MBE 10303
PEDAGOGI DALAM PTV
KEMAHIRAN PENDIDIKAN SAINS, TEKNIK, DAN VOKASIONAL
SUBTOPIK:
• KAEDAH SAINTIFIK
• KEMAHIRAN PROSES SAINS
• KEMAHIRAN MANIPULATIF
• KEMAHIRAN BERFIKIR
• KEMAHIRAN REFLEKTIF
KAEDAH SAINTIFIK DAN
KEMAHIRAN PROSES SAINS
DEFINISI KAEDAH SAINTIFIK
• Sumber pengetahuan yang menggabungkan sumber-sumber
pengetahuan taakulan deduksi dan taakulan...
KAEDAH
SAINTIFIK
KAEDAH
SISTEMATIK
KAEDAH
OBJEKTIF
KAEDAH SAINTIFIK
• Kaedah pengajaran yang melibatkan proses penyiasatan sesuatu
fenomena dan perolehan ilmu pengetahuan y...
Langkah-Langkah Kaedah Saintifik
Menentukan masalah dan
membentuk hipotesis
Rekabentuk kajian & tentukan
teknik pengumpu...
KEMAHIRAN
SAINTIFIK
KEMAHIRAN
PROSES SAINS
KEMAHIRAN
MANIPULATIF
Penguasaan kemahiran saintifik amat diperlukan untuk
m...
DEFINISI KEMAHIRAN PROSES SAINS
• SAINS - Perkataan Latin iaitu scientia yang bermaksud pengetahuan. Ia
mengutamakan kaed...
Mengelaskan
Mengukur &
menggunakan nombor
Memerhatikan
Mengeksperimen
Membuat inferens
KEMAHIRAN PROSES
Membuat hipote...
MEMERHATIKAN
• Menggunakan 5 deria iaitu
penglihatan, pendengaran,
sentuhan, rasa atau bau untuk
mengumpulkan maklumat te...
MENGELASKAN
• Mengasingkan dan mengumpulkan
objek atau fenomena kepada
kumpulan masing-masing
berdasarkan kriteria terten...
MENGUKUR DAN
MENGGUNAKAN NOMBOR
• Membuat pemerhatian secara kuantitatif
dengan menggunakan alat berunit piawai
atau alat...
Membuat kesimpulan awal yang munasabah,
yang mungkin benar atau tidak benar, untuk
menerangkan sesuatu peristiwa atau
peme...
MERAMALKAN
• Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa
berdasarkan pemerhatian yang lalu atau data
yang boleh dipercayai...
BERKOMUNIKASI
• Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan
maklumat atau mengemukakan idea dalam pelbagai bentuk
sep...
MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN
RUANG DAN MASA
• Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk dan saiz
sesuatu ...
MENTAFSIR
MAKLUMAT/DATA
• Memberi penerangan yang rasional tentang
objek, peristiwa atau pola daripada maklumat
yang diku...
MENDEFINISIKAN SECARA
OPERASI
• Memberi definisi tentang sesuatu konsep
dengan menyatakan perkara yang dilakukan
dan dipe...
MENGAWAL PEMBOLEHUBAH
Dimanipulasikan
Mengenalpasti
pembolehubah
Bergerakbalas
Dimalarkan
Dalam sesuatu penyiasatan
sat...
MEMBUAT HIPOTESIS
• Hipotesis ialah kenyataan yang bersifat sementara
(Syed Arabi Aidit, 1998).
•Jangkaan awal tentang ap...
EKSPERIMEN
• Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis,
mengumpulkan dan mentafsir data sehingga...
KEMAHIRAN MANIPULATIF
DAN KEMAHIRAN BERFIKIR
DEFINISI KEMAHIRAN MANIPULATIF
• Kemahiran psikomotor dalam menjalankan aktiviti
sains.
• Penguasaan kemahiran manipulatif...
AKTIVITI-AKTIVITI PELAJAR DALAM KEMAHIRAN
MANIPULATIF
Mengguna dan mengendali peralatan sains dan
1
bahan dengan betul.
