1
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Secretaria d’Administració i Funció Pública
Oficina de Processos i ...
Índex
1. Model corporatiu d’Administració Electrò nica
2. Formulari genèric exprés
3. Portal Administració Electrò nica
3....
Canals
d’atenció
presencial
Tramitació en
línia
Serveis d’atenció:
CQS
Notificacions
Carpeta
Cita prèvia
GSIT
Sistema
d’in...
2 mesos
+
e- tràmit
* L’ús del Portal Administració Electrònica estarà supeditat a l’acord de nivell de servei amb l’OGE e...
2 Formulari genè ric expré s: què é s?
É s un formulari electrò nic compatible amb la plataforma de tramitació
GSIT/PICA p...
Eina corporativa sense despesa departamental addicional
Formulari genèric exprésFormulari genèric exprés
 Principi de reu...
2. Formulari genè ric :característiques
Ràpida implantació
Quasi a mida...
Es defineixen les funcionalitats
el més adaptad...
2 Formulari genè ric expré s: característiques
Formulari genèric exprés = Petició genèrica
Tràmit: Petició genè rica
 Per...
2 Formulari genè ric :característiquesexpré s
Formulari genè ric expré s:
 Permet fer les sol· licituds en línia d’un trà...
2 Formulari genè ric expré s: què é s?
 Les dades específiques del formulari passen com a documents annexos al formulari
...
2 Formulari genè ric expré s: què é s? Ex. e-
notificacions
Concepte Valor
Notificació
No es mostra la secció de notificac...
Concepte 1
Valor 0
Valor 1
Valor 2
Concepte 2
Valor 0
Valor A
Concepte 37
Valor A
Valor Z
Selecció d’altres valors
Nom del...
Utilitza plantilla de formulari genèric *
-
PV16 Donar opció a escollir si hi ha presentador?
PV17
PV04
PV06
PV22
PV23
PV2...
 Els departaments tenen la possibilitat d’afegir
dades particulars un cop tenen configurat el
formulari genèric exprés pe...
Dades específiques
Annexos
Annexos
2. Formulari genè ric expré s: generar un
específic
2. Formulari genè ric expré s: situació actual
(setembre 2013)
En cartera
85
PRO 2
- Comunicació d'inici de les actuacions...
37%
: 27
: 2
: 50
2. Formulari genè ric expré s: situació actual
(setembre 2013)
2. Formulari genè ric expré s: gestió interna
Carpeta ciutadà / Carpeta empresa
Gestió interna del tràmit
Sistemes d’infor...
Canals
d’atenció
presencial
Tramitació en
línia
Serveis d’atenció:
CQS
Notificacions
Carpeta
Cita prèvia
GSIT
Sistema
d’in...
És el frontal corporatiu de
l’empleat públic per a:
3. Portal Administració Electrònica (PAE)
http://pica.gencat.intranet/...
3.1 Portal Administració Electrònica (PAE)-Tràmits
Què és? - Funcionalitats
Plataforma que permet als gestors
dels tràmits...
 L’usuari/ària i password d’ATRI
ha d’estar autoritzat i assignat a
un tràmit en concret.
 Per nous tràmits, es sol·lici...
3.2 Portal Administració Electrònica (PAE)-Tràmits.
Com s’hi accedeix?
3.3. Portal Administració Electrònica (PAE)-Tràmits.
Funcionalitat del PAE - Tràmit en el pas a pas d’una tramitació
Envia...
Tramitació: es mostra tot el procés per poder executar el tràmit desitjat
Pas 1.
Sol· licitar
Per Internet
Accedim
a la tr...
3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas
d’una tramitació
Enviament sol·licitud i documentació d’un...
https://preproduccio.ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?
reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=uu&id...
Enviat: comunicació del resultat de l'enviament a la plana web d’acusament de rebuda:
•Enviament correcte: visualització d...
3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE/tràmit en el pas a pas
d’una tramitació
Enviament sol·licitud i documentació d’un...
