Kraków, 25 listopada 2015r. 1
Funkcjonowanie zintegrowanego systemuFunkcjonowanie zintegrowanego systemu
gospodarowania od...
Podstawa prawna:Podstawa prawna:
Kraków, 25 listopada 2015r. 2
Wymogi unijne w zakresie gospodarkiWymogi unijne w zakresie gospodarki
odpadamiodpadami
Gminy są obowiązane osiągnąć do 20...
Obowiązki Gminy w nowym systemieObowiązki Gminy w nowym systemie
4Kraków, 25 listopada 2015r.
Kraków, 25 listopada 2015r. 5
Kraków, 25 listopada 2015r. 6
Rada Miasta Krakowa podjęła 9 uchwał
wprowadzających nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi:
1.Nr LII/699/12 z dn...
5.Nr LXXXVIII/1313/13 z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komuna...
9. Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXXI/1044/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
podzieliła obszar Gminy Miejskiej Kraków na sekt...
Kraków, 25 listopada 2015r. 10
Przedsiębiorca
odbierający odpady
Przedsiębiorca
odbierający odpady
Instalacja odzysku/
uni...
Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach przy określaniu stawki opłaty Rada Miasta
Krak...
Zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi dochód gminy, a z pobranych...
Zgodnie z ustawą rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
W Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1)W przypadku nieruchomości na ...
bowiązki właścicieli nieruchomościbowiązki właścicieli nieruchomości
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć wójto...
Deklaracje o wysokości opłaty zaDeklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymgospodarowanie odpadami...
Kraków, 25 listopada 2015r. 17
• ZARZĄDCA SYSTEMU Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.
 Stempel, którym opieczętowywano korespondencję
wychodzącą z Urzędu Miasta Krakowa
 Strona internetowa o nowym systemie ...
Kraków, 25 listopada 2015r. 19
Kraków, 25 listopada 2015r. 20
Całkowite wydatki i koszty
systemu (MPO+UMK+SMMK)
[zł]
Kwota wpłacona
za miesiąc przez
właś...
Wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin i zaostrzenie
administracyjnych kar pieniężnych.
Nałożenie obowiązków sprawozdawczych...
Ponadto, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK skontrolował
37 przedsiębiorców mających wpis do rejestru działalności regulowa...
Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
należy do obowiązków gminy....
Kraków, 25 listopada 2015r. 24
Centrum gospodarki odpadami BaryczCentrum gospodarki odpadami Barycz
Obiekty Centrum Gospod...
Kraków, 25 listopada 2015r. 25
SKŁADOWISKOSKŁADOWISKO
• lokalizacja na terenach pokopalnianych,
• powierzchnia 36 ha, podz...
Kraków, 25 listopada 2015r. 26
Instalacja do mechaniczno - biologicznegoInstalacja do mechaniczno - biologicznego
przetwar...
Kraków, 25 listopada 2015r. 27
SORTOWNIASORTOWNIA
• funkcjonuje od 2006 roku
• sortowanie odbywa się mechanicznie i ręczni...
Kraków, 25 listopada 2015r. 28
KOMPOSTOWNIAKOMPOSTOWNIA
• oddana do użytku w 2005 roku, rozbudowana w 2014r.
• składa się ...
Kraków, 25 listopada 2015r. 29
ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓWZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,WIELKOGABARYTOWYCH,
SPR...
Kraków, 25 listopada 2015r. 30
• Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy
sortowni Barycz
• Zbiorczy pun...
Kraków, 25 listopada 2015r. 31
Na terenie Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanych jest
697 „gniazd” z pojemnikami typu iglo...
Kraków, 25 listopada 2015r. 32
Zakład Termicznego Przekształcania OdpadówZakład Termicznego Przekształcania Odpadów
• Wyda...
Realizacja wymogów unijnych w zakresieRealizacja wymogów unijnych w zakresie
gospodarki odpadami w Gminie Miejskiejgospoda...
