Jak nadążyć za konsumentem
i nie zwariować
Obsługa logistyczna branży odzieżowej
Trendy, które wpływają na obsługę branży ...
Wzmożonego zapotrzebowania na
dostawy możemy się spodziewać w trakcie
wymiany kolekcji, w okresach wyprzedaży,
coraz częst...
że się z szybkim czasem reakcji i dużą dy-
namiką realizacji. Musimy brać pod uwagę
mnogość indeksów asortymentowych, co
w...
of 3

Nadążyć za konsumentem i nie zwariować, czyli obsługa logistyczna branży Fashion.

Artykuł ekspercki autorstwa Michała Wochny, dyrektora logistyki w Spedimex na łamach "TSL Biznes" nr 2/2016
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadążyć za konsumentem i nie zwariować, czyli obsługa logistyczna branży Fashion.

  • 1. Jak nadążyć za konsumentem i nie zwariować Obsługa logistyczna branży odzieżowej Trendy, które wpływają na obsługę branży odzieżowej możemy podzielić na te związane z koniunkturą i na te wynikające ze specyfiki samego asortymentu. Obecnie mamy klimat sprzyjający inwestycjom. Wpływa na to silny popyt wewnętrzny, który napędza gospodarkę i przyczynia się do wzrostu sprzedaży sieci odzieżowych. P onadto sprzedaż napędzana jest przez handel elektroniczny, który rośnie w dwucyfrowym tempie, nie mając jednocześnie istotnego wpływu na ograniczenie przychodów w kanale tra- dycyjnym. Coraz więcej firm działających w segmencie fashion widzi konieczność stosowania wielokanałowego modelu sprzedaży. Sieci handlowe korzystają z do- brej koniunktury. Nie oznacza to jednak, że nie przyglądają się kosztom i nie szukają oszczędności. Nowe zwyczaje zakupowe Jednocześnie mamy do czynienia z rewo- lucją, która na naszych oczach przeobra- ża rynek. W ostatnich latach zmieniły się znacząco zwyczaje zakupowe klientów, co bezpośrednio przełożyło się na kanały wykorzystywane w sprzedaży. We wszyst- kich obszarach widoczny jest wpływ in- ternetu, gdzie często klienci podejmują decyzję o ścieżce zakupowej. Ponadto sklepy, wychodząc naprzeciw oczekiwa- niom konsumentów, oferują coraz bar- dziej dogodne warunki zakupu i zwrotu towaru, a także szybkiej dostawy. Detaliści organizują swoje kanały sprzedaży w taki sposób, aby dotrzeć do klienta w każdym momencie. Jednak sztuka polega również na stworzeniu powiązań pomiędzy wybra- nymi kanałami (np. zakupy online, odbiór w sklepie), a także odpowiedniej ich inte- gracji, aby klient otrzymał wysoką jakość obsługi w każdym z nich. Równie istotna jest szybkość dostarczenia kolekcji czy to do punktu sprzedaży, czy odbioru prze- syłki – w przypadku zakupów online. To wszystko stanowi potężne wyzwanie dla logistyki, która powinna wspierać nowe zwyczaje zakupowe konsumentów. Specyfika dostaw Uwarunkowania wynikające ze specyfiki branży i umiejscowienia punktów sprzeda- ży to przede wszystkim wąskie okna czaso- we realizacji dostaw, sezonowość, znaczne rozproszenie punktów dostaw, duża liczba indeksów produktowych. W przypadku tych ostatnich, ich mnogość jest wynikiem zapotrzebowania ze strony klientów na różnorodny asortyment, od typowo kla- sycznych modeli do tych bardziej dizajner- skich, a także tempo wprowadzania nowych kolekcji. Są one dostarczane do sklepów w mniejszych, za to częstszych seriach, a nie jak to było wcześniej, dwa razy do roku. Ważne jest stworzenie powiązań pomiędzy wybranymi kanałami (np. zakupy online, odbiór w sklepie), a także odpowiednia ich integracja, aby klient otrzymał wysoką jakość obsługi w każdym z nich. Michał Wochna Obsługa branży odzieżowej to także przygotowywanie pojedynczych zamówień, które klienci mogą odebrać w sklepie lub w domu. A także przyjmowanie zwrotów z transakcji elektronicznych i tradycyjnych 2 www.TSL  biznes.pl TSL biznes 1/2016Logistyka
