FERNAO MAGALHFERNAO MAGALHAESAES
PRVÁ PLAVBA OKOLO SVETAPRVÁ PLAVBA OKOLO SVETA
Fernao MagalhaesFernao Magalhaes prezývaný aj Ferdinandprezývaný aj Ferdinand
Magellan bol svetoznámy portugalskýMagellan ...
Zámorské objavyZámorské objavy európskycheurópskych
moreplavcov v 15. – 18. storočí na koncimoreplavcov v 15. – 18. storoč...
Krištof KolumbusKrištof Kolumbus, pôvodom Janovčan v, pôvodom Janovčan v
španielskych službách chcel nájsť západnú cestu d...
Amerigo VespucciAmerigo Vespucci, taliansky moreplavec, podnikol, taliansky moreplavec, podnikol
dve zámorské cesty v roko...
Poznatky z objavných plavieb predchádzajúcichPoznatky z objavných plavieb predchádzajúcich
moreplavcov využil pri plavbe o...
MagalhaesMagalhaes sa pôvodne chcel dostať nasa pôvodne chcel dostať na MalukyMaluky
(Ostrovy korenia v Tichom oceáne v dn...
Na ostroveNa ostrove CebuCebu, vo filipínskom súostroví dňa, vo filipínskom súostroví dňa 27.27.
apríla 1921 Magalhaesaprí...
Ďalším významným objaviteľom a výskumníkom poĎalším významným objaviteľom a výskumníkom po
Magalhaesovi bol až anglický ka...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Použité zdroje :Použité zdroje :
http://www.spsh.sk/encyklopedia/stredovek/magela...
Prezentácia geo v.-5-fernao magalhaes
of 11

Prezentácia geo v.-5-fernao magalhaes

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia geo v.-5-fernao magalhaes

