NAN-JI DESUKA
なんじ ですか
BAB XIII
JAM
1 Ichi-ji
7
Shichi-ji
2 Ni-ji
8
Hachi-ji
3 Sanji
9
Ku-ji
4 Yo-ji
10 Juu-ji
5 Go-ji
11 Juu ichi-ji
6 Roku-...
MENIT
5
Go-fun
35
San-juu go-fun
10
Jup-pun
40
Yon-juu-pun
15
Juu-go-fun
45
Yo-juu go-fun
20
Ni-jup-pun
50
...
MENYATAKAN
JAM & MENIT
KB1(bilangan)-ji KB2(bilangan)-fun desu
Rei:
Ima 1-ji 10-pun desu.
•• Ima juu ni-ji desu.
ku-ji
yo-ji
8-ji
Ima shichi-ji ...
MENANYAKAN
JAM & MENIT
10:15
11:00
3:30
2:20
8:15
Ima
Ima
nan-ji
nan-ji
desuka.
desuka.
Juu-ji juu han
Ni-ji ni15-fun
San-ji go-fun
Juu jup-pun...
of 7

Nan ji desuka

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nan ji desuka

  • 1. NAN-JI DESUKA なんじ ですか BAB XIII
  • 2. JAM 1 Ichi-ji 7 Shichi-ji 2 Ni-ji 8 Hachi-ji 3 Sanji 9 Ku-ji 4 Yo-ji 10 Juu-ji 5 Go-ji 11 Juu ichi-ji 6 Roku-ji 12 Juu ni-ji ? NAN-JI Ima ::Sekarang Ima Sekarang Gozen ::AM Gozen AM Gogo ::PM Gogo PM
  • 3. MENIT 5 Go-fun 35 San-juu go-fun 10 Jup-pun 40 Yon-juu-pun 15 Juu-go-fun 45 Yo-juu go-fun 20 Ni-jup-pun 50 Go-jup-pun 25 Ni-juu go-fun 55 Go-juu go-fun 30 San-jup-pun / han ? NAN-PUN CATATAN: CATATAN: “Han” digunakan untuk menggantikan sebutan 30 menit saat menyatakan “Han” digunakan untuk menggantikan sebutan 30 menit saat menyatakan 30 menit, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. 30 menit, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Rei: 3.30 → “san-ji san-jup-pun” atau “san-ji-han” Rei: 3.30 → “san-ji san-jup-pun” atau “san-ji-han”
  • 4. MENYATAKAN JAM & MENIT
  • 5. KB1(bilangan)-ji KB2(bilangan)-fun desu Rei: Ima 1-ji 10-pun desu. •• Ima juu ni-ji desu. ku-ji yo-ji 8-ji Ima shichi-ji desu. 8-ji 9:00 12:00 9:00 12:00 4:00 4:00 7:00 7:00 •• Gozen 8-jijuu-ji go-fun desu. Gogo ku-ji yon-jup-pun desu. Gozen 8-ji 15-fun Gogo roku-ji han Gozen juu Gozen go-ji15-fun AM 10:00 AM 10:00 PM 6:30 AM 5:15 PM 9:40 PM 6:30 AM 5:15 PM 9:40
  • 6. MENANYAKAN JAM & MENIT
  • 7. 10:15 11:00 3:30 2:20 8:15 Ima Ima nan-ji nan-ji desuka. desuka. Juu-ji juu han Ni-ji ni15-fun San-ji go-fun Juu jup-pun 8-ji 15-fun 8-ji ichi-ji desu. desu.

Related Documents