3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE- Tràmit en el pas a pas
d’una tramitació. Recepció i descàrrega de la documentaci...
El Portal d’Administració Electrònica permet:
la descàrrega de la sol·licitud, els annexos i l’acusament de rebuda.
desc...
Es pot filtrar per tràmit i/o nom de
modalitat
Filtre per dates
Si es deixa en blanc, es mostren totes les
sol·licituds
Pe...
1
2
A
3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas
d’una tramitació. Recepció i descàrrega de la docume...
Enviament sol·licitud i documentació d’un tràmit
Acusament de rebuda
Avís de recepció de sol·licitud (mail)
Descàrrega de ...
Ex:Comprovació
de dades
Informació addicional
que veurà el ciutadà
en “comentari”
Es pot annexar
un document
Es pot regist...
Detall del tràmit:
la data de creació
l’estat actual de
la sol·licitud
la data d’estat
Estat:
en tramitació
Esdevenimen...
ciutadà
E. Públic
Recepció requeriment pagament
pagament
Comunicació, requeriment
de pagament
recepció de pagament
E
E’
Co...
H
Opcionalment, es pot
annexar un document
i registrar-lo de
sortida
Aquesta funcionalitat és la única obligatòria per a t...
H
3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas
d’una tramitació. Comunicar una resposta
ciutadà
E. Públic
Recepció requeriment pagament
pagament
Comunicació, requeriment
de pagament
recepció de pagament
E
E’
Co...
Integració de canals: és la consulta
i accions sobre tramitacions que s’han
iniciat amb una sol·licitud en paper i
present...
Es pot adjuntar
la sol·licitud
escanejada
Si és
necessari,
també és
possible
informar de les
dades del
registre
presencial...
Les dades dels sol·licitant són obligatòries
I
3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas
d’una trami...
Canal d’avís:
és molt important per a que el ciutadà
rebi l’avís de què té una sol·licitud a
l’OVT
Avís
I
3.3 PAE - Tràmit...
Al sol·licitant li arriba
un avis per correu
electrònic de què té
disponible el seu
tràmit a l’OVT.
El sol·licitant
accede...
Canals
d’atenció
presencial
Tramitació en
línia
Serveis d’atenció:
CQS
Notificacions
Carpeta
Cita prèvia
GSIT
Sistema
d’in...
http://preproduccio.gsit.gencat.intranet/gsitfa/AppJava/start.do
4. Frontal d’agents
 L’usuari/ària i password d’ATRI
ha ...
4. Frontal d’agents
Clicar “Consultes”
Cercar, per exemple, pel codi
de tràmit (Id) del ciutadà
4. Frontal d’agents
Per fer proves amb el tràmit GEN003, inscripció a un curs, aquest usuari us serveix:
Usuari: 74747474G
Contrasenya: 123456...
Portal Administració Electrònica:
http://pica.gencat.intranet/pica_aio/AppJava
Frontal d’agents:
http://gsit.gencat.intran...
Moltes gràcies!
