PREZENTIMI DHE INTERPRETIMI I REZULTATEVE Faza e fundit e procesit te kerkimeve te tregut Shpjegohet me...
KERKESAT QE DUHET T’I PLOTESOJ RAPORTI Duhet definuar se: kujt i jepet raporti; kush i pranon rezultatet; kush i l...
3. Qartesia – eshte sfida me e madhe ( shkruhet me fjali sa me te shkurta, pa mendime te teperta plotesuese etj)...
FORMA DHE PJESET E RAPORTIT KERKIMOR Rendesia e pamjes se jashtme Elementet kryesore te nje raporti...
SEGMENTIMI I TREGUT DHE KERKESA Tregu – vendi ku takohen bleresi dhe shitesi; paraqet raportin ne mes te ofertes dhe...
LLOJET E TREGUT Dy llojet kryesore:1. Tregu i konsumit final2. Tregu i konsumit afarist- Tregu i konsumit f...
SEGMENTIMI I TREGUT Pamundesia per te furnizuar tere tregun me produkte per shkak te: masivitetit; shperndarjes ha...
Perfundimisht, Tregu masovik mund te perdoret vetem ne dy raste:- Kur dallimet ne kerkesat e konsumatoreve jane shume...
2. Diferencimi i produkteve - prodhohen dy a me shume produkte - produktet dallohen sipas atributeve te tyre3. Ma...
- Konsumatoret klasifikohen ne grupe dhe plotesohen kerkesat dhe nevojat e tyre- Krijohet ekuiliber ne mes te ma...
Qasja e pergjithshme e segmentimit te treguta) Tregu i pasegmentuarb) Segmentimi total i tregutc) Segmentimi ne b...
Perparesite afariste nga segmentimi i tregut I dobishem sidomos per ndermarrjet e vogla (konkurojne me sukses ne nje...
- Planfikimi strategjik i marketingu – krijimi i planit dhe dhe strategjise se marketingut per segmente te caktuara ...
Variablat per segmentimin e tregut Jane karakteristika te individit, grupit ose ndermarrjeve permes te cilave behet ...
Variablat per segmentimin e tregut te konsumit final Variablat gjeografike – kombet, shtete...
 Variablat demografike –a) Moshab) Gjiniac) Familjad) Religjionie) Gjendja familjare
 Variablat socio-ekonomikea) Te ardhuratb) Profesionic) Arsimimid) Shtresa shoqerore
 Variablat psikografikea) Karakteristikat e personalitetitb) Motivetc) Stili i jetes- Veshtiresite ...
 Variablat e sjelljes se konsumatorita) Variablat ne baze te kushteve te blerjes - ( cmimi apo dicka tjeter)b) ...
Segmentimi multivariabel i treguta) Segmentimi me nje variabelb) Segmentimi me me shume (multi) variabla i tregut ...
Variablat per segmentimin e tregut afarist Eshte segmentim me i lehte Ka numer me te vogel te konsumatoreve Kane ...
Faleminderit
of 22

Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve

 • 1. PREZENTIMI DHE INTERPRETIMI I REZULTATEVE Faza e fundit e procesit te kerkimeve te tregut Shpjegohet metoda e perdorur per kerkimet bera Faze ku jepen konkluzionet dhe rekomandimet mbi aktivitetet e ardhme afariste te ndermarrjes Jepet idea se si te veprohet me produktin (modifikim, eleminim…)
 • 2. KERKESAT QE DUHET T’I PLOTESOJ RAPORTI Duhet definuar se: kujt i jepet raporti; kush i pranon rezultatet; kush i lexon dhe kujt i sherbejne Projekti kerkimor duhet t’i pershtatet nevojave te ndermarrjes ( mund te jet i shkurter-me tabela ose i detajizuar – nje prezentim i gjere i te gjitha fazave te procesit) Kriteret qe duhet t’i plotesoj cdo prezentim jane:1. Teresia – raport gjitheperfshires; pergjigjet ne te gjitha pyetjet e parashtruara; sqarohet metodologjia e punes etj.2. Saktesia – eshte kerkesa kryesore per nje raport kerkimor (evitimi i gabimeve te mundshme – plotesimi vet i pyetesorit, kodimi i gabuar, shkrimi i gabuar etj.)
