Národní
mentalita
a její projevy
Obsah
• Národní mentalita
• Stereotypizace
• Pětifaktorový model osobnosti
• Z historie
• Mezinárodní výzkum a jeho výsled...
Národní mentalita
• Mentalita = mens, mentis (lat.vědomí, myšlení, rozum) a jeho současné
chápání je spojeno příslušnými e...
Národní mentalita
• Světonázor, způsob myšlení celé společnosti; lze jej chápat také jako
„hlubinnou úroveň jejího kolekti...
Faktory ovlivňující národní
mentalitu
1. Přírodní a biologické - genotyp lidí, celkový
genofond, krajina, klima, geografic...
Stereotypizace
• ,,škatulkování”
• Výhody: potřeba vyznat se ve světě, rozčlenit
si ho na snáze uchopitelné, pochopitelné
...
Pětifaktorový model v psychologii
osobnosti
• Autorka: Martina Hřebíčková (2011)
• Popis a výklad osobnosti
• 5 obecných d...
Z historie..
• Zajímavé pohledy ,,významných Čechů” na své krajany:
Mistr Jan Hus: Bližního umenšujeme
Tomáš Štítný ze Š...
Výzkum
• Jeden z doposud nejkomplexnějších výzkumů národních
stereotypů byl v roce 2005 publikován v prestižním
americkém ...
Jak to dopadlo...
Česko
 Typický Čech je psychicky
nevyrovnaný a obtížně snáší
stresové situace
 Čecha si dále představu...
Hodnoty v národní kultuře
• Holandský vědec Geert Hofstede (IBM, 116 tisíc
dotazníků, 66 národností)
• 5 základních dimenz...
Jak nás vidí sousedé?
• Rakušané:
„Při studiu mě udivovalo, jak ti Češi pořád proti něčemu
protestují! Tak teď se ukažte, jestli máte i smysl pr...
• Estonci:
Kterak čeští švejkové na velkopopovickém kozlovi Gazprom
ukočírovali? Co je to za báchorku? „Sorry, Josefe Lado...
• Nizozemci:
Když mají Češi oslavit sjednocenou Evropu, všechny urazí.
Kdyby měli jako její šéfové poslat Bushovi dárek na...
• Britové:
Britové do Prahy nejezdí zrovna na výstavy. ,,České umění je jen
pro těžké kalibry.” (Ian Baker)
Zdroj: http://...
• Slováci:
Pytlíci, experti. ,,Tak pojďte, já vám to všechno zhodnotím.
Všemu rozumím.“ (karikaturista Martin Shooty Šútov...
The Czechs in a Nutshell
• Autor: Terje B. Englund (mladý norský bohemista;
2009)
• ,,Uživatelská příručka pro cizince”
• ...
Stereotypy napříč světem
• Francouzi jsou žabožrouti, smrdí
• Skot by si nechal pro peníze vrtat koleno
• Němci jsou pořád...
Vlastní výzkum
• Dotazníkové šetření ,,How do you perceive Czechs”
pro cizince žijící v ČR
• 11 otázek, možnost volných od...
Rozmanité zastoupení národností...
Odkud původně pocházíte?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Základní údaje
Kde momentálně žijete?
• Brno – 18
• Ostrava - 8
• Praha – 6
Jak dlouho žijete v ČR?
• Méně než 1 rok: 12
•...
První dojmy
Proč jste přijeli do ČR?
• Studium, práce, ,,England sucks”
Co vás nejvíce překvapilo, když jste sem přijeli a...
Hodnotili nás...
Co vám nejvíce chybí v ČR nebo co jste tady objevili lepšího než
jinde?
• Jídlo... malý výběr z národních...
Obecně...
• Jsme nezdvořilí ve smyslu, že se na nikoho cizího jen
tak neusmíváme, nedáváme se s nikým do
řeči, nezdravíme,...
Xenofobie?
Myslíte si, že jsou Češi schopni přijímat, akceptovat
cizince?
• Ne a netuším proč (Rumunsko)
• Ano, Češi rádi ...
Shrnutí
• Naprostá většina respondentů ze všech zemí se
shodne, že když Češi u někoho uvidí snahu se
integrovat, vyjdou mu...
Jídlo & pití
Jak byste ohodnotili českou kuchyni?
Chutná vám pivo?
• 10/10. Kromě několika vyjímek
(ženy z Rumunska) se vš...
Čeština
Učíte se mluvit česky? Myslíte si, že je čeština pro
život v Česku nezbytná?
• 100% respondentů uvedlo, že i přes ...
Připomínky obecně
• Češi by si víc měli vážit svých památek a
staveb-graffiti všude. (Ital)
• Pražáci nechápou krásy Ostra...
