TURISTIKA VOTURISTIKA VO
VYSOKÝCH TATRÁCHVYSOKÝCH TATRÁCH
HORSTVO VYSOKÉ TATRYHORSTVO VYSOKÉ TATRY
Tatry členíme naTatry členíme na ZápadnéZápadné aa VýchodnéVýchodné..
Západné Tat...
Najvyššou a najznámejšou časťou tohto horstva súNajvyššou a najznámejšou časťou tohto horstva sú
Vysoké Tatry s najvyšším ...
Je to jediné horstvoJe to jediné horstvo alpského charakterualpského charakteru na Slovensku.na Slovensku.
Za tvar ostro č...
NÁRODNÉ PARKYNÁRODNÉ PARKY
• Na území Tatier ležia dva národné parky:Na území Tatier ležia dva národné parky:
• Tatranský ...
FLÓRA a FAUNAFLÓRA a FAUNA
• V Tatrách evidujeme okolo 1400 druhov rastlín, medziV Tatrách evidujeme okolo 1400 druhov ras...
TURISTIKATURISTIKA
Všetky turistické chodníkyVšetky turistické chodníky, určené pre pohyb návštevníkov v, určené pre pohyb...
TURISTICKÉ CIELE - mapaTURISTICKÉ CIELE - mapa
POKYNY PRE TURISTOVPOKYNY PRE TURISTOV
• Vyberte si túru primeranú vašej zdatnosti.Vyberte si túru primeranú vašej zdatnos...
Najznámejšie turistické ciele voNajznámejšie turistické ciele vo
Vysokých TatráchVysokých Tatrách
Štrbské PlesoŠtrbské Ple...
Tatranská LomnicaTatranská Lomnica je jedna z najväčších aje jedna z najväčších a
najkrajších osád na území Vysokých Tatie...
ĎALŠIE TURISTICKÉ CIELEĎALŠIE TURISTICKÉ CIELE
Zubačková lanovkaZubačková lanovka
na Hrebienokna Hrebienok Téryho chataTér...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Použité zdroje :Použité zdroje :
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tatryhttp://sk.wiki...
of 13

Prezentácia geo ix.-1-turistika vo v.tatrách

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia geo ix.-1-turistika vo v.tatrách

 • 1. TURISTIKA VOTURISTIKA VO VYSOKÝCH TATRÁCHVYSOKÝCH TATRÁCH
 • 2. HORSTVO VYSOKÉ TATRYHORSTVO VYSOKÉ TATRY Tatry členíme naTatry členíme na ZápadnéZápadné aa VýchodnéVýchodné.. Západné TatryZápadné Tatry delíme na šesť geomorfologickýchdelíme na šesť geomorfologických skupín (Osobitá, Sivý vrch, Roháče, Liptovské hole,skupín (Osobitá, Sivý vrch, Roháče, Liptovské hole, Červené vrchy, Liptovské kopy).Červené vrchy, Liptovské kopy). Východné TatryVýchodné Tatry sa skladajú z dvoch skupín (Vysoké asa skladajú z dvoch skupín (Vysoké a Belianske Tatry).Belianske Tatry).
 • 3. Najvyššou a najznámejšou časťou tohto horstva súNajvyššou a najznámejšou časťou tohto horstva sú Vysoké Tatry s najvyšším vrcholom -Vysoké Tatry s najvyšším vrcholom - Gerlachovským štítomGerlachovským štítom, ktorý sa vypína do výšky, ktorý sa vypína do výšky 2655 m.2655 m. Rozkladajú sa na pomerne malom území; svojímRozkladajú sa na pomerne malom území; svojím hrebeňom dlhým len 26 km a 32 dolinami patria khrebeňom dlhým len 26 km a 32 dolinami patria k najmenším veľhorám sveta.najmenším veľhorám sveta. Gerlachovský štít a pohľad na Vysoké Tatry od PopraduGerlachovský štít a pohľad na Vysoké Tatry od Popradu
 • 4. Je to jediné horstvoJe to jediné horstvo alpského charakterualpského charakteru na Slovensku.na Slovensku. Za tvar ostro členeného skalného reliéfu vďačia VysokéZa tvar ostro členeného skalného reliéfu vďačia Vysoké TatryTatry ľadovcomľadovcom, ktoré ich stvárňovali pred mnohými, ktoré ich stvárňovali pred mnohými tisícročiami.tisícročiami. Ľadovce postupom času úplne zmizli a netvoria užĽadovce postupom času úplne zmizli a netvoria už prírodnú prekážku, obvyklú v alpských dolinách. Tým saprírodnú prekážku, obvyklú v alpských dolinách. Tým sa stalistali Vysoké TatryVysoké Tatry ľahko dostupné a človek si ich ďalejľahko dostupné a človek si ich ďalej sprístupňoval.sprístupňoval. Štrbské pleso – jazero ľadovcového pôvodu a Bielovodská dolina,Štrbské pleso – jazero ľadovcového pôvodu a Bielovodská dolina, kde sa nachádzal najväčší, až 19 km dlhý ľadoveckde sa nachádzal najväčší, až 19 km dlhý ľadovec
