POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015
Dnevni red je obsegal:
-sprejem dnevnega reda,
-pot...
POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015
AJPES-u, donosnost posameznih dejavnosti (zbiranje,...
POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015
nadaljevanjem takšnega tempa krčenja sredstev ukrep...
POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015
DRSC, Občina nima pristojnosti.
4. Kanal ob občinsk...
POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015
mesečnega stroška kanalščine v višini pribl. 35 EUR...
of 5

Poročilo s 3. redne seje občinskega sveta občine sveta ana dne 8.4.2015

Poročilo s 3. redne seje občinskega sveta Občine Sveta Ana dne 8.4.2015, Drago Weinhandl, 1. rebalans proračuna 2015, PUP
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poročilo s 3. redne seje občinskega sveta občine sveta ana dne 8.4.2015

  • 1. POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015 Dnevni red je obsegal: -sprejem dnevnega reda, -potrditev sklepov 2. redne in 1. dopisne seje, -poročilo o pregledu varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v l. 2014, -letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za l. 2014 , -sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen – Saubermacher, -predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Sveta Ana, -predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje Občine Sveta Ana, -zaključni račun za leto 2014, -Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015, -sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje, -sklep o potrditvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih, -spremembe Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana, -sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, -predlog sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu-socialna oskrba na domu za uporabnika v l. 2015, -predlog letnega programa sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana za l.2015 ter -pobude in vprašanja svetnikov. Izpostavil bi: Glede sprejema dnevnega reda sem izpostavil, da gradivo smo prejeli dan prepozno. Imeli smo le en dan, da preučimo spremenjen proračun in vložimo amandmaje. Ker je bil dnevni red obširen, sem predlagal, da točko Odlok o rebalansu proračuna z l.2015 prestavimo na konec dnevnega reda in jo tudi obravnavamo naslednji teden. Do petka 10.4.15 bi tako lahko vložili morebitne amandmaje na proračun. Župan, je odgovoril da te 4 spremembe proračuna (kasneje je spremenil mnenje na 25% postavk proračuna – skoraj res) ne odtehtajo spremembe dnevnega reda. Moj predlog ni dobil podpore. Soglasno smo potrdili sklepe 2. redne in 1. dopisne seje, poročilo o pregledu varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v l.2014 in letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za l.2014. K prvemu nisem imel kaj dodati, pri drugemu poročilu pa me je zanimalo kdo je član novoustanovljene komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva, odgovora inšpektor g. Oreški ni vedel, pozval sem ga tudi, da se oglasi na dislocirani enoti Zavoda Hrastovec na Zg. Ščavnici, kjer biva 40 varovancev in je zaposlenih 17 ljudi, nimajo pa še čistilne naprave za odpadne vode in verjetno tudi ne vsaj ustrezne greznice, zato se v okolici večkrat širi smrad. Inšpektor je zagotovil, da bo obiskal lokacijo. Elaborat o oblikovanju cen – Saubermacher je predstavl g. Gjerkeš. Cene ostajajo enake, kot v letu 2014. Po predstavitvi sem v razpravi podvomil v verodostojnost kazalnikov, ki jih po Uredbi izvajalec javne službe mora predstaviti v Elaboratu. Glede na Slovensko povprečje so bili zelo dobri in moji izračuni, na podlagi podatkov iz AJPES-a so bili drugačni. Prav tako sem bil presenečen nad podatkom iz AJPES-a, da dosega podjetje Saubermacher donos na kapital med 16 in 17%, ob tem je opaziti hitro upadanje stroškov amortizacije, v zadnjih mesecih pa se je občutno pocenilo tudi gorivo. G. Gjerkeš je odgovoril, da so podatke o kazalnikih, na osnovi dvomov iz prejšnjih let pridobili na 1/5