...
PERBEZAAN ANTARA KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN KEMAHIRAN
MANIPULATIF
KEMAHIRAN PROSES SAINS
KEMAHIRAN MANIPULATIF
Memerhati...
APLIKASI KEMAHIRAN MANIPULATIF DALAM P&P
 Penguasaan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif
membolehkan pelaja...
DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR
Edward de Bono
(1976)
Vincent Ryan Ruggiero
(1984)
Mayer
(1987)
Kemahiran berfikir
membawa ...
KEMAHIRAN
BERFIKIR
KRITIS
KEMAHIRAN
BERFIKIR
KREATIF
KONSEP KEMAHIRAN
BERFIKIR
KEMAHIRAN
BERFIKIR
MENYELESAIKAN
MASALAH...
KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS
DAN KREATIF
KEMAHIRAN BERFIKIR
KRITIS
•Membanding dan membeza...
KEMAHIRAN BERFIKIRAN KRITIS
 pada mulanya perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani
"Kritikos" yang bermakna menyo...
KEJITUAN
CIRI-CIRI
PEMIKIRAN
KRITIS
KEGIGIHAN
CARA-CARA MENINGKATKAN PEMIKIRAN KRITIS
Menggalakkan pelajar-pelajar untuk menyoal
satu-satu konsep yang baru.
Menggalakk...
KEMAHIRAN BERFIKIRAN KREATIF
 Woolfolk (1998) pula, kreativiti adalah pemikiran
imaginatif, baru dan asli apabila menyel...
CIRI-CIRI
PEMIKIRAN
KREATIF
KEASLIAN
KELANCARAN
KEJELASAN
CARA-CARA MENINGKATKAN PEMIKIRAN KREATIF
Menggalakkan sumbangsaran. Pelbagai idea baru
akan timbul.
Mendedahkan pelajar-p...
CONTOH AMALI PEMIKIRAN KREATIF
KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBUAT KEPUTUSAN
 Kemahiran berfikir amat diperlukan ketika ingin membuat sesuatu
keputusan dan pil...
KEMAHIRAN BERFIKIR MENYELESAIKAN MASALAH
 Menurut Branford dan Stein (1984), terdapat
suatu kaedah penyelesaian masalah...
Proses Penyelesaian Masalah
mengikut Van Dijk dan Kintsh(1983)
Mengenalpasti
masalah
Mendefinisikan masalah
yang wujud
Ke...
PEMIKIRAN REFLEKTIF
DEFINISI PEMIKIRAN REFLEKTIF
• “Pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman-
pengalaman sedia ada untuk menimban...
DEFINISI KEMAHIRAN REFLEKTIF
“ Menyatakan kemahiran reflektif membawa maksud kemahiran yang
menggabungkan pelbagai kemahir...
PERINGKAT PEMIKIRAN REFLEKTIF
Masalah
Proses pemikiran reflektif bermula
Membaca & mentafsir
maklumat
Memahami masalah ...
Cara meningkatkan pemikiran
reflektif dalam P&P
• Memperkenalkan masalah-masalah terbuka
• Melatih pelajar supaya cekap me...
Sambungan……
• Membantu pelajar membina & menguji
hipotesis
• Membimbing pelajar menggunakan pemikiran
metakognisi dan t...
Strategi-strategi yang boleh digunakan
untuk meningkatkan pemikiran reflektif
pelajar ialah:
• Penggunaan Log Pembelajaran...
PENGGUNAAN LOG PEMBELAJARAN
• Merupakan catatan pelajar tentang maklum balas,
perasaan, pemikiran, idea rakan, sikap yang...
• Terdapat 3 jenis log pembelajaran
i. Log individu
- Digunakan utk merekod semua
maklum balas atau refleksi
tentang pem...
ii. Log ‘Double Entry’
- Tujuannya adalah untuk merekodkan
fakta pelajaran dengan fakta pelajar
dan refleksi terhadapnya.
