdmV àdoe H$ê$Z {Zam‘¶ [OU§ OJy eH$VmV. nwîH$igo H$m¶XoVÁk nwT>o amOH$maUmV àdoe H$aVmV. Vo nwT>o {d{Y‘§S>i, bmoH$g^m dm Aݶ H$m¶Xo ~ZdUmè¶m g§ñWm§Mo gXñ¶ ~ZyZ ZdrZ {~b§ g§‘V H$ê$Z KoD$Z ZdrZ H$m¶Xo H$ê$ eH$VmV. Aem ñWmZr AgUmao H$m¶Xon§{S>V gw¶mo½¶ H$m¶Xo {dH${gV H$aʶmM§ CËH¥$ï> H$m¶© H$ê$ eH$VmV. Zm‘ñ‘aU øm gdmªZm ˶m§M§ H$m¶ÚmM§ kmZ; {ZXm}f ~ZdʶmMr Am{U gw¶mo½¶nUo dmnaʶmMr àoaUm, {Xem d j‘Vm XoV§. 26. $Zm‘ñ‘aU Am{U ^rVr ^¶§H$a n[apñWVrM Zìho; Va ^¶§H$a n[apñWVrÀ¶m H$ënZoZ§ XoIrb; ³boeXm¶r Aer ^rVr CËnÞ hmoVo. WmoS>³¶mV, Ymo³¶mÀ¶m OmUrdoZ§ CËnÞ hmoUmar Vr EH$ ¶mVZmXm¶r AZw^yVr Amho. AIoa hm YmoH$m AgVmo Var H$gbm ? Amnb§ ApñVËd EImÚm Y³³¶mZ§ H$mob‘S>ʶmMr CÜdñV hmoʶmMr dm Om¶~§Xr hmoʶmMr hr ^rVr AgVo. åhUOoM ñdV…Mr ào‘mMr ZmVr, Anojm-AmH$m§jm, g§H$ënZm-YmaUm, gm‘m{OH$ à{Vð>m-ñWmZ, lÕm, {dMma, ^mdZm dm ñdV…M§ eara; ¶m§Zm YmoH$m CËnÞ hmoVmo Voìhm ^rVr CËnÞ hmoVo. Zm‘ñ‘aUmZ§ ñdV…{df¶rMr OmUrd pñW˶§VarV hmoVo. Vg§M {dœm{df¶rM§ AmH$bZ XoIrb pñW˶§VarV hmoV§. Zm‘ñ‘aUmZ§ AmnU; ~Xb˶m, jU^w§Ja Am{U n[aUm‘ñdén dmñVdVoÀ¶m AVrV OmVmo Am{U {dœmÀ¶m d Amnë¶m Jmä¶mer åhUOoM {dœmM§ A§V¶m©‘ OmoS>Umè¶m A§Vr‘ g˶mer, (‘hmH$maUmer) VÐþn hmoVmo. n[apñWVr Am{U ñdV…M g˶ ñdén OmUy eH$Vmo. øm‘wio gH¥$VXe©Zr ^rVrXm¶H$ n[apñWVrMm ‘wIdQ>m ’$mS>bm OmD$Z {VMo jU^§Jwa Am{U {ZénÐdr Ago ‘yi ñdén CKS> hmoVo.
 • 29. ˶mMà‘mUo; Zm‘ñ‘aUm‘wio; Amnë¶mbm ñdV…Mo eara, ‘Z, {dMma, gm‘m{OH$ ¶emn¶e dJ¡ao gma§ H$mhr ñdV…À¶m Ho$di gmdë¶m Agë¶mM§ ܶmZmV ¶oD$ bmJV§. ˶m‘wio øm H$moU˶mhr ~m~tda Adb§~yZ Zgboë¶m Aem ‘hmñdénmÀ¶m A{dMb gm‘϶m©Mm gmjmËH$ma hmoVmo Am{U na‘em§VrMm bm^ hmoVmo. AmOÀ¶m OJmbm kmV Agbobo gd©Vmonar {Z^©¶ ì¶{³V‘Ëd åhUOo ‘hmË‘m Jm§Yr. ˶m§À¶m ‘Zmbm ^rVrMm ñne©hr Zgo. ˶m§À¶m OrdZmVrb gdm©V ‘hËdmMr ~m~ åhUOo Zm‘ñ‘aU hmo¶. doXZm, {dœmgKmV, ~m¡{ÕH$ ^«‘{Zamg; ¶m§Mm VS>mIm, gm‘m{OH$ Zm‘wîH$s, amOH$s¶ nam^d, ñdV…À¶m Amám§Mm d ñdV…Mm ‘¥Ë¶y dJ¡ao gd© kmV d AkmV ^¶mdh ~m~tda Zm‘ñ‘aUmZ§ {dO¶ {‘idVm ¶oVmo. Zm‘ñ‘aUhm{Z^©¶VoMm AOam‘aAm{UOmÁdë¶Agm‘hmómoVAmho! 