Gmina Pątnów
Charakterystyka Gminy Pątnów
Gmina Pątnów położona jest w południowo-zachodniej części
województwa łódzkiego na Wyżynie Wi...
Samorząd Jednostki Terytorialnej w Polsce
Wójt jest organem wykonawczym gminy. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu
rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem...
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy
W skład struktury
organizacyjnej Urzędu
Gminy wchodzą 4
stanowiska kierownicze
(Wójt ...
Sołeckie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce kwota
1 174 219,19 zł. Dofinansowanie PROW na lata 2007-2013kwota
...
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów-Parcela-
Bieniec Mały kwota 4 192 595,00 zł, dotacja NPPDL
2 004 005,33...
Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego etap I oraz
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Pątnów kwot...
Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego etap II –
rozbudowa SUW kwota 2 515 626,35 zł. Dofinansowanie w
ramach PROW na la...
Sołeckie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim
kwota 957 346,10 zł., dofinansowanie PROW na lata 2007-2013...
Gminne Centrum Usług Medycznych w Dzietrznikach kwota
1 612 263,66 zł.
Budowa Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości
Załęcze Małe kwota 4 500 022,45zł. dofinansowanie z Ministerstw...
Rok Dochody Zobowiązania
ogółem
%zadłużenia art.
170 u.o.f.p
2008 17 099 322,92 6 214 815,75 36,35
2009 18 298 393,96 7 24...
Zarząd Komisaryczny
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w art.
171 pkt. 2 zapewnia sprawowani...
Powołanie Zarządu Komisarycznego
Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim
przedstawieniu zarzutóworg...
Program Postępowania Naprawczego dla Gminy Pątnów
na lata 2014-2016
- Zmiana struktury jednostek oświatowych polegająca na...
- Podniesienie stawki podatku od nieruchomości;
- Zmiana regulaminu organizacyjnego urzędu gminy;
- Sprzedaż zbędnego mien...
Obecna Sytuacja Finansowa Gminy
Gmina Pątnów realizuję program postępowania naprawczego
uzyskała oszczędności w kwocie 731...
W chwili obecnej zadłużenie gminy Pątnów sięga 40% dochodów
gminy.
W 2015 roku Gmina Pątnów posiada dobrą kondycję finanso...
Dziękujemy za uwagę
of 20

Prezentacja na spotkanie 27.01.2016

Gmina Patnow
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja na spotkanie 27.01.2016