...
iii.Log Pembelajaran Dialog
• Digunakan untuk catatan refleksi, diantara dua orang
atau lebih daripada dua orang
• Berke...
PEMETAAN KONSEP
• Melibatkan penggunaan peta minda dan
pengurusan grafik
• Merupakan alat berfikir yg paling sesuai
dig...
PENGGUNAAN TEKNIK PENYOALAN
• Gunakan soalan jenis gerak balas lanjutan untuk
mengalakkan pelajar berfikir secara reflekt...
PEMBELAJARAN RUNDINGAN
• Melibatkan pelajar membuat keputusan seperti merancang
jadual waktu tugasan bilik darjah
• Meme...
JURNAL REFLEKTIF
• Catatan tentang sesuatu peristiwa, masalah yang
dihadapi dan peringkat pencapaian sesuatu bidang
• Be...
KESIMPULAN KEMAHIRAN REFLEKTIF
• Meningkatkan kemahiran pemikiran reflektif serta
penguasaan teknik refleksi dan penilaia...
KESIMPULAN..
• KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI ADALAH PENTING
DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
TERUTAMANYA DALAM PENGAJARAN...
MUHASABAH DIRI
4 kategori guru:
Guru yang sedia
mengetahui
Sentiasa berusaha
memperbaharui ilmu
CEMERLANG
Guru yang ku...
CABAR
CABAR
CABAR
of 61

CABAR

PEDAGOGI PENDIDIKAN DALAM PTV
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - CABAR

 • 1. MBE 10303 PEDAGOGI DALAM PTV KEMAHIRAN PENDIDIKAN SAINS, TEKNIK, DAN VOKASIONAL
 • 2. SUBTOPIK: • KAEDAH SAINTIFIK • KEMAHIRAN PROSES SAINS • KEMAHIRAN MANIPULATIF • KEMAHIRAN BERFIKIR • KEMAHIRAN REFLEKTIF
 • 3. KAEDAH SAINTIFIK DAN KEMAHIRAN PROSES SAINS
 • 4. DEFINISI KAEDAH SAINTIFIK • Sumber pengetahuan yang menggabungkan sumber-sumber pengetahuan taakulan deduksi dan taakulan induksi (Sayer,1992) • Suatu proses penyelidikan yang berterusan berkaitan cara menguji kebenaran idea berkenaan tindak tanduk alam nyata dan hasil ujian yang dijalankan memberi keyakinan pada idea tersebut. (Mohd Ariff, 1990)
 • 5. KAEDAH SAINTIFIK KAEDAH SISTEMATIK KAEDAH OBJEKTIF
 • 6. KAEDAH SAINTIFIK • Kaedah pengajaran yang melibatkan proses penyiasatan sesuatu fenomena dan perolehan ilmu pengetahuan yang baru daripada alam semulajadi. • Melibatkan pembetulan dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan iaitu dengan cara pemerhatian, dan mendapatkan bukti dari pengukuran empirikal dan tertakluk kepada hukum yang taakulan.
 • 7. Langkah-Langkah Kaedah Saintifik Menentukan masalah dan membentuk hipotesis Rekabentuk kajian & tentukan teknik pengumpulan data Mengumpul, memproses dan membentuk jadual atau ringkasan data Membuat rumusan daripada hasil-hasil kajian dan laporan
 • 8. KEMAHIRAN SAINTIFIK KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN MANIPULATIF Penguasaan kemahiran saintifik amat diperlukan untuk mengkaji dan memahami alam, mencari jawapan kepada sesuatu masalah serta membuat keputusan secara bersistem. Kaedah seperti eksperimen, penyelidikan, projek merupakan aktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik.
 • 9. DEFINISI KEMAHIRAN PROSES SAINS • SAINS - Perkataan Latin iaitu scientia yang bermaksud pengetahuan. Ia mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. • KEMAHIRAN PROSES SAINS – Satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis dan kreatif dan sistematik. Kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.
