1<br />Kildemateriale i prestearkivene<br />Torkel RønoldBråthen<br />Statsarkivet i Oslo<br />januar 2011<br />
2<br />Hva er et prestearkiv?<br />Dokumentasjon eller materiale som har blitt samlet innenfor den lokale kirkelige jurisd...
3<br />Prestearkivet kan deles innetter funksjon<br />Embetsfunksjon<br />Øvrighetsfunksjon<br />Lokale kommisjoner og råd...
4<br />Embetsfunksjon<br />Kontorarkiv<br />Kallsbok og prestegårdsarkiv<br />Regnskap<br />Kirken<br />Kirkelige handling...
5<br />Kontorarkiv<br />Løse brev –ofte samlet som «pakkesaker»<br />Protokoller (kopibøker) med<br />kopier av mottatte o...
6<br />Kallsbok (og kopibok)<br />Liste over prestene<br />(med opplysninger om deres liv)<br />Kirke og inventar<br />Pre...
7<br />Kallsbok for Skiptvet – avskrift av forordning 1731<br />
8<br />Kallsbok for Skiptvet – register over dokumenter<br />
9<br />Prestegårdsarkiv<br />Korrespondanse og saksdokumenter angående prestegården.<br />Presten hadde ansvar for de fles...
10<br />Kirkelige handlinger<br />Kirkebøker og klokkerbøker<br />Kommunikantprotokoller<br />Vaksinasjonsprotokoller<br /...
11<br />Forlovelseserklæringer for Oslo domkirke 1707<br />
12<br />Kommunikantprotokoller<br />Fortegnelse over de som deltok i nattverden<br />Alle skulle være til alters minst én ...
13<br />Kommunikant-<br />protokoll<br />for<br />Nes<br />1743 <br />
14<br />Kommunikant-<br />protokoll<br />for<br />Hvaler<br />1760-åra<br />
15<br />Kommunikantprotokoll for Oslo domkirke 1767<br />
16<br />Kommunikantprotokoll for Eidsvoll 1820<br />
17<br />Kommunikantprotokoll for Eidsvoll 1854<br />
18<br />Vaksinasjonsprotokoller<br />Koppevaksinasjon første gang utprøvd i Norge 1802<br />Påbudt i Danmark-Norge 1810<br...
19<br />Vaksinasjonsprotokoll for Nannestad 1821<br />
20<br />Øvrighetsfunksjoner<br />Valgmanntall og valgprotokoller<br />Innberetninger om fødte, viede og døde<br />Folketel...
21<br />Valgmanntall / stemmeberettigede<br />På landet var det presten som bestyrte valg til stortingsvalg mellom 1814 og...
22<br />Stemmeberettigede i Høland (1859 – 1862)<br />
23<br />Valgmanns-valg<br />i<br />Nes<br />1828<br />
24<br />Innberetninger<br />Reskript 1735 bestemte at biskoper skulle sende statistiske oppgaver til sentrale myndigheter<...
25<br />Folketellinger<br />Forordning 1663 om å registrere mannlig befolkning over 12 år, og fra 1666 også gutter under 1...
26<br />Gårdbrukere i Ullensaker 1839 og tidligere<br />
27<br />Ullensaker – manntall over vestre skoledistrikt 1846<br />
28<br />Ullensaker – manntall over vestre skoledistrikt 1846<br />
29<br />Meldinger til militæret / rodeinndeling<br />Pålagt prestene i 1780 å sende oversikt over fødte gutter til kompani...
30<br />Rodeinndeling i Sørum 1859<br />
31<br />Lokale kommisjoner og råd<br />Bygdemagasin / kornmagasin<br />Skolekommisjon<br />Fattigkommisjon<br />Skattelign...
32<br />Skolekommisjon<br />Forordning 1739 bestemte at det skulle opprettes almueskoler i Norge<br />Skulle gi barn den k...
33<br />Skoleprotokoll for Høland 1847<br />
34<br />Skoleeksamensprotokoll for Våler 1835<br />
35<br />Fattigkommisjon<br />Anordning 1741 for Akershus stift for betlere (tiggere) og omstreifere<br />Alle skulle reise...