of 52

Portal Administració Electrònica /FGE i FA

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portal Administració Electrònica /FGE i FA

 • 1. 1 Departament de Governació i Relacions Institucionals Secretaria d’Administració i Funció Pública Oficina de Processos i Administració Electrònica Formulari genèric exprés Portal Administració Electrònica Tràmits (antic FEP) i Frontal d’Agents Actualització: 10 d’octubre de 2013
 • 2. Índex 1. Model corporatiu d’Administració Electrò nica 2. Formulari genèric exprés 3. Portal Administració Electrò nica 3.1 Què és? - Funcionalitats 3.2 com s’hi accedeix? 3.3 Algunes funcionalitats del PAE- Tràmit, en el pas a pas d’una tramitació 4. Frontal d’agents 3. Adreces de proves i de producció
 • 3. Canals d’atenció presencial Tramitació en línia Serveis d’atenció: CQS Notificacions Carpeta Cita prèvia GSIT Sistema d’informació de serveis atesos Serveis d’interoperabilitat Serveis comuns: e-notum / avisos alertes Serveis de tramitació Sistema d’informació TEI (FUE) Sistemes d’informació departamentals 012- OACs Oficines d’atenció departamental i serveis territorials Oficines FUE PICA EACAT Tramitació en línia Frontal d’agents Portal d’AE Portal d’AE EACAT OVT 1. Model corporatiu d’Administració Electrònica Portals corporatius de tramitació electrònica Sistemes d’informació Plataformes corporatives Informació Tramitació i altres IBT Canal Empresa PAE tràmits
 • 4. 2 mesos + e- tràmit * L’ús del Portal Administració Electrònica estarà supeditat a l’acord de nivell de servei amb l’OGE en relació amb els tràmits inclosos al Pla FUE. Formulari genè ric expré sFormulari genè ric expré s Portal AE: tràmits (Antic FEP) *Portal AE: tràmits (Antic FEP) * Podem tenir un e-tràmit sense necessàriament tenir un sistema d’informació integrat a les plataformes de tramitació Permet: Descarregar el pdf de sol·licitud, annexos i acusament de rebuda Relacionar-se amb la ciutadania a través de les carpetes de ciutadà/ana o d’empresa 1. Model corporatiu d’Administració Electrònica
 • 5. 2 Formulari genè ric expré s: què é s? É s un formulari electrò nic compatible amb la plataforma de tramitació GSIT/PICA per a tràmits adreç ats a ciutadà i empresa (tant si el tràmit està inclò s o no en el pla FUE), a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) i del Canal Empresa GSIT Sistema d’informació FUE Sistemes d’informació departamentals PICA EACAT EACAT Canal empresa OVT Portals corporatius de tramitació electrònica Plataformes corporatives Sistemes d’informació
 • 6. Eina corporativa sense despesa departamental addicional Formulari genèric exprésFormulari genèric exprés  Principi de reusabilitat  Principi de transparència  Principi de proporcionalitat en situació de fortes restriccions pressupostàries 2. Formulari genèric exprés
 • 7. 2. Formulari genè ric :característiques Ràpida implantació Quasi a mida... Es defineixen les funcionalitats el més adaptades possibles al tràmit-modalitat Construcció i finanç ament corporatiu expré s  Estalvi de temps  Estalvi econò mic 8 de 46
 • 8. 2 Formulari genè ric expré s: característiques Formulari genèric exprés = Petició genèrica Tràmit: Petició genè rica  Permet que qualsevol persona presenti una sol· licitud, escrit o petició telemàticament : no vinculades a un tràmit específic del catàleg.  El formulari recull una informació de contacte i un espai de text per exposo/demano.  Les peticions van adreç ades a l’ò rgan gestor destinatari (departament, organismes..) que indica la persona interessada. /
 • 9. 2 Formulari genè ric :característiquesexpré s Formulari genè ric expré s:  Permet fer les sol· licituds en línia d’un tràmit en concret.  L’ò rgan gestor destinatari de la informació està definit prèviament. Formulari genèric exprés = Petició genèrica/
 • 10. 2 Formulari genè ric expré s: què é s?  Les dades específiques del formulari passen com a documents annexos al formulari genèric exprés.  Les dades genèriques es decideixen amb assignació de valors. Dades específiques Valors