 • 10. Mengelaskan Mengukur & menggunakan nombor Memerhatikan Mengeksperimen Membuat inferens KEMAHIRAN PROSES Membuat hipotesis Meramalkan SAINS Mengawal pembolehubah Berkomunikasi Mendefinisikan secara operasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan maklumat/ data
 • 11. MEMERHATIKAN • Menggunakan 5 deria iaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. • Dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang lalui
 • 12. MENGELASKAN • Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri-ciri atau sifat. • Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri-ciri atau sifat sepunya.
 • 13. MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR • Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. • Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. • Kebolehan menggunakan nombor adalah penting untuk menguasai kemahiran mengukur.
 • 14. Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar, untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. MEMBUAT INFERENS INFERENS BEBAS INFERENS TERKAWAL INFERENS JITU Memberi penerangan yang munasabah tentang pemerhatian. Memberi penerangan yang munasabah tentang pemerhatian berdasarkan Kepada satu rangsangan yang diberi. Menyatakan inferens yang tepat dengan menyatakan pemerhatian tambahan
 • 15. MERAMALKAN • Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian yang lalu atau data yang boleh dipercayai.
 • 16. BERKOMUNIKASI • Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau mengemukakan idea dalam pelbagai bentuk seperti lisan, tulisan, graf, gambarajah, model, atau jadual.
 • 17. MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA • Memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa. • Membuat hubungkait dapatan dengan berdasarkan masa.
 • 18. MENTAFSIR MAKLUMAT/DATA • Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada maklumat yang dikumpulkan. • Maklumat atau data yang dikumpul adalah dalam pelbagai bentuk seperti jadual, rajah dan sebagainya.
 • 19. MENDEFINISIKAN SECARA OPERASI • Memberi definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. • Namun ada kalanya definisi secara operasi hanya merupakan huraian sahaja.
 • 20. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH Dimanipulasikan Mengenalpasti pembolehubah Bergerakbalas Dimalarkan Dalam sesuatu penyiasatan satu pembolehubah dimanipulasi untuk memerhatikan hubungannya dengan pembolehubah yang bergerakbalas. Pada masa yang sama pembolehubah yang lain dimalarkan.
 • 21. MEMBUAT HIPOTESIS • Hipotesis ialah kenyataan yang bersifat sementara (Syed Arabi Aidit, 1998). •Jangkaan awal tentang apakah yang menyebabkan sesuatu fenomena. •Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa •Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.
 • 22. EKSPERIMEN • Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan dan mentafsir data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti yang dijalankan dan melibatkan kemahiran proses sains. • Urutan eksperimen: • Membuat pemerhatian dan menimbulkan soalan serta membuat inferens • Mengawal pembolehubah / mendefinasi secara operasi • Memilih peralatan dan menjalankan eksperimen • Memerhati serta merekod data dan analisis atau mentafsir data • Membuat kesimpulan dan sediakan laporan
 • 23. KEMAHIRAN MANIPULATIF DAN KEMAHIRAN BERFIKIR
 • 24. DEFINISI KEMAHIRAN MANIPULATIF • Kemahiran psikomotor dalam menjalankan aktiviti sains. • Penguasaan kemahiran manipulatif melibatkan pelajar dalam mengendalikan sesuatu alat dengan teknik operasi yang betul dan menggunakan sesuatu bahan dengan cara yang selamat.
 • 25. AKTIVITI-AKTIVITI PELAJAR DALAM KEMAHIRAN MANIPULATIF Mengguna dan mengendali peralatan sains dan 1 bahan dengan betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan 2 dengan betul dan selamat. Membersih peralatan sains dengan cara yang betul. 3 Mengendali spesimen hidup dengan 4 5 betul dan cermat. Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.
