НАЗИВ ШКОЛЕ
АДРЕСА ШКОЛЕ
школска 201__./20__.
ЗАВРШНИ РАД ИЗ
ТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА
ПРЕУЗИМАЊЕ РОБЕ ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ
СКЛАДИШТА...
Место, Месец, 20__.
САДРЖАЈ:
1. Увод..................................................................................3
2....
УВОД
Под преузимањем робе подразумева се квантитативан и
квалитативан пријем робе.
Продавница може да преузме робу из скла...
Преузимање робе на складишту добављача може се обавити у
присуству добављача и купца или у одсуству купца.
Ако се преузима...
Прва фаза преузимања је пријем робе по документацији.
Друга фаза преузимања је пријем робе по квантитету и трећа
фаза преу...
Превозна документа имају више функција.
Она служе:
- као доказ о предаји робе на превоз,
- као доказ о пријему робе на пре...
САСТАВЉАЊЕ КОМИСИЈСКОГ ЗАПИСНИКА
Комисијски записник је документ о комисијском преузимању
робе.
Комисијским записником се ...
- кад било купац, било продавац захтева да се роба
комисијски прими;
- када постоји основана сумња да испорука робе не одг...
- податак о врсти робе;
- дан приспећа робе;
- датум комисијског прегледа;
- начин на који је утврђена исправност, односно...
- број и датум пратећег документа (доставница,
спецификација);
- податак о начину транспорта робе и транспортним
(превозни...
ЗАКЉУЧАК
Роба се најчешће преузима у приручном складишту
продавнице. Пословођа продавнице материјално одговара за робу,
па...
ЛИТЕРАТУРА:
1. Љубомир Милосављевић, Радован Кнежевић,
Мила Јанчетовић:
„Трговинско пословање“;
за III разред трговинске ш...
of 12

Preuzimanje robe iz centralnog skladista

Pojam preuzimanja robe iz centralnog skladista; Dokumenta vezana za preuzimanje robe iz centralnog skladišta;
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preuzimanje robe iz centralnog skladista

 • 1. НАЗИВ ШКОЛЕ АДРЕСА ШКОЛЕ школска 201__./20__. ЗАВРШНИ РАД ИЗ ТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕУЗИМАЊЕ РОБЕ ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ СКЛАДИШТА Професор: Ученик:
 • 2. Место, Месец, 20__. САДРЖАЈ: 1. Увод..................................................................................3 2. Фазе преузимања робе.....................................................4 3. Робна документа у вези са преузимањем робе.............5 4. Пријемница.......................................................................6 5. Састављање комисијског записника..............................7 6. Закључак.........................................................................11 7. Литература......................................................................12 2
 • 3. УВОД Под преузимањем робе подразумева се квантитативан и квалитативан пријем робе. Продавница може да преузме робу из складишта трговинске организације, од превозника и од добављача. Роба се најчешће преузима у приручном складишту продавнице. Пословођа продавнице материјално одговара за робу, па је заинтересован да се преузимање робе обави што правилније. Робу из складишта трговинске организације преузима продавница у оним случајевима када се снабдева робом преко требовања. Послови квантитативног и квалитативног преузимања робе тада се обављају у приручном складишту продавнице. Преузимање робе од превозника може да буде различито. Ако се као превозник робе јавља железница, речно или поморско бродарство, онда се роба у целини квантитативно преузима на железничкој станици, односно на пристаништу. Роба се од добављача преузима или на складишту добављача или у приручном складишту продавнице, у присуству добављача и купца или у одсуству једне стране. Ако се роба преузима у одсуству једне стране (купца или добављача), обавезно се саставља комисијски записник о преузимању робе. Продавница може да преузима робу из централног складишта свог матичног предузећа, од добављача и од превозника. Роба се преузима од добаљача када се продавница директно снабдева од добављача. Роба се од добављача може преузимати: на складишту добављача и у приручном складишту продавнице. 3
 • 4. Преузимање робе на складишту добављача може се обавити у присуству добављача и купца или у одсуству купца. Ако се преузимање обавља у присуству обе стране, није обавезно састављање комисијског записника (мада се препоручује да би се избегли евентуални каснији неспоразуми). Овај начин преузимања робе за купца је повољан, јер је у могућности да у складишту добављача на лицу места разгледа робу и њен асортиман и оцени квалитет робе. Ако се преузимање робе на складишту добављача обавља у одсуству купца, тада и добављач и купац поштују уобичајена правила, као што су: - стандарди, - робна марка, - трговачки жиг, - узорак итд. Преузимање робе у складишту продавнице обавља се или у присуству обе стране, или у одсуству добављача. Пожељно је присуство и добављача. И у овом случају роба се преузима имајући у виду и квантитет и квалитет. Уколико квантитет и квалитет приспеле робе не одговарају квантитету и квалитету робе која је поручена, пословођа продавнице у најкраћем року шаље писмени приговор добављачу. Приговори на квантитет и квалитет робе су различити. ФАЗЕ ПРЕУЗИМАЊА РОБЕ Преузимање робе, без обзира на то да ли се оно обавља из централног складишта, од добављача или од превозника, реализује се у три фазе. 4