36<br />Fattigvesenet i Ullensaker 1750-tallet<br />
37<br />Fattig-<br />vesenet<br />i<br />Nannestad<br />Regnskap<br />1839<br />
38<br />«Pakkesaker»<br />Samlebetegnelse med arkivmateriale for alle funksjoner<br />Til dels uordnet og uoversiktlig<br />
39<br />Flytteattest i Nes prestearkiv 1838<br />
40<br />Koppevaksine-attest<br />i<br />Nes prestearkiv <br />1847<br />
41<br />Ekteskapsbevilling i Råde prestearkiv 1770<br />
42<br />Fortegnelse over<br />uekte barns<br />foreldre<br />i<br />Nannestad prestearkiv <br />1870-tallet<br />
43<br />Adopsjonsopplysninger iNannestad prestearkiv <br />
44<br />Fortegnelse over ungdom i Råde prestearkiv 1782 <br />
45<br />Fortegnelse over blinde og døvstumme <br />i<br />Råde prestearkiv<br />1804<br />
46<br />Skilsmisse-bevilling<br />for<br />Fortuna Johanne Christiane Jordhøy, født Berger<br />i<br />Ullensaker prestear...
47<br />Skilsmisse-bevilling<br />for<br />Fortuna Johanne Christiane Jordhøy, født Berger<br />i<br />Ullensaker prestear...
48<br />Flytteattest fra Molde for Fortuna Jordhøy 1837 <br />
49<br />Begravelsesprotokoll i Nannestad prestarkiv 1859<br />
50<br />Begravelses-protokoll<br />for<br />Holter anneks<br />i<br />Nannestad prestearkiv<br />1859<br />
51<br />Privatarkiv<br />Hølands sogneselskap –<br />Selskapet for opplysningens fremme<br />Almuebibliotek<br />Utlånspro...
52<br />Katalog over sogne-selskapets bøker<br />
53<br />Låntaker<br />av<br />bibliotekets bøker<br />1835-1843<br />
of 53

Prestearkiver ved Statsarkivet i Oslo

En presentasjon av ulikt kildematerialet som finnes i prestearkivene. Foredrag holdt i januar 2011
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestearkiver ved Statsarkivet i Oslo

 • 1. 1<br />Kildemateriale i prestearkivene<br />Torkel RønoldBråthen<br />Statsarkivet i Oslo<br />januar 2011<br />
 • 2. 2<br />Hva er et prestearkiv?<br />Dokumentasjon eller materiale som har blitt samlet innenfor den lokale kirkelige jurisdiksjon og administrasjon i et prestegjeld.<br />I hovedsak skapt av sognepresten gjennom hans embetsgjerning, men også av hans medhjelpere.<br />
 • 3. 3<br />Prestearkivet kan deles innetter funksjon<br />Embetsfunksjon<br />Øvrighetsfunksjon<br />Lokale kommisjoner og råd<br />Privatarkiv<br />
 • 4. 4<br />Embetsfunksjon<br />Kontorarkiv<br />Kallsbok og prestegårdsarkiv<br />Regnskap<br />Kirken<br />Kirkelige handlinger<br />
 • 5. 5<br />Kontorarkiv<br />Løse brev –ofte samlet som «pakkesaker»<br />Protokoller (kopibøker) med<br />kopier av mottatte og sendte brev<br /> eller<br />notater om mottatte og sendte brev<br />Først bare kopibøker<br />og senere også journaler<br />
 • 6. 6<br />Kallsbok (og kopibok)<br />Liste over prestene<br />(med opplysninger om deres liv)<br />Kirke og inventar<br />Prestegården<br />(om bygninger og inventar)<br />Benefisert gods<br />(mensalgods)<br />Inntekter til kirke og embete<br />Kirkelige legater eller gaver<br />Kirkegårdene<br />
 • 7. 7<br />Kallsbok for Skiptvet – avskrift av forordning 1731<br />
 • 8. 8<br />Kallsbok for Skiptvet – register over dokumenter<br />
 • 9. 9<br />Prestegårdsarkiv<br />Korrespondanse og saksdokumenter angående prestegården.<br />Presten hadde ansvar for de fleste husene. Ved hvert presteskifte ble gårdens tilstand vurdert, og forgjenger eller arvinger kunne stilles økonomisk ansvarlig for hus og jordvei.<br />
