OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Tel.: 02/ 729 58 80, fax: 02/ 729 58 85
Email: ob...
Kazalo
PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE............................................... 3
SKLEP ...
PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE
IME ZAVEZANCA (ime, naslov, MŠ, DŠ): OBČINA SVETA ANA, Sv. Ana...
SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE
NAČRTA INTEGRITETE
Številka:23102-1/2011
Datum: 18.05.2011
Na podlagi 47...
Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je župan Občine Sveta Ana Silvo
Slaček dipl. ekon., inž. gr.
2. Načrt in...
8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica.
Silvo Slaček dipl.ekon., inž. gr.
župan
Poslano:
- 1x vsem ...
TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE
I. FAZA
Z. ŠT. CILJ UKREP / AKTIVNOST
ODGOVORNA
OSEBA
DATUM
SESTANKA
ROK...
III. FAZA
Z.ŠT. CILJ
UKREP / AKTIVNOST
ODGOVORNA
OSEBA
DATUM
SESTANKA
ROK ZA
IZVEDBO/
DATUM
DOKUMENTA
1. ZAKLJUČNA FAZA –
...
OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL
ZAP.
ŠT.
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR
DEJA...
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape)
VERJETNOST TVEGANJA 0
POSLEDICA TVEGANJA ...
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV
ZAP.
ŠT.
DEJAVNIKI
TVEGANJA
VIR DEJAVNIKA
TVEGANJ
 ORGANIZACIJS
KI POGOJI...
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape)
VERJETNOST TVEGANJA 0
POSLEDICA TVEGA...
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA
ZAP.
ŠT.
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ
 ORGANIZ
ACIJSKI
POGOJI...
IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape)
VERJETNOST TVEGANJA 0
POSLEDICA TVEGA...
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE
ZAP.
ŠT.
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ
 ORGANIZ
ACIJSKI
POGOJI
(O)
 ZAPOS...
IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape)
VERJETNOST TVEGANJA 0
POSLEDICA TVEGANJA 0
OCENA ...
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV
ZAP.
ŠT.
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ
 ORGANIZ
ACIJSKI
POGOJI
(O)
 ZAPOS...
IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape)
VERJETNOST TVEGANJA 0
POSLEDICA TVEGANJA 0
OCENA ...
IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA
ZAP.
ŠT.
DEJAVNIKI TVEGANJA
VIR
DEJAVNIKA
TVEGANJ
• ORGANIZ
ACIJSKI
POGOJI
(O)
• ZAPOSLEN
I (...
značilnostim enega
ponudnika
6
Neustrezen izračun
ocenjene vrednosti
naročila (vpliva na
izbiro vrste postopka in
na preso...
11
Omogočitev vpogleda v
tehnično specifikacijo
javnega naročila vsem
zainteresiranim
potencialnim
ponudnikom hkrati pred
...
17
Ne-določitev števila
krogov pogajanj (kadar
so ta dopustna) oz. ne-
določitev objektivnega
kriterija za zaključek
pogaj...
REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ
REGISTEER KORUPTIVNH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH ...
Sporočanje
podatkov komisiji
(funkcionarji)
DA
DELNO
NE
Ugotavljanje
ničnosti pogodbe,
ki je bila sklenjena s
subjektom za...
ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE
OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana ...
O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala
predstojniku zavezanca oziroma odgovorni...
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE
(SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE
Številka: 23102-01/2011
Datum: 01.06...
ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN
PRILOGE
of 28

Načrt integritete Občine Sveta Ana

Načrt integritete, KPK, Občina Sveta Ana, Silvo Slaček, Viktor Kapl, Martin Breznik, Petra Golob, Župan
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Načrt integritete Občine Sveta Ana

 • 1. OBČINA SVETA ANA Sv. Ana v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah Tel.: 02/ 729 58 80, fax: 02/ 729 58 85 Email: obcina@sv-ana.si Spletna stran: www.sv-ana.si NNAAČČRRTT IINNTTEEGGRRIITTEETTEE OBČINA SVETA ANA Sv. Ana v Slov. goricah, maj 2011
 • 2. Kazalo PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE............................................... 3 SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE ............................ 4 TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE .................................................................. 7 OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE................................................................................. 9 IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL........................................................................ 9 IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV.............................................................. 11 IME ZVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA............................................................. 13 IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE ..................................................................................... 15 IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV ........................................................................................... 17 PODROČJE SUM KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA........................Napaka! Zaznamek ni definiran. REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ................................... 19 ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE ................................... 25 SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE.......................................................................................................................................... 27 ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE......................... 28
 • 3. PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE IME ZAVEZANCA (ime, naslov, MŠ, DŠ): OBČINA SVETA ANA, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, MŠ: 1332074, DŠ: 59385081 IME ORGANIZACIJSKE ENOTE (ni obvezno): OBČINA SVETA ANA PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: župan Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. DATUM OCENE TVEGANJ: 25.05.2011 IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: Viktor KAPL, tajnik občine KONTAKTNI E-NASLVO SKRBNIKA: tajnik@sv-ana.si KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 02/ 729 58 86, 041 729 322 OPOMBA: /
 • 4. SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE Številka:23102-1/2011 Datum: 18.05.2011 Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.4.2011, izdajam SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI SVETA ANA 1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Občini Sveta Ana v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete. V delovno skupino se imenuje: Funkcija Ime in priimek zaposlenega Delovno mesto Vodja delovne skupine Viktor Kapl Tajnik občine Člani delovne skupine Petra Golob Svetovalka za družb. dejavnosti, kulturo in turizem Martin Breznik Svetovalec za pravne zadeve
 • 5. Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček dipl. ekon., inž. gr. 2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja. Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narava za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti. Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in reprezentančnih delovnih skupin, ki pripravljajo vzorce načrtov integritete. 3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so: - Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete; - Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese; Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj. Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v Občini Sveta Ana. Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Anita Rojko - tajništvo. 4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 02.06. 2011. 5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 03.06.2011, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete. 6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav. 7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne: 05.06.2011.
 • 6. 8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica. Silvo Slaček dipl.ekon., inž. gr. župan Poslano: - 1x vsem imenovanim - 1x Komisija za preprečevanje korupcije - 1x arhiv
 • 7. TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE I. FAZA Z. ŠT. CILJ UKREP / AKTIVNOST ODGOVORNA OSEBA DATUM SESTANKA ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA 1. Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine Silvo Slaček 18.05.2011 18.05.2011 2. Delovna skupina sprejme program dela Delovna skupina 20.05.2011 23.05.2011 3. Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete Delovna skupina 20.05.2011 23.05.2011 4. Obvestijo se vsi zaposleni Delovna skupina 20.05.2011 23.052011 II. FAZA Z.ŠT. CILJ UKREP / AKTIVNOST ODGOVORNA OSEBA DATUM SESTANKA ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA 1. FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZANCA TVEGANJEM Pregled zbrane dokumentacijo in preverjanje njene skladnosti Delovna skupina 27.05.2011 27.05.2011 2. Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem Delovna skupina 27.05.2011 27.05.2011 3. Določitev stopnje tveganjem - matrike Delovna skupina 27.05.2011 27.05.2011
 • 8. III. FAZA Z.ŠT. CILJ UKREP / AKTIVNOST ODGOVORNA OSEBA DATUM SESTANKA ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMENTA 1. ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV Predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav Delovna skupina 30.05.2011 30.05.2011 2. Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati Delovna skupina 30.05.2011 01.06.2011 3. Pripraviti zaključno poročilo Delovna skupina 30.05.2011 01.06.2011 4. Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete Silvo Slaček 01.06.2011 01.06.2011 5. Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca Silvo Slaček 01.06.2011 01.06.2011 6. Posredovati načrt integritete KPK Silvo Slaček - do 05.06.2011