 • 11. 2 Formulari genè ric expré s: què é s? Ex. e- notificacions Concepte Valor Notificació No es mostra la secció de notificacions, cal deixar en blanc el "Tipus de notificació " Recollir consentiment Informar que les notificacions seran electrò niques Tipus de notificació Notificació individual Col· lectiva (s'enviarà la notificació a totes les persones que s'indiqui en el formulari - màx.5)
 • 12. Concepte 1 Valor 0 Valor 1 Valor 2 Concepte 2 Valor 0 Valor A Concepte 37 Valor A Valor Z Selecció d’altres valors Nom del tràmit/modalitat Logotip Pagament de taxes Definició annexos 2 Formulari genè ric expré s: què é s? Selecció expressa per al FGE
 • 13. Utilitza plantilla de formulari genèric * - PV16 Donar opció a escollir si hi ha presentador? PV17 PV04 PV06 PV22 PV23 PV25 PV18 PV03 PV07 PV20 PV21 PV26 PV32 PV31 PV28 PV05 Adreça PV27 PV10 PV35 PV36 PV29 PV08 PV09 PV11 PV33 PV12 PV13 PV14 PV15 PV37 Arxiu PV30 Codi Arxiu PV24 Mostrar marca d'aïgues? PV02 PV19 Canal de lliurament PV01 Clàusules LOPD addicionals al GSIT Paràmetres genèrics (paràmetre valor GSIT -> PDF) Descripció paràmetre Adreça del presentador Valor Avisos Adreça del sol·licitant* Avisos Mostrar data naixement? Persona presentadora Mostrar la secció? Tipus Adreça del representant del presentador Mostrar gènere? Mostrar data naixement? Dades d'empresa Activitat econòmica: Secció CCAE Persona sol·licitant Tipus* Adreça del representant del sol·licitant Mostrar gènere? Dades de contacte Mostrar la secció? Avisos Objecte de la sol·licitud Mostrar la secció? Formularis associats als documents annexos Mostrar URL de l'annex i codi de document adjunt associat Mostrar URL de l'annex i codi de document adjunt associat Dades bancàries per rebre ingressos de l'Administració Mostrar la secció? Notificació Notificació Tipus Notificació Autoritzacions interoperabilitat Autorització interoperabilitat: documents a demanar en cas que no s'autoritzi la interoperabilitat Autorització d'interoperabilitat: nom organisme al qual s'autoritza Mostrar la LOPD de l'OGE? Qui signa ?* Adreça de l'organisme* Nom de l'organisme del fitxer de dades* Nom del fitxer de dades* Finalitat del fitxer* Canal presencial amb signatura manuscrita Dades de l'establiment Presentació de la pàgina Marca d'aïgues Signatura electrònica Signatura electrònica* 2. Formulari genè ric expré s: procediment
 • 14.  Els departaments tenen la possibilitat d’afegir dades particulars un cop tenen configurat el formulari genèric exprés per al seu tràmit.  Per fer-ho, a nivell corporatiu, se’ls oferirà el codi font del formulari genèric, i cada Departament haurà d’assumir el cost de:  finançament dels canvis  activació del formulari (90 €) Creant un formulari específic a partir del genèric. 2. Formulari genè ric expré s: generar un específic
 • 15. Dades específiques Annexos Annexos 2. Formulari genè ric expré s: generar un específic
 • 16. 2. Formulari genè ric expré s: situació actual (setembre 2013) En cartera 85 PRO 2 - Comunicació d'inici de les actuacions programades al PTGMF/PSGF - Petició genèrica 5 modalitats del Registre d'Entitats Esportives - Alta del Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya (RITC) - 3 Subvencions dirigides a entitats per al foment de la Salut - 4 Subvencions estructurals a mitjans de comunicació en català - Subvencions per a activitats de promoció i difusió de Catalunya - Ajuts del programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar - Premis Civisme - Targeta acreditativa de la discapacitat - Premis als millors cartells de prevenció de riscos laborals - Premis Foto Treball sobre prevenció de riscos laborals - Guardons Medalla i Placa al treball President Macià - Presentació del pla de gestió de dissolvents - Passaport fitosanitari CE - 4 Beques de l’Institut d'Estudis Autonòmics - (...) - 4 modalitats del Registre sanitari d'indústries (Agència de Protecció de la Salut) - 8 modalitats d’Instal·lacions fotovoltaiques de potència inferior a 100 KW - Subvenció per als programes de suport a la consolidació del treball autònom a Catalaunya - Ajuts d’agricultura per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, ... - Presentació d’al•legacions i de respostes a consultes en les tramitacions mediambientals - Comunicació de l’activitat de distribució de productes sanitaris i/o de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro - (...)