Kraków, 25 listopada 2015r. 34
of 34

Prezentacja dla delegacji ukraińskiej 25.11.2015

Presentation, study visit
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja dla delegacji ukraińskiej 25.11.2015

 • 1. Kraków, 25 listopada 2015r. 1 Funkcjonowanie zintegrowanego systemuFunkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymigospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Krakówna terenie Gminy Miejskiej Kraków Wydział Gospodarki KomunalnejWydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta KrakowaUrzędu Miasta Krakowa Wacław Skubida Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
 • 2. Podstawa prawna:Podstawa prawna: Kraków, 25 listopada 2015r. 2
 • 3. Wymogi unijne w zakresie gospodarkiWymogi unijne w zakresie gospodarki odpadamiodpadami Gminy są obowiązane osiągnąć do 2020 r. - w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995r.: Kraków, 25 listopada 2015r. 3
 • 4. Obowiązki Gminy w nowym systemieObowiązki Gminy w nowym systemie 4Kraków, 25 listopada 2015r.
 • 5. Kraków, 25 listopada 2015r. 5
 • 6. Kraków, 25 listopada 2015r. 6
 • 7. Rada Miasta Krakowa podjęła 9 uchwał wprowadzających nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.Nr LII/699/12 z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (fakultatywna). 2.Nr LXIII/917/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 3.Nr CIII/1587/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.Nr LXIII/919/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Kraków, 25 listopada 2015r. 7
 • 8. 5.Nr LXXXVIII/1313/13 z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, 6.Nr LXIX/997/13 z 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 7.Nr LXIX/999/13 z 13 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmieniona uchwałą nr LXXXVIII/1314/13 z dnia 6 listopada 2013r. 8.Nr CIII/1586/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Kraków, 25 listopada 2015r. 8
 • 9. 9. Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXXI/1044/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. podzieliła obszar Gminy Miejskiej Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (fakultatywna) Kraków, 25 listopada 2015r. 9
 • 10. Kraków, 25 listopada 2015r. 10 Przedsiębiorca odbierający odpady Przedsiębiorca odbierający odpady Instalacja odzysku/ unieszkodliwiania Instalacja odzysku/ unieszkodliwiania Selektywne zebrane odpady komunalne (dzwony) Selektywne zebrane odpady komunalne (dzwony) MPO Zarządca systemu umowa zapłata opłata deklaracja zapłata GMINA Umowa wykonawcza zapłata
 • 11. Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przy określaniu stawki opłaty Rada Miasta Krakowa wzięła pod uwagę: Kraków, 25 listopada 2015r. 11
 • 12. Zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: Kraków, 25 listopada 2015r. 12
 • 13. Zgodnie z ustawą rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1 (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 3) powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Kraków, 25 listopada 2015r. 13
 • 14. W Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1)W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. 2)W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - od pojemnika Kraków, 25 listopada 2015r. 14 Przykładowo: opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rodzinie 4 osobowej wynosi 56,00 zł za odpady selektywnie zbierane lub 84,00 zł za odpady nieselektywnie zbierane Przykładowo: jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika o pojemności 0,12 m2 wynosi 14,00 zł za odpady selektywnie zbierane lub 21,00 zł za odpady nieselektywnie zbierane
 • 15. bowiązki właścicieli nieruchomościbowiązki właścicieli nieruchomości Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na terenie nieruchomości lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych Właściciel nieruchomości jest obowiązany ponosić na rzecz gminy, na terenie której położona jest jego nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto, właściciel nieruchomości zobowiązany jest doKraków, 25 listopada 2015r. 15
 • 16. Deklaracje o wysokości opłaty zaDeklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymgospodarowanie odpadami komunalnym Kraków, 25 listopada 2015r. 16 Rada Miasta Krakowa uchwaliła 4 wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: DJ – dla zabudowy jednorodzinnej DW – dla zabudowy wielorodzinnej DB – dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne DM – dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na których nie zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
 • 17. Kraków, 25 listopada 2015r. 17 • ZARZĄDCA SYSTEMU Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.
