Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych w społecznościach lokalnych
AGNIESZKA CZERKAWSKA
Szkolenie dla uczestn...
Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania
problemów alkoholowych określa
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciw...
Polski system rozwiązywania
problemów alkoholowych
www.siecobywatelska.pl
Na poziomie Państwa
Dokument
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
„Realizator”
Państwowa ...
Na poziomie województwa
Dokument
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Realizator
Region...
Na poziomie gminy
Dokument
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Realizator
ośrodek pomocy s...
Inne dokumenty
 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 2011-2015
 Wojewódzki Program Profi...
 Uchwała rady gminy w sprawie liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątk...
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Art. 41
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
...
 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 Udzielanie rodzin...
 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych,
 Po...
Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble...
Art. 182
Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18
lub art. 181 oraz dochody
z opłat określonych w art. 11...
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)
powołują gminne
komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych,
w szczególności i...
Zadania gminnej komisji:
 inicjowanie działań w zakresie określonym w art.
41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i p...
 wydawanie opinii dotyczących wydania
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 dokonywanie kontroli punktów sprzedaż...
Zadanie Komisji - inicjowanie działań w zakresie określonym
w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdzi...
Problem VI Narodowego Programu
Pogarszająca się jakość działań
podejmowanych przez gminy w ramach
gminnych programów oraz ...
Co oznacza niska jakość gminnych programów?
 Finansowanie zadań niezwiązanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów a...
Jakie są m.in. przyczyny pogarszającej się jakości gminnych
programów…
 Brak wiedzy radnych w zakresie skutecznych strate...
Istotny wpływ na rozpowszechnienie problemów
alkoholowych mają:
Niewystarczająca wiedza i szkodliwe postawy społeczne
wob...
Najczęstsze problemy związane z
przygotowaniem i realizacją programów/działań:
 Brak diagnozy problemów, zasobów i potrze...
DIAGNOZA
PROBLEMÓW
(i przyczyn ich występowania)
ZASOBÓW
POTRZEB
www.siecobywatelska.pl
Nowoczesna wiedza
 Dotycząca danego problemu
 Przyczyn i korelacji jego występowania
 Skutecznych (sprawdzonych) sposob...
Ewaluacja
To nie sprawozdanie zawierające dane liczbowe ale to przede
wszystkim diagnoza i wnioski:
 co
udało się zreali...
Interdyscyplinarność
Obszarów
(problemów, zasobów, rozwiązań)
Ale również twórców a
następnie realizatorów
www.siecobywat...
FORMY FINANSOWANIA
I DOFINANSOWANIA REALIZACJI
ZADAŃ GMINY
Wybór zależy od:
 zadań zapisanych w programie
 realizatorów
...
Wydatkowanie środków finansowych:
 w myśl przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
 w myśl...
Problemy związane
z używaniem alkoholu
www.siecobywatelska.pl
Picie alkoholu deklaruje w Polsce
ponad 80 %
osób dorosłych
ok 30 % pije alkohol ryzykownie
i szkodliwie
a
3,3 % jest uzal...
Suma szkód powodowana przez osoby nieuzależnione jest
większa niż suma szkód powodowanych przez alkoholików
CZYLI
Najwięce...
Dlatego celem działań jest zmniejszanie różnych
problemów powodowanych przez alkohol w całej
populacji a nie tylko w grupi...
Wzory używania alkoholu
 Abstynencja
 Picie o niskim ryzyku szkód
 Picie ryzykowne
 Picie szkodliwe
 Zespół uzależnie...
Picie ryzykowne ma miejsce, gdy dana osoba
zaczyna pić:
 Zbyt wiele
 Coraz częściej
 W nieodpowiednich sytuacjach
www...
Picie szkodliwe
 Picie zbyt dużych ilości alkoholu
 Występowanie problemów zdrowotnych,
fizycznych, psychicznych, psycho...
