บุคลากร รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายหอพักทียูโดม ปี การศึกษา 2554 ...
of 1

Price staff

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Price staff

  • 1. บุคลากร รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายหอพักทียูโดม ปี การศึกษา 2554 ค่ าใช้ จ่าย รายละเอียด รายเดือน ราย 6 เดือน รายปีเช่าพัก 1 – 30 ห้อง 5,500 5,000 4,800เช่าพัก 1 – 50 ห้อง ลด 10 % ลด 10 % ลด 10 % เช่าพัก 51 ห้อง ลด 15 % ลด 15 % ลด 15 % 1 ห้ องพักได้ ไม่ เกิน 3 คน ค่ าไฟฟ้ า หน่ วยละ 5.50 บาท ค่ านําประปาหน่ วยละ 20 บาท ้ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิมเติม โทร. 02-101-9000 ต่ อ 2101 – 2103 แฟ๊ กซ์ . 02-101-9001 ่ ในเวลาทําการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. ข้ อมูลปรับปรุ งวันที่ 19 กันยายน 2554

Related Documents