 • 5. NÁRODNÉ PARKYNÁRODNÉ PARKY • Na území Tatier ležia dva národné parky:Na území Tatier ležia dva národné parky: • Tatranský národný parkTatranský národný park ((TANAPTANAP) v Slovenskej) v Slovenskej RepublikeRepublike • Tatrzański Park NarodowyTatrzański Park Narodowy ((TPNTPN) v Poľsku) v Poľsku • TANAP bol vyhlásený v rokuTANAP bol vyhlásený v roku 19481948 , TPN v roku, TPN v roku 19541954.. RozlohaRozloha TANAP-uTANAP-u je v súčasnosti 1 045 km², z tohoje v súčasnosti 1 045 km², z toho vlastné územie 738 km², ochranné pásmo - 307 km².vlastné územie 738 km², ochranné pásmo - 307 km². • Väčšina územiaVäčšina územia TANAP-uTANAP-u aa TPN-uTPN-u je pokrytáje pokrytá ihličnatými lesmiihličnatými lesmi, vo vysokých polohách, vo vysokých polohách kosodrevinoukosodrevinou a v najvyšších sa už žiadne lesy nevyskytujú.a v najvyšších sa už žiadne lesy nevyskytujú.
 • 6. FLÓRA a FAUNAFLÓRA a FAUNA • V Tatrách evidujeme okolo 1400 druhov rastlín, medziV Tatrách evidujeme okolo 1400 druhov rastlín, medzi nimi ajnimi aj reliktyrelikty aa endemityendemity. V Tatrách žije množstvo. V Tatrách žije množstvo živočíšnychživočíšnych druhov, ktoré nájdeme aj inde, ale ajdruhov, ktoré nájdeme aj inde, ale aj endemity.endemity. • Medzi najvzácnejšie endemity patríMedzi najvzácnejšie endemity patrí kamzík vrchovskýkamzík vrchovský tatranský atatranský a svišť vrchovskýsvišť vrchovský tatranský.tatranský.
 • 7. TURISTIKATURISTIKA Všetky turistické chodníkyVšetky turistické chodníky, určené pre pohyb návštevníkov v, určené pre pohyb návštevníkov v Tatranskom národnom parku súTatranskom národnom parku sú vyznačené značkamivyznačené značkami (červená, modrá, zelená, žltá). Pohyb v osadách, ich(červená, modrá, zelená, žltá). Pohyb v osadách, ich bezprostrednej blízkosti a po verejných komunikáciách medzibezprostrednej blízkosti a po verejných komunikáciách medzi osadami je voľný.osadami je voľný. Značkované cesty a chodníkyZnačkované cesty a chodníky sú vsú v TANAPe rozložené tak, aby umožňovali návštevu všetkýchTANAPe rozložené tak, aby umožňovali návštevu všetkých významných oblastí. Celková dĺžka značkovaných ciest avýznamných oblastí. Celková dĺžka značkovaných ciest a chodníkov je takmer 600 km. Rozdeliť ich možno podľachodníkov je takmer 600 km. Rozdeliť ich možno podľa náročnosti na 3 skupiny:náročnosti na 3 skupiny: • vychádzkyvychádzky • túry po dolináchtúry po dolinách • výstupy do vysokých polôh:výstupy do vysokých polôh: výstupy na sedlá a výstupy navýstupy na sedlá a výstupy na vrcholyvrcholy
 • 8. TURISTICKÉ CIELE - mapaTURISTICKÉ CIELE - mapa