Použité zdroje
• Terje B.Englund: The Czechs in a Nutshell (2009),Práh
• Hřebíčková, M.,Kouřilová S. (2012). Jak se vidíme...
Děkujeme za pozornost 
of 32

National mentality cz

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National mentality cz

 • 1. Národní mentalita a její projevy
 • 2. Obsah • Národní mentalita • Stereotypizace • Pětifaktorový model osobnosti • Z historie • Mezinárodní výzkum a jeho výsledky • Jak nás vidí sousedé? • Češi v kostce • Stereotypy napříč světem • Které hodnoty vyznáváme • Vlastní výzkum • Zdroje
 • 3. Národní mentalita • Mentalita = mens, mentis (lat.vědomí, myšlení, rozum) a jeho současné chápání je spojeno příslušnými etymologickými vazbami s myšlením člověka, mentální činností a vědomím • Reakce stejného typu na obvyklé situace u lidí stejné kultury, které existují ve formě citů a stavů. (Kasjanova, 1993) • „Duch národa“ (Volkgeist)  činnost individua probíhá v souvislosti s tím, co mu diktují „mravy a zákony jeho národa“. Individuum je neoddělitelnou částí svého národa. Individuum se cítí jako jeho neodlučitelná součást a cítí propojenost s jinými individui jako dalších součástí národa: „Vnímám je jako sebe a sebe jako je.“ (Hegel, 2000) • Existují fakta, která jsou spojená s lidskou společností a pochopit je lze pouze na základě porozumění zvláštních podmínek společné existence lidí v dané společnosti. (Wundt, 1912)
 • 4. Národní mentalita • Světonázor, způsob myšlení celé společnosti; lze jej chápat také jako „hlubinnou úroveň jejího kolektivního a individuálního vědomí, které jsou značně ovlivněné neuvědomělými, tedy podvědomými podněty“ a „jejichž formování záleží na etnických a kulturních specifikách národa, tradic a sociální struktury společnosti.“ (Dubjaněcki, 2006) • Je to „matrice specifických způsobů reakcí, jednání ve světě a rozumění světu, které jsou kolektivně podmíněny a mají skupinový charakter; historicky se mentality mění jen zvolna. Odpovídají kolektivním hierarchizacím hodnot a představují takové formy skupinových reakcí, orientací, způsobů vidění a hodnocení skutečnosti, takový řád skupinového prožívání emocí, které jsou pro lidi určité doby, určitého kulturního, geografického, sociálního či politického prostoru typické.“ (Havelka, 2002)
 • 5. Faktory ovlivňující národní mentalitu 1. Přírodní a biologické - genotyp lidí, celkový genofond, krajina, klima, geografická poloha 2. Sociální - specifika společenského, politického, ekonomického, historického a kulturního života společnosti  Montesquieu (1752): Mravní zásady národa jsou ovlivňovány především faktory geografického prostředí. Horké klima uvolňuje lidi a způsobuje neměnnost náboženství jižních národů, aktivizuje sexuální vztahy, a tak způsobuje mnohoženství, je příčinou lenosti, zatímco seveřané jsou naopak iniciativní, energičtí, odvážní a svobodomyslní.
 • 6. Stereotypizace • ,,škatulkování” • Výhody: potřeba vyznat se ve světě, rozčlenit si ho na snáze uchopitelné, pochopitelné kategorie chceme se ve světě cítit bezpečně • Nevýhody: skvělá živná půda pro předsudky, zejména když nemáme osobní zkušenosti
 • 7. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti • Autorka: Martina Hřebíčková (2011) • Popis a výklad osobnosti • 5 obecných dimenzí osobnosti: Neuroticismus (napjatý, nevyrovnaný) Extraverze (upovídaný, průbojný, energický) Otevřenost vůči zkušenosti (novátorský, zvídavý, s bohatou fantazií) Přívětivost (dobromyslný, spolupracující, důvěřivý) Svědomitost (zodpovědný, pořádkumilovný, pracovitý)
 • 8. Z historie.. • Zajímavé pohledy ,,významných Čechů” na své krajany: Mistr Jan Hus: Bližního umenšujeme Tomáš Štítný ze Štítného: Pohrdání jinými lidmi, závist, pomlouvání  Přičinlivost a ustavičnost T.G.Masaryk: Upřednostňujeme zlatou střední cestu, máme nedostatek pevné vůle Intrikářství: ,,protože nedovedou být lvové, stávají se liškami, protože nedovedou být hrdinové, stávají se lokaji a pomáhají si lokajským chytráctvím”
 • 9. Výzkum • Jeden z doposud nejkomplexnějších výzkumů národních stereotypů byl v roce 2005 publikován v prestižním americkém časopisu Science. • Autorství náleží mezinárodnímu týmu 86 vědců z 65 institucí ze 45 zemí. • V České republice se na výzkumu podílela Martina Hřebíčková z Psychologického ústavu Akademie věd ČR. • 4 000 respondentů z různých zemí (vysokoškolští studenti)
 • 10. Jak to dopadlo... Česko  Typický Čech je psychicky nevyrovnaný a obtížně snáší stresové situace  Čecha si dále představujeme spíše jako málo družného, neaktivního a nedostatečně se prosazujícího  "Typického Čecha" v nepřívětivosti předčili pouze Libanonci, Američané, Argentinc i a typičtí obyvatelé Hongkongu  Účastníci české části mezinárodního výzkumu jej hodnotí jako nepřátelského, neústupného, neoc hotného pomáhat druhým, povýšeného, na sebe zaměřeného a necitlivého. Realita  Skutečně jsme labilní a úzkostní  Oproti vnímanému stereotypu se spíše blížíme asertivním, aktivním a komunikativním lidem euroamerické kultury  Máme pro druhé pochopení, projevujeme druhým přízeň, jsme ochotni nezištně druhým pomáhat a snažíme se předcházet konfliktům.