 • 10. 10<br />Kirkelige handlinger<br />Kirkebøker og klokkerbøker<br />Kommunikantprotokoller<br />Vaksinasjonsprotokoller<br />Dagsregistre<br />Vedlegg til kirkebøkene<br />Sjeleregistre<br />
 • 11. 11<br />Forlovelseserklæringer for Oslo domkirke 1707<br />
 • 12. 12<br />Kommunikantprotokoller<br />Fortegnelse over de som deltok i nattverden<br />Alle skulle være til alters minst én gang årlig<br />Brukt som grunnlag for flytteattester –gir siste gang personen var til alters<br />Kan også vise flytting innenfor sognet<br />Forandrer karakter – først nesten komplett registrering av voksne personer, men siden mindre fullstendig (utover 1800-tallet)<br />
 • 13. 13<br />Kommunikant-<br />protokoll<br />for<br />Nes<br />1743 <br />
 • 14. 14<br />Kommunikant-<br />protokoll<br />for<br />Hvaler<br />1760-åra<br />
 • 15. 15<br />Kommunikantprotokoll for Oslo domkirke 1767<br />
 • 16. 16<br />Kommunikantprotokoll for Eidsvoll 1820<br />
 • 17. 17<br />Kommunikantprotokoll for Eidsvoll 1854<br />
 • 18. 18<br />Vaksinasjonsprotokoller<br />Koppevaksinasjon første gang utprøvd i Norge 1802<br />Påbudt i Danmark-Norge 1810<br />Obligatorisk for studenter høyere enn almueskolen, de som skulle utskrives i militærtjeneste<br />Ingen kunne konfirmeres eller vies uten å ha blitt vaksinert<br />Unntak for de som kunne framvise «umiskjendelige tegn» - altså arr – på at de hadde hatt sykdommen<br />Attest måtte framvises presten<br />
 • 19. 19<br />Vaksinasjonsprotokoll for Nannestad 1821<br />
 • 20. 20<br />Øvrighetsfunksjoner<br />Valgmanntall og valgprotokoller<br />Innberetninger om fødte, viede og døde<br />Folketellinger (fra 1660-åra)<br />Fødselsregistre (fra 01.01.1916)<br />Lysningsbøker<br />Folkeregister 1942 – 1945<br />Meldinger til militæret / rodeinndeling<br />Megling mellom ektefeller og andre<br />
 • 21. 21<br />Valgmanntall / stemmeberettigede<br />På landet var det presten som bestyrte valg til stortingsvalg mellom 1814 og 1900 <br />Det var valgmannsvalget – valget av de som skulle velge stortingsrepresentanter – som presten bestyrte<br />Bare norske menn over 25 år som hadde vært bosatt i landet over 5 år hadde stemmerett<br />Først alminnelig stemmerett for menn i 1898 (1913 for kvinner)<br />
 • 22. 22<br />Stemmeberettigede i Høland (1859 – 1862)<br />
 • 23. 23<br />Valgmanns-valg<br />i<br />Nes<br />1828<br />
 • 24. 24<br />Innberetninger<br />Reskript 1735 bestemte at biskoper skulle sende statistiske oppgaver til sentrale myndigheter<br />Innberetninger – statistiske – ble sendt biskopen vis prosten<br />Gjenparter kan finnes i prestearkivene<br />Fra 1867 er listene nominative<br />Innsendt materiale finnes i dag i arkivet til Statistisk sentralbyrå – Folkemengdens bevegelse<br />
 • 25. 25<br />Folketellinger<br />Forordning 1663 om å registrere mannlig befolkning over 12 år, og fra 1666 også gutter under 12 år<br />Presten var ansvarlig for å sette opp senere folketellingslister (eks ekstraskatt 1762, folketellingen 1801)<br />Prestearkivet kan ha gjenparter<br />Mesteparten av manntallene i dag i Rentekammeret i Riksarkivet <br />
 • 26. 26<br />Gårdbrukere i Ullensaker 1839 og tidligere<br />
 • 27. 27<br />Ullensaker – manntall over vestre skoledistrikt 1846<br />
 • 28. 28<br />Ullensaker – manntall over vestre skoledistrikt 1846<br />