Uzależnienie od alkoholu
Jest następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, w
którym picie uzyskuje zdecydowa...
Występowanie
zjawiska
tolerancji,
polegającego
na
konieczności przyjmowania coraz większych dawek alkoholu, w
celu uzyska...
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną,
postępującą i potencjalnie śmiertelną.
Nie jest możliwe całkowite jej wy...
Pomoc osobom z problemem alkoholowym
i ich osobom bliskim
 Podmioty Lecznicze
 Punkty Konsultacyjne
 Gminne komisje roz...
Działania dla osób z problemem
alkoholowym
 Działania interwencyjno – motywacyjne
 Działania lecznicze (terapeutyczne)
...
Działania lecznicze (terapeutyczne) zastrzeżone są
wyłącznie dla podmiotów leczniczych
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z d...
System lecznictwa odwykowego:
 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i
współuzależnienia;
 Poradnia leczenia uzależn...
Profilaktyka …..
... to działanie rozwijające i wspierające
zdolności do wszechstronnego,
konstruktywnego rozwoju we wszys...
Profilaktyka to również
 Wspomaganie człowieka w różnym wieku w
radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi
prawidłowemu ...
Najczęstsze problemy związane z realizacją działań
profilaktycznych
 Programy przypadkowe, bez diagnozy, określenia celów...
Udział sportu w profilaktyce
Sport nie może być samodzielną i jedyną
strategią profilaktyczną
Wpływ aktywności sportowej n...
Środowisko:
Rodzinne
Rówieśnicze
www.siecobywatelska.pl
Szkoły/Pracy
Strategia profilaktyczna
to sposób postępowania, który ma na celu
redukowanie wpływu czynników ryzyka i lub
wzmacnianie cz...
Strategie wiodące:
 Rozwijanie umiejętności życiowych
 Edukacja normatywna
 Praca z rodzicami
 Budowanie więzi ze szko...
Dobry program profilaktyczny uwzględnia:
 Adekwatność do potrzeb
 Aktualną wiedzę teoretyczną
 Adekwatność metod
 Dobr...
System wsparcia
w procesie zdrowienia
www.siecobywatelska.pl
Funkcjonowanie w sferze społecznej
Pełnienie ról
Wykonywanie obowiązków
Umiejętności (spędzanie czasu)
Nawiązywanie relacj...
Problemy z rozróżnieniem:
 Grupa samopomocowa (AA)
 Klub abstynenta
 Stowarzyszenie abstynenckie
www.siecobywatelska.p...
Ruch AA (Anonimowi Alkoholicy)
Z jego odgałęzieniami: Al-Anon (wspólnota rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym),
...
Klub Abstynenta
Nazwy tej, często niesłusznie używa się zamiennie z nazwą Stowarzyszenie Abstynenckie.
W wielu przypadkach...
Stowarzyszenie Abstynenckie/Trzeźwościowe
Stowarzyszenie jest podstawową formą organizacyjno-prawną przewidzianą w celu
re...
Działania
 Trzeźwościowe (w tym rehabilitacyjne)
 Pomocowe (w tym interwencyjne)
 Na rzecz promowania abstynencji i zdr...
Dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy ponownie.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁ...