 • 18.  Stempel, którym opieczętowywano korespondencję wychodzącą z Urzędu Miasta Krakowa  Strona internetowa o nowym systemie www.ekocentrum.pl  Prezydenta Miasta Krakowa skierował list do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków  Do właścicieli nieruchomości zostały rozniesione ulotki edukacyjne  Zorganizowano cykl szkoleń i konferencji dla zarządców nieruchomości  Zorganizowano cykl konferencji prasowych  Informacje o nowym systemie przekazywane są za pośrednictwem TVP Kraków, Radia Kraków i prasy Kampanię rozpoczęto w I kwartale 2012r. Kraków, 25 listopada 2015r. 18 Kampania informacyjna – edukacyjnaKampania informacyjna – edukacyjna Kampanię prowadzi Zarządca systemu MPO Sp. z o. o.
 • 19. Kraków, 25 listopada 2015r. 19
 • 20. Kraków, 25 listopada 2015r. 20 Całkowite wydatki i koszty systemu (MPO+UMK+SMMK) [zł] Kwota wpłacona za miesiąc przez właścicieli nieruchomości [zł] Nadwyżka wpłat nad kosztami [zł] 135 734 678,08 165 913 591,54 21 859 234,30 Koszty systemu w 2014r. Koszty systemu styczeń - październik 2015r. Całkowite wydatki i koszty systemu (MPO+UMK+SMMK) [zł] Kwota wpłacona za miesiąc przez właścicieli nieruchomości [zł] Nadwyżka wpłat nad kosztami [zł] 137 264 294,38 141 957 892,11 4 693 597,73
 • 21. Wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin i zaostrzenie administracyjnych kar pieniężnych. Nałożenie obowiązków sprawozdawczych na:  Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne – obowiązek półroczny  Gminy – obowiązek roczny  Urzędy Marszałkowskie – obowiązek roczny Obowiązek sprawozdawczy będzie obejmował głównie osiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. Kraków, 25 listopada 2015r. 21
 • 22. Ponadto, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK skontrolował 37 przedsiębiorców mających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Kraków, 25 listopada 2015r. 22
 • 23. Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych należy do obowiązków gminy. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, a także pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania będą przekazywane do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami Kraków, 25 listopada 2015r. 23
 • 24. Kraków, 25 listopada 2015r. 24 Centrum gospodarki odpadami BaryczCentrum gospodarki odpadami Barycz Obiekty Centrum Gospodarki Barycz I etap składowiska II etap składowiska III etap składowiska Instalacja MBP kompostownia (nowa) kompostownia sortownia wraz z punktem gromadzenia odpadów Barycz
 • 25. Kraków, 25 listopada 2015r. 25 SKŁADOWISKOSKŁADOWISKO • lokalizacja na terenach pokopalnianych, • powierzchnia 36 ha, podzielona na III etapy, z czego III ostatni jest obecnie eksploatowany, • Etap III składowiska posiada pojemność 2,0 mln m3 , z czego do wypełnienia pozostało 0,4 mln m3
 • 26. Kraków, 25 listopada 2015r. 26 Instalacja do mechaniczno - biologicznegoInstalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – Baryczprzetwarzania odpadów komunalnych – Barycz Zmieszane odpady komunalne podawane procesowi przesiewania na dwie frakcje: frakcję nadsitową przekazywaną do dalszego sortowania w sortowni w celu wyodrębnienia frakcji nadających się do dalszego wykorzystania jako surowce wtórne lub do produkcji paliwa alternatywnego, bądź kierowane do deponowania na składowisku frakcję podsitową poddawaną procesowi suszenia i biostabilizacji. Otrzymywany biostabilizat kierowany jest do deponowania na Składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. Maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi 104 000 Mg/rok.