 • 3. 3. Qartesia – eshte sfida me e madhe ( shkruhet me fjali sa me te shkurta, pa mendime te teperta plotesuese etj)4. Permbledhesia – duhet te jet konciz, i ndare logjikshem neper kaptina
 • 4. FORMA DHE PJESET E RAPORTIT KERKIMOR Rendesia e pamjes se jashtme Elementet kryesore te nje raporti:1. Faqja e pare – titulli i kerkimit, emri i ndermarrjes etj.2. Hyrja – perkufizohet qellimi i kerkimit, lenda, metoda e perdorur etj.3. Permbajtja kryesore4. Konkluzionet dhe rekomandimet5. Aneksi – formularet, pyetesoret, perkujtuesi etj6. Literatura – burimet e te dhenave
 • 5. SEGMENTIMI I TREGUT DHE KERKESA Tregu – vendi ku takohen bleresi dhe shitesi; paraqet raportin ne mes te ofertes dhe kerkeses Kushtet qe duhet t’i plotesoj nje bashkesi qe te quhet treg:- Te kete nevoje per nje produkt- Te kete aftesi per te blere produktin- Gatishmerine per te perdorur aftesine blerese- Kompetencen (autorizimin) nga bashkesia per blerjen e produktit te caktuar
 • 6. LLOJET E TREGUT Dy llojet kryesore:1. Tregu i konsumit final2. Tregu i konsumit afarist- Tregu i konsumit final – blerje per konsum ( jo per fitim/shitje te metutjeshme; individet, familjaret)- Tregu i konsumit afarist – blerje per keto destinime: a)shitje te metutjeshme; b) shfrytezim per finalizimin e produkteve; c) shfrytezim gjate afarizmit te perditshem Tregu i konsumit afarist – mund te jet; * treg industrial * treg i rishitesve * treg i institucioneve shteterore
 • 7. SEGMENTIMI I TREGUT Pamundesia per te furnizuar tere tregun me produkte per shkak te: masivitetit; shperndarjes hapesinore jo te barabarte; kerkesave heterogjene Ne vend te tere tregut identifikohen pjeset me atraktive Etapat e zhvillimit te ndermarrjeve ne raport me tregun;1. Tregu masovik- Aplikimi i vetem nje kombinimi te marketingut miks (me produkt standard ose cmim standard ose…)- Idea – prodhimi me shpenzime te ulta per njesi, cmime te ulta, treg me potencial te madh- Problemi – ne treg nuk gjenden dy konsumatore me kerkesa krejtesisht te njejta
 • 8. Perfundimisht, Tregu masovik mund te perdoret vetem ne dy raste:- Kur dallimet ne kerkesat e konsumatoreve jane shume te njejta- Kur ndermarrja deshiron qe ta favorizoje vetem nje kombinim te marketingut miks ( psh. prodhimi)
 • 9. 2. Diferencimi i produkteve - prodhohen dy a me shume produkte - produktet dallohen sipas atributeve te tyre3. Marketingu cak - behet segmentimi i tregut - zbulohet bashkesia e konsumatoreve me sjelle te ngjashme - prodhohen produkte vetem per bashkesine e segmentuar - zgjedhen nje ose disa tregje nga segmentimi dhe zhvillohet strategjia per secilin treg vec e vec
 • 10. - Konsumatoret klasifikohen ne grupe dhe plotesohen kerkesat dhe nevojat e tyre- Krijohet ekuiliber ne mes te madhesise dhe ngjajshmerise se segmenteve- Strategjia e marketingut qe ka 3 faza:a) Segmentimi i tregutb) Zgjedhja e tregut cak ( zgjedhja e nje ose me shume segmenteve)c) Pozicionimi i produktit
 • 11. Qasja e pergjithshme e segmentimit te treguta) Tregu i pasegmentuarb) Segmentimi total i tregutc) Segmentimi ne baze te te ardhuraved) Segmentimi ne baze te moshese) Segmentimi ne baze te moshes dhe te ardhurave ( pra, bazohet ne dy ose me shume kritere)
