STRAŠNÁ SILA ĽADOVCOVSTRAŠNÁ SILA ĽADOVCOV
MODELUJE KRAJINUMODELUJE KRAJINU
Ľadovec je mohutná ľadová hmota, ktoráĽadovec ...
ĽadovecĽadovec je homogénne, nepriepustné a plastickéje homogénne, nepriepustné a plastické telesoteleso
tvorenétvorené ľa...
Ľadovce predstavujú najväčšie zásobárne sladkej vodyĽadovce predstavujú najväčšie zásobárne sladkej vody
a poa po oceánoch...
Typy ľadovcovTypy ľadovcov
Ľadovce sa rozdeľujú na:Ľadovce sa rozdeľujú na: vysokohorskévysokohorské (vyskytujú sa(vyskytu...
Najväčšie ľadové čiapky pokrývajú celé kontinentyNajväčšie ľadové čiapky pokrývajú celé kontinenty
(hlavne v ľadových dobá...
Vznik ľadovcaVznik ľadovca
SnehSneh, ktorý je stavebnou látkou ľadovcov, sa, ktorý je stavebnou látkou ľadovcov, sa
neustá...
Anatómia ľadovcAnatómia ľadovcaa
Vrchná časť ľadovca, ktorá zachytí najviac snehovýchVrchná časť ľadovca, ktorá zachytí na...
Pohyb ľadovcaPohyb ľadovca
Spodné časti ľadovca sa pohybujú pomalšie ako vrchné.Spodné časti ľadovca sa pohybujú pomalšie ...
Topenie ľadovcovTopenie ľadovcov, zrýchlené rastúcimi teplotami a znečistením, zrýchlené rastúcimi teplotami a znečistením...
Ľadovce – klimatická zmena v obrazochĽadovce – klimatická zmena v obrazoch
Ľadovec v roku 1900 a v súčasnostiĽadovec v rok...
Ľadovec – Mount Everest, r. 1921 a r.Ľadovec – Mount Everest, r. 1921 a r.
20092009
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Použité zdroje :Použité zdroje :
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDadovechttp://...
Prezentácia geo v.-6-strašná sila ľadovcov
of 13

Prezentácia geo v.-6-strašná sila ľadovcov

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia geo v.-6-strašná sila ľadovcov