 • 5. Прва фаза преузимања је пријем робе по документацији. Друга фаза преузимања је пријем робе по квантитету и трећа фаза преузимања је пријем робе по квалитету. Прва фаза преузимања је пријем робе по документацији. У овој фази упоређују се робна документа којима је продавница наручила робу (наруџбеница) са онима која прате робу (доставница, фактура, превозна документа). Друга фаза преузимања је пријем робе по квантитету. Прво се утврђује стварни квантитет приспеле робе, а затим се упоређује са назначеним квантитетом у робној документацији. Стварни и назначени квантитет морају бити исти, у супротном улаже се приговор. Трећа фаза преузимања је пријем робе по квалитету. У овој фази се претходно утврђује стварни квалитет робе, а онда се он упоређује са назначеним квалитетом у робној документацији. Стварни и назначени квалитет морају да буду исти. Ако се не подударају, улаже се приговор. Циљ сравњивања стварног стања приспеле робе са робним документима при преузимању робе из централног складишта, од добављача и од превозника у свему је исти. РОБНА ДОКУМЕНТА У ВЕЗИ СА ПРЕУЗИМАЊЕМ РОБЕ Најважнија робна документа потребна за преузимање робе јесу превозна документа, пријемница и комисијски записник. Превозна документа (отпремна документа, пратећа документа) су писане исправе које се шаљу уз робу од добављача до купца. Служе као доказ о превозу робе. Закључивање уговора о превозу робе везано је за издавање превозних исправа. 5
 • 6. Превозна документа имају више функција. Она служе: - као доказ о предаји робе на превоз, - као доказ о пријему робе на превоз, - као писмени акт о закључивању уговора о превозу робе, - шаљу се уз робу до купца, - представљају доказ о плаћеној возарини и - служе да се купац обавести о приспећу робе. Превозна документа настају на бази уговора о превозу робе. Уговором о превозу робе једна уговорна страна (возар) обавезује се да ће уз одређену накнаду, на свој ризик, превести робу у одређено место и предати је купцу у оном стању у каквом је роба примљена на превоз од испоручиоца (пошиљаоца) робе. Друга уговорна страна (пошиљалац, испоручилац, добављач) обавезује се да ће благовремено предати робу на превоз и платити њен превоз. Из уговора о превозу проистичу права и обавезе обе уговорне стране (и возара и пошиљаоца робе). ПРИЈЕМНИЦА Пријемница (потврда о пријему робе, пријемни лист) је докуменат који пословођа продавнице потписује и тиме потврђује преузимање робе. Пише је и потписује пословођа у три примерка тек после обављеног пријема робе. Ако је пословођа примио робу из складишта свог предузећа, један примерак задржава за себе, други шаље складишту, а трећи књиговодству. Ако је пак пословођа преузео робу од добављача, један примерак пријемнице задржава за себе, други доставља набавној служби предузећа, а трећи књиговодству. 6
 • 7. САСТАВЉАЊЕ КОМИСИЈСКОГ ЗАПИСНИКА Комисијски записник је документ о комисијском преузимању робе. Комисијским записником се констатује стварно стање у погледу квантитета и квалитета робе која се преузима из централног складишта од добављача или од превозника. Потписује га комисија од најмање три члана. Када се роба преузима у продавници или на складишту добављача у присуству обе странке (и купца и продавца), није обавезно састављање комисијског записника. Ипак, и тада је боље саставити комисијски записник. Он се саставља обавезно ако то захтева или купац или продавац. Тиме се отклања свака могућност евентуалног спора. Састављање комисијског записника је обавезно у следећим случајевима: - када превозник одбије захтев било купца, било продавца да утврди количину или квалитет испоручене робе; - када се утврђивање количине и квалитета робе обавља на складишту продавца без присуства купца; - када се утврђивање количине и квалитета робе обавља на складишту купца у одсуству продавца; - када се роба преузима од превозника, а постоји и основана сумња да је роба приспела или у мањим количинама или лошијег квалитета; - када се роба преузима из централног складишта, а постоје видни знаци да је роба приспела или у мањим количинама или лошијег квалитета. Кратко речено, састављање комисијског записника је обавезно при сваком преузимању робе: - када није присутан или купац или продавац; 7
