Ponçdelaguardia
Fet per: Paulas, Martin, Lucia
Biografia
Ponç de la Guàrdia fou un cavaller de llinatge Sa guàrdia,
senyors d’un castell a prop de Ripoll; no era un trov...
ObresoComposicions
● 9 composicions en total
● 4 adreçades a la seva estimada
Temàticaiestildelasevaobra
Els seus temes preferits eren: odi, amor, sentiments
bàsics, enveja…
Encara que en aquest poema...
POEMAESCOLLIT: Primera Part
I
Faré una cançó abans que vingui el mal temps,
ja que a Tolosa anem tots plegats.
A déu encum...
POEMAESCOLLIT: SegonaPart
III
Quan a ella li plau fer-me tort i mostrar-se
orgullosa,
encara que ho veig, no ho vull recon...
POEMAESCOLLIT: TerceraPart
V
Senyora, vos sou famosa de bon nom
i, sense mentir, la més gentil que hom pot esmentar;
per l...
Localització/Contextualització
● Ponç de la Guàrdia, cavaller del rei Alfons I.
● Trobador no professional
● Poema: una ca...
Tema
● Amor cortès: dama orgullosa - trobador enamorat.
● Declaració amorosa.
Anàlisisdeforma:mètrica
I
Fa/ré/ una/ can/çó/ a/bans/ que/ vin/gui/ el/ mal/ temps,/ 14
ja/ que/ a/ To/lo/sa/ a/nem/ tots/...
Anàlisisdeforma:figuresretòriques
- Metàfora: “ Faré una canço abans que vingui el mal temps”
- Metónima: “Que ella és el ...
Anàlisisdelcontingut
·En aquest poema Ponç de la Guàrdia està per anar-se a una
expedició cap a Tolosa, i l’escriu per rec...
Conclusió
L’aspecte més important de la cançó és en el moment en què
Ponç li declara el seu amor a la dama i que per molts...
of 13

Ponç de la guàrdia paulas lucia martín

pptx
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponç de la guàrdia paulas lucia martín

 • 1. Ponçdelaguardia Fet per: Paulas, Martin, Lucia
 • 2. Biografia Ponç de la Guàrdia fou un cavaller de llinatge Sa guàrdia, senyors d’un castell a prop de Ripoll; no era un trovador professional però li agradava que les dames celebresin les seves composicions.
 • 3. ObresoComposicions ● 9 composicions en total ● 4 adreçades a la seva estimada
 • 4. Temàticaiestildelasevaobra Els seus temes preferits eren: odi, amor, sentiments bàsics, enveja… Encara que en aquest poema es representa clàrament que es un poema d’amor.
 • 5. POEMAESCOLLIT: Primera Part I Faré una cançó abans que vingui el mal temps, ja que a Tolosa anem tots plegats. A déu encumano tot quan resta aquí: plorant me'n vaig, perquè les dames estimo molt. Tot el país, de Salses fins a Tremp, guardi Déu, i més enllà on la meva senyora està. II L'estimo encara més perquè la meva dama hi és; que ella és el meu goig i ella és tot el que tinc, i res no estimo sinó ella a la qual sempre he estimat i en els meus dies cap altra no estimaré; i sé i crec que moriré estimant-la, perquè si a ella li plau que així m'h'ho concedeixi.
 • 6. POEMAESCOLLIT: SegonaPart III Quan a ella li plau fer-me tort i mostrar-se orgullosa, encara que ho veig, no ho vull reconèixer. Mes be reconec tot quan em fa de bé: el bé li agraeixo i el mal, encara que me'n dolc. Com pitjor hem tracte, quan m'esguarden els seus ulls, tinc tant de goig que no me'n recordo. IV No és cap joia el desig que hem domina, que així se m'apodera, que no tinc poder sobre mi, sinó només quan tot solet m'estic i penso amb ella amb el cor que la veu: aquest dolç pensament em descansa i em refà i pensant en ella he tingut molts bons dies.
 • 7. POEMAESCOLLIT: TerceraPart V Senyora, vos sou famosa de bon nom i, sense mentir, la més gentil que hom pot esmentar; per la qual cosa jo suporto tots els meus mals i esforços que trec per vós solet en mi mateix, i tinc dolor, però vós esteu tranquil·la: en això em sembla que sou una mica injusta. VI Un maldient em vol pitjor que mort; però no me'n queixo, que en tinc un bon consol i no en tinc dany, i ella actua com un vilà. No se'n cansi que em pesaria molt: que malgrat ell tindré goig i plaer gràcies a midons, a qui vaig besar les mans.
 • 8. Localització/Contextualització ● Ponç de la Guàrdia, cavaller del rei Alfons I. ● Trobador no professional ● Poema: una cançó de les quatre adreçades a la seva estimada ● Edat Mitjana (segle XII) ● Naixement de la poesia trobadoresca a Occitània ● Poesia en llengua occitana ● Escrit just abans de la lluita contra el comte
 • 9. Tema ● Amor cortès: dama orgullosa - trobador enamorat. ● Declaració amorosa.
 • 10. Anàlisisdeforma:mètrica I Fa/ré/ una/ can/çó/ a/bans/ que/ vin/gui/ el/ mal/ temps,/ 14 ja/ que/ a/ To/lo/sa/ a/nem/ tots/ ple/gats./ 12 A/ déu/ en/co/ma/no/ tot/ quan/ res/ta/ aquí:/ 12 plo/rant/ me'n/ vaig/, per/què/ les/ da/mes/ es/ti/mo/ molt./ 14 Tot/ el/ pa/ís/, de/ Sal/ses/ fins/ a/ Tremp,/ 11 gu/ar/di/ Déu/, i/ més/ en/llà/ on/ la/ me/va/ se/nyo/ra/ es/tà./ 17 II L'es/ti/mo/ en/ca/ra/ més/ per/què/ la/ me/va/ da/ma/ hi/ és;/ 17 que/ ella/ és/ el/ meu/ go/ig/ i/ ella/ és/ tot/ el/ que/ tinc,/ 15 i/ res/ no/ es/ti/mo/ si/nó/ ella/ a/ la/ qual/ sem/pre/ he/ es/ti/mat/20 i/ en/ els/ me/us/ di/es/ cap/ al/tra/ no/ es/ti/ma/ré;/ 16 i/ sé/ i/ crec/ que/ mo/ri/ré/ es/ti/mant-/la,/ 12 per/què/ si/ a/ ella/ li/ plau/ que/ ai/xí/ m'ho/ con/ce/dei/xi./ 15
 • 11. Anàlisisdeforma:figuresretòriques - Metàfora: “ Faré una canço abans que vingui el mal temps” - Metónima: “Que ella és el meu goig i ella és tot el que tinc” - Antites: “Plorant me’n vaig, perquè les dames estimo molt”
 • 12. Anàlisisdelcontingut ·En aquest poema Ponç de la Guàrdia està per anar-se a una expedició cap a Tolosa, i l’escriu per recordar a la seva estimada que l’estima. En aquell moment s’adona que tots aquells malentesos que alguna vegada els hi ha suposat un problema, en realitat, no són res. És un testament amorós. ·Aquest poema es podría separar en dos parts (de tres estrofes cada una).
 • 13. Conclusió L’aspecte més important de la cançó és en el moment en què Ponç li declara el seu amor a la dama i que per molts malentesos que hagin tingut sempre se l’estimará. La nostra opinió sobre el poema és que és molt romàntic i un poc difícil d’entendre a la primera.