of 58

Prezentacja monitoring korkowego

Prezentacja pochodzi ze szkolenia wprowadzającego do Obywatelskiego Monitoringu Funduszu Korkowego. Odbyło się ono w Miedzeszynie w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2013 r. W prezentacji opisane zostały strategie działań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Zawarto informacje o dokumentach regulujących te kwestie. Opisano również największe problemy związane z używaniem alkoholu wraz z podaniem statystyk. Autorka: Agnieszka Czerkawska – mgr socjologii, współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wieloletni koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. lokalnych i regionalnych programów, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Realizator wielu szkoleń dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawicieli różnorodnych instytucji i organizacji z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Współzałożyciel Fundacji Wspierania i Rozwoju Młodzieży ADYS, członek Zarządu Fundacji.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja monitoring korkowego

 • 1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych AGNIESZKA CZERKAWSKA Szkolenie dla uczestników obywatelskiego Monitoringu Funduszu Korkowego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.siecobywatelska.pl
 • 2. Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych określa Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi www.siecobywatelska.pl
 • 3. Polski system rozwiązywania problemów alkoholowych www.siecobywatelska.pl
 • 4. Na poziomie Państwa Dokument Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Realizator” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.siecobywatelska.pl
 • 5. Na poziomie województwa Dokument Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Realizator Regionalny ośrodek polityki społecznej lub inna jednostka wskazana w programie W celu realizacji programu zarząd województwa może powołać pełnomocnika Źródło finansowania z zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi www.siecobywatelska.pl
 • 6. Na poziomie gminy Dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Realizator ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka wskazana w programie W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent) może powołać pełnomocnika Źródło finansowania z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych www.siecobywatelska.pl
 • 7. Inne dokumenty  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015  Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Strategia rozwiązywania problemów społecznych  Uchwała rady gminy w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych www.siecobywatelska.pl
 • 8.  Uchwała rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  Uchwała rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych www.siecobywatelska.pl
 • 9. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Art. 41 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: www.siecobywatelska.pl
 • 10.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, www.siecobywatelska.pl
 • 11.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,  Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. www.siecobywatelska.pl
 • 12. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika. www.siecobywatelska.pl
 • 13. Art. 182 Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele www.siecobywatelska.pl
 • 14. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w w art. 41 ust. 1 (…) W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych www.siecobywatelska.pl
 • 15. Zadania gminnej komisji:  inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego www.siecobywatelska.pl
 • 16.  wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia www.siecobywatelska.pl
 • 17. Zadanie Komisji - inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Realizacja powyższego zadania może odbywać się poprzez przygotowanie przez komisję wstępnego projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Natomiast: Komisja NIE JEST realizatorem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tym bardziej NIE JEST dysponentem środków finansowych www.siecobywatelska.pl