 • 26. PERBEZAAN ANTARA KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN KEMAHIRAN MANIPULATIF KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN MANIPULATIF Memerhatikan Mengendalikan Mengelas Menyimpan peralatan Mengukur Membersihkan Meramalkan Menyimpan spesimen Mentafsir Melakar Mengeksperimen Mengendalikan spesimen Berkomunikasi Melukis
 • 27. APLIKASI KEMAHIRAN MANIPULATIF DALAM P&P  Penguasaan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif membolehkan pelajar meningkatkan lagi kemahiran berfikir secara rasional, analitis dan kritis serta memperkembangkan kemahiran pelajar dalam mengendalikan maklumat dan menyelesaikan masalah.  Setelah mengetahui langkah-langkah atau sesuatu teori maka pelajar tersebut akan mengaplikasikannya ke bentuk psikomotor iaitu dengan melakukan sendiri aktiviti tersebut
 • 28. DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR Edward de Bono (1976) Vincent Ryan Ruggiero (1984) Mayer (1987) Kemahiran berfikir membawa maksud bukan sahaja menyelesaikan masalah, malahan juga berfikir bagi melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah. Pemikiran adalah aktiviti mental bagi membuat formula atau menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan memenuhi keinginan memahami sesuatu. Pemikiran adalah pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah
 • 29. KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN BERFIKIR MENYELESAIKAN MASALAH KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBUAT KEPUTUSAN
 • 30. KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS •Membanding dan membeza •Membuat kategori •Meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan •Membuat urutan •Menerangkan sebab •Membuat ramalan KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF •Menjana idea •Membuat inferens •Menghubung kait •Menganalogi •Mereka cipta MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAIKAN MASALAH
 • 31. KEMAHIRAN BERFIKIRAN KRITIS  pada mulanya perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani "Kritikos" yang bermakna menyoal bagi mempertingkatkan pengetahuan.  proses menggunakan minda untuk nilai kewajaran sesuatu idea berdasarkan fakta.  menganalisis atau meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah  kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea.  membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
 • 32. KEJITUAN CIRI-CIRI PEMIKIRAN KRITIS KEGIGIHAN
 • 33. CARA-CARA MENINGKATKAN PEMIKIRAN KRITIS Menggalakkan pelajar-pelajar untuk menyoal satu-satu konsep yang baru. Menggalakkan perasaan ingin tahu pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar hendaklah bersikap suka menilai satu-satu kenyataan. Kelebihan dan kelemahan hendaklah dipertimbangkan. Pelajar-pelajar dilatih untuk menjalankan eksperimen bagi menguji kebenaran satu-satu kenyataan.
 • 34. KEMAHIRAN BERFIKIRAN KREATIF  Woolfolk (1998) pula, kreativiti adalah pemikiran imaginatif, baru dan asli apabila menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk baru.  Kemahiran berfikir secara kreatif juga dapat memperluaskan idea dan memperkembangkan imaginasi.  Kemahiran berfikir kreatif juga membawa maksud kecekapan atau keupayaan menggunakan minda menerokai pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.
 • 35. CIRI-CIRI PEMIKIRAN KREATIF KEASLIAN KELANCARAN KEJELASAN
 • 36. CARA-CARA MENINGKATKAN PEMIKIRAN KREATIF Menggalakkan sumbangsaran. Pelbagai idea baru akan timbul. Mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai jenis pengalaman dan contoh. Ganjaran dan kebebasan hendaklah diberi kepada pelajar yang berkebolehan untuk mengemukakan sesuatu yang baru dan luar biasa. Hasil yang asli hendaklah diutamakan. Suasana demokratik yang menggalakkan pemikiran kreatif serta divergen hendaklah diwujudkan.
 • 37. CONTOH AMALI PEMIKIRAN KREATIF
 • 38. KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBUAT KEPUTUSAN  Kemahiran berfikir amat diperlukan ketika ingin membuat sesuatu keputusan dan pilihan antara beberapa alternatif yang ada supaya pilihan yang dibuat adalah pilihan yang terbaik.  Merupakan satu proses yang melibatkan pilihan antara satu atau lebih alternatif yang berlainan yang mana akan menyukarkan seseorang individu bagi membuat sesuatu keputusan.  Seseorang individu itu perlu berfikir berdasarkan kepada beberapa ciri dan kriteria tertentu.