 • 17. 37% : 27 : 2 : 50 2. Formulari genè ric expré s: situació actual (setembre 2013)
 • 18. 2. Formulari genè ric expré s: gestió interna Carpeta ciutadà / Carpeta empresa Gestió interna del tràmit Sistemes d’informació integrats Sistemes manuals Entrada de la informació Formulari específic Formulari genèric exprés Portal Administració Electrònica B.O departamental TEI
 • 19. Canals d’atenció presencial Tramitació en línia Serveis d’atenció: CQS Notificacions Carpeta Cita prèvia GSIT Sistema d’informació de serveis atesos Serveis d’interoperabilitat Serveis comuns: e-notum / avisos alertes Serveis de tramitació Sistema d’informació TEI (FUE) Sistemes d’informació departamentals 012- OACs Oficines d’atenció departamental i serveis territorials Oficines FUE PICA EACAT Tramitació en línia Frontal d’agents Portal d’AE Portal d’AE EACAT OVT 3. Portal Administració Electrònica Portals corporatius de tramitació electrònica Sistemes d’informació Plataformes corporatives Informació Tramitació i altres IBT Canal Empresa PAE tràmits
 • 20. És el frontal corporatiu de l’empleat públic per a: 3. Portal Administració Electrònica (PAE) http://pica.gencat.intranet/pica_aio/AppJava http://preproduccio.pica.gencat.intranet/pica_aio/AppJava/ realitzar consums d’interoperabilit at interactuar amb el ciutadà en relació als tràmits de l’OVT/CE L’ús del Portal d’Administració Electrònica estarà supeditat a l’acord de nivell de servei amb l’OGE en relació als tràmits inclosos al Pla FUE
 • 21. 3.1 Portal Administració Electrònica (PAE)-Tràmits Què és? - Funcionalitats Plataforma que permet als gestors dels tràmits electrònics publicats a l’OVT i al Canal Empresa: 1.Descarregar la documentació presentada pel ciutadà/ana. 2.Comunicar als ciutadans i empreses l’evolució del seu tràmit. o Comunicar un canvi d’estat o Nou requeriment de documentació i la seva notificació o Canviar l’estat d’aquests requeriments o Nova comunicació de pagament o Realitzar canvis d’estat d’una comunicació de pagament o Comunicar resposta: informar de la resolució d’una sol·licitud o Integració de canals o Informar el número d’expedient o Enviament d’esborranys de formularis (Canal Empresa) Les actuacions que es poden realitzar sobre una sol·licitud són:
 • 22.  L’usuari/ària i password d’ATRI ha d’estar autoritzat i assignat a un tràmit en concret.  Per nous tràmits, es sol·licita a través de la plantilla de parametrització (Excel) els usuaris/àries administradors que tindran accés al tràmit (procediment) 3.2 Portal Administració Electrònica (PAE)-Tràmits. Com s’hi accedeix?
 • 23. 3.2 Portal Administració Electrònica (PAE)-Tràmits. Com s’hi accedeix?
