Curs de Prevenció delCONSUM DE DROGUESEDUCARPREVENIRJessica Martinez i Sígrid FadriqueAula 1
SESSIONS MODEL PROCHASKA MODEL DE CREENCESSOBRE LA SALUT DOCUMENTAL “DROGASY EL CEREBRO: EL GRANMISTERIO”Jessica Martín...
SESSIÓ 1MODEL PROCHASKASessió dirigida a disminuirles conductes de risc quecomporten una addicciód’acord amb el ModelTeòri...
Avaluació dela informaciórebuda perel/la pacientDurant la classefarem unaavaluació d’un Casreal perdeterminar lainformació...
Valoració de lamotivació decanviDurant la mateixaclasse també faremuna valoració de lamotivació de canvique tindria el sub...
INTERVENCIÓIntervenció centrada en un Programa dediagnòstic i de treball de la motivació delsubjecte.Jessica Martínez i Sí...
Variables que incideixen en laintervenció- CARACTERÍSTIQUES PERSONALS DEL PACIENT(motivació, comportaments, actituds, sent...
1. Atenció personalitzada.2. Atenció al pacient quan estigui preparat.3. Donar la informació oportuna al tractamenti expli...
A través de que la personaracionalitzi les repercussionsdel consum serà capaçd’inferir constructes enrespecte a que una co...
Jessica Martínez i Sígrid FadriqueSESSIÓ 3DOCUMENTALEn aquest documental, científics, psiquiatres i sociòlegsobserven i an...
MATERIALSdidàcticsSESSIÓ 1Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
El material estaràbasat en aquellnecessari per afer un Tractamentcognitiu iconductualadequat a aquestmodel.Diapositives, m...
Jessica Martínez i Sígrid FadriqueMATERIALSdidàcticsSESSIÓ 2
Recorrerem a cartolinesexplicatives: A travésd’aquestespresentades, algunes amode d’exemple, en lessegüents diapositivesfa...
Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
EXEMPLES «reals»Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
of 17

Prevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinez

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevencio consum drogues_sigrid_fadrique_jessicamartinez

 • 1. Curs de Prevenció delCONSUM DE DROGUESEDUCARPREVENIRJessica Martinez i Sígrid FadriqueAula 1
 • 2. SESSIONS MODEL PROCHASKA MODEL DE CREENCESSOBRE LA SALUT DOCUMENTAL “DROGASY EL CEREBRO: EL GRANMISTERIO”Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 3. SESSIÓ 1MODEL PROCHASKASessió dirigida a disminuirles conductes de risc quecomporten una addicciód’acord amb el ModelTeòric de Prochasca iDiClemente.Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 4. Avaluació dela informaciórebuda perel/la pacientDurant la classefarem unaavaluació d’un Casreal perdeterminar lainformació quel’alumnat té, apropòsit de latemàtica de lesaddiccions i del quècomporta.Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 5. Valoració de lamotivació decanviDurant la mateixaclasse també faremuna valoració de lamotivació de canvique tindria el subjectehipotètic ja que aixòsuposa un aspecteclau per a aconseguirla deshabituació a lasubstància additivaper part del pacient.Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 6. INTERVENCIÓIntervenció centrada en un Programa dediagnòstic i de treball de la motivació delsubjecte.Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 7. Variables que incideixen en laintervenció- CARACTERÍSTIQUES PERSONALS DEL PACIENT(motivació, comportaments, actituds, sentiments, percepcions,...)- CARACTERÍSTIQUES DELS PROFESSIONALS (Professionalitat iadaptada a les necessitats del pacient)- RELACIÓ TERAPEUTA-PACIENT (ha de ser una relació basadaen la empatia , autenticitat i sense prejudicis ni judicispersonals per part del terapeuta)- CARACTERÍSTIQUES DE LA ADDICCIÓ (Graud’addicció, temps, freqüència,…)- CARACTERÍSTIQUES DEL TRACTAMENT (Viad’administració, durada, freqüència, efectes secundaris,....)Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 8. 1. Atenció personalitzada.2. Atenció al pacient quan estigui preparat.3. Donar la informació oportuna al tractamenti explicar els beneficis del mateix i possiblesefectes secundaris.4. Reforç continuo.Jessica Martínez i Sígrid FadriqueESTRATÈGIES
 • 9. A través de que la personaracionalitzi les repercussionsdel consum serà capaçd’inferir constructes enrespecte a que una conductasaludable es basarà en unaconducta en la que no existeixiun consum que és additiu ;d’aquesta forma veient la sevaproblemàtica de salut i enfunció de la percepció que entingui en respecte a laprevenció o risc de no realitzaruna conducta saludableadoptarà o no mesures detractament.Jessica Martínez i Sígrid FadriqueSESSIÓ 2MODEL DE CREENCES SOBRE LA SALUT
 • 10. Jessica Martínez i Sígrid FadriqueSESSIÓ 3DOCUMENTALEn aquest documental, científics, psiquiatres i sociòlegsobserven i analitzen els efecte de les drogues en elsnostres cervells, tant legals com a il·legals. Podremviatjar a través dels ponts que creuen cap a lairrealitat, on la percepció serà un diable jugant amb elsnostres sentits. També podrem veure quinesinfluències tenen aquests estupefaents.«Drogas y el Cerebro: El Gran Misterio»
 • 11. MATERIALSdidàcticsSESSIÓ 1Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 12. El material estaràbasat en aquellnecessari per afer un Tractamentcognitiu iconductualadequat a aquestmodel.Diapositives, materialsaudiovisuals, jocs, etc,…Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 13. Jessica Martínez i Sígrid FadriqueMATERIALSdidàcticsSESSIÓ 2
 • 14. Recorrerem a cartolinesexplicatives: A travésd’aquestespresentades, algunes amode d’exemple, en lessegüents diapositivesfarem partícips alsparticipants del curs delconcepte del consum itot allò que comporta anivell fisiològic per a queadoptin consciència delquè significaCONSUMIR.Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 15. Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 16. Jessica Martínez i Sígrid Fadrique
 • 17. EXEMPLES «reals»Jessica Martínez i Sígrid Fadrique

Related Documents