 • 11. Hodnoty v národní kultuře • Holandský vědec Geert Hofstede (IBM, 116 tisíc dotazníků, 66 národností) • 5 základních dimenzí národní kultury: Individualismus-kolektivismus (do jaké míry je jednotlivec závislý na kolektivu) Maskulinita-femininita Mocenský odstup (sociální distance mezi lidmi nestejného společenského postavení) Vyhýbání se nejistotě Dlouhodobá vs. krátkodobá orientace
 • 12. Jak nás vidí sousedé?
 • 13. • Rakušané: „Při studiu mě udivovalo, jak ti Češi pořád proti něčemu protestují! Tak teď se ukažte, jestli máte i smysl pro humor.“ (Oliver Schopf, karikaturista deníku Der Standard) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema
 • 14. • Estonci: Kterak čeští švejkové na velkopopovickém kozlovi Gazprom ukočírovali? Co je to za báchorku? „Sorry, Josefe Lado.“ (estonský kreslíř Urmas Nemvalts) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema
 • 15. • Nizozemci: Když mají Češi oslavit sjednocenou Evropu, všechny urazí. Kdyby měli jako její šéfové poslat Bushovi dárek na rozloučenou, poslali by mu... tramtadadá. Ptát se ostatních zemí EU? Netřeba! Je to nekorektní? Vždyť to je umění! „Hurá Česku, které ukázalo prostředníček evropským byrokratům.“ (nizozemský karikaturista Ruben L. Oppenheimer) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema
 • 16. • Britové: Britové do Prahy nejezdí zrovna na výstavy. ,,České umění je jen pro těžké kalibry.” (Ian Baker) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema
 • 17. • Slováci: Pytlíci, experti. ,,Tak pojďte, já vám to všechno zhodnotím. Všemu rozumím.“ (karikaturista Martin Shooty Šútovec, deník SME) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema
 • 18. The Czechs in a Nutshell • Autor: Terje B. Englund (mladý norský bohemista; 2009) • ,,Uživatelská příručka pro cizince” • Vtipný vhled do české národní mentality s jejími silnými i slabými stránkami, po čem Češi touží • Různé sféry života (pivo, sex, politika, tunelování, česká jídla, taneční, feminismus, švejkovství, vztah mezi Čechy a Rusy, odjezdy na chatu...) • Pro pobavení, ale také pro zamyšlení
 • 19. Stereotypy napříč světem • Francouzi jsou žabožrouti, smrdí • Skot by si nechal pro peníze vrtat koleno • Němci jsou pořádní a pedantští, vždy dochvilní, Německo je země porna • V italské domácnosti lítají talíře (hlasitý projev, výrazná gestikulace) • Rakušani - odpůrci atomové energie • Španělé jsou uřvaní, pomalí Jaké národní stereotypy znáte vy?
