Pejovic Tamara IV-1
Petrovic Snezana IV-1
-Respiratorni niz omogucuje neometano
odvijanje Krebsovog ciklusa.
-Respiratorni niz predstavlja skup enzima
i koenzima (n...
- Enzimi respiratornog niza su kod visih
organizama smesteni u unutrasnjim
membranama mitohondrija, a kod bakterija u
unut...
-----------------------------------------------------------
Redukovani koenzim flavoproteina se zatim reoksiduje
predajuci...
Do koenzima Q se odvija prenos atoma vodonika i njihovih
elektrona,a pocev od redukovanog koenzima Q do
molekulskog kiseon...
oksidovani oblik redukovani oblik
2 citohrom a3 (Fe2+ ) + ½ O2 2 citohrom a3 (Fe3+) + O2-
redukovani oblik
-Elektroni se z...
- Nepostojana jonska vrsta O2- reaguje sa 2
protona dajuci vodu kao krajnji proizvod
respiracije.
2H+ + O2- H2O
- Zbirna j...
-Kada bi NADH direktno predao vodonikove
atome I njihove elektrone molekulskom
kiseoniku doslo bi do naglog oslobadjanja
v...
ATP
ADP + Pn ATP + H2O
-Ovaj proces se zove oksidativno fosforilovanje.
-Pri prenosenju elektrona postoje 3 reakcije
koje su p...
ATP SINTETAZA
• ATP sitetaza je multienzimski kompleks
koji obavlja sintezu ATP iz ADP. Naziva se
jos i trodelna jedinica ...
http://www.youtube.com/watch?v=lRlTBRPv6xM
Prezentacija iz hemije na temu: Respiratorni niz i Oksidativno fosforilovanje
Prezentacija iz hemije na temu: Respiratorni niz i Oksidativno fosforilovanje
Prezentacija iz hemije na temu: Respiratorni niz i Oksidativno fosforilovanje
Prezentacija iz hemije na temu: Respiratorni niz i Oksidativno fosforilovanje
Prezentacija iz hemije na temu: Respiratorni niz i Oksidativno fosforilovanje
Prezentacija iz hemije na temu: Respiratorni niz i Oksidativno fosforilovanje
Prezentacija iz hemije na temu: Respiratorni niz i Oksidativno fosforilovanje
of 19

Prezentacija iz hemije na temu: Respiratorni niz i Oksidativno fosforilovanje

Electron transport chain and oxidative phosphorylation
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija iz hemije na temu: Respiratorni niz i Oksidativno fosforilovanje

 • 1. Pejovic Tamara IV-1 Petrovic Snezana IV-1
 • 2. -Respiratorni niz omogucuje neometano odvijanje Krebsovog ciklusa. -Respiratorni niz predstavlja skup enzima i koenzima (nastali u II i III etapi katabolizma) koji prihvataju atome vodonika I njihove elektrone sa redukovanih koenzima, I prenose ih do krajnjeg primaoca-molekulskog kiseonika, pri cemu nastaje voda. -Proces katalizovan ovim enzimima zove se transport elektrona.
 • 3. - Enzimi respiratornog niza su kod visih organizama smesteni u unutrasnjim membranama mitohondrija, a kod bakterija u unutrasnjoj membrani celija. - U respiratornom nizu su enzimi poredjani prema standardnom redoks potencijalu. NADH + H+ + FMN NAD+ + FMNH2 - Prvi clan-dehidrogenaza(FMN) prima 2 elektrona od svih dehidrogenaza(NADH)- redukovani koenzim piruvatdehidrogenaze ili izocitratdehidrogenaze, pri cemu dolazi do oksido-redukcije:
 • 4. ----------------------------------------------------------- Redukovani koenzim flavoproteina se zatim reoksiduje predajuci vodonikove atome koenzimu Q – ubihinon. NADH NAD+ + H+ FMN FMNH2 CoQH2 CoQ 2 Fe 2+ 2Fe3+ 2Fe3+ 2Fe2+ 2Fe2+ 2Fe3+ 2Fe3+ 2Fe3+ H :O: H ½ O : : O : :: . . CITOHROMI CITOHROMI 2H+ 2H+------------ b c1 c a,a3 FMN-enzim
 • 5. Do koenzima Q se odvija prenos atoma vodonika i njihovih elektrona,a pocev od redukovanog koenzima Q do molekulskog kiseonika se odvija prenosenje elektrona. Koenzim Q reaguje sa 2 mk citohroma b,predajuci im 2 elektrona,a 2 protona se otpustaju u spoljasnju sredinu. Citohrom b, i ostali citohromi respiratornog niza,kao prosteticnu grupu sadrze porfirinsku strukturu sa gvozdjem kao centralnim atomom. NADH NAD+ + H+ FMN FMNH2 CoQH2 CoQ 2 Fe 2+ 2Fe3+ 2Fe3+ 2Fe2+ 2Fe2+ 2Fe3+ 2Fe3+ 2Fe3+ H :O: H ½ O : : O : :: . . CITOHROMI CITOHROMI 2H+ 2H+------------ b c1 c a,a3 FMN-enzim ----------------------------------------------------------
 • 6. oksidovani oblik redukovani oblik 2 citohrom a3 (Fe2+ ) + ½ O2 2 citohrom a3 (Fe3+) + O2- redukovani oblik -Elektroni se zatim prenose preko citohroma c1, c i a do citohroma a3, ciji redukovani oblik konacno predaje elektrone molekulskom kiseoniku: CoQH2 + 2 citohrom b (Fe3+) CoQ + 2 citohrom b (Fe2+) + 2H+ oksidovani oblik - Primajuci elektron, trovalentno gvozdje se redukuje u dvovalentno,a koenzim Q se reoksiduje:
 • 7. - Nepostojana jonska vrsta O2- reaguje sa 2 protona dajuci vodu kao krajnji proizvod respiracije. 2H+ + O2- H2O - Zbirna jednacina respiratornog niza je: NADH + H+ + ½ O2 NAD+ + H2O ΔG0 =-220,3 kJ/mol
 • 8. -Kada bi NADH direktno predao vodonikove atome I njihove elektrone molekulskom kiseoniku doslo bi do naglog oslobadjanja velike kolicine toplote koja bi mogla da izazove denaturaciju osetljivih biomolekula. - Zbog toga se ova energija postepeno oslobadja prilikom toka elektrona duz respiratornog niza, pri cemu se jedan deo te energije koristi za sintezu ATP iz ADP I neorganskog fosfata.
 • 9. ATP
 • 10. ADP + Pn ATP + H2O -Ovaj proces se zove oksidativno fosforilovanje. -Pri prenosenju elektrona postoje 3 reakcije koje su pracene dovoljno velikom promenom standardne slobodne energije da se moze nagraditi po jedan molekul ATP-a. -Prvi molekul ATP nastaje kada NADH preda hidridni anjon flavoproteinu, -Drugi molekul ATP nastaje prilikom prenosenja elektrona sa citohroma b na citohrom c, -Treci molekul ATP nastaje prilikom prenosenja elektrona sa citohroma c na citohrom a. ΔG0=+30,51 kJ/mol
 • 11. ATP SINTETAZA • ATP sitetaza je multienzimski kompleks koji obavlja sintezu ATP iz ADP. Naziva se jos i trodelna jedinica jer se sastoji iz: • 1.) glave, • 2.) drske, • 3.)osnove. • Pronadjen je u svim zivim organizmima I smatra se da je jedan od najvaznijih enzima za odrzavanje zivota.
 • 12. http://www.youtube.com/watch?v=lRlTBRPv6xM