  • 2. POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015 AJPES-u, donosnost posameznih dejavnosti (zbiranje, odlaganje in obdelava) pa so z zakonom omejene na 5%. Gospodarska javna služba ustvari le 20-30% prihodkov podjetja Saubermacher. Svetnica ga. Špindler je pozvala podjetje Saubermacher, da prilagodi odvoz na količino, pozitivno je tudi, da se črna kanta in plastika pobira na isti dan. Pri glasovanju sem se vzdržal, ostali so Elaborat podprli. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Sveta Ana je predstavila direktorica ZUM-a Marinka Konečnik Kunst. Dotika se spremembe vrednosti (povečanja) komunalnega prispevka na območju Ledineka in Dražen Vrha, kjer je bilo lani zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Cene so podobne tistim v Lokavcu in zanašajo npr. za gradbeno parcelo velikosti 600m², z neto tlorisno površini objekta 130m² 570 EUR. Direktorica je predstavila tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana. Tako lahko škarpe in ograje brez soglasja soseda postavite do parcelne meje, v soglasju s sosedom pa na mejo, sprememba povzema tudi novosti, ki jih je prinesla Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (2013), s tem, da se natančneje določi, katere vrste nezahtevnih in enostavnih objektov je mogoče graditi na posamezni vrsti zemljišča. Na novih območjih je možna izvedba objektov z ravno streho ipd. V razpravi sem izpostavil, da upam,da nobenemu izmed prisotnih ne bo padlo na pamet, da bi na Sveti Ani gradil objekt z ravno streho, dal sem tudi pobudo, da se detajlneje uredi področje barv fasad, ker opažam, da se ponekod pojavljajo barve, ki so tuje tukajšnji tradiciji. Direktorica je pri tem opozorila na besede dekana fakultete za Arhitekturo, da te fasade izražajo preživete travme svojih lastnikov. Se strinjam. Predlog smo soglasno podprli. Sledila je obravnava Zaključnega računa za l. 2014. Predstavila ga je ga. Ferš. Predstavila bilanco prihodkov in odhodkov in bilanco stanja. Na prihodkovni stani smo imeli 84,3% realizacijo (najboljšo pri davčnih prihodkih 99,1%, pri nedavčnih, kapitalskih in transfernih prihodkih pa od 60-70%), na odhodkovni strani pa 81,2% realizacijo. Imel sem vprašanja glede tehnike sestave postavk (odgovor podala ga. Ferš, ki zanj tudi jamči) , zakaj se obv. zdravstveno zavarovanje preko občine za brezposelne plačuje dražje, kot ga plačujemo samoplačniki (odg.: takšen je predpis), zakaj se je realizacija režijskega obrata od 2011 tako zmanjšala (odg.: nekatere investicije, se ne smejo več voditi preko režijskega obrata), nejasna mi je bila postavka glede podjemnih pogodb (odg.: skupaj vrednost 14855 EUR, za pravno svetovanje, za prevoz otrok, za vzdrževanje telovadnice do jeseni). V bilanci stanja me je zanimala postavka Terjatve iz komunalnih prispevkov, ki znašajo zelo visokih148041 EUR. Ga. Ferš nam je povedala, da gre za terjatve do podjetij GKV Solar v stečaju in Seps (enega lastnika), kjer ne moremo računati na skorajšnje poplačilo, če sploh bo kakšno. Zaključni račun smo soglasno potrdili. Pri točki predlog rebalansa sem pozval Župana naj pri rebalansu, ki bo po moje letos še sigurno sledil črta postavko Nadomestilo plače podžupana v višini 3123 EUR (Če je Župan zadržan, ga lahko po 27. čl. Poslovnika pooblasti kateregakoli svetnika, da vodi sejo. Če Županu preneha mandat, preneha mandat tudi podžupanu. S tem denarjem ne bo nihče