 • 39. KEMAHIRAN BERFIKIR MENYELESAIKAN MASALAH  Menurut Branford dan Stein (1984), terdapat suatu kaedah penyelesaian masalah yang dibahagikan kepada lima langkah utama iaitu mengenal pasti masalah, mendefinisikan masalah, mencari jalan penyelesaian, mengambil tindakan dan menilai tindakan.
 • 40. Proses Penyelesaian Masalah mengikut Van Dijk dan Kintsh(1983) Mengenalpasti masalah Mendefinisikan masalah yang wujud Kemungkinan penyelesaian Mengambil tindakan Menilai tindakan yang diambil
 • 41. PEMIKIRAN REFLEKTIF
 • 42. DEFINISI PEMIKIRAN REFLEKTIF • “Pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman- pengalaman sedia ada untuk menimbangkan kemungkinan tindakan alternatif yang boleh jaya untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya.” • (Birchall, 1992) • “Pemikiran reflektif berhubung rapat dengan aspek-aspek pemikiran yang lain, khasnya pemikiran kritis dan kreatif yang sering digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah” • (Wilson J & Wing Jan L, 1993)
 • 43. DEFINISI KEMAHIRAN REFLEKTIF “ Menyatakan kemahiran reflektif membawa maksud kemahiran yang menggabungkan pelbagai kemahiran berdasarkan pengalaman sedia ada bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul secara menyeluruh” (Shahabuddin et al, 2003) “ Reflektif ertinya dengan ‘pemikiran kritis’, ‘penyelesaian masalah’ dan ‘pemikiran aras tinggi’ (Samuel Shermis, 1999)
 • 44. PERINGKAT PEMIKIRAN REFLEKTIF Masalah Proses pemikiran reflektif bermula Membaca & mentafsir maklumat Memahami masalah melaui pemikiran kognitif Menentu & menyusun maklumat Memproses dan menganalisis data dengan pemikiran secara kritis Mencari Hubungan Mengait kembali perhubungan pengalaman-pengalam sedia ada dengan penyelesaian masalah Mencadang Hipotesis Penggunaan pemikiran kritis dan kreatif Membukti Hipotesis Mencari pelbagai kemungkinan penyelesaian Menilai sapon@uthm.edu.my Penyelesaian Menggunakan pemikiran refleksi untuk membuat 47 keputusan/menetap tindakan
 • 45. Cara meningkatkan pemikiran reflektif dalam P&P • Memperkenalkan masalah-masalah terbuka • Melatih pelajar supaya cekap menggunakan teknik penyelesaian masalah • Membimbing pelajar menggunakan pemikiran kritis, teknik menganalisis dan mentafsir maklumat daripada data • Pelajar digalakkan menyoal
 • 46. Sambungan…… • Membantu pelajar membina & menguji hipotesis • Membimbing pelajar menggunakan pemikiran metakognisi dan teknik refleksi untuk menilai kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. • Guru harus menggunakan teknik penyoalan supaya daya pemikiran reflektif pelajar dpt dipertingkatkan.
