POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 3.2.2016
Dnevni red je obsegal:
-sprejem dnevnega reda,
-pot...
POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 3.2.2016
doživljajskega turizma.
Za projekt sta projektno in...
POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 3.2.2016
Župan je predlagal rebalans, ker je prišlo do sprem...
POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 3.2.2016
načrtom integritete, ki so ga poslali na KPK in tud...
of 4

Poročilo s 6. redne seje občinskega sveta občine sveta ana, 3 2 16

Občina Sveta Ana, Seja občinskega sveta, Poročilo, Drago Weinhandl, N.Si Nova Slovenija - krščanski demokrati, Silvo Slaček, Viktor Kapl, Petra Golob
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poročilo s 6. redne seje občinskega sveta občine sveta ana, 3 2 16

  • 1. POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 3.2.2016 Dnevni red je obsegal: -sprejem dnevnega reda, -potrditev sklepov 5. redne seje, -Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: CB MATCHING TRADITION, -Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt: CB MATCHING TRADITION, -Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti, -Sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt: Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti, -Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 ter -pobude in vprašanja svetnikov. Izpostavil bi: Dnevni red smo sprejeli soglasno. Soglasno smo potrdili tudi sklep 5. redne seje občinskega sveta. Potem je gospa Lea Mohar Robič, predstavnica in solastnica podjetja Profuturus d.o.o., Maribor, ki je izdelalo investicijsko dokumentacijo za projekta "CB MATCHING TRADITION" in "Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti" (včasih se za slednjega v gradivu pojavlja tudi ime ESCAPE (POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST – PO POTI STRPNOSTI), kar je malo čudaško) predstavila sprva prvega in kasneje po glasovanju še drugega. Obveščeni smo bili, da je bila pobudnica za oba čezmejna projekta Občina Sveta Ana, priprava projekta (investicijske dokumentacije) pa je trajala 2 meseca. Projekte po ocenil ocenjevalni odbor pri Službi vlade RS za kohezijsko politiko. Ker so Interreg sredstva praktično edina sredstva EU, ki so v novi finančni perspektivi na voljo občinam, je pričakovati veliki naval projektov (delavnic za Interreg projekte Slovenija-Avstrija in Slovenija-Madžarska se je udeležilo več kot 200 udeležencev). Prvi rok za oddajo projektov pa je 12.2.2016. Slabost obeh predstavljenih projektov je, da je možnost izbora in s tem pridobitve EU med drugim zmanjšana, ker je priporočilo,iz razpisne dokumentacije, da je projektnih partnerjev največ 6 – v obeh obravnavanih projektih je predvideno 9 projektnih partnerjev. Kljub temu, da se je župan pohvalil, da sta bila projekta vodena od spodaj navzgor, se bojim, da temu ni tako in da bo potrebno vložiti nek napor, da bodo ljudje projekta vzeli za svoja. Za Interreg projekte Slovenija-Avstrija, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj je na voljo 44,9mio EUR (več informacij na: http://84.39.218.252/si2/ ). Projekti se bodo sofinancirali do največ 85%, na takšen delež pa upa tudi naša občina, kar je nerealno. Ker je vrednost celotnega projekta, za oba projekta, večja od 0,5 mio EUR, se po ZJN sprejema dvostopenjsko, potrebno je sprejeti DIIP in nato še investicijski program. Nosilka projekta "CB MATCHING TRADITION" je Občina Sveta Ana. Ocenjena vrednost projekta je 1.095.591,70 EUR, vendar usklajevanja med partnerji še potekajo. Od tega odpade na Občino Sveta Ana 246.242,39 EUR. Z razlogom, ker smo nosilci projekta vodstvo Občine utemeljuje tudi primerjalno višje t.i. mehke stroške (stroški osebja in stroške za zunanje strokovnjake in osebje, …), glede na druge sodelujoče občine (St. Anna am Aigen, Apače, Lenart, Sv. Andraž v Slov. gor.). V projektu poleg omenjenih občin sodeluje še Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Maribor, Regionalmanagement Südoststeiermark in Verein Euroption (vinogradniško društvo iz Vulkalanda). Vsak partner je povedal katere aktivnosti želi izvesti (s tem se utemeljuje sicer pozitivno vrednoteno vodenje projekta od spodaj navzgor, vendar moram tukaj dodati, da sem sam prvič slišal za projekt, ko smo dobili gradivo za sejo, zato se s tem na županovem mestu ne bi preveč hvalil, mogoče pa je za tem županova politična kalkulacija). Namen projekta je promocija in trženje kulturne dediščine ter spodbujanje trajnostnega 1/4