obogatel. Tudi, če se podžupan zahteva po statutu in zakonu, ali smo bili do sedaj v nezakonitem položaju?) Župan je odgovoril, da nas bo na koncu seje v s tem v zvezi obvestil o imenovanju podžupana (Župan ga določi.). Oporekal mi je v argumentaciji, da če Županu preneha mandat, preneha tudi podžupanu. V tem je imel sicer prav, ampak funkcija podžupana na Sveti Ani bi lahko bi tudi častna, saj sovpada z institutom najstarejšega svetnika (g. Drago Ruhitel, Kremberk). Glede sredstev za plače sem Župana pozval, da prične čimprej pogovore s sosednjimi občinami o ustanovitvi medobčinske občinske uprave. Župan je moj predlog zavrnil, vendar se zaveda, da bo z 2/5
  • 3. POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015 nadaljevanjem takšnega tempa krčenja sredstev ukrepanje na tem področju nujno. Apeliral sem tudi, da se postavka krožno križišče in pločnik na regionalni cesti R3-730 umakne iz proračuna in da se sredstva porabijo za gradnjo in modernizacijo drugih načrtovanih odcepov cest v občini. Prav tako sem apeliral, da se premisli delovanje sistema javne razsvetljave, kot sem to predlagal že na prejšnji seji. Kakšnega posebnega, posebej pozitivnega odziva ni bilo. Glede postavke „Knjiga o občini Sveta Ana“ sem opozoril, da je LAS Ovtar skupaj z Občino Sveta Ana l. 2012 izdal knjižico „Po osrednjih Slovenskih goricah: občina Sveta Ana“, prav tako je bila izdana A2 turistična karta osrednjih Slovenskih goric. Tudi na to ni bilo odziva. Glasoval sem PROTI predlogu rebalansa proračuna Občine Sveta Ana za leto 2015, ostali so predlog potrdili. Skupaj smo potem potrdili sklepe o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje, o potrditvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih, o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu-socialna oskrba na domu za uporabnika v l. 2015, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana ter predlog letnega programa sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana za l.2015. Sledile so pobude in vprašanja. Nekaj časa smo se zadržali pri vprašanju g. Beriča glede usode zdravstvene ambulante na Sv. Ani. Jaz zagovarjam stališče, da se na vsak način naj poskuša spodbuditi kakšnega domačega študenta medicine, da specializira družinsko medicino in poskuša pridobiti koncesijo na Sv. Ani. Ob vsej godlji v ZD Lenart in tudi na izkušnje v tujini (npr. v Avstriji primarno zdravstvo ni javno) se mi zdi takšno izhodišče za iskanje rešitve najboljše. Župan koncesiji ni naklonjen (v cerkvenjaku je dr. Ljubojevičeva dobila plačnega le 0,6 zdravnika dolgo potem, ko je dr. Šuta prenehal z delom). Moje razmišljanje je, bi imel zdravnik eno ambulanto še nekje drugje. Ker Občina Sveta Ana ni ustanovitelj ZD Lenart, tudi nimamo vpliva na imenovanje direktorja. Ta bo, po besedah Župana, kljub temu povabljen na eno izmed prihodnjih sej. Sam sem imel naslednja vprašanja in pobude: 1. Spletna stran občine pol leta po volitvah ni posodobljena s podatki o sestavi in kontaktnih podatkih občinskega sveta v obdobju 2014-18. Mene ter občane in občanke zanima, kdaj bo spletna stran posodobljena. Odg.: Menjal se je server in v teku je izdelava novih spletnih strani. Kakšne detajlnejše časovne opredelitve ni. Mogoče, čez 2 meseca. 2. Mulda za odvodnjavanje iz občinske ceste skozi Ledinek pri "Zadravčevem klancu“ se zaključuje tako, da je voda speljana neposredno na njivo, ki je v lasti Grajfonerjevih iz Zg. Ščavnice. Voda že skoraj 20 let uničuje njivo (erozija, omočenost zemljišča. Prosim, da se skupaj z lastniki zemljišča najde rešitev. Odg.: Problem je Občini neznan. Lastniki zemljišča naj se oglasijo na Občini. 3. Predlansko leto se je pri sanaciji državne ceste skozi Dražen Vrh poseglo na zemljišče - njivo v lasti Nekrep Marjana. Župan mu je, kot odškodnino obljubil 3 tovornjake materiala za gramoziranje ceste. Tega do sedaj še ni dobil. Prosim, da se kontaktira gospoda Nekrepa in da se obljuba izpolni. Na uvozu na njegovo njivo ob tej cesti, kjer je bila sicer ustrezno urejena klančina, robniki niso poglobljeni, tako, da mora vozit čez visok robnik. Odg.: Župan ni dal nobene obljube. Župan ga je napotil na DRSC. G. Nekrep naj kontaktira 3/5