 • 12. Perparesite afariste nga segmentimi i tregut I dobishem sidomos per ndermarrjet e vogla (konkurojne me sukses ne nje treg te segmentuar) Behet:- analiza e konsumatoreve – tregon karakteristikat e konsumatoreve, sjelljet dhe faktoret tjere personal- analiza e konkurences – ndermarrja njihet me forcen e tregut, zgjedhe segmentin me te pershtatshem, shfrytezon perparesite e veta- shperndarja efikase e resurseve – resurset orientohen me kujdes ne segmente te caktuara; orientimi ne tregun total eshte joreal
 • 13. - Planfikimi strategjik i marketingu – krijimi i planit dhe dhe strategjise se marketingut per segmente te caktuara te tregut- Perparesite tjera te segmentimit te tregut – Drejtimi kah tregjet potenciale Zhvillimi i produkteve qe u pergjigjen konsumatoreve Realizon me lehte aktivitetet e promocionit, distribuimit,cmimit
 • 14. Variablat per segmentimin e tregut Jane karakteristika te individit, grupit ose ndermarrjeve permes te cilave behet ndarja e tregut te pergjithshem ne segmente Nuk ka ndonje model standard te segmentimit te tregut, por studiohen variablat vec e vec ose kombinimi i tyre per nje segmentim adekuat
 • 15. Variablat per segmentimin e tregut te konsumit final Variablat gjeografike – kombet, shtetet, regjionet, qytetet etja) Madhesia e vendbanimitb) Dendesia e vendbanimitc) klima
 • 16.  Variablat demografike –a) Moshab) Gjiniac) Familjad) Religjionie) Gjendja familjare
 • 17.  Variablat socio-ekonomikea) Te ardhuratb) Profesionic) Arsimimid) Shtresa shoqerore
 • 18.  Variablat psikografikea) Karakteristikat e personalitetitb) Motivetc) Stili i jetes- Veshtiresite ne segmentimin e tregut ne baze te variablave psikografike * veshtire maten * veshtire deshmohet lidhmeria ne mes te ketyre variablave dhe nevojave te konsumatoreve * veshtire definohen segmentet qe formohen ne baze te ketyre variablave
 • 19.  Variablat e sjelljes se konsumatorita) Variablat ne baze te kushteve te blerjes - ( cmimi apo dicka tjeter)b) Variablat ne baze te kerkimit te perparesive/dobesive - (caktohet grupi cak qe kerkon keto perparesi)c) Variablat ne baze te statusit te konsumatoreve - (konsumatore, konsumatore te meparshem, konsumatore potencial, jokonsumatore…)d) Variablat ne baze te konsumit - ( konsumatore te dobet, mesatare, te forte)e) Variablat ne baze te lojalitetit te produktit – ( konsumatore te vendosur, te permbajtur, te ndryshueshem, te lekundur)
 • 20. Segmentimi multivariabel i treguta) Segmentimi me nje variabelb) Segmentimi me me shume (multi) variabla i tregut Rendesia e zgjedhjes se nje variable ( i variables adekuate) per segmentim (p.sh. shtresa shoqerore) v Praktika e segmentimit multivariabel te tregut ( p.sh. shtresa shoqerore, shkalla e konsumit dhe gjinia) v Te metat e segmentimit multivariabel – rritet numri i segmenteve e numri i madh i segmenteve zvogelon potencialin shites
 • 21. Variablat per segmentimin e tregut afarist Eshte segmentim me i lehte Ka numer me te vogel te konsumatoreve Kane kerkesa dhe motive perafersisht te barabarta Variablat kryesore te tregut afarist: afarist- gjeografike- te llojit te ndermarrjeve- te madhesise se bleresve- te perdorimit te produktit
 • 22. Faleminderit

Related Documents