 • 9. OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL ZAP. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ  ORGANIZACI JSKI POGOJI (O)  ZAPOSLENI (Z)  PROCESI (P) OBSTOJEČ UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA  JE OBVLADAN (ne obstaja)  DELNO OBVLADAN  NI OBVLADAN SKUPNA OCENA TVEGANJA PREDLAGANI UKREPI OPIS UKREPA VIR UKREPA  ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)  ZAPOSLENI(Z)  PROCESI (P) 1 Seznam daril ne obstaja O Že uveden seznam daril, ni posebneg a predpisa zaradi majhnosti organizacij e. je obvladan je delno obvladan ni obvladan Uvedba seznama (uvedli bomo elektronsko evidenco daril) Imenovanje skrbnika za seznam daril Odvzem darila O 2 Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan O, Z 3 Predpis ni dostopen P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 4 Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 5 Predpis obstaja, a je nerazumljiv O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 6 Predpis obstaja, a je zastarel (neprimeren) O je obvladan je delno obvladan ni obvladan
 • 10. IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA 0 POSLEDICA TVEGANJA 0 OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 0 7 Predpisa ne poznajo Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 8 Predpis poznajo, a se ne ravnajo po njem Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 9 Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 10 Ni nadzora nad izvajanjem predpisa O, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 11 Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril O, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 12 Ni določen skrbnik seznama daril P je obvladan je delno obvladan ni obvladan P 13 Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja P je obvladan je delno obvladan ni obvladan
 • 11. IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV ZAP. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ  ORGANIZACIJS KI POGOJI (O)  ZAPOSLENI (Z)  PROCESI (P) OBSTOJE ČI UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA  JE OBVLADAN (ne obstaja)  DELNO OBVLADAN  NI OBVLADAN SKUPNA OCENA TVEGANJA PREDLAGANI UKREPI OPIS UKREPA VIR UKREPA  ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)  ZAPOSLENI(Z)  PROCESI (P) 1 Predpis obstaja, se ne uporablja O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 2 Predpis obstaja, a ga ne poznajo O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 3 Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 4 Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 5 Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan
 • 12. IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA 0 POSLEDICA TVEGANJA 0 OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 0 ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem 6 Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 7 Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 8 Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan
 • 13. IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA ZAP. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ  ORGANIZ ACIJSKI POGOJI (O)  ZAPOSLEN I (Z)  PROCESI (P) OBSTOJEČ I UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA  JE OBVLADAN (ne obstaja)  DELNO OBVLADAN  NI OBVLADAN SKUPNA OCENA TVEGANJA PREDLAGANI UKREPI OPIS UKREPA VIR UKREPA  ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)  ZAPOSLENI(Z)  PROCESI (P) 1 Predpis obstaja, vendar se ne uporablja O je obvladan je delno obvladan ni obvladan Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji) Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitve poslovanja Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK. 2 Predpis obstaja, a ni jasen O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 3 Predpis obstaja, a ga ne poznajo. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 4 Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 5 Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 6 Zaposleni ne preneha s poslovanjem s Z je obvladan je delno obvladan
 • 14. IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA 0 POSLEDICA TVEGANJA 0 OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 0 subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja. ni obvladan 7 Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 8 Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 9 Ni nadzora O, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan
 • 15. IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE ZAP. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ  ORGANIZ ACIJSKI POGOJI (O)  ZAPOSLEN I (Z)  PROCESI (P) OBSTOJEČ I UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA  JE OBVLADAN (ne obstaja)  DELNO OBVLADAN  NI OBVLADAN SKUPNA OCENA TVEGANJA PREDLAGANI UKREPI OPIS UKREPA VIR UKREPA  ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)  ZAPOSLENI(Z)  PROCESI (P) 1 Predpis obstaja, vendar se ne uporablja O je obvladan je delno obvladan ni obvladan Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista. 2 Predpis obstaja, a ni jasen O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 3 Predpis obstaja, a ga ne poznajo. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 4 Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 5 Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z 6 Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z
 • 16. IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA 0 POSLEDICA TVEGANJA 0 OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 0 7 Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z 8 Zaposleni ne poroča Komisiji o prepovedanih ravnanjih lobistov. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z 9 Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora posredovati svojemu predstojniku in komisiji. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z 10 Sodelovanje z neregistriranimi lobisti P je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z 11 Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja. P je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z 12 Nadzor predstojnika. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z
 • 17. IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV ZAP. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ  ORGANIZ ACIJSKI POGOJI (O)  ZAPOSLEN I (Z)  PROCESI (P) OBSTOJEČ I UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA  JE OBVLADAN (ne obstaja)  DELNO OBVLADAN  NI OBVLADAN SKUPNA OCENA TVEGANJA PREDLAGANI UKREPI OPIS UKREPA VIR UKREPA  ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)  ZAPOSLENI(Z)  PROCESI (P) 1 Predpis obstaja, vendar se ne uporablja O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 2 Predpis obstaja, a ni jasen O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 3 Predpis obstaja, a ga ne poznajo. O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 4 Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 5 Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 6 Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja. Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 7 Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno P je obvladan je delno obvladan