 • 18. Problem VI Narodowego Programu Pogarszająca się jakość działań podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programów oraz wydatkowanie środków finansowych na zadania niezwiązane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (naruszenie art. 182 ustawy) www.siecobywatelska.pl
 • 19. Co oznacza niska jakość gminnych programów?  Finansowanie zadań niezwiązanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  Finansowanie zadań niezgodnych z aktualną wiedzą na temat ich skuteczności www.siecobywatelska.pl
 • 20. Jakie są m.in. przyczyny pogarszającej się jakości gminnych programów…  Brak wiedzy radnych w zakresie skutecznych strategii rozwiązywania problemów alkoholowych,  Naciski ze strony lokalnych decydentów w sprawie ujmowania zadań niezwiązanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych a przewidzianych do realizacji przez gminę w ramach innych ustaw niż ustawa o wychowaniu w trzeźwości,  Brak wystarczającego przygotowania członków gminnej komisji, które powinno uwzględniać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu budowania gminnych programów www.siecobywatelska.pl
 • 21. Istotny wpływ na rozpowszechnienie problemów alkoholowych mają: Niewystarczająca wiedza i szkodliwe postawy społeczne wobec problemów alkoholowych Zbyt duża dostępność i promocja napojów alkoholowych Ryzykowne wzory picia i wysoki poziom spożycia alkoholu www.siecobywatelska.pl
 • 22. Najczęstsze problemy związane z przygotowaniem i realizacją programów/działań:  Brak diagnozy problemów, zasobów i potrzeb  Niespójność, brak celów, brak rezultatów  Brak wiedzy merytorycznej  Brak myślenia systemowego, ekonomicznego  Brak sprawdzania skuteczności/efektywności działań www.siecobywatelska.pl
 • 23. DIAGNOZA PROBLEMÓW (i przyczyn ich występowania) ZASOBÓW POTRZEB www.siecobywatelska.pl
 • 24. Nowoczesna wiedza  Dotycząca danego problemu  Przyczyn i korelacji jego występowania  Skutecznych (sprawdzonych) sposobów (zasobów) zapobiegania, zmniejszania, rozwiązywania www.siecobywatelska.pl
 • 25. Ewaluacja To nie sprawozdanie zawierające dane liczbowe ale to przede wszystkim diagnoza i wnioski:  co udało się zrealizować  czy osiągnęliśmy założone cele  co zmieniło się z perspektywy ludzi, którym pomagamy a co z perspektywy osób realizujących www.siecobywatelska.pl
 • 26. Interdyscyplinarność Obszarów (problemów, zasobów, rozwiązań) Ale również twórców a następnie realizatorów www.siecobywatelska.pl
 • 27. FORMY FINANSOWANIA I DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ GMINY Wybór zależy od:  zadań zapisanych w programie  realizatorów www.siecobywatelska.pl
 • 28. Wydatkowanie środków finansowych:  w myśl przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych,  poprzez dokonywanie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy,  przepisy dotyczące działalności podmiotów leczniczych,  poprzez zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań przez dysponenta środków budżetowych www.siecobywatelska.pl
 • 29. Problemy związane z używaniem alkoholu www.siecobywatelska.pl
 • 30. Picie alkoholu deklaruje w Polsce ponad 80 % osób dorosłych ok 30 % pije alkohol ryzykownie i szkodliwie a 3,3 % jest uzależnionych od alkoholu www.siecobywatelska.pl
 • 31. Suma szkód powodowana przez osoby nieuzależnione jest większa niż suma szkód powodowanych przez alkoholików CZYLI Najwięcej problemów związanych z alkoholem powodują osoby nieuzależnione od alkoholu i to one stanowią największa grupę w całej populacji www.siecobywatelska.pl
 • 32. Dlatego celem działań jest zmniejszanie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka Dlatego w systemowym podejściu mówimy o profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych nie o przeciwdziałaniu uzależnieniom /przeciwdziałaniu alkoholizmowi www.siecobywatelska.pl
 • 33. Wzory używania alkoholu  Abstynencja  Picie o niskim ryzyku szkód  Picie ryzykowne  Picie szkodliwe  Zespół uzależnienie od alkoholu www.siecobywatelska.pl
 • 34. Picie ryzykowne ma miejsce, gdy dana osoba zaczyna pić:  Zbyt wiele  Coraz częściej  W nieodpowiednich sytuacjach www.siecobywatelska.pl