 • 20. Vlastní výzkum • Dotazníkové šetření ,,How do you perceive Czechs” pro cizince žijící v ČR • 11 otázek, možnost volných odpovědí • Celkově 32 respondentů: 21 mužů 11 žen • Věkové rozpětí: 19-45 let • Průměrný věk respondentů: 29,28 let muži 66% ženy 34%
 • 21. Rozmanité zastoupení národností... Odkud původně pocházíte? 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 • 22. Základní údaje Kde momentálně žijete? • Brno – 18 • Ostrava - 8 • Praha – 6 Jak dlouho žijete v ČR? • Méně než 1 rok: 12 • 1-5 let: 11 • Více než 5 let: 9 Brno 56% Ostrava 25% Prague 19% méně než 1 rok 38% 1-5 let 34% více než 5 let 28%
 • 23. První dojmy Proč jste přijeli do ČR? • Studium, práce, ,,England sucks” Co vás nejvíce překvapilo, když jste sem přijeli a začali žít? • Ranní vstávání (Kazachstán) • Odlišná kultura, způsob myšlení, způsob života, rodinné hodnoty (Indie) • Spousta lidí má psy (Sýrie) • Chladní lidé (Jižní Korea) • Kolik ženy dokáží vypít (Rumunsko) • Češi nejsou opilci (USA) • Obecný názor jižanů: jsme neslušní, nedůvěřiví, chladní a málo vstřícní • Východní Evropa (Rusko, Litva): Překvapivé jak jsme stejní
 • 24. Hodnotili nás... Co vám nejvíce chybí v ČR nebo co jste tady objevili lepšího než jinde? • Jídlo... malý výběr z národních kuchyní • Oblečení je zde drahé (se shodnou všichni) • Dobrý systém veřejné dopravy (Itálie) Co je na Češích typické? Co vám vadí? • Prakticky všichni Rumuni se shodují, že se nejspíš nesprchujeme :) nepoužíváme deodoranty a neumíme se oblékat • Češi nikoho nezdraví a neusmívají se. Cizince raději ignorují. V případě že se nějakým způsobem prolomí ledy, ale získáte přátele na celý život. • Smrdí a neznají angličtinu.
 • 25. Obecně... • Jsme nezdvořilí ve smyslu, že se na nikoho cizího jen tak neusmíváme, nedáváme se s nikým do řeči, nezdravíme, ignorujeme okolí. • Chlapi mají za to, že by měli smrdět i z fotky, ženy se neumí oblékat. • Pozitivně nás ovšem vidí i ve smyslu „ignorance“ že ani neděláme „nepořádek“. Nedemolujeme hospody, dokážeme se uvolnit když na to přijde...
 • 26. Xenofobie? Myslíte si, že jsou Češi schopni přijímat, akceptovat cizince? • Ne a netuším proč (Rumunsko) • Ano, Češi rádi vítají cizince, kteří se opravdu snaží integrovat. I přes jazykovou bariéru se s vámi pokusí domluvit a vyjít vám vstříc (Itálie) • Ano, myslím že Češi jsou super, otevření a přátelští. Proč? To nevím, asi genetika (Litva)
 • 27. Shrnutí • Naprostá většina respondentů ze všech zemí se shodne, že když Češi u někoho uvidí snahu se integrovat, vyjdou mu vstříc a prvotní dojem chladných a uzavřených lidí opadne. Cizinec se ale musí sám snažit.
 • 28. Jídlo & pití Jak byste ohodnotili českou kuchyni? Chutná vám pivo? • 10/10. Kromě několika vyjímek (ženy z Rumunska) se všichni shodnou, že ačkoli v české kuchyni chybí variabilita, když se správně připraví, je naprosto vynikající a nic by neměnili. (Připomínky padaly hlavně na množství a polévku – tedy méně jídla a bez polévek) • Pivo chutná všem. Italům překvapivě i víno.
 • 29. Čeština Učíte se mluvit česky? Myslíte si, že je čeština pro život v Česku nezbytná? • 100% respondentů uvedlo, že i přes extrémní náročnost jazyka se snaží naučit alespoň základy, protože bez češtiny se v určitých situacích zatím prostě neobejde (úřady, obchody, hospody)
 • 30. Připomínky obecně • Češi by si víc měli vážit svých památek a staveb-graffiti všude. (Ital) • Pražáci nechápou krásy Ostravy. (Ital) • Mohli byste prosím podat nějaký návrh na vyčištění města na magistrát města Ostrava? Mohli bychom mít lepší místo pro život. (Číňanka) • Nebojte, Čechy a Česko jsem si už zamilovala. (Jižní Korea)
 • 31. Použité zdroje • Terje B.Englund: The Czechs in a Nutshell (2009),Práh • Hřebíčková, M.,Kouřilová S. (2012). Jak se vidíme, jak nás vidí a jací jsme. Praha: Československá psychologie • Psychologie dnes, 1/2013 • Jan Prucha: Interkulturní komunikace (2010), Praha,Grada • Kateřina Kedron: Národní obraz světa a národní mentalita - případ Běloruska. Dostupné na: <http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=285> • http://clanky.vychytane.cz/clanek.php?id=1637 • https://www.euroskop.cz/9002/10653/clanek/evropa-narodnich-stereotypu/ • http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema • http://www.pluska.sk/thumb/images/gallery/slovensko/spolocnost/2010/10/cech21.j pg?w=670&h=376&ip=5 • http://truthbook.com/images/site_images/043C0903LL_300.jpg
 • 32. Děkujeme za pozornost 

Related Documents