 • 29. 29<br />Meldinger til militæret / rodeinndeling<br />Pålagt prestene i 1780 å sende oversikt over fødte gutter til kompanisjefene<br />Fører av mannskapsrullene skulle ha oversikt over gutter 16 år eller eldre og gutter som flyttet inn i sognet<br />Fra 1797 skulle det utfylles blanketter – såkalte stamlistermed opplysninger om fødte, personer inntil 36 år, døde, utflyttede og hvor hen de flyttet, innflyttede og hvor de kom fra. Fra 1866 gutter over 19 år<br />Kan finnes gjenparter i prestearkivene og rodeinndelinger<br />
 • 30. 30<br />Rodeinndeling i Sørum 1859<br />
 • 31. 31<br />Lokale kommisjoner og råd<br />Bygdemagasin / kornmagasin<br />Skolekommisjon<br />Fattigkommisjon<br />Skatteligningskommisjoner<br />Sunnhetskommisjoner<br />Vergeråd<br />Legatstyre<br />Kirketilsyn og kirkeverge<br />Menighetsråd<br />Prestegårdstilsyn<br />
 • 32. 32<br />Skolekommisjon<br />Forordning 1739 bestemte at det skulle opprettes almueskoler i Norge<br />Skulle gi barn den kunnskap som var ansett som nødvendig for å bli konfirmert<br />Skolekommisjonen bestod fra 1741 av lens-mann, sogneprest, kapellan og fire av sognets «kyndigste og beste Mænd»<br />Landsskoleloven 1860 ble sogneprestens plikt til tilsyn med skolen fastslått og han skulle være ordfører i kommisjonen<br />Egen instruks for føring av skoleprotokoller 1834<br />
 • 33. 33<br />Skoleprotokoll for Høland 1847<br />
 • 34. 34<br />Skoleeksamensprotokoll for Våler 1835<br />
 • 35. 35<br />Fattigkommisjon<br />Anordning 1741 for Akershus stift for betlere (tiggere) og omstreifere<br />Alle skulle reise til sine hjemsteder og bli forsørget der i legd<br />To grupper fattige: 1) arbeidsføre som ikke ville ta seg i tjeneste og 2) «verdige» fattige som pga av ulykke eller sykdom ikke kunne tjene til livets opphold<br />Fattigkassen fikk inntekter fra bøter og en særskilt fattigskatt<br />
 • 36. 36<br />Fattigvesenet i Ullensaker 1750-tallet<br />
 • 37. 37<br />Fattig-<br />vesenet<br />i<br />Nannestad<br />Regnskap<br />1839<br />
 • 38. 38<br />«Pakkesaker»<br />Samlebetegnelse med arkivmateriale for alle funksjoner<br />Til dels uordnet og uoversiktlig<br />
 • 39. 39<br />Flytteattest i Nes prestearkiv 1838<br />
 • 40. 40<br />Koppevaksine-attest<br />i<br />Nes prestearkiv <br />1847<br />
 • 41. 41<br />Ekteskapsbevilling i Råde prestearkiv 1770<br />
 • 42. 42<br />Fortegnelse over<br />uekte barns<br />foreldre<br />i<br />Nannestad prestearkiv <br />1870-tallet<br />
 • 43. 43<br />Adopsjonsopplysninger iNannestad prestearkiv <br />
 • 44. 44<br />Fortegnelse over ungdom i Råde prestearkiv 1782 <br />
 • 45. 45<br />Fortegnelse over blinde og døvstumme <br />i<br />Råde prestearkiv<br />1804<br />
 • 46. 46<br />Skilsmisse-bevilling<br />for<br />Fortuna Johanne Christiane Jordhøy, født Berger<br />i<br />Ullensaker prestearkiv<br />1846<br />
 • 47. 47<br />Skilsmisse-bevilling<br />for<br />Fortuna Johanne Christiane Jordhøy, født Berger<br />i<br />Ullensaker prestearkiv<br />1846<br />
 • 48. 48<br />Flytteattest fra Molde for Fortuna Jordhøy 1837 <br />
 • 49. 49<br />Begravelsesprotokoll i Nannestad prestarkiv 1859<br />
 • 50. 50<br />Begravelses-protokoll<br />for<br />Holter anneks<br />i<br />Nannestad prestearkiv<br />1859<br />
 • 51. 51<br />Privatarkiv<br />Hølands sogneselskap –<br />Selskapet for opplysningens fremme<br />Almuebibliotek<br />Utlånsprotokoller<br />
 • 52. 52<br />Katalog over sogne-selskapets bøker<br />
 • 53. 53<br />Låntaker<br />av<br />bibliotekets bøker<br />1835-1843<br />

Related Documents