27. $Zm‘ñ‘aU Am{U d¡ÚH$s¶ ì¶dgm¶ Hw$Umhr d¡ÚH$s¶ ì¶mdgm{¶H$mbm; H$m¡eë¶, kmZ, H$ï>miynUm, ¶moOZm ~ZdʶmgmR>r Ñï>r d j‘Vm, ì¶dñWmnH$s¶ Hw$dV, nyd©J«hXÿ{fV Ag§ ñdÀN> ‘Z Am{U ~oS>a H$mirO bmJV§. Am{U ¶m gdmªgmR>r "gmjmËH$mar ñd' bmJVmo. d¡ÚH$s¶ ì¶mdgm{¶H$m§Mm g§~§Y OrdZ-‘aUmer ¶oV Agë¶m‘wio darb JwU{deof ˶m§À¶mV àH$fm©Zo Agm¶bm hdo. ¶m JwUm§Mm à^md; ˶m§Mo AmH$bZ, ^mdZm, {dMma, OrdZm{df¶rMm Ñ{ï>H$moZ ¶m§da nS>Vmo. d ¶m gdmªMm n[aUm‘ ‘Zwî¶OrdZmda hmoV AgVmo. d¡ÚH$r¶ ì¶dgm¶m‘ܶo EH$ Img d¡{eï>¶ Amho. d¡ÚH$s¶ ì¶dgm¶mV "OrdZmMm' Aä¶mg, emoY d CnMma "OrdZ' M H$aV§! ¶m‘wio d¡ÚH$s¶ ì¶dgm¶ H$ënZmVrV Jw§VmJw§VrMm Pmbm Amho. Q>oñQ> Q>çy~ ~o~r, JwUgyÌm§Mo V§ÌkmZ, dJ¡a|Zr {Z‘m©U Ho$bobo àíZ JhZ AmhoV. OrdKoUo amoJ Am{U H$m¶‘Mo n§JwËd; ˶m§À¶m ‘mZ{gH$, H$m¡Qw>§{~H$ Am{U gm‘m{OH$ n[aUm§‘m‘wio amo½¶m§Mo [OUo d CnMma XþamnmñV H$aVmV. ˶m‘wio ‘gu {H$qbJ qH$dm ¶wWoZo{g¶m åhUOo H$éUonmoQ>r dY H$aUo, H$H©$amoJm‘Yrb Am¡fYmonMma dJ¡ao ~m~t‘ܶo {ZU©¶ KoUo ’$maM XþîH$a AgVo. ¶mdê$Z bjmV ¶oB©b H$s dm°S>© ~m°¶, g’$mB© H$m‘Jma, n[aMm[aH$m, V§Ìk, bg Q>moMUmam, AܶmnH$, ì¶dñWmnH$, ¶moOZmH$ma; dJ¡ao {d{dY ^y{‘H$m§Vrb d¡ÚH$ ì¶mdgm{¶H$m§Zm {Zñn¥h Am{U A§V…gmjr öX¶, ‘Z d AmË‘m Agm¶bm hdm. d¡ÚH$s¶ ì¶dgm¶mÀ¶m H$moU˶mhr H$m‘mV Jw§Vbobr 춺$s Zm‘ñ‘aUmÀ¶m AmYmao ñdV…À¶m H$m‘mVrb ‘yb^yV gwYmaUm§Mo ñdén ZrQ> g‘Oy eH$Vo d ˶m gwYmaUm à˶jmV AmUy eH$Vo. ¶mM§ H$maU Zm‘ñ‘aUmZ§ nyd©J«h Am{U jwÐ / g§Hw${MV hmd Zï> hmodyZ ‘Z ewÕ hmoV§. n[aUm‘r EImXm eë¶V§Ìk; eó{H«$¶o{df¶r ¶mo½¶ {ZU©¶ KoVmo, Va EImXm ¶moOZmH$ma {ZñdmWu Ñï>r‘wio H$ë¶mUH$mar d à^mdr Ñï>rH$moZ YmoaUo d ¶moOZm A§‘bmV AmUVmo. Zm‘ñ‘aUmZo Iè¶m d CƒV‘ ñdmñ϶mMm AZw^d ¶oVmo. ¶mbmM ‘r nwîH$iXm gwnahoëW åhUVmo. Aer AZw^yVr AmOÀ¶m (amoJQ>, Xÿ{fV d {ZU©¶, {dMma, ^mdZm H¥$Vr ¶mda KmVH$ n[aUm‘ H$aUmè¶m) dmVmdaUmV {deof H$ê$Z Amdí¶H$ Amho. H$maU Agë¶m dmVmdaUmV Amnë¶m hmVyZ A{YH$ ghOmghOr à‘mX KS>VmV, JwÝho KS>VmV. ¶m‘wio d¡ÚH$s¶ joÌmMo gd©M n¡by {H$S>bo OmVmV. Zm‘ñ‘aUm‘wio gm‘m{OH$ dmVmdaU ewÕ H$aUmao d ñdV…bm g‘mYmZ XoUmao H$V©ì¶ (ñdY‘©) g‘OVo d H¥$Vrhr ˶mà‘mUo Am{dîH¥$V hmoVo. H$maU Zm‘ñ‘aUmZ§ 춺$s {Z¶§ÌH$ d ‘w³VrXm˶m VËdmer EH$Ord hmoVo. d¡ÚH$ joÌmbm OS>bobo amoJ Zm‘ñ‘aUmZ§ Xÿa hmoD$ eH$VmV! ¶m Ñï>rZ§; Zm‘ñ‘aU ho EH$ {Xì¶ g§OrdZrM Amho !

Related Documents