 • 8. - кад било купац, било продавац захтева да се роба комисијски прими; - када постоји основана сумња да испорука робе не одговара пропратним документима, наруџбеници, уговору или закључници. Правило, је међутим, да при сваком преузимању робе треба саставити комисијски записник када има одступања у количини и квалитету робе. Комисијски записници састављају се у више примерака. Ови записници служе као писмени докази купцу при остваривању његових захтева од добављача. Комисијски записник, као писмени доказ, прилаже се уз рекламацију купца коју он улаже добављачу и којом тражи накнаду штете, снижење цене, (бонификацију) и друге компензације. Међутим, у пракси наших продавница и трговинских предузећа различито се поступа у погледу комисијског преузимања робе када има одступања у количини и квалитету робе. Тамо где не постоје сталне комисије за преузимање робе формирају се повремене. Комисија се састоји од најмање три члана. Она при преузимању робе контролише да ли количина и квалитет испоручене робе одговарају наруџбини (уговору, закључници), требовању или наводима у пратећим документима. Комисијски записник се може саставити као слободан састав или на штампаном формулару. Комисијски записник треба да садржи следеће податке: - број и датум требовања, наруџбенице, уговора, закључнице (тј. основе по којој је роба испоручена); - број и датум пратећих докумената (доставница, спецификација и други); - начин допреме и податке о транспортним документима (превозница, товарни лист и друго); 8
 • 9. - податак о врсти робе; - дан приспећа робе; - датум комисијског прегледа; - начин на који је утврђена исправност, односно неисправност испоруке; - податке о разликама у количини; - податке о разликама у квалитету; - податке о члановима комисије и другим лицима која су присуствовала пријему робе; - потписе чланова комисије и других присутних лица. При преузимању робе из централног складишта трговинског предузећа комисију сачињавају: - пословођа продавнице и - два члана радног колектива продавнице – најчешће продавци. Ако се роба преузима од добављача, комисију сачињавају: - пословођа продавнице и - два члана радног колектива продавнице. При већим испорукама робе и већим одступањима између испоручене и наручене робе, комисију сачињавају: - пословођа продавнице, - представник добављача и - један неутралан члан (санитарни инспектор, тржишни инспектор инжењер итд..). Ако се роба преузима од превозника, комисију сачињавају: - представник купца, - службеник превозника и - неутрално лице (санитарни инспектор, тржишни инспектор). Радни поступак састављања комисијског записника састоји се од убележавања података које је комисија установила приликом прегледа испоруке, и то: - број и датум документа по коме је роба испоручена (требовање, наруџбеница и др.); 9
 • 10. - број и датум пратећег документа (доставница, спецификација); - податак о начину транспорта робе и транспортним (превозним) документима; - податак о врсти робе; - дан приспећа робе; - датум комисијског прегледа испоруке; - начин на који је утврђена исправност (неисправност) испоруке; - податак о одступању у количинама робе; - податак о одступању у квалитету робе; - подаци о примаоцу робе; - подаци о испоручиоцу робе; - подаци о члановима комисије и другим присутним лицима; - потписивање записника од стране чланова комисије и лица која су присуствовала пријему робе. 10
 • 11. ЗАКЉУЧАК Роба се најчешће преузима у приручном складишту продавнице. Пословођа продавнице материјално одговара за робу, па је заинтересован да се преузимање робе обави што правилније. Робу из складишта трговинске организације преузима продавница у оним случајевима када се снабдева робом преко требовања. Послови квантитативног и квалитативног преузимања робе тада се обављају у приручном складишту продавнице. Преузимање робе од превозника може да буде различито. Преузимање робе, без обзира на то да ли се оно обавља из централног складишта, од добављача или од превозника, реализује се у три фазе. Прва фаза преузимања је пријем робе по документацији. Друга фаза преузимања је пријем робе по квантитету и трећа фаза преузимања је пријем робе по квалитету. Најважнија робна документа потребна за преузимање робе јесу превозна документа, пријемница и комисијски записник. Превозна документа (отпремна документа, пратећа документа) су писане исправе које се шаљу уз робу од добављача до купца. Служе као доказ о превозу робе. 11
 • 12. ЛИТЕРАТУРА: 1. Љубомир Милосављевић, Радован Кнежевић, Мила Јанчетовић: „Трговинско пословање“; за III разред трговинске школе; 12

Related Documents