 • 27. Kraków, 25 listopada 2015r. 27 SORTOWNIASORTOWNIA • funkcjonuje od 2006 roku • sortowanie odbywa się mechanicznie i ręcznie • trafiają tu wszystkie surowce wtórne (tzw. frakcja sucha) • sortowanie na frakcje, prasowanie w bele i magazynowanie • w wyniku procesów sortowania otrzymuje się: makulaturę, szkło białe i kolorowe, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne białe i kolorowe oraz opakowania PEHD i folie • wydajność sortowni wynosi 55 000 Mg/rok
 • 28. Kraków, 25 listopada 2015r. 28 KOMPOSTOWNIAKOMPOSTOWNIA • oddana do użytku w 2005 roku, rozbudowana w 2014r. • składa się z 16 kontenerów, 2 kontenerów z biofiltrem oraz urządzenia ładującego i sterującego • odpady rozdrobnione poddawane są naturalnym procesom rozkładu w wysokiej temperaturze i odpowiedniej wilgotności • otrzymywany kompost ma wszelkie certyfikaty i zezwolenia, stanowi doskonały nawóz użyźniający glebę • wydajność kompostowni wynosi 16 000 Mg/rok dla odpadów zielonych lub 75 000 Mg/rok frakcji biodegradowalnej wyodrębnionej ze zmieszanych odpadów komunalnych (19 12 12) •
 • 29. Kraków, 25 listopada 2015r. 29 ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓWZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,WIELKOGABARYTOWYCH, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPONSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON • działa od 2010 roku • trafiają tu wszelkie odpady nietypowe • są demontowane na 3 liniach produkcyjnych: linii ręcznego demontażu (sprzęt AGD i RTV itp.), linii do rozdrabniania opon, linii mechanicznego rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (meble itp.) • wydajność zakładu wynosi 8 000 Mg/rok
 • 30. Kraków, 25 listopada 2015r. 30 • Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy sortowni Barycz • Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów - Lamusownia • Wydajność docelowa ZPGO na 2014r. wynosi 4000 Mg/rok • Obiekt zrealizowany przy wykorzystaniu mechanizmu norweskiego – beneficjent: Miasto Kraków, inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, operator: MPO Kraków Zbiorcze punkty gromadzenia odpadówZbiorcze punkty gromadzenia odpadów
 • 31. Kraków, 25 listopada 2015r. 31 Na terenie Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanych jest 697 „gniazd” z pojemnikami typu igloo przeznaczonymi do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich jak: tworzywa sztuczne, papier, metal, szkło, do których bezpłatnie można dostarczać odpady.
 • 32. Kraków, 25 listopada 2015r. 32 Zakład Termicznego Przekształcania OdpadówZakład Termicznego Przekształcania Odpadów • Wydajność ZTPO 220 tys. Mg/rok • Dwie linie o wydajności 14 Mg/h każda • Wartość opałowa odpadów 8800 kJ/kg • Nominalny czas pracy 7800 h/rok • Odzysk energii w kogeneracji (moc elektryczna ok. 8 MW, moc cieplna ok. 35 MW) W dniu 31 października 2012 r. spółka komunalna Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie, któremu uchwałą Nr LVI/710/08 w dniu 5 listopada 2008r. Rada Miasta Krakowa powierzyła realizację ZTPO w Krakowie, podpisała umowę z koreańską firmą Posco Engineering & Construction Co., Ltd. na budowę ZTPO w Krakowie. Na I kw. 2016r. planowane jest przekazanie obiektu do eksploatacji
 • 33. Realizacja wymogów unijnych w zakresieRealizacja wymogów unijnych w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Miejskiejgospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Kraków- stan na 2014r.Kraków- stan na 2014r. Kraków, 25 listopada 2015r. 33
 • 34. Kraków, 25 listopada 2015r. 34

Related Documents