 • 24. 3.3. Portal Administració Electrònica (PAE)-Tràmits. Funcionalitat del PAE - Tràmit en el pas a pas d’una tramitació Enviament sol·licitud i documentació d’un tràmit Acusament de rebudaciutadà A’
 • 25. Tramitació: es mostra tot el procés per poder executar el tràmit desitjat Pas 1. Sol· licitar Per Internet Accedim a la tramitació en línia 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació Enviament sol·licitud i documentació d’un tràmit a través de l’OVT
 • 26. 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació Enviament sol·licitud i documentació d’un tràmit a través de l’OVT
 • 27. https://preproduccio.ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do? reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=uu&idServei=GEN003FORM El pes màxim de tot el formulari és de 5Mb 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació Enviament sol·licitud i documentació d’un tràmit a través de l’OVT
 • 28. Enviat: comunicació del resultat de l'enviament a la plana web d’acusament de rebuda: •Enviament correcte: visualització de les dades de registre , opció de descàrrega de document pdf d'acusament de rebuda i opció de missatge específic. •Enviament correcte amb avisos: com l'anterior, però l'acusament de rebuda conté avisos o missatges. •Enviament erroni: visualització d'un missatge d'error funcional o tècnic que no ha permès el processament de la sol·licitud. Plana web d’acusament de rebuda Missatge específic Acusament de rebuda Dades de registre Codi del tràmit 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació Enviament sol·licitud i documentació d’un tràmit a través de l’OVT
 • 29. 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE/tràmit en el pas a pas d’una tramitació Enviament sol·licitud i documentació d’un tràmit Acusament de rebuda Avís de recepció de sol·licitud (mail) Descàrrega de la documentació ciutadà E. Públic A’ A
 • 30. 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE- Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Recepció i descàrrega de la documentació Quan el ciutadà envia una sol·licitud (inclosos els annexes) a través de les plataformes de tramitació, es recomana que la unitat gestora habiliti una bústia de correu on s’enviarà l’avís de la recepció de la sol·licitud. Aquest correu no indica ni el tràmit ni el número de cas. Aquest mecanisme no és necessari quan el tràmit es gestiona a través del TEI. Com arriba la informació al departaments? ????@gencat.cat En un servidor departamental: Sol·licitud original + e-sign + s@rcat + Annexes (les plataformes els extreuen per facilitar-ne la gestió) + Acusament de rebuda del ciutadà Al PAE/Tràmits per descarregar: Sol·licitud original + Annexes (les plataformes els extreuen per facilitar-ne la gestió) + Acusament de rebuda del ciutadà
 • 31. El Portal d’Administració Electrònica permet: la descàrrega de la sol·licitud, els annexos i l’acusament de rebuda. descarregar la documentació aportada a posteriori del ciutadà La unitat gestora ha de custodiar aquesta documentació. Si clica “cercar” sense filtre, apareixeran totes les sol·licituds de tots els tràmits que l’usuari està autoritzat A 3.3. PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Recepció i descàrrega de la documentació
 • 32. Es pot filtrar per tràmit i/o nom de modalitat Filtre per dates Si es deixa en blanc, es mostren totes les sol·licituds Per cercar una sol·licitud en concret, ja coneguda A la primera pàgina es mostren les 10 sol·licituds més recents A 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Recepció i descàrrega de la documentació
 • 33. 1 2 A 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Recepció i descàrrega de la documentació
 • 34. Enviament sol·licitud i documentació d’un tràmit Acusament de rebuda Avís de recepció de sol·licitud (mail) Descàrrega de la documentació Comunicació de canvi d’estat de la sol·licitud ciutadà E. Públic ciutadà E. Públic B A A ’ 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació.
 • 35. Ex:Comprovació de dades Informació addicional que veurà el ciutadà en “comentari” Es pot annexar un document Es pot registrar el document annexat Codi tràmit de l’OVT B 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Comunicació canvi d’estat de la sol·licitud massiva
 • 36. Detall del tràmit: la data de creació l’estat actual de la sol·licitud la data d’estat Estat: en tramitació Esdeveniments i comunicats: Nou apunt amb el comentari creat al PAE/tràmits https://preproduccio.ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=list B 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Recepció comunicació canvi d’estat de la sol·licitud
 • 37. ciutadà E. Públic Recepció requeriment pagament pagament Comunicació, requeriment de pagament recepció de pagament E E’ Comunicació de canvi d’estat d’un pagament ciutadà E. Públic F Informar d’un número d’expedient ciutadà E. Públic G ciutadà E. Públic Comunicar una resposta H 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació.