 • 35. Picie szkodliwe  Picie zbyt dużych ilości alkoholu  Występowanie problemów zdrowotnych, fizycznych, psychicznych, psychologicznych  Zaniedbywanie obowiązków  Problemy w funkcjonowaniu społecznym  Łamanie prawa www.siecobywatelska.pl
 • 36. Uzależnienie od alkoholu Jest następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, w którym picie uzyskuje zdecydowane pierwszeństwo przed zachowaniami, które wcześniej były dla osoby pijącej ważniejsze Występuje: Silna potrzeba („głód”) lub poczucie przymusu picia alkoholu, Trudności w: - powstrzymywaniu się od picia, - kontrolowaniu długości, - kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu, Obecność fizjologicznych objawów zespołu odstawienia (abstynencyjnego) występujących przy próbach przerwania lub ograniczenia picia alkoholu albo przyjmowanie substancji o podobnym działaniu, w celu złagodzenia lub uniknięcia objawów abstynencyjnych www.siecobywatelska.pl
 • 37. Występowanie zjawiska tolerancji, polegającego na konieczności przyjmowania coraz większych dawek alkoholu, w celu uzyskania efektu uzyskiwanego poprzednio przy pomocy dawek mniejszych, Postępujące zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań na rzecz zdobywania alkoholu, picia oraz odwracania następstw picia alkoholu, Picie alkoholu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek z piciem alkoholu. www.siecobywatelska.pl
 • 38. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów i szkód z nią związanych W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. www.siecobywatelska.pl
 • 39. Pomoc osobom z problemem alkoholowym i ich osobom bliskim  Podmioty Lecznicze  Punkty Konsultacyjne  Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych  Stowarzyszenia trzeźwościowe, kluby abstynenckie, grupy samopomocowe  Programy edukacyjne, rehabilitacyjne  Świetlice socjoterapeutyczne, programy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym www.siecobywatelska.pl
 • 40. Działania dla osób z problemem alkoholowym  Działania interwencyjno – motywacyjne  Działania lecznicze (terapeutyczne)  Działania rehabilitacyjne (wspierające zdrowienie) www.siecobywatelska.pl
 • 41. Działania lecznicze (terapeutyczne) zastrzeżone są wyłącznie dla podmiotów leczniczych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi www.siecobywatelska.pl
 • 42. System lecznictwa odwykowego:  Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;  Poradnia leczenia uzależnień;  Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu;  Całodobowy oddział leczenia uzależnień;  Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu;  Dzienny oddział leczenia uzależnień;  Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych;  Hostel dla osób uzależnionych od alkoholu. www.siecobywatelska.pl
 • 43. Profilaktyka ….. ... to działanie rozwijające i wspierające zdolności do wszechstronnego, konstruktywnego rozwoju we wszystkich sferach życia, zapobiegające niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi www.siecobywatelska.pl
 • 44. Profilaktyka to również  Wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,  To ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia,  To inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. www.siecobywatelska.pl
 • 45. Najczęstsze problemy związane z realizacją działań profilaktycznych  Programy przypadkowe, bez diagnozy, określenia celów i efektów, dostosowane do grupy docelowej  Programy o niesprawdzonej skuteczności  Realizacja profilaktyki poprzez prelekcje, pogadanki, konkursy, teatry, zajęcia sportowe,  Brak dobrze przygotowanych realizatorów  Niewielki zakres działań dla osób dorosłych  Brak dostosowania do zmieniającego się profilu odbiorcy www.siecobywatelska.pl
 • 46. Udział sportu w profilaktyce Sport nie może być samodzielną i jedyną strategią profilaktyczną Wpływ aktywności sportowej na ograniczenie używania substancji psychoaktywnych odbiega od powszechnych przekonań na ten temat www.siecobywatelska.pl
 • 47. Środowisko: Rodzinne Rówieśnicze www.siecobywatelska.pl Szkoły/Pracy
 • 48. Strategia profilaktyczna to sposób postępowania, który ma na celu redukowanie wpływu czynników ryzyka i lub wzmacnianie czynników chroniących www.siecobywatelska.pl
