Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej
w Warszawie
Uwarunkowania funkcjonowania RZGW w Warszawie
oraz gospodarowanie wodami w...
Zobowiązania wobec Unii Europejskiej
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje
nasz kraj do podejmowania szeregu ...
Uwarunkowania prawne
Ramowa
Dyrektywa
Wodna
Dyrektywa
ściekowa
pozostałe
Dyrektywa
powodziowa
Dyrektywa
azotanowa
Ustawa –...
System administrowania gospodarką
wodnąZarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane
zauwzględnieniem podziału państwa na ...
System administrowania gospodarką
wodną
Aktualna struktura organów
PREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI
MINISTER
INFRASTRUKTURY I
ROZWOJU
MIN...
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej został
powołany na mocy ustawy – Prawo...
RZGW
w Warszawie
Dorzecza:
•Wisły,
•Niemna,
•Pregoły,
•Świeżej,
•Jarft,
•Łaby,
•Odry,
•Dniestru,
•Dunaju,
•Ücker.
Regional...
Obszar działania – zarządy zlewni
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie zarządza
obszarem o powierzchni
111,47 t...
Obszar działania
Administruje 29 rzekami
o łącznej długości 3 001,36 km.
Nazwa
Długość
całkowita
rzeki
[km]
Długość
rzeki
...
Rola Dyrektora RZGW
Gospodarowanie zasobami
wodnymi:
• korzystanie z zasobów
wodnych,
• ochrona wód,
• ochrona przed powod...
Główne zadania RZGW w Warszawie
Współpraca międzynarodowa jest realizowana w ramach zadań statutowych
RZGW w Warszawie i k...
Główne zadania RZGW w Warszawie
Wdrażanie Dyrektyw Unii Europejskiej:
• Ramowa Dyrektywa Wodna:
– plany Gospodarowania Wod...
Planowanie strategiczne w gospodarce
wodnej
Ramowa
Dyrektywa
Wodna
2000
Plany
gospodarowania
wodami
2011
Masterplany
dla d...
Planowanie ochrony przed powodzią
Dyrektywa
powodziowa
2007
Wstępna ocena
ryzyka
powodziowego
2011
Mapy
zagrożenia i
ryzyk...
Znaczące obiekty
Zb. Dębe Kanał Augustowski
Zb. Wióry Zb. Włocławek
Kanał Żerański
Dziękuję za uwagę.
Marta Barszczewska
of 17

Prezentacja ukraina 18.11.15

Presentation, study visit
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ukraina 18.11.15

 • 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Uwarunkowania funkcjonowania RZGW w Warszawie oraz gospodarowanie wodami w Polsce Warszawa, 24 listopada 2015 r.
 • 2. Zobowiązania wobec Unii Europejskiej Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje nasz kraj do podejmowania szeregu prac wynikających z europejskiego ustawodawstwa iaunijnej polityki wspólnych działań w dziedzinie polityki wodnej. Podstawowym aktem prawnym, którego zapisy muszą być przeniesione do prawa krajowego, jest Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady za23apaździernika 2000r.
 • 3. Uwarunkowania prawne Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa ściekowa pozostałe Dyrektywa powodziowa Dyrektywa azotanowa Ustawa – Prawo wodne Ustawa – Prawo ochrony środowiska Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu pozostałe
 • 4. System administrowania gospodarką wodnąZarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane zauwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy iaregiony wodne: 1) obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego; 2) obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego; 3) obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy.
 • 5. System administrowania gospodarką wodną
 • 6. Aktualna struktura organów PREZES RADY MINISTRÓW MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MINISTER ŚRODOWISKA PEŁNOMOCNIK PROGRAMU DLA ODRY 2006 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (OBRONA CYWILNA) PREZES KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ Departament do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA STAROSTA WOJEWODA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO- METEOROLOGICZNA REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE URZĘDY MORSKIE URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ KRAJOWA RADA GOSPODARKI WODNEJ WZMiUW ODDZIAŁY TERENOWE NADZORY WODNE RADY REGIONÓW ZARZĄDY ZLEWNI podległość współpraca
 • 7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej został powołany na mocy ustawy – Prawo wodne. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań zazakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 • 8. RZGW w Warszawie Dorzecza: •Wisły, •Niemna, •Pregoły, •Świeżej, •Jarft, •Łaby, •Odry, •Dniestru, •Dunaju, •Ücker. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • 9. Obszar działania – zarządy zlewni Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zarządza obszarem o powierzchni 111,47 tys. km², co stanowi ponad 1/3 powierzchni Polski. Obejmuje dorzecze Wisły (region wodny Środkowej Wisły) i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej Łyny, Węgorapy iaNiemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie.
 • 10. Obszar działania Administruje 29 rzekami o łącznej długości 3 001,36 km. Nazwa Długość całkowita rzeki [km] Długość rzeki w granicach Polski [km] Długość rzeki w administracji RZGW w Warszawie [km] Wisła 1023 1023 389 Kamienna 149 149 138 Wieprz 349 349 302 Pilica 333 333 263 Narew 484 448 248 Bug 773 587 587 Rzeki administrowane
 • 11. Rola Dyrektora RZGW Gospodarowanie zasobami wodnymi: • korzystanie z zasobów wodnych, • ochrona wód, • ochrona przed powodzią, • ochrona przed suszą, • zarządzanie zasobami wodnymi. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną: • utrzymanie wód i urządzeń wodnych, • inwestycje.
 • 12. Główne zadania RZGW w Warszawie Współpraca międzynarodowa jest realizowana w ramach zadań statutowych RZGW w Warszawie i koncentruje się na dwóch zasadniczych działach: współpracy na wodach granicznych (Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja) oraz pozostałej współpracy w zakresie problematyki gospodarowania wodami. Bazuje ona na postanowieniach konwencji międzynarodowych, umów międzyrządowych, na ustaleniach umów o wzajemnej współpracy w zakresie wdrażania i realizacji polityki wodnej UE (nawiązanych przez RZGW w Warszawie) z zagranicznymi instytucjami partnerskimi.
 • 13. Główne zadania RZGW w Warszawie Wdrażanie Dyrektyw Unii Europejskiej: • Ramowa Dyrektywa Wodna: – plany Gospodarowania Wodami. • Dyrektywa Azotanowa: – OSN - obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia zw. azotu ze źródeł rolniczych. • Dyrektywa Powodziowa: – mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, – plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
 • 14. Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Ramowa Dyrektywa Wodna 2000 Plany gospodarowania wodami 2011 Masterplany dla dorzecza Wisły i Odry 2014 Drugi cykl planów gospodarowania wodami 2015
 • 15. Planowanie ochrony przed powodzią Dyrektywa powodziowa 2007 Wstępna ocena ryzyka powodziowego 2011 Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego 2013 Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 2015
 • 16. Znaczące obiekty Zb. Dębe Kanał Augustowski Zb. Wióry Zb. Włocławek Kanał Żerański
 • 17. Dziękuję za uwagę. Marta Barszczewska

Related Documents