  • 2. POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 3.2.2016 doživljajskega turizma. Za projekt sta projektno in tehnično dokumentacijo pripravili podjetji Rating, Oto Rating s.p. Iz Murske Sobote (Občina Sv. Ana) in BNG gradbeni inženiring, Bojan Safran s.p. Iz Radencev (Ob- -čina Apače). Imenovana vodja projekta je Petra Golob, svetovalka za družbene dejavnosti, kulturo in turizem na Občini Sveta Ana. Občina ima namen v okviru projekta obnoviti od Vnukovih odkupljene kletne prostore v stavbi Občine. Nabavila bi se tudi za mobilna polnilnica za penine. Na javnem razpisu se bo izbral upravljavec polnilnice (župan računa na domačega izvajalca), ki sicer ne bo smel nobenemu odreči polnitve. Poleg tega bosta urejeni dve lokaciji za polnitev električnih koles in 10 električnih koles. Poleg tega bi izvedli veliko tržnih aktivnosti za izboljšanje prepoznavnosti našega kraja (kickoff sestanek, Team building na temo penin in starih sort vin. Nerodna je bila županova trditev, da so avstrijski partnerji uravnoteženost za slovenske občine. Pomisleki so, da je delež stroškov naše občine glede na morebitne prilive velik (ne glede ali gre za občinski ali evropski denar so to vedno javna sredstva). Na uspešnost prijave lahko vpliva tudi skladnost zgodbe, zato sem povprašal, kako bodo pred ocenjevalno komisijo zagovarjali ureditev kletnih prostorov za vino in nabavo električnih koles v enem projektu. Kljub temu, da obstaja še veliko odprtih vprašanj, ki so posledica ihte v načrtovanju projekta, kot npr. kdo bo skrbel za popravila in vzdrževanje ter predajo in prevzem dragih koles in kako je z zaračunavanjem stroškov v s tem v zvezi, praktična izvedba raziskovanja običajev, kulinarike in enologije od Sv. Andraža do Sv. Ane na Aignu. Predvsem pa upam, ker gre za čezmejni projekt, da se ne bo ponovilo, da se v bodoče naše občine ne bo več napačno in povprečnem poznavalcu neumno prevajalo s Hl. Anna (primer smešnega zapisa z zemljevida, ki stoji na parkirišču med Pergarjevim vrhom in lokalom Kolman), ampak korektno St. Anna am Krichenberg. Okrajšava Hl. se v nemščini uporablja za neosebna imena krajev (Sv. Trojica, ipd). Predvsem pa naj se povsod dosledno uporablja tudi slovensko ime kraja. Postavljajo tudi vprašanja glede vzpostavitve blagovne znamke penin (kakšni bodo kriteriji za nastopanje pod imenom blagovne znamke in organizacije čezmejnih festivalnih dogodkov. V upanju, da bodo pripombe upoštevane ter da bodo dobri nameni iz projekta prevladali sem glasoval ZA. Za Interreg projekte Slovenija-Madžarska je na voljo 14.795.015 EUR (več informacij na: http://84.39.218.249/si2/ ). Nosilka projekta "POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST – PO POTI STRPNOSTI" je Občina Apače. Ocenjena vrednost projekta je 965.877,74 EUR – usklajevanja med partnerji še potekajo. Od tega odpade na Občino Sveta Ana 118.970,50 EUR. Stroški opreme, infrastrukture in gradnje so ocenjeni na 83.000 EUR. V projektu poleg v prejšnjem projektu omenjenih slovenskih občin sodeluje še Občina Monošter, Občina Öriszentpeter, KTD Andovci, Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor ter Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Maribor. Namen projekta je promocija in trženje kulturne dediščine in s tem povezano ambientalno urejanje kulturnih točk ter spodbujanje trajnostnega doživljajskega turizma. Projekt projektne in tehnične dokumentacije je pripravilo podjetje UMARH d.o.o. iz Ptuja. Občina Sveta Ana ima namen v okviru projekta na področju občine renovirati Evangeličansko pokopališče in ureditev pribl. 5 ambientalnih točk strpnosti med verami, ki bi jih lahko našli na posebni spletni platformi v povezavi z odklop paketom“strpnost med verami”. Poleg tega bi izvedli veliko tržnih aktivnosti. Slabost tega projekta je, da t.i. odklop paketi vezani samo na eno občino, razen za naš paket “Pobeg v različnost ver”, kjer bodo točke tudi v Občini Apače. Ker sem pravilno predvideval, da Občina Apače stavi na paket “Pobeg v zgodovino izseljevanja” sem predlagal, da se v zgradbi šole v Lokavcu, ki ga je zgradil Schulverein prav tako uredi ambientalna točka v zvezi z izseljevanjem. Območje Lokavca in Rožengrunta je bilo pogosto priča izseljevanju in priseljevanju in s tega vidika potencialno turistično zanimivo. V upanju, da bodo pripombe upoštevane in dobri nameni iz projekta prevladali sem glasoval ZA. 2/4