 • 9. POKYNY PRE TURISTOVPOKYNY PRE TURISTOV • Vyberte si túru primeranú vašej zdatnosti.Vyberte si túru primeranú vašej zdatnosti. Jej priebeh si prezrite naJej priebeh si prezrite na mape alebo v sprievodcovi. O súčasnej schodnosti sa informujte vmape alebo v sprievodcovi. O súčasnej schodnosti sa informujte v budove Tatranskej horskej služby.budove Tatranskej horskej služby. • Cieľ túry a predpokladaný čas návratu oznámte ubytovateľovi.Cieľ túry a predpokladaný čas návratu oznámte ubytovateľovi. Dodržte zapísanú trasu aj čas návratu. Na chatách a v hoteloch saDodržte zapísanú trasu aj čas návratu. Na chatách a v hoteloch sa zapíšte do knihy vychádzok a túr.zapíšte do knihy vychádzok a túr. • Na túru odchádzajte ráno a nikdy nie sám.Na túru odchádzajte ráno a nikdy nie sám. Vystrojte sa pevnouVystrojte sa pevnou obuvou, svetrom a plášťom do dažďa. Ak sa počasie zhoršuje, včas saobuvou, svetrom a plášťom do dažďa. Ak sa počasie zhoršuje, včas sa vráťte.vráťte. • Počas túry sa držte značkovaných chodníkov.Počas túry sa držte značkovaných chodníkov. Nepúšťajte sa doNepúšťajte sa do neznámeho terénu, najmä nie v zostupe. Nezhadzujte skaly a naneznámeho terénu, najmä nie v zostupe. Nezhadzujte skaly a na serpentínach neskracujte chodníky.serpentínach neskracujte chodníky. • Nevstupujte na letné snehové polia.Nevstupujte na letné snehové polia. Ak je chodník nad pásmom lesaAk je chodník nad pásmom lesa pokrytý snehom a nemá tyčové označenie, nepovažuje sa zapokrytý snehom a nemá tyčové označenie, nepovažuje sa za značkovaný a nesmie sa ním pokračovať.značkovaný a nesmie sa ním pokračovať.
 • 10. Najznámejšie turistické ciele voNajznámejšie turistické ciele vo Vysokých TatráchVysokých Tatrách Štrbské PlesoŠtrbské Pleso je významné centrum turizmu aje významné centrum turizmu a zimných športov, najvyššie položená turisticko-liečebnázimných športov, najvyššie položená turisticko-liečebná osada, nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách.osada, nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Rozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso vRozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso v nadmorskej výške 1 346 m n. m.nadmorskej výške 1 346 m n. m.
 • 11. Tatranská LomnicaTatranská Lomnica je jedna z najväčších aje jedna z najväčších a najkrajších osád na území Vysokých Tatier. Nachádzanajkrajších osád na území Vysokých Tatier. Nachádza sa 6 km východne od Smokovca, na úpätí Lomnickéhosa 6 km východne od Smokovca, na úpätí Lomnického štítu. V Tatranskej Lomnici je možné navštíviť nielenštítu. V Tatranskej Lomnici je možné navštíviť nielen zaujímavézaujímavé Múzeum TANAPuMúzeum TANAPu, ale i unikátnu, ale i unikátnu ExpozíciuExpozíciu tatranskej prírody.tatranskej prírody. Častým cieľom turistov je Observatórium na Lomnickom štíte,Častým cieľom turistov je Observatórium na Lomnickom štíte, na ktorý sa dá dostať visutou lanovkou zo Skalnatého plesa.na ktorý sa dá dostať visutou lanovkou zo Skalnatého plesa.
 • 12. ĎALŠIE TURISTICKÉ CIELEĎALŠIE TURISTICKÉ CIELE Zubačková lanovkaZubačková lanovka na Hrebienokna Hrebienok Téryho chataTéryho chata Studenovodské vodopádyStudenovodské vodopády Aquapark PopradAquapark Poprad Goralské folklórneGoralské folklórne slávnosti v Ždiarislávnosti v Ždiari
 • 13. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Použité zdroje :Použité zdroje : http://sk.wikipedia.org/wiki/Tatryhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Tatry - (cit. 12.07.2011)- (cit. 12.07.2011) http://www.vysoketatry.org/turistika/index.htmlhttp://www.vysoketatry.org/turistika/index.html - (cit. 12.07.2011)- (cit. 12.07.2011) http://www.google.sk/search?q=vysok%C3%A9+tatry&hl - (cit. 12.07.2011)http://www.google.sk/search?q=vysok%C3%A9+tatry&hl - (cit. 12.07.2011) http://www.vysoketatry.com/ciele/ciele.html - (cit. 12.07.2011)http://www.vysoketatry.com/ciele/ciele.html - (cit. 12.07.2011)