 • 1. STRAŠNÁ SILA ĽADOVCOVSTRAŠNÁ SILA ĽADOVCOV MODELUJE KRAJINUMODELUJE KRAJINU Ľadovec je mohutná ľadová hmota, ktoráĽadovec je mohutná ľadová hmota, ktorá sa pomaly sunie po zemskom povrchu,sa pomaly sunie po zemskom povrchu, vymieľa ho, láme horninu a odnáša ju.vymieľa ho, láme horninu a odnáša ju.
 • 2. ĽadovecĽadovec je homogénne, nepriepustné a plastickéje homogénne, nepriepustné a plastické telesoteleso tvorenétvorené ľadovýmiľadovými kryštálmikryštálmi v oblastiach s negatívnouv oblastiach s negatívnou teplotnou bilanciou po väčšinu roka (vysokohorskéteplotnou bilanciou po väčšinu roka (vysokohorské údolia nad snežnou čiarou alebo častiúdolia nad snežnou čiarou alebo časti pevnínpevnín ležiace vležiace v polárnych oblastiach) s vysokými zrážkami.polárnych oblastiach) s vysokými zrážkami.
 • 3. Ľadovce predstavujú najväčšie zásobárne sladkej vodyĽadovce predstavujú najväčšie zásobárne sladkej vody a poa po oceánochoceánoch sú aj druhé najväčšie v celkovýchsú aj druhé najväčšie v celkových zásobáchzásobách vodyvody. Veda, zaoberajúca sa ľadovcami sa. Veda, zaoberajúca sa ľadovcami sa nazývanazýva glaciológiaglaciológia..
 • 4. Typy ľadovcovTypy ľadovcov Ľadovce sa rozdeľujú na:Ľadovce sa rozdeľujú na: vysokohorskévysokohorské (vyskytujú sa(vyskytujú sa vo vysokohorských oblastiach nad snežnou čiarou) avo vysokohorských oblastiach nad snežnou čiarou) a pevninsképevninské (pokrývajú kontinenty, často súvisia s(pokrývajú kontinenty, často súvisia s ľadovými dobamiľadovými dobami). Menšie vysokohorské ľadovce sa). Menšie vysokohorské ľadovce sa nazývajú údolné, väčšie, často pokrývajúce celý vrchnazývajú údolné, väčšie, často pokrývajúce celý vrch kopca, horskej reťaze, príp.kopca, horskej reťaze, príp. vulkánuvulkánu ľadové čiapky. Zľadové čiapky. Z ľadových čiapok odchádzajú malé, radiálne ľadovcľadových čiapok odchádzajú malé, radiálne ľadovce. Vysokohorský ľadovecVysokohorský ľadovec MarmoladaMarmolada v talianskychv talianskych DolomitochDolomitoch
 • 5. Najväčšie ľadové čiapky pokrývajú celé kontinentyNajväčšie ľadové čiapky pokrývajú celé kontinenty (hlavne v ľadových dobách), v súčasnosti ľadovce(hlavne v ľadových dobách), v súčasnosti ľadovce pokrývajú takmer celúpokrývajú takmer celú AntarktíduAntarktídu aa GrónskoGrónsko.. Objem ľadu v týchto ľadovcoch je obrovský, ak by saObjem ľadu v týchto ľadovcoch je obrovský, ak by sa roztopil grónsky ľadovec, hladina svetovéhoroztopil grónsky ľadovec, hladina svetového oceánoceánuu byby stúpla o 6 metrov, v prípade antarktických ľadovcov ažstúpla o 6 metrov, v prípade antarktických ľadovcov až o 65 metrov.o 65 metrov. Okraj kontinentálneho ľadovcaOkraj kontinentálneho ľadovca vv GrónskuGrónsku Ľadovec vĽadovec v AntarktídeAntarktíde
 • 6. Vznik ľadovcaVznik ľadovca SnehSneh, ktorý je stavebnou látkou ľadovcov, sa, ktorý je stavebnou látkou ľadovcov, sa neustálymneustálym zamŕzaním a topením pomaly mení na formuzamŕzaním a topením pomaly mení na formu granulovanéhogranulovaného ľaduľadu -- névénévé. Tento sa neskoršímTento sa neskorším pôsobením tlaku nadložných vrstiev snehu stlačí apôsobením tlaku nadložných vrstiev snehu stlačí a nazýva sanazýva sa firnfirn. Postupom času jednotlivé vrstvy. Postupom času jednotlivé vrstvy podliehajú ďalšiemu stlačeniu až vytvoria ľadovcovúpodliehajú ďalšiemu stlačeniu až vytvoria ľadovcovú masu.masu. Čelo ľadovcaČelo ľadovca SchlakenteesSchlakentees v Rakúskuv Rakúsku
 • 7. Anatómia ľadovcAnatómia ľadovcaa Vrchná časť ľadovca, ktorá zachytí najviac snehovýchVrchná časť ľadovca, ktorá zachytí najviac snehových zrážok sa nazývazrážok sa nazýva akumulačná zónaakumulačná zóna. Hrúbka ľadu v. Hrúbka ľadu v nej je dostatočná, aby spôsobila hlbokúnej je dostatočná, aby spôsobila hlbokú eróziueróziu podložnýchpodložných hornínhornín. Erozívna sila zostupujúcehoErozívna sila zostupujúceho ľadovca mení riečne údolia charakteristickéhoľadovca mení riečne údolia charakteristického tvarutvaru VV na ľadovcové sna ľadovcové s prierezom tvaru Uprierezom tvaru U. Údolie tvaru U akoÚdolie tvaru U ako pozostatok popozostatok po ľadovciľadovci Trhliny v ľadovciTrhliny v ľadovci (Švajčiarske Alpy)(Švajčiarske Alpy)
 • 8. Pohyb ľadovcaPohyb ľadovca Spodné časti ľadovca sa pohybujú pomalšie ako vrchné.Spodné časti ľadovca sa pohybujú pomalšie ako vrchné. Antarktické ľadovce sa vo všeobecnosti pohybujúAntarktické ľadovce sa vo všeobecnosti pohybujú rýchlosťou 1,5 až 2 metre za deň, alpínske niekoľkorýchlosťou 1,5 až 2 metre za deň, alpínske niekoľko metrov denne. Veľa ľadovcov máva periódy rýchlehometrov denne. Veľa ľadovcov máva periódy rýchleho pohybu, kedy sa pohybujú až tisíc krát rýchlejšie akopohybu, kedy sa pohybujú až tisíc krát rýchlejšie ako zvyčajne. Najrýchlejšie sa pohybujúci ľadovec na zemi sazvyčajne. Najrýchlejšie sa pohybujúci ľadovec na zemi sa nachádzal nanachádzal na AljaškeAljaške. Za sa deň posunul až o 65 metrovZa sa deň posunul až o 65 metrov.
 • 9. Topenie ľadovcovTopenie ľadovcov, zrýchlené rastúcimi teplotami a znečistením, zrýchlené rastúcimi teplotami a znečistením atmosféry, čoskoro zmení mapu sveta. Ľudstvo bude bojovať satmosféry, čoskoro zmení mapu sveta. Ľudstvo bude bojovať s ešte masívnejšími záplavami, v Andách či strednej Ázii nebudeešte masívnejšími záplavami, v Andách či strednej Ázii nebude čo piť. Z niektorých, hlavne tých nižšie položených oblastiach,čo piť. Z niektorých, hlavne tých nižšie položených oblastiach, ľadovce kompletne zmiznú už do konca tohto storočia. Rýchlejšieľadovce kompletne zmiznú už do konca tohto storočia. Rýchlejšie než inde sa topí ľad na juhu Argentíny a Chile, na Aljaške, nanež inde sa topí ľad na juhu Argentíny a Chile, na Aljaške, na severozápade USA a juhozápade Kanady.severozápade USA a juhozápade Kanady. Západná časť Antarktídy je na otepľovanieZápadná časť Antarktídy je na otepľovanie najcitlivejšia, ľadovce sa tam topianajcitlivejšia, ľadovce sa tam topia najrýchlejšie (vyznačené červenou)najrýchlejšie (vyznačené červenou)
 • 10. Ľadovce – klimatická zmena v obrazochĽadovce – klimatická zmena v obrazoch Ľadovec v roku 1900 a v súčasnostiĽadovec v roku 1900 a v súčasnosti Ľadovec v roku 1976 a v súčasnostiĽadovec v roku 1976 a v súčasnosti
 • 11. Ľadovec – Mount Everest, r. 1921 a r.Ľadovec – Mount Everest, r. 1921 a r. 20092009
 • 12. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Použité zdroje :Použité zdroje : http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDadovechttp://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDadovec – (cit. 11.06.2011)– (cit. 11.06.2011) http://www.google.sk/search?q=%C4%BEadovce&hl=sk&biwhttp://www.google.sk/search?q=%C4%BEadovce&hl=sk&biw –– (cit. 11.06.2011)(cit. 11.06.2011) http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/amerika/clanek.phtml?http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/amerika/clanek.phtml? id=1221667id=1221667 - (cit. 11.06.2011)- (cit. 11.06.2011)