POLSKA – WĘGRY 1956 DLACZEGO?
Wydarzenia z 1956 roku w Polsce i na Węgrzech były „krzykiem narodów” o wolność w każdej dziedzinie życia, ale byłyteż k...
II Wojna Światowa zakończyła się w Europie wmaju 1945 roku. Jednak, gdyby postawić pytanie, kto w niej odniósł zwycięstwo...
Sytuacja narodóweuropejskich była niewątpliwie wynikiem konferencji wTeheranie, Jałcie i Poczdamie.
Dzień zwycięstwa na Hitlerem paradoksalnie niedla wszystkich oznaczał zwycięstwo,a w rzeczywistości stał się triumfem jedn...
- Konsekwencje – rozpad kontynentu na dwa bloki polityczno militarne- Europa Zachodnia ruszyła drogą ku dobrobytowi. Plan...
Winston Churchillrozpoczął propagowaniehasła StanówZjednoczonych Europy.Dziś głoszone przez niegosłowa mogą być nambardzo ...
„Musimy tworzyć wizje takiej zjednoczonej Europy, której moralne fundamenty zdobędą sobie szacunek i wdzięczność lud...
WĘGRY PO 1945 r. Zajęcie Węgier przez Armię Czerwoną oznaczało powrót do kraju emigrantów z 1919 roku takich j...
Wyniki wyborów z 1945 roku mogąświadczyć o tym, iż były one wolne,ponieważ komuniści uzyskali tylko17,4 % głosów. Było to ...
POLSKA PO 1945 rokuZajęcie terytorium Polski przez oddziały rosyjskie, akcjeWachlarz i Burza oraz funkcjonowanie 200-tysię...
W sferze politycznej próbą zbadanianastrojów było referendum z 1946 r.Stało się ono „poligonem” do przygotowaniasfałszowan...
Próby forsowania „polskiej drogi do socjalizmu” zakończyły się oskarżeniem Władysława Gomułkio odchylenie prawic...
W obydwu państwach trwała przyspieszona sowietyzacja.System komunistyczny stworzył własną kategorię przeciwnikówpolityczny...
Nikita Chruszczow w swym referacie przedstawił nowe tezy polityki ZSRR na arenie międzynarodowej:- Odejście od ...
Dla takich państw jak Węgry czy Polska istotniejsze znaczenie miał tajny referat mówiący o :- Kulcie jednostki- Zat...
XX zjazd stał się przyczyną wrzenia wśródinteligencji, młodzieży, aktywu partyjnego izwykłych ludzi.Stał się szansą na zmi...
WYSTĄPIENIE WŁADYSŁAWA GOMUŁKIhttp://www.youtube.com/watch?v=pwQTHsMSDF8
Źródła- Norman Davies „Europa”- „Historia Europy” pod red. A. Mączak- „Historia Polski 1914-1990” W. Roszkowski- „Historia...
of 19

Polska – Węgry

Polska - Węgry
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polska – Węgry

 • 1. POLSKA – WĘGRY 1956 DLACZEGO?
 • 2. Wydarzenia z 1956 roku w Polsce i na Węgrzech były „krzykiem narodów” o wolność w każdej dziedzinie życia, ale byłyteż konsekwencją polityki międzynarodowej 10-ciu powojennych lat.
 • 3. II Wojna Światowa zakończyła się w Europie wmaju 1945 roku. Jednak, gdyby postawić pytanie, kto w niej odniósł zwycięstwo, odpowiedź nie byłaby jednoznaczna.Państwa sprzymierzone z Niemcami znalazły się na „zakręcie” swojej historii, ale w podobnympołożeniu były państwa wchodzące w skład koalicji antyhitlerowskiej.
 • 4. Sytuacja narodóweuropejskich była niewątpliwie wynikiem konferencji wTeheranie, Jałcie i Poczdamie.
 • 5. Dzień zwycięstwa na Hitlerem paradoksalnie niedla wszystkich oznaczał zwycięstwo,a w rzeczywistości stał się triumfem jednegototalitaryzmu nad drugim.Europa Środkowa iWschodnia znalazły się wrękach Stalina, który niemiał zamiaru respektowaćżadnych ustaleńmiędzysojuszniczych (prawaczłowieka czy prawo dokształtowania ustroju):
 • 6. - Konsekwencje – rozpad kontynentu na dwa bloki polityczno militarne- Europa Zachodnia ruszyła drogą ku dobrobytowi. Plan Marshalla, z którego korzystano, miał przywrócić „normalność gospodarczą”, a co za tym idzie polityczną, bez której nie mógł istnieć pokój- To i zagrożenie ze Wschodu stało się początkiem jednoczącej się Europy- Państwa uzależnione od Moskwy, jak Polska i Węgry, zmuszono do odrzucenia tego planu i przyjęcia radzieckich wzorców politycznych- i gospodarczych
 • 7. Winston Churchillrozpoczął propagowaniehasła StanówZjednoczonych Europy.Dziś głoszone przez niegosłowa mogą być nambardzo bliskie.W Hadze w 1948 mówiłtak:
 • 8. „Musimy tworzyć wizje takiej zjednoczonej Europy, której moralne fundamenty zdobędą sobie szacunek i wdzięczność ludzkości, i której siłafizyczna będzie tak potężna, że nikt nie odważy się zakłócić jej spokojnego działania. Mam nadzieję ujrzeć taką Europę, w którejmieszkańcy i mieszkanki każdego kraju uwierzą, że być Europejczykiem znaczy tyle co należeć do ich własnej ojczyzny, a w każdym rozległym zakątku tej krainy będą czuć, że są naprawdę u siebie w domu”.
 • 9. WĘGRY PO 1945 r. Zajęcie Węgier przez Armię Czerwoną oznaczało powrót do kraju emigrantów z 1919 roku takich jak:- Matyas Rakosi- Ernö Gerö- Imre Nagy Ich zadaniem było odbudowanie partii komunistycznej.
 • 10. Wyniki wyborów z 1945 roku mogąświadczyć o tym, iż były one wolne,ponieważ komuniści uzyskali tylko17,4 % głosów. Było to jednakwstępem do walki politycznej o sile,której niech świadczy fakt, żepremier węgierskiego rządu FerencNagy w trakcie oficjalnej wizyty weFrancji w 1947 r. poprosił o azylpolityczny. W 1948 roku doprowadzono do połączenia partii socjaldemokratycznej z komunistyczną co dało początek wzmocnieniu represji stalinowskich odbywających się pod dyktaturą Matyasa Rakosiego.
 • 11. POLSKA PO 1945 rokuZajęcie terytorium Polski przez oddziały rosyjskie, akcjeWachlarz i Burza oraz funkcjonowanie 200-tysięcznej armiipodziemnej związanej z rządem londyńskimdeterminowało działania komunistów.Dekret o zbrodniarzach wojennych i ich pomocnikachuczynił z żołnierzy AK współpracowników i sojusznikówHitlera.Proces „16” i ustawa o ujawnianiu się żołnierzy podziemiapozwoliły na infiltracje powojennej konspiracji.
 • 12. W sferze politycznej próbą zbadanianastrojów było referendum z 1946 r.Stało się ono „poligonem” do przygotowaniasfałszowanych wyborów 1947 roku.Rok 1948 podobnie jak na Węgrzechprzyniósł połączenie PPS z PPR i utworzeniePZPR.
 • 13. Próby forsowania „polskiej drogi do socjalizmu” zakończyły się oskarżeniem Władysława Gomułkio odchylenie prawicowo- nacjonalistyczne i jego uwięzieniem.
 • 14. W obydwu państwach trwała przyspieszona sowietyzacja.System komunistyczny stworzył własną kategorię przeciwnikówpolitycznych, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością.W wolnym świecie, za żelazną kurtyną, cytowany wcześniej Churchillstwierdził, że sowieccy „przyjaciele” niczego nie podziwiają tak jak siły,a prezydent Truman, mówił o konieczności pomocy dla wolnychnarodów, które stawiają opór ujarzmieniu.Rzeczywistość była jednak inna…Dopiero śmierć Stalina 5 marca 1953 stała się preludium do zmian nietylko w ZSRR, ale także w pozostałych krajach. Wstępem do nich miałybyć wypadki berlińskie z 1953 roku, ale faktycznie okazał się nim XXzjazd KPZR z lutego 1956.
 • 15. Nikita Chruszczow w swym referacie przedstawił nowe tezy polityki ZSRR na arenie międzynarodowej:- Odejście od tezy, że III Wojna Światowa jest nieuchronna- Konieczne jest pokojowe współistnienie państw o przeciwstawnych systemach społecznych- O wyniku konfrontacji między socjalizmem a kapitalizmem zdecyduje rezultat rywalizacji ekonomicznej
 • 16. Dla takich państw jak Węgry czy Polska istotniejsze znaczenie miał tajny referat mówiący o :- Kulcie jednostki- Zatraceniu krytycyzmu- Wypaczeniach i naruszeniach socjalistycznej praworządności- Zbrodniach Stalina Było to niewątpliwe usprawiedliwienie do „zmiany warty w Moskwie”.
 • 17. XX zjazd stał się przyczyną wrzenia wśródinteligencji, młodzieży, aktywu partyjnego izwykłych ludzi.Stał się szansą na zmiany.Ich ceną była krew niewinnych ludzimarzących o wolności.
 • 18. WYSTĄPIENIE WŁADYSŁAWA GOMUŁKIhttp://www.youtube.com/watch?v=pwQTHsMSDF8
 • 19. Źródła- Norman Davies „Europa”- „Historia Europy” pod red. A. Mączak- „Historia Polski 1914-1990” W. Roszkowski- „Historia powszechna 1945- 1992” P. Radzikowski- „Wykłady z historii powszechnej” K. Szelągowska

Related Documents