  • 4. POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015 DRSC, Občina nima pristojnosti. 4. Kanal ob občinski cesti pri Vakajevih na Zg. Ščavnici 3 se kljub več intervencijam ne čisti, zaradi česa prihaja do poplavljanj. Prosim, da se problem čiščenja obcestnih kanalov uredi sistematsko in da se omenjeni kanal čim prej očisti. Odg.: Občina nima denarja. Ljudje naj se samoorganizirajo in opravijo čiščenje. Vzgled je naselje Froleh, kar je potrdil g. Berič. 5. Ograja na cesti čez Ščavnico na JP 704361 je poškodovana že dalj časa. Prosim, da se jo popravi. Odg.: Vzeto na znanje, ograjo so odstranili vaščani, da bi čez most lahko peljal kombajn. 6. Ali je občina seznanjena, da ministrstvo za okolje in prostor pripravlja spremembe zakonodaje na področju dimnikarskih storitev. Zakon o varstvu okolja določa, da se koncesijski način izvajanja dimnikarskih storitev zaključi z letošnjim letom. Po novem bodo uporabniki storitev lahko sami izbrali dimnikarje, izvajalci storitev v predlaganem novem sistemu ne bodo več omejeni na območja, priložnost za izvajanje storitev bodo imeli vsi, ki bodo izpolnjevali pogoje za izvajanje storitev, pojasnjujejo na ministrstvu. Pozivam občinsko upravo, da ob prehodu na nov sistem izvajanja dimnikarskih storitev občanom pomaga z izbiro najugodnejših izvajalcev. Odg.: Občina s tem ni seznanjena. Župan dvomi, da bi lahko prišlo do prostega izbiranja dimnikarjev. 7. Ker spletna stran Telekoma ne podaja podatkov o časovnici izgradnje širokopasovnega omrežja za občino Sveta Ana bi prosil, če lahko občinska uprava pridobi, kakšeno konkretnejšo časovnico. Odg.: Problem je, da ljudje na Telekomu ne vedo, kakšna je časovnica. Je pa načrtovan obisk odgovorne osebe iz Telekoma in se bo vprašalo. 8. Kdaj DRSC predvideva nadaljevanje rekonstrukcije državne ceste RIII 730, oz. njeno dokončanje? Odg.: Letos sigurno ne, je v planu, časovnica ni znana. 9. Ob 70. obletnici zaključka II. Svetovne vojne bi rad komisijo za priznanja in nagrade opozoril na magistrsko delo gospodične mag. Maje Župec z naslovom "Občina Sveta Ana med nemško okupacijo", ki je dostopno na internetu. Misli, da si za delo zasluži nagrado. Ali bomo sicer obeležili to obletnico? Odg.: Tudi na Občini so zasledili omenjeno nalogo. 10. Predlagam, da se pripravi projekt prenove osvetlitve cerkve z varčnejšo in bolj ekološko osvetlitvijo, tudi, ker se zdajšnji osvetlitvi počasni izteka življenjska doba. Odg.: Župan je dejal, da mi je proračun znan, v njem ni postavke za to aktivnost. Moja opomba tukaj je, da bi se ta investicija lahko odplačevala sama, kot nadgradnja sistema javne razsvetljave, za kar sem dal amandma na prejšnji seji oz. proračun. 11. Ali je občinski upravi znano, da bo po letu 2017 prepovedano subvencionirati strošek omrežnine za javno kanalizacijsko omrežje? Odg.: Jim je znano. Moja opomba je, da pa se ne zavedajo. Tukaj velja poudariti, da je med odmorom ga. Špindler opozorila g. Kapla glede dogajanja v Sv. Trojici, kjer je zaradi 4/5
  • 5. POROČILO S 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 8.4.2015 mesečnega stroška kanalščine v višini pribl. 35 EUR, prišlo do organiziranja civilne iniciative. Sam menim, da bo tem še veliko govora. Dražen Vrh, 12.4.2015 Drago Weinhandl l.r. 5/5

Related Documents