 • 18. IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA 0 POSLEDICA TVEGANJA 0 OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 0 načrtovan. ni obvladan
 • 19. IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA ZAP. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ • ORGANIZ ACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLEN I (Z) • PROCESI (P) OBSTOJEČ I UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA • JE OBVLADAN (ne obstaja) • DELNO OBVLADAN • NI OBVLADAN SKUPNA OCENA TVEGANJA PREDLAGANI UKREPI OPIS UKREPA VIR UKREPA • ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) • ZAPOSLENI(Z) • PROCESI (P) 1 Neustrezno načrtovanje potreb organov O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 2 Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti) O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 3 Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN- 2 Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 4 Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 5 Neustrezna specifikacija- specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena Z, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan
 • 20. značilnostim enega ponudnika 6 Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe) Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 7 Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg) Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 8 Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanji brez predhodne objave) O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 9 Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 10 Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev Z, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan
 • 21. 11 Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb Z, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 12 Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 13 Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnostiZ, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 14 Nedoločenost meril- brez teže posameznih (pod)meril P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 15 Preveliko število (pod)meril P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 16 Omilitev pogojev glede na objavljene Z, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan
 • 22. 17 Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. ne- določitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 18 Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe P O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 19 Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidene dela, nujna dela, dodatno naročena dela Z, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 20 Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA 0 POSLEDICA TVEGANJA 0 OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 0
 • 23. REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ REGISTEER KORUPTIVNH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE OPIS UKREPA VIR UKREPA  ORGANIZACIJSKI POGOJI (O)  ZAPOSLENI(Z)  PROCESI (P) VODSTVO PODPIRA PREDLAGANE UKREPE PRIORITETA UKREPA  1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH  2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH  3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH  4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET NOSILEC UKREPA ROK IZVEDBE Uvedba seznama (uvedli bomo elektronsko evidenco daril) DA DELNO NE Imenovanje skrbnika za seznam daril DA DELNO NE Odvzem darila DA DELNO NE
 • 24. Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji) DA DELNO NE Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitve poslovanja DA DELNO NE Dosledno obveščanje Komisije po 36. členu ZIntPK. DA DELNO NE Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z organizacijo DA DELNO NE Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista. DA NE DNE: 30.05.2011 ODGOVORNA OSEBA: župan SILVO SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
 • 25. ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE OBČINA SVETA ANA Sv. Ana v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah Tel.: 02/ 729 58 80, fax: 02/ 729 58 85 Email: obcina@sv-ana.si Spletna stran: www.sv-ana.si Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v OBČINI SVETA ANA Številka: 23102-01/2011 Datum: 30.05.2011 Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI SVETA ANA 1. UVOD Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v Občini Sveta Ana dne 18.05.2011, imenovana 3 članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani:  Viktor KAPL – vodja skupine  Martin BREZNIK - član  Petra GOLOB - članica Delovna skupina je s svojim delom začela dne 20.05.2011. Naloga delovne skupine je bila, da do 30.05.2011 oblikuje načrt integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca. 2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca. Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 20.05.2011. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na 2 sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov.
 • 26. O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi. 3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 30.05.2011. Načrt integritete Občine Sveta Ana je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine. Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog. Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva Občine Sveta Ana. Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj kot tudi možnosti in ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi. Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Občine Sveta Ana ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije. To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma izdelanega načrta integritete predstojniku Občine Sveta Ana. Vodja delovne skupine: Viktor KAPL Vodstvo zavezanca: Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. župan
 • 27. SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE Številka: 23102-01/2011 Datum: 01.06.2011 Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 19. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11.04.2011 izdajam SKLEP O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OBČINI SVETA ANA 1. S tem sklepom se Viktor KAPL, tajnik Občine Sveta Ana imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete. 2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, ter o tem vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav. 3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica. Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. župan občine Poslano: - 1x - 1x Komisija za preprečevanje korupcije - 1x arhiv
 • 28. ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE

Related Documents