 • 1. Gmina Pątnów
 • 2. Charakterystyka Gminy Pątnów Gmina Pątnów położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego na Wyżynie Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia gminy wynosi 114 km². Na jej terenie zamieszkuję 6553 osoby. Na gminę składa się 18 miejscowości skupionych w 12sołectwach. Gmina Pątnów jest typową gminą rolniczą. Tereny gminy najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, położone są w obszarze rzeki Warty i jej zakola, zwanego Załęczańskim Łukiem Warty. Oprócz głównej rzeki Warty, przez gminę przepływają dwa mniejsze potoki (Sucha Struga i Grabówka). Ze względu na zróżnicowany teren gmina Pątnów posiada wiele walorów turystycznych. Do walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy Pątnów należy zaliczyć młyn wodny o konstrukcji drewnianej znajdujący się w miejscowości Kępowizna Kościół Wszystkich Świętych w Popowicach wzniesiony w początkach XVI wieku oraz kościoła w Grębieniu z ok. 1500 roku.
 • 3. Samorząd Jednostki Terytorialnej w Polsce
 • 4. Wójt jest organem wykonawczym gminy. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójtem nie może być osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. Objęcie obowiązków przez wójta następują z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Rada Gminy jest organem uchwałodawczym. Do właściwości rady gminy należą w wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 • 5. Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy W skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy wchodzą 4 stanowiska kierownicze (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Zastępca Skarbnika Gminy) oraz 21samodzielnych stanowisk i 10 stanowisk pomocniczych.
 • 6. Sołeckie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce kwota 1 174 219,19 zł. Dofinansowanie PROW na lata 2007-2013kwota 500 000,00 zł. Inwestycje
 • 7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Pątnów-Parcela- Bieniec Mały kwota 4 192 595,00 zł, dotacja NPPDL 2 004 005,33 zł.
 • 8. Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego etap I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pątnów kwota 4 525 544,78 zł. Dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”kwota 2 577 541,00 zł.
 • 9. Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego etap II – rozbudowa SUW kwota 2 515 626,35 zł. Dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 kwota 1 394 181,63 zł.
 • 10. Sołeckie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim kwota 957 346,10 zł., dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 355 955,00 zł.
 • 11. Gminne Centrum Usług Medycznych w Dzietrznikach kwota 1 612 263,66 zł.
 • 12. Budowa Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości Załęcze Małe kwota 4 500 022,45zł. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 900 000,00 zł.
 • 13. Rok Dochody Zobowiązania ogółem %zadłużenia art. 170 u.o.f.p 2008 17 099 322,92 6 214 815,75 36,35 2009 18 298 393,96 7 246 169,79 39,60 2010 19 947 000,56 15 307 072,91 76,74 2011 17 280 094,62 17 965 844,28 103,97 2012 20 809 326,89 15 092 483,68 72,53 2013 18 210 865,46 12 956 634,97 71,15 Zadłużenie Gminy Pątnów w latach 2008-2013
 • 14. Zarząd Komisaryczny Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w art. 171 pkt. 2 zapewnia sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego Prezesowi Rady Ministrów, Wojewodom, a w sprawach z zakresu finansów publicznych Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zgodnie z art. 97 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku „w razie nierokującej nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję.
 • 15. Powołanie Zarządu Komisarycznego Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutóworganom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji jednostki samorządowej. Komisarz rządowy jako środek nadzoru wprowadzany jest w momencie braku nadziei na szybką poprawę sytuacji finansowej, jak też brak skuteczności w wykonywaniu działań publicznych gminy. Zarząd komisaryczny jest dość bolesnym zastosowaniem jako środek nadzoru nad jednostką samorządową. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem powołania. Komisarz rządowy pełni funkcje pracownika administracji rządowej. Powołanie zarządu komisarycznego dla gminy Pątnów było ostatecznym rozwiązaniem w celu uratowania sytuacji finansowej gminy. 13 marca 2013 roku Komisarzem Rządowym dla Gminy Pątnów został Pan Jacek Różański.
 • 16. Program Postępowania Naprawczego dla Gminy Pątnów na lata 2014-2016 - Zmiana struktury jednostek oświatowych polegająca na dostosowaniu obecnego systemu do warunków demograficznych na terenie gminy Pątnów polegająca na przekształceniu z dniem 31 sierpnia 2014r. trzech szkół podstawowych; - Zrestrukturyzować zadłużenie Gminy , poprzez dostosowanie terminów wykupu obligacji do finansowych budżetu; - Uchylenie uchwały w sprawie diet dla sołtysów; - Ograniczenie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy; - Likwidacja Gminnego Zespół Ekonomiczno Administracyjnego Szkół. Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty zorganizowana zostanie wspólna obsługa administracyjna finansów i organizacyjna prowadzonych szkół i placówek;
 • 17. - Podniesienie stawki podatku od nieruchomości; - Zmiana regulaminu organizacyjnego urzędu gminy; - Sprzedaż zbędnego mienia; - Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej; - Odzyskanie zaległości podatkowych, zaległości za wynajem mieszkań, zaległości opłat za wodę, zaległości za użytkowanie wieczyste oraz opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych; - Ograniczenie inwestycji do najpilniejszych lub poprzedzonych wcześniejszymi umowami.
 • 18. Obecna Sytuacja Finansowa Gminy Gmina Pątnów realizuję program postępowania naprawczego uzyskała oszczędności w kwocie 731 tys. w 2015 roku. W wyniku pozyskania przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych udało się spłacić zobowiązania wymagalne. Całkowita likwidacja trzech szkół filialnych ograniczyła wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami dla nauczycieli.
 • 19. W chwili obecnej zadłużenie gminy Pątnów sięga 40% dochodów gminy. W 2015 roku Gmina Pątnów posiada dobrą kondycję finansową.
 • 20. Dziękujemy za uwagę

Related Documents