  • 1. FERNAO MAGALHFERNAO MAGALHAESAES PRVÁ PLAVBA OKOLO SVETAPRVÁ PLAVBA OKOLO SVETA
  • 2. Fernao MagalhaesFernao Magalhaes prezývaný aj Ferdinandprezývaný aj Ferdinand Magellan bol svetoznámy portugalskýMagellan bol svetoznámy portugalský moreplavec, rytier a dobrodruh. Dlhé roky strávilmoreplavec, rytier a dobrodruh. Dlhé roky strávil štúdiom máp a zemepisných objavov.štúdiom máp a zemepisných objavov.
  • 3. Zámorské objavyZámorské objavy európskycheurópskych moreplavcov v 15. – 18. storočí na koncimoreplavcov v 15. – 18. storočí na konci stredoveku a v novoveku boli začiatkomstredoveku a v novoveku boli začiatkom vzniku prvých koloniálnych ríš – španielskejvzniku prvých koloniálnych ríš – španielskej a portugalskej.a portugalskej. Bartolomeo DiazBartolomeo Diaz – portugalský– portugalský moreplavec v rokoch 1487 – 1488 dosiaholmoreplavec v rokoch 1487 – 1488 dosiahol najjužnejší cíp Afriky (mys Dobrej nádeje)najjužnejší cíp Afriky (mys Dobrej nádeje)
  • 4. Krištof KolumbusKrištof Kolumbus, pôvodom Janovčan v, pôvodom Janovčan v španielskych službách chcel nájsť západnú cestu došpanielskych službách chcel nájsť západnú cestu do Indie.12. októbra 1492 pristál na ostrove San Salvador vIndie.12. októbra 1492 pristál na ostrove San Salvador v Karibskom mori a objavil tak nový svetadiel – Ameriku.Karibskom mori a objavil tak nový svetadiel – Ameriku. 4.augusta 1492 vyplával z prístavu4.augusta 1492 vyplával z prístavu Palos s tromi loďamiPalos s tromi loďami Santa MaríaSanta María (replika na obrázku),(replika na obrázku), NiňaNiňa aa PintaPinta.. 4 cesty Kolumba do Ameriky4 cesty Kolumba do Ameriky
  • 5. Amerigo VespucciAmerigo Vespucci, taliansky moreplavec, podnikol, taliansky moreplavec, podnikol dve zámorské cesty v rokoch 1498 – 1499 a 1501 –dve zámorské cesty v rokoch 1498 – 1499 a 1501 – 1502, podľa neho bol pomenovaný Americký kontinent.1502, podľa neho bol pomenovaný Americký kontinent. Vacso da GamaVacso da Gama, Portugalec, v roku, Portugalec, v roku 1498 oboplával Afriku a objavil1498 oboplával Afriku a objavil námornú cestu do Indie.námornú cestu do Indie.
  • 6. Poznatky z objavných plavieb predchádzajúcichPoznatky z objavných plavieb predchádzajúcich moreplavcov využil pri plavbe okolo svetamoreplavcov využil pri plavbe okolo sveta FernaoFernao MagalhaeMagalhaess. Plavbu začal. Plavbu začal 20. septembra 151920. septembra 1519 zozo španielskeho prístavu San Lucar a jeho flotila sašpanielskeho prístavu San Lucar a jeho flotila sa skladala z piatich lodí :skladala z piatich lodí : Trinidad, 130 ton, 55 mužov, kapitán: Fernão de Magalhães San Antonio, 195 ton, 100 mužov, kapitán: Juan de Cartagena Concepción, 90 ton, 45 mužov, kapitán: Gaspar de Quesada Victoria, 90 ton, 42 mužov, kapitán: Luis de Mendoza Santiago, 60 ton, 32 mužov, kapitán: João Serrão
  • 7. MagalhaesMagalhaes sa pôvodne chcel dostať nasa pôvodne chcel dostať na MalukyMaluky (Ostrovy korenia v Tichom oceáne v dnešnej Indonézii),(Ostrovy korenia v Tichom oceáne v dnešnej Indonézii), západnou cestou cez Atlantický oceán.západnou cestou cez Atlantický oceán. Prieliv na juhu Južnej Ameriky, ktorým sa preplavil zPrieliv na juhu Južnej Ameriky, ktorým sa preplavil z Atlantického do Tichého oceánu bol neskôr nazvanýAtlantického do Tichého oceánu bol neskôr nazvaný jeho menom akojeho menom ako Magalhaesov prieliv.Magalhaesov prieliv.
  • 8. Na ostroveNa ostrove CebuCebu, vo filipínskom súostroví dňa, vo filipínskom súostroví dňa 27.27. apríla 1921 Magalhaesapríla 1921 Magalhaes pri boji s domorodcamipri boji s domorodcami zahynul. Do španielskeho domovského prístavu sazahynul. Do španielskeho domovského prístavu sa popo troch rokochtroch rokoch od vyplávania vrátila loďod vyplávania vrátila loď VictóriaVictória s 18s 18 mužmi na palube.mužmi na palube.
  • 9. Ďalším významným objaviteľom a výskumníkom poĎalším významným objaviteľom a výskumníkom po Magalhaesovi bol až anglický kapitánMagalhaesovi bol až anglický kapitán James CookJames Cook,, ktorého tri plavby okolo sveta a hlavne významnéktorého tri plavby okolo sveta a hlavne významné zemepisné práce výrazne posunuli znalosti o Zemi.zemepisné práce výrazne posunuli znalosti o Zemi. 1.1.plavba (1772 – 1775) –plavba (1772 – 1775) – zelenázelená 2.2.plavba (1768 – 1771) –plavba (1768 – 1771) – červenáčervená 3.3.plavba (1776 – 1779) – modráplavba (1776 – 1779) – modrá
  • 10. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Použité zdroje :Použité zdroje : http://www.spsh.sk/encyklopedia/stredovek/magelan.htmhttp://www.spsh.sk/encyklopedia/stredovek/magelan.htm - (cit. 21.05.2011)- (cit. 21.05.2011) http://referaty-seminarky.sk/fernao-magalhaes-prva-plavba-okolo-sveta/http://referaty-seminarky.sk/fernao-magalhaes-prva-plavba-okolo-sveta/ - (cit.- (cit. 21.05.2011)21.05.2011) http://sk.wikipedia.org/wiki/James_Cookhttp://sk.wikipedia.org/wiki/James_Cook - (cit. 21.05.2011)- (cit. 21.05.2011) http://sk.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3ohttp://sk.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A3o – (cit. 21.05.2011)– (cit. 21.05.2011) http://www.google.sk/search?q=fernao+magalhaes&hlhttp://www.google.sk/search?q=fernao+magalhaes&hl – (cit. 21.05.2011)– (cit. 21.05.2011) http://www.google.sk/search?q=historick%C3%A9+mapyhttp://www.google.sk/search?q=historick%C3%A9+mapy – (cit. 21.05.2011)– (cit. 21.05.2011)