  • 2. Wzmożonego zapotrzebowania na dostawy możemy się spodziewać w trakcie wymiany kolekcji, w okresach wyprzedaży, coraz częstszych, bo już nie tylko posezo- nowych. Ogromna część rynku odzieżowego lokuje swoje punkty sprzedaży w centrach handlowych. Tu jednym z najważniej- szych wyzwań jest terminowość. Wskaź- nik realizacji dostaw z dokładnością do kilkunastu minut, musi przekraczać 99% skuteczności. Operator dostosowuje się do wyznaczonych przez sieci handlowe okien dostawy, przy czym są one niezwy- kle restrykcyjne, a ich tolerancja niewiel- ka. Dostawy odbywają się poza godzinami otwarcia, a więc najczęściej w godzinach porannych lub nocnych. Okna dostaw wy- noszą najczęściej +/-15 minut, co biorąc pod uwagę możliwe sytuacje na drodze oraz warunki pogodowe, nie jest dla prze- woźnika zadaniem prostym. To wymaga doświadczenia i wiedzy jak zorganizować proces dostaw, aby przebiegał terminowo. Sprzedaż odzieży odbywa się nie tyl- ko w dużych centrach handlowych, nawet w przypadku sieci odzieżowych. Zaostrzo- na konkurencja powoduje chęć poszu- kiwania nowych rynków zbytu. Nie są to już tylko duże miasta, lecz również średnie aglomeracje. Charakteryzują się mniej- szym potencjałem nabywczym, ale też i mniejszym nasyceniem konkurencji, co pozwala osiągnąć satysfakcjonujące przy- chody. Nie zmienia to jednak wymogów dotyczących terminowości dostarczenia kolekcji do sklepów oraz uwarunkowań związanych z jej obsługą. Obsługa branży odzieżowej to także przygotowywanie pojedynczych zamó- wień, które klienci mogą odebrać w skle- pie lub w domu. A także przyjmowanie zwrotów z transakcji elektronicznych i tra- dycyjnych. Ponieważ klient chce odbierać produkty w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, nowoczesna dystrybucja oferuje dostawy do punktów odbioru paczek, sta- cji benzynowych czy kiosków ruchu. Operator jak James Bond Wykonuje on wiele różnorodnych zadań, dysponuje najnowocześniejszymi techno- logiami. Codziennie otrzymuje nowe wy- zwania. Musi być niezawodny. Operator logistyczny staje przed zadaniem zorga- nizowania sprawnego i efektywnego sys- temu dystrybucji dla dużej skali operacji. Przy czym działania wykonywane są pod presją czasu. Często mamy do czynienia z obsługą w tzw. cross-dockingu, który wią- Do prasowania i odświeżania tkanin służy profesjonalny tunel prasowalniczy, w którym za pomocą pary odzież jest przygotowywana bezpośrednio do sprzedaży w salonach firmowych Uwarunkowania wynikające ze specyfiki branży i umiejscowienia punktów sprzedaży to przede wszystkim wąskie okna czasowe realizacji dostaw, sezonowość, znaczne rozproszenie punktów dostaw, duża liczba indeksów produktowych. 3www.TSL  biznes.pl TSL biznes 1/2016 Logistyka
  • 3. że się z szybkim czasem reakcji i dużą dy- namiką realizacji. Musimy brać pod uwagę mnogość indeksów asortymentowych, co wynika bezpośrednio z dużej różnorodno- ści produktów w sklepach. Produkt, który trafia do magazynu musi być w niedłu- gim czasie rozładowany, przepakowany. Wykonywane są na nim także operacje dodatkowe jak prasowanie i odświeżanie, etykietowanie lub wymiana etykiet, kon- trola jakości włącznie ze sprawdzeniem wymiarów, a następnie kierowany jest do punktów sprzedaży lub odpowiedniej lo- kacji w magazynie. Zaplecze techniczne Wszystkie operacje wymagają odpowied- niego wyposażenia i zaplecza technologicz- nego. Spedimex na powierzchni magazy- nowej, dedykowanej dla odzieży, posiada park maszynowy, który znacznie ułatwia i przyspiesza obsługę sektora. W obiektach wydzielona została strefa magazynowa, wyposażona w regały statyczne oraz sys- tem przesuwny służący do przemieszczania ubrań. Umożliwia to ich załadunek bezpo- średnio na środku transportowe. Produkty z delikatnych tkanin