แบบทดสอบก่อนเรียน
รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 40 ข้อ เวลา 40 นาที
1. ข้...
ค. การสั่งซื้อสิ้นค้าจากบ้าน
ง. ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี
7. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
ก. ระบ...
ค. น้าหนักของเพื่อนนักเรียนที่ไปสอบถามจากเพื่อนนักเรียน
ง. รายได้ของอาจารย์ในโรงเรียนที่ไปสอบถามมาเอง
13. ขั้นตอนนี้ “การห...
19. ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ตรงกับข้อใด
ก. หน่วยแสดงผล
ข. หน่วยความจาหลัก
ค. หน่วยประมวลผลกลาง
ง. หน่วยรับโปรแกรมและข้อม...
ง. แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล โดยนาผลลัพธ์มาจากหน่วยความจาหลัก แสดงทางจอภาพ
หรือบันทึกลงสื่อข้อมูล
25. ข้อใดกล่าวถึงภาษาระด...
ค. ใช้เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่อง
ง. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในระยะไม่เกิน 10 กม.
31. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ...
ค. ดาวเทียม
ง. ลวดทองแดง
37. ข้อใดคืองานบนทางด่วนสารสนเทศ
ก. ระบบโทรทัศน์
ข. การเลือกซื้อทางไกล
ค. การค้นหาข้อมูลหรือหนังส...
of 7

pretest (1)

ง 30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - pretest (1)

  • 1. แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 40 ข้อ เวลา 40 นาที 1. ข้อใดต่อไปนี้คือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก. สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพ ข. ทาให้การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก ค. ประชาชนรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา ง. ถูกทุกข้อ 2. ข้อใดคือขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ก. การบันทึกประวัตินักเรียนที่มาเข้าเรียน ข. พนักงานไฟฟ้าทาการจดตัวเลขบนมิเตอร์แสดงการใช้ไฟฟ้า ค. การจัดเก็บข้อมูลลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อไว้ใช้งานต่อไป ง. ข้อ ก. และ ข. 3. ข้อใดหมายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก. การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ข. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ค. การประยุกต์ความทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์ ง. ข้อ ก. และ ค. 4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ข. เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย ค. เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานของหน่วยงาน ง. เกี่ยวข้องกับผู้มีอานาจ 5. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน ก. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข. ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทางาน ค. ระบบการเรียนการสอนทางไกล ง. ข้อ ก. และ ค. 6. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อสังคมในโรงเรียน ก. การสอบถามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากที่บ้านและโรงเรียน ข. การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
  • 2. ค. การสั่งซื้อสิ้นค้าจากบ้าน ง. ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี 7. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน ก. ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม ข. การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ค. ระบบทะเบียนนักเรียนในโรงเรียน ง. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 8. “ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ที่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ” ความหมายที่กล่าวถึง หมายถึงข้อใด ก. ข้อมูล ข. สารสนเทศ ค. ข้อมูลปฐมภูมิ ง. ข้อมูลทุติยภูมิ 9. ข้อมูลเป็นฐานของสารสนเทศ และสารสนเทศเป็นฐานของสิ่งใด ก. การศึกษา ข. ความรอบรู้ ค. การประมวลผล ง. แฟ้มข้อมูล 10. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทางานตามความต้องการของมนุษย์ ส่วนประกอบนี้หมายถึงข้อใด ก. บุคลากร ข. ซอฟต์แวร์ ค. ขั้นตอนการปฏิบัติ ง. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 11. ข้อใดคือ ฮาร์ดแวร์ ก. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ข. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ง. โปรแกรมไมโครซอฟต์วินโดว์ 12. ข้อใดหมายถึงข้อมูลทุติยภูมิ ก. ทะเบียนรถยนต์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข. คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น ม.1
  • 3. ค. น้าหนักของเพื่อนนักเรียนที่ไปสอบถามจากเพื่อนนักเรียน ง. รายได้ของอาจารย์ในโรงเรียนที่ไปสอบถามมาเอง 13. ขั้นตอนนี้ “การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์” หมายถึงข้อใด ก. การจัดเก็บ ข. การคานวณ ค. การทารายงาน ง. การตรวจสอบข้อมูล 14. การประมวลผลในข้อใด หมายถึง การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing) ก. การจองตั๋วเครื่องบิน ข. การฝากถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ค. การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ง. ถูกทุกข้อ 15. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงเครื่องคานวณยุคประวัติศาสตร์ ยกเว้น ก. ลูกคิด ข. เครื่องอินิแอค ค. เครื่องคานวณในรูปไม้บรรทัด ง. เครื่องคานวณของปาสคาล 16. คอมพิวเตอร์ยุคใดที่ใช้วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) ก. คