Nowoczesne technologie w inwentaryzacji
Metody przeprowadzania inwentaryzacji
2 | SmartMedia
To, w jaki sposób i jaką metodą przeprowadzana jest inwentaryzacja
śr...
Tradycyjna metoda inwentaryzacji
3 | SmartMedia
Cały proces inwentaryzacji (przede wszystkim spis z natury) można
prowadzi...
Tradycyjna inwentaryzacja – najczęstsze problemy
4 | SmartMedia
Do najczęściej spotykanych problemów podczas inwentaryzacj...
Nowe technologie jako rozwiązanie problemów tradycyjnej
inwentaryzacji
5 | SmartMedia
Alternatywą dla tradycyjnej metody
p...
Nowoczesna inwentaryzacja - dlaczego warto?
6 | SmartMedia
Dzięki nowym technologiom istnieje możliwość wykorzystania
etyk...
Zalety nowoczesnej inwentaryzacji
7 | SmartMedia
Nowoczesne technologie dają także możliwość łatwego porównania stanu
rzec...
Zalety nowoczesnej inwentaryzacji
8 | SmartMedia
Automatyzacja działań związanych
z inwentaryzacją wpływa na ograniczenie
...
www.smartmedia.com.pl
of 9

Nowoczesne technologie w inwentaryzacji

To w jaki sposób i jaką metodą przeprowadzana jest inwentaryzacja w organizacji wynika z Ustawy o rachunkowości oraz z wewnętrznych instrukcji inwentaryzacyjnych. Dotyczy to zarówno częstotliwości wykonywania inwentaryzacji, sposobów jej prowadzenia, jak i wykorzystywanych rozwiązań w tym zakresie.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nowoczesne technologie w inwentaryzacji

  • 1. Nowoczesne technologie w inwentaryzacji
  • 2. Metody przeprowadzania inwentaryzacji 2 | SmartMedia To, w jaki sposób i jaką metodą przeprowadzana jest inwentaryzacja środków trwałych w organizacji wynika z Ustawy o rachunkowości oraz z wewnętrznych instrukcji inwentaryzacyjnych. Wyróżnia się jednak dwie główne metody, którymi dokonywać można spisu: metodę tradycyjną oraz metodę wykorzystującą nowoczesne technologie.
  • 3. Tradycyjna metoda inwentaryzacji 3 | SmartMedia Cały proces inwentaryzacji (przede wszystkim spis z natury) można prowadzić w sposób tradycyjny, począwszy od powołania komisji spisowej, przeprowadzenia spisu inwentarza, po jego rozliczenie. Pod pojęciem „tradycyjny” rozumiemy wykorzystanie pospolitego oznakowania środków trwałych i wyposażenia poprzez napisanie numeru inwentarzowego na danym składniku majątku, następnie ręczne spisywanie wszystkich składników w trakcie spisu oraz opracowanie i rozliczenie tak przygotowanego materiału w postaci papierowych arkuszy spisowych. Na ogół jest to proces dość mozolny, czaso- i pracochłonny.
  • 4. Tradycyjna inwentaryzacja – najczęstsze problemy 4 | SmartMedia Do najczęściej spotykanych problemów podczas inwentaryzacji należą:  nieczytelne numery inwentarzowe zapisane często zwykłym flamastrem na środkach trwałych lub wyposażeniu  pomijanie niektórych składników w trakcie spisu z natury, czy błędnie opisane składniki majątku np.: różnice w nazwie składnika w stosunku do tego co zostało zaewidencjonowane na podstawie faktury  długi czas prowadzenia inwentaryzacji oraz duża liczba osób w nią zaangażowana.
  • 5. Nowe technologie jako rozwiązanie problemów tradycyjnej inwentaryzacji 5 | SmartMedia Alternatywą dla tradycyjnej metody przeprowadzania spisu jest wykorzystanie w całym procesie odpowiedniego oprogramowania, połączonego z technologiami kodów kreskowych (1D) lub dwuwymiarowych (2D). Tego typu rozwiązania pozwalają na znaczną automatyzację i przyspieszenie inwentaryzacji.
  • 6. Nowoczesna inwentaryzacja - dlaczego warto? 6 | SmartMedia Dzięki nowym technologiom istnieje możliwość wykorzystania etykiet z kodami 1D i 2D do oznakowania składników majątku, co pozwala na ich trwałe oznaczenie, a następnie łatwe sczytywanie przy pomocy dedykowanych temu urządzeń, takich jak czytniki, czy mobilne kolektory danych. Eliminuje to pomyłki związane ze złym odczytaniem numeru inwentarzowego, nie wymaga ręcznego przepisywania na specjalne arkusze spisywanych składników – jest to czynione automatycznie dzięki wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, jak i oprogramowania. Cały proces kończy się generowaniem odpowiednich dokumentów poinwentaryzacyjnych w dogodnych formatach. Dzięki temu proces przebiega bezbłędnie, ale przede wszystkim szybciej.
  • 7. Zalety nowoczesnej inwentaryzacji 7 | SmartMedia Nowoczesne technologie dają także możliwość łatwego porównania stanu rzeczywistego z zapisem księgowym, dzięki wykorzystaniu oprogramowania. Eliminuje to konieczność „ręcznego” porównywania spisanych składników z zapisami w księgach, tym samym łatwo znajdujemy nadwyżki i niedobory, dzięki czemu możemy szybciej podejmować decyzje o koniecznych dalszych działaniach z tym związanych. Oprogramowanie również automatycznie wyceni pozycje na dokumentach inwentaryzacyjnych na podstawie informacji z ewidencji.
  • 8. Zalety nowoczesnej inwentaryzacji 8 | SmartMedia Automatyzacja działań związanych z inwentaryzacją wpływa na ograniczenie ilości osób, które uczestniczą w spisach z natury, a samym prowadzącym inwentaryzację znacznie ułatwia pracę. Skrócenie czasu wykonywania takich działań przekłada się także na redukcję kosztów z tym związanych – prowadzone przez nas badania wykazały, że przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i oprogramowania do zarządzania majątkiem oraz inwentaryzacji można obniżyć koszty związane z inwentaryzacją nawet o 83%. Oczywiście oszczędność jest tym większa im więcej składników majątku ma dana organizacja.
  • 9. www.smartmedia.com.pl

Related Documents