są w ten sposób lepiej chronione przed potencjalnymi uszkodze- niami, a transportowana odzież nie traci pa- rametrów uzyskanych w drodze prasowania. Do prasowania i odświeżania tkanin służy profesjonalny tunel prasowalniczy, w którym za pomocą pary odzież jest przygotowywana bezpośrednio do sprze- daży w salonach firmowych. Ponadto park maszynowy uwzględnia również sprzęt do prasowania ręcznego oraz multiformy do prasowania za pomocą wewnętrznego nadmuchu powietrza. Rodzaj prasowania dobierany jest indywidualnie do rodzaju materiału, a nad całością operacji czuwa technolog. Nie bez znaczenia jest też odpowied- nia flota pojazdów. Ta, dedykowana odzie- ży, jest wyposażona w ażurowe ściany, do których mocowane są drążki, tak aby optymalnie wykorzystać przestrzeń ładun- kową i dostarczyć towar w nienaruszonym stanie. Samochody muszą być też bardzo czyste i regularnie wentylowane, gdyż odzież bardzo szybko chłonie wszelkie zapachy. Z tego też powodu nie należy łą- czyć dostaw odzieży z produktami, które mogłyby wpływać na jej właściwości. Z re- guły odzież podróżuje z artykułami kom- plementarnymi jak na przykład obuwie, akcesoria, zabawki. Nad wszystkimi procesami czuwają systemy zarządzania magazynem (WMS) oraz transportem (TMS). Bez tych techno- logii obsłużenie tak wielu indeksów asorty- mentowych nie byłoby możliwe w pożąda- nym przez klienta czasie. Systemy sterują pracą ludzi, pokazując im z jakiej lokacji pobrać towar, a w dalszej kolejności pla- nują trasę dostawy, jak również pozwalają monitorować status realizacji. Wraz z apli- kacją i mobilnymi terminalami, w które wyposażeni są kierowcy, sieć odzieżowa może monitorować, na ekranie kompute- ra, trasę przesyłki, godzinę odbioru, pod- pis pracownika przyjmującego w sklepie. Tak więc otrzymuje w czasie rzeczywistym wszystkie informacje, niezbędne do szyb- kiego podejmowania decyzji biznesowych. Technologia motorem logistyki Nowe zwyczaje konsumentów przekładają się nie tylko na działania sieci handlowych, ale mają także odzwierciedlenie w kształto- waniu usług logistycznych. Logistyka musi podążać za trendami jakie mają miejsce na rynku, często nawet je wyprzedzać. Kołem zamachowym logistyki staje się technolo- gia i systemy które wspierają wielopłasz- czyznowe operacje. Nie należy też pomijać wagi doświad- czonego zespołu zarządzającego i wyko- nawczego. Tylko znając specyficzne potrze- by klientów, można spełnić ich oczekiwania. Doświadczony personel czuwa nad popraw- ną realizacją zleceń, parametryzuje i obsłu- guje systemy, które bez czynnika ludzkiego, same w sobie nie gwarantują sukcesu. < Michał Wochna, dyr. ds. logistyki, Spedimex Spedimex na powierzchni magazynowej, dedykowanej dla odzieży, posiada park maszynowy, który znacznie ułatwia i przyspiesza obsługę sektora. W obiektach wydzielona została strefa magazynowa, wyposażona w regały statyczne oraz system przesuwny służący do przemieszczania ubrań Nowe kolekcje są dostarczane do sklepów w mniejszych, za to częstszych seriach, a nie jak to było wcześniej, dwa razy do roku. Okna dostaw wynoszą najczęściej +/–15 minut, co biorąc pod uwagę możliwe sytuacje na drodze oraz warunki pogodowe, nie jest dla przewoźnika zadaniem prostym. To wymaga doświadczenia i wiedzy jak zorganizować proces dostaw, aby przebiegał on terminowo. Produkt, który trafia do magazynu musi być w niedługim czasie rozładowany, przepakowany. Wykonywane są na nim także operacje dodatkowe jak prasowanie i odświeżanie, etykietowanie lub wymiana etykiet, kontrola jakości włącznie ze sprawdzeniem wymiarów, a następnie kierowany jest do punktów sprzedaży lub odpowiedniej lokacji w magazynie 4 www.TSL  biznes.pl TSL biznes 1/2016Logistyka

Related Documents