Program Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury
Drogowej
Program rządowy wdrażany przez samorządy
Dofinasowany z budże...
Cele programu
• Poprawa stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na
drogach
• Podniesienie standardów technicznych...
Główne zasady programu
• Przeznaczony dla powiatów i gmin. Nie obejmuje dróg wojewódzkich i
krajowych
• Budowa, przebudowa...
Najważniejsze zadania Wojewody
• Prowadzenie naboru wniosków
• Ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym za
po...
Nadzór nad realizacją programu
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Z mocy prawa
Wojewoda
Samorząd powiatowy i gminny
Z m...
Przepływy finansowe
Rezerwa celowa budżetu Państwa
Budżet wojewody
Budżety samorządów
Lista podstawowa
Wykonawca
Przetarg ...
Podstawy stosowania instrumentów nadzoru
• Ustawa o finansach publicznych
• Rozporządzanie i uchwała Rady Ministrów
• Umow...
INSTRUMENTY NADZORU i KONTROLI wynikające z
ustaw i PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH
• Określenie zakresu rzeczowego, szczegółowych ...
UMOWA MIĘDZY WOJEWODĄ A SAMORZĄDEM
 Monitorowanie przebiegu zamówień publicznych prowadzonych przez samorząd
 Weryfikacj...
Pieniądze za pośrednictwem Wojewody
• Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - przykłady
o Opieka społeczna -...
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Prowadzenie:
Marcin Szmaja, Tomasz Ciszewski
of 11

Prezentacja wojewoda i administracja 2 (1)

Voivodship
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wojewoda i administracja 2 (1)

 • 1. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Program rządowy wdrażany przez samorządy Dofinasowany z budżetu państwa
 • 2. Cele programu • Poprawa stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach • Podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych • Zwiększenie dostępności transportowej • Budowa spójnego systemu dróg • Zwiększenie płynności ruchu drogowego • Poprawa warunków rozwoju gospodarczego
 • 3. Główne zasady programu • Przeznaczony dla powiatów i gmin. Nie obejmuje dróg wojewódzkich i krajowych • Budowa, przebudowa lub remont dróg, w tym chodników, ścieżek rowerowych, skrzyżowań, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa • Finansowany ze środków budżetu państwa (krajowych) i środków budżetów samorządowych • Dofinasowanie do 50% kosztów inwestycji lub max. 3 mln zł (ok. 700 tys. Euro) • Konkurs wniosków o dofinasowanie (kryteria i punktacja)
 • 4. Najważniejsze zadania Wojewody • Prowadzenie naboru wniosków • Ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym za pomocą Komisji Oceniającej • Wyłonienie projektów do dofinasowania – najwyższa punktacja w wyniku oceny • Podpisanie umów z samorządami • Przekazywanie środków • Nadzór i kontrola realizacji • Rozliczenie
 • 5. Nadzór nad realizacją programu Minister Infrastruktury i Budownictwa Z mocy prawa Wojewoda Samorząd powiatowy i gminny Z mocy prawa i umowa
 • 6. Przepływy finansowe Rezerwa celowa budżetu Państwa Budżet wojewody Budżety samorządów Lista podstawowa Wykonawca Przetarg i faktury Nadwyżka dotacji Decyzja o zwiększeniu Umowa i decyzja o zwiększeniu Budżety samorządów Lista rezerwowa Wykonawca
 • 7. Podstawy stosowania instrumentów nadzoru • Ustawa o finansach publicznych • Rozporządzanie i uchwała Rady Ministrów • Umowa między Wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego • Ustawa o kontroli w administracji rządowej
 • 8. INSTRUMENTY NADZORU i KONTROLI wynikające z ustaw i PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH • Określenie zakresu rzeczowego, szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji • Określenie minimum zakresu merytorycznego umowy między wojewodą a JST • Określenie minimum zakresu merytorycznego sprawozdania z wykorzystania dotacji • Kryteria wydatkowania środków publicznych – ustawa o finansach publicznych • Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych • Samorząd musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotacji • Obowiązek zwrotu całości lub części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości • Nadzór i kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji • Sprawozdania – informacja o rzeczowej i finansowej realizacji • Wydawanie decyzji administracyjnych o zwrocie całości lub części dotacji • Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności skarbu państwa ustalonych w decyzjach
 • 9. UMOWA MIĘDZY WOJEWODĄ A SAMORZĄDEM  Monitorowanie przebiegu zamówień publicznych prowadzonych przez samorząd  Weryfikacja wniosku i dokumentów składanych w celu wypłaty dotacji  Weryfikacja sprawozdań w celu rozliczenia prawidłowości wykorzystania dotacji  Monitorowanie przebiegu wykonania zadania  Możliwość wstrzymania płatności  Prawo wojewody do żądania zwrotu całości bądź części dotacji w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania warunków umowy  Prawo rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów prawa i warunków umowy  Prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności realizacji zadania z przepisami, w szczególności wykonania zakresu rzeczowego określonego w umowie
 • 10. Pieniądze za pośrednictwem Wojewody • Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - przykłady o Opieka społeczna - środowiskowe domy samopomocy o Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych o Bezpieczeństwo przeciwpożarowe o Kwalifikacja wojskowa • Dotacje na zadania własne samorządu - przykłady o Drogi o Edukacja na poziomie średnim i podstawowym o Pomoc społeczna – domy pomocy społecznej o Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 • 11. ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Prowadzenie: Marcin Szmaja, Tomasz Ciszewski

Related Documents