 • 49. Strategie wiodące:  Rozwijanie umiejętności życiowych  Edukacja normatywna  Praca z rodzicami  Budowanie więzi ze szkołą  Wsparcie osób znaczących Strategie uzupełniające:  Edukacja (przekaz informacji)  Alternatywy (zagospodarowanie czasu wolnego)  Nauka odmawiania www.siecobywatelska.pl
 • 50. Dobry program profilaktyczny uwzględnia:  Adekwatność do potrzeb  Aktualną wiedzę teoretyczną  Adekwatność metod  Dobrą jakość realizacji  Logikę celów, działań i rezultatów  Dowody na skuteczność www.siecobywatelska.pl
 • 51. System wsparcia w procesie zdrowienia www.siecobywatelska.pl
 • 52. Funkcjonowanie w sferze społecznej Pełnienie ról Wykonywanie obowiązków Umiejętności (spędzanie czasu) Nawiązywanie relacji www.siecobywatelska.pl
 • 53. Problemy z rozróżnieniem:  Grupa samopomocowa (AA)  Klub abstynenta  Stowarzyszenie abstynenckie www.siecobywatelska.pl
 • 54. Ruch AA (Anonimowi Alkoholicy) Z jego odgałęzieniami: Al-Anon (wspólnota rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym), Al-Ateen (wspólnota dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym). Ruch AA jest całkowicie pozaformalną, dobrowolną i nieprofesjonalną wspólnotą trzeźwościową. Jedynym celem członków wspólnoty jest utrzymanie własnej trzeźwości i pomaganie tym, którzy zwracają się po pomoc w jej osiągnięciu. Ruch nie jest związany z żadną grupą interesu, nie jest przypisany do żadnego wyznania religijnego. Wspólnota AA realizuje program Dwunastu Kroków, który jest sugestią i podpowiedzią jak zdrowieć, natomiast swą działalność opiera na Dwunastu Tradycjach, które gwarantują jedność wspólnoty. Zgodnie z ideami funkcjonowania wspólnoty AA, Al-Anon czy Al-Ateen, udzielanie jakichkolwiek dotacji z zewnątrz na rzecz jej działań, programów lub bezpośrednio jej członków jest niedozwolone, ponieważ narusza jej zasady ideowe oraz obowiązujące przepisy prawa. Możliwe jest natomiast nieodpłatne udostępnianie lokalu należącego na przykład do gminy na spotkania członków wspólnoty. www.siecobywatelska.pl
 • 55. Klub Abstynenta Nazwy tej, często niesłusznie używa się zamiennie z nazwą Stowarzyszenie Abstynenckie. W wielu przypadkach stowarzyszenia trzeźwościowe prowadzą Kluby Abstynenckie czy często powstają na pierwotnej bazie Klubu. W istocie jednak Klub Abstynenta jest wspólnotą nieformalną choć w dużej mierze ustrukturyzowaną. Jest miejscem gdzie prowadzone są różnorodne działania wspierające trzeźwość jego członków, ich rodzin, a także propagujące tę ideę dla i w społeczności lokalnej. Są miejscem spotkań i wspólnego spędzania czasu, zarówno członków Klubu jak i osób z zewnątrz. Kluby często posiadają określone formy i reguły członkostwa, regulaminy czy strukturę organizacyjną. Jednak to nie czyni ich tym samym organizacją pozarządową. Klub jest miejscem, gdzie prowadzone są różnorodne działania rehabilitacyjne wspierające trzeźwość jego członków i niwelujące skutki wykluczenia społecznego. Ale również miejscem propagującym ideę abstynencji dla i w społeczności lokalnej, miejscem zdrowej i trzeźwej rekreacji, zarówno członków Klubu jak i osób z zewnątrz. Kluby często posiadają określone formy i reguły członkostwa, regulaminy czy określoną strukturę organizacyjną. Jednak w myśl obowiązujących przepisów nie są organizacjami pozarządowymi. www.siecobywatelska.pl
 • 56. Stowarzyszenie Abstynenckie/Trzeźwościowe Stowarzyszenie jest podstawową formą organizacyjno-prawną przewidzianą w celu realizacji konstytucyjnego prawa swobody zrzeszania się. Po spełnieniu wymogów formalno-prawnych i wpisaniu do rejestru zyskuje osobowość prawną i staje się podmiotem formalnym. Działalność stowarzyszenia opiera się na ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”, która określa, iż jest ono dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Każde stowarzyszenie posiada własne obszary działalności zapisane w statucie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. www.siecobywatelska.pl
 • 57. Działania  Trzeźwościowe (w tym rehabilitacyjne)  Pomocowe (w tym interwencyjne)  Na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia  Kulturalno – towarzyskie  Ukierunkowane na dzieci i młodzież  Na rzecz i ze społecznością lokalną  Z innymi organizacjami i instytucjami  Promocyjne www.siecobywatelska.pl
 • 58. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl

Related Documents