  • 3. POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 3.2.2016 Župan je predlagal rebalans, ker je prišlo do sprememb proračuna zaradi: 1.ker se je spremenila povprečnina 2.novosti v zakonodaji glede državnega sofinanciranja občinskih investicij 3.sredstev na računu, ki so bila predvidena za porabo v l. 2015 4.načrtovanih novih projektov. Na prihodkovni strani je Župan izkoristil novo možnost pridobitve brezobrestnega posojila (ki ga je potrebno kljub vsemu vrniti) pri državni zakladnici v višini 103.675 EUR, kar kaže na investicijska naprezanja vodstva občine. Prav tako so po mojem mnenju nerealno povečani pričakovani prihodki na kontu prihodki od prodaje stavbnih zemljišč iz 68.600 na 127.963,50 EUR, da ne govorim o februarski vpeljavi okoljske dajatve za gospodinjstva, ki nimajo priključka na javno vodovodno omrežje. Gre za prekomerno in škodljivo napenjanje javnih izdatkov, saj so prihodki predvideni na 2.580.204 EUR (+4,8) in odhodki na 2.919.639 EUR (+20,8%). Predvideni proračunski primanjkljaj za leto 2016 znaša tako kar 339.435 EUR, kar poslabšuje obete za prihodnje delovanje občine. O odhodkovni strani proračuna za 2016 sem že veliko pisal, zato bom izpostavil samo točke, ki na novo bodejo v oči. Tukaj izstopa predvsem povečanje sredstev za nakup zemljišč iz 5.000 na 115.000 EUR. Gre za zemljišča v klancu severovzhodno od šolskega igrišča, za zemljišča južno od obstoječega naselja, kjer poteka meja med zaselkoma Krivi Vrh in Sveta Ana, med katerimi je tudi parcela gozda in parcela, kjer je Lovski dom. Zdaj bom naštel postavke s katerimi se ne strinjam: Na novo je postavljena postavka izvedbe strategije novogradnje odprtega širokopasovnega (ali Sveta Ana potrebuje strategijo glede tega?, potrebuje izvedbene dokumente in izvedbo pravim jaz), Izvedba daljinskega ogrevanja na Sveti Ani se zmanjšuje iz 370.000 na 20.000 EUR (projekt, ki bi moral pozitivno vplivat na vse aspekte razvoja Svete Ane se je dal na čakanje), na novo sta predvideno članarini za članstvo kar v dveh od treh združenj občin (ZOS in SOS – smo v zosu in sosu?), nadalje upam, da bodo sredstva namenjena za promocijo turizma (sicer ob podpori programov EU) v višini 119.704 EUR kdaj tudi povrnjena, ne nazadnje nove postavke za energetsko sanacijo občinske stavbe v višini 100.000EUR. Nasprotujem, da se kot energent uporabljajo leseni peleti, ker je za njihovo proizvodnjo potrebno toliko energije, kot jo sami oddajo v okolico pri zažigu. Lokalno okolje ne bi moglo sodelovati pri dobavi energenta in bi bilo zaradi tega dolgoročno oškodovano, saj je lesa na Sveti Ani več kot dovolj in ga ne rabimo kupovat drugje. Glede na stanje nedolgo nazaj obnovljenega objekta Pergarjev vrh se mi znižanje postavke ne zdi smotrno. Naslednjič bom glede na stanje fasade vprašal ali je občina unovčila bančno garancijo. Glede na to, da se načrtuje izdatna promocija skozi EU Interreg projekte, se mi dodatna “občinska promocija v višini 12.000 EUR ne zdi smotrna. Poleg tega rebalans proračuna predpostavlja 85% sofinanciranje Interreg projektov, čeprav bo le to zelo verjetno nižje. Glasoval sem PROTI predlogu rebalansa proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016, ostali so predlog potrdili. V rebalansu je posebej navedeno, da so predvidena sredstva za zaposlitev novega direktorja občinske uprave, ker g. Kapl odhaja s 31.3.2016 v pokoj. Na spletnih straneh občine je že objavljen razpis za novega direktorico/-rja. Gospod Kapl je v zadnjih 20 letih nedvomno vtisnil neizmeren pečat v delovanju občinske uprave in občine, ki je po mojem mnenju negativen. Upajmo, da bomo imeli z naslednjim direktorjem več uspeha. Sledile so pobude in vprašanja. Naj tukaj omenim, da se je začetnega razburjene ob zaprtju zdravstvene ambulante na Sv. Ani očitno to poslabšanje življenjskega standarda na Sveti Ani že pozabilo ali je v ozadju višja politika? Sam sem imel naslednja vprašanja in pobude: 1.V zvezi s priporočilom Komisije za preprečevanje korupcije, da župani občinske svete seznanijo z 3/4
  • 4. POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 3.2.2016 načrtom integritete, ki so ga poslali na KPK in tudi tekočim poročilom o uresničevanju predvidenih ukrepov iz načrta integritete oziroma registra tveganj, vas pozivam, da mi posredujete omenjena dokumenta. 2. Ali je župan prebral poročilo KPK „OCENA KORUPCUSKIH TVEGANJ IN TVEGANJ ZA KRŠITEV INTEGRITETE V slovenskih OBČINAH TER PRIPOROČILA OBČINAM GLEDE UPRAVANJA IDENTIFICIRANIH TVEGANJ in če katere ukrepe je sprejel iz navedenih priporočil. 3. Ali se je zaposlenim v občinski upravi v Občini Sveta Ana izplačeval dodatek za stalno pripravljenost? Ker na seji nisem mogel ali nisem dobil odgovorov, pričakujem pisne odgovore. Podgorica, 7.2.2016 Drago Weinhandl l.r. 4/4

Related Documents