 • 47. Strategi-strategi yang boleh digunakan untuk meningkatkan pemikiran reflektif pelajar ialah: • Penggunaan Log Pembelajaran • Pemetaan konsep yang berkaitan • Penggunaan teknik penyoalan • Pembelajaran perundingan • Penggunaan jurnal reflektif
 • 48. PENGGUNAAN LOG PEMBELAJARAN • Merupakan catatan pelajar tentang maklum balas, perasaan, pemikiran, idea rakan, sikap yang terdapat semasa aktiviti pembelajaran dlm sekolah • Perkara yang dicatatkan adalah: - Faham dan kurang faham tentang aspek pelajaran tertentu - Tahap keberkesanan pembelajaran - Kesesuaian Strategi pembelajaran yang digunakan - Renung refleksi kendiri
 • 49. • Terdapat 3 jenis log pembelajaran i. Log individu - Digunakan utk merekod semua maklum balas atau refleksi tentang pembelajaran pelajar ii. Log ‘Double Entry’ iii.Log Pembelajaran Dialog
 • 50. ii. Log ‘Double Entry’ - Tujuannya adalah untuk merekodkan fakta pelajaran dengan fakta pelajar dan refleksi terhadapnya. Cth : Fakta dan Soalan Rekleksi Isi pelajaran: Fotosintesis Istilah ini sukar dieja dan disebut oleh pelajar Soalan pelajar: Mengapa cahaya bulan tidak boleh digunakan utk proses fotosintesis Keterangan guru kurang menyakinkan
 • 51. iii.Log Pembelajaran Dialog • Digunakan untuk catatan refleksi, diantara dua orang atau lebih daripada dua orang • Berkenaan maklumbalas pembelajaran melalui pertukaran idea refleksi di antara log pembelajaran masing-masing • Boleh digunakan untuk catatan refleksi di antara pelajar dengan gurunya.
 • 52. PEMETAAN KONSEP • Melibatkan penggunaan peta minda dan pengurusan grafik • Merupakan alat berfikir yg paling sesuai digunakan untuk meningkatkan kemahiran berfikir, termasuk pemikiran reflektif
 • 53. PENGGUNAAN TEKNIK PENYOALAN • Gunakan soalan jenis gerak balas lanjutan untuk mengalakkan pelajar berfikir secara reflektif. • Soalan jenis gerak balas lanjutan memberi peluang kepada calon untuk menjawab secara bebas. • Sangat sesuai digunakan utk mengukur proses pemikiran, daya kreatif, keaslian idea dan imaginasi yang lebih tinggi.
 • 54. PEMBELAJARAN RUNDINGAN • Melibatkan pelajar membuat keputusan seperti merancang jadual waktu tugasan bilik darjah • Memerlukan penggunaan refleksi kendiri dan pemikiran reflektif dalam proses perancangan, perbincangan, penilaian dan membuat keputusan.
 • 55. JURNAL REFLEKTIF • Catatan tentang sesuatu peristiwa, masalah yang dihadapi dan peringkat pencapaian sesuatu bidang • Bertujuan untuk membolehkan pelajar dan guru sendiri untuk membuat refleksi, menilai serta menggunakan sebagai rujukan untuk mengambil tindakan susulan yg wajar.
 • 56. KESIMPULAN KEMAHIRAN REFLEKTIF • Meningkatkan kemahiran pemikiran reflektif serta penguasaan teknik refleksi dan penilaian kendiri adalah amat penting bagi guru-guru yang bertanggungjawab utk memastikan segala proses dlm penyelidikan tindakan dpt dilaksanakan dengan licin, tepat dan berkesan.
 • 57. KESIMPULAN.. • KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI ADALAH PENTING DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL TERUTAMANYA DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN. • PROGRAM ASAS YANG KUKUH HARUSLAH DITERAPKAN KEPADA PELAJAR TERUTAMANYA DALAM PENGETAHUAN SAINS, KEMAHIRAN BERFIKIR, KEMAHIRAN SAINTIFIK SERTA KEMAHIRAN REFLEKTIF KERANA PELAJAR AKAN MENGGUNAKANNYA UNTUK MENGHUBUNGKAN FAKTA DAN KONSEP DAN MEMBUAT ANDIAN DENGAN PENGETAHUAN SEDIAADA.
 • 58. MUHASABAH DIRI 4 kategori guru: Guru yang sedia mengetahui Sentiasa berusaha memperbaharui ilmu CEMERLANG Guru yang kurang mengetahui Sentiasa berusaha menambahkan ilmu BAIK Guru yang ada pengetahuan Tidak mahu menambahkan ilmu RIAK Guru yang tidak mengetahui Tidak berusaha untuk mengetahui JAHIL