 • 38. H Opcionalment, es pot annexar un document i registrar-lo de sortida Aquesta funcionalitat és la única obligatòria per a tots els departaments amb tràmits en plataforma GSIT-PICA. Cal que el ciutadà tingui constància de la finalització del tràmit. 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Comunicar una resposta
 • 39. H 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Comunicar una resposta
 • 40. ciutadà E. Públic Recepció requeriment pagament pagament Comunicació, requeriment de pagament recepció de pagament E E’ Comunicació de canvi d’estat d’un pagament ciutadà E. Públic F Informar d’un número d’expedient ciutadà E. Públic G ciutadà E. Públic Comunicar una resposta H ciutadà E. Públic Integració de canals I 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació.
 • 41. Integració de canals: és la consulta i accions sobre tramitacions que s’han iniciat amb una sol·licitud en paper i presentada de forma presencial. Registre La unitat gestora «integra» la sol·licitud en paper en el sistema GSIT-PICA a través del Portal Administració Electrònica, Tràmits. Es genera el tràmit a l’OVT . Unitat gestoraPortal Administració Electrònica - Tràmits- I 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Integració de canals
 • 42. Es pot adjuntar la sol·licitud escanejada Si és necessari, també és possible informar de les dades del registre presencial I 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Integració de canals
 • 43. Les dades dels sol·licitant són obligatòries I 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Integració de canals
 • 44. Canal d’avís: és molt important per a que el ciutadà rebi l’avís de què té una sol·licitud a l’OVT Avís I 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Integració de canals
 • 45. Al sol·licitant li arriba un avis per correu electrònic de què té disponible el seu tràmit a l’OVT. El sol·licitant accedeix a l’OVT i pot consultar la seva sol·licitud i fer seguiment del seu tràmit. Pot trobar la seva sol·licitud original escanejada o bé un acusament de rebuda amb totes les dades I 3.3 PAE - Tràmits. Funcionalitat del PAE-Tràmit en el pas a pas d’una tramitació. Integració de canals
 • 46. Canals d’atenció presencial Tramitació en línia Serveis d’atenció: CQS Notificacions Carpeta Cita prèvia GSIT Sistema d’informació de serveis atesos Serveis d’interoperabilitat Serveis comuns: e-notum / avisos alertes Serveis de tramitació Sistema d’informació TEI (FUE) Sistemes d’informació departamentals 012- OACs Oficines d’atenció departamental i serveis territorials Oficines FUE PICA EACAT Tramitació en línia Frontal d’agents Portal d’AE Portal d’AE EACAT OVT 4. Frontal d’agents Portals corporatius de tramitació electrònica Sistemes d’informació Plataformes corporatives Informació Tramitació i altres IBT Canal Empresa PAE tràmits
 • 47. http://preproduccio.gsit.gencat.intranet/gsitfa/AppJava/start.do 4. Frontal d’agents  L’usuari/ària i password d’ATRI ha d’estar autoritzat i assignat a un tràmit en concret.  Per nous tràmits, es sol·licita a través de la plantilla de parametrització (excel) els usuaris/àries que tindran accés al tràmit (existeix procediment)
 • 48. 4. Frontal d’agents Clicar “Consultes” Cercar, per exemple, pel codi de tràmit (Id) del ciutadà
 • 49. 4. Frontal d’agents
 • 50. Per fer proves amb el tràmit GEN003, inscripció a un curs, aquest usuari us serveix: Usuari: 74747474G Contrasenya: 12345678a PRE OVT tràmit d’inscripció a un curs https://preproduccio.ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do? reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=uu&idServei=GEN003FORM PRE Portal Administració Electrònica http://preproduccio.pica.gencat.intranet/pica_aio/AppJava/ PRE OVT, consultar un tràmit https://preproduccio.ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=list PRE FRONTAL D’AGENTS http://preproduccio.gsit.gencat.intranet/gsitfa/AppJava/start.do 5. Adreces de proves i de producció
 • 51. Portal Administració Electrònica: http://pica.gencat.intranet/pica_aio/AppJava Frontal d’agents: http://gsit.gencat.intranet/gsitfa/AppJava/start.do 5. Adreces de proves i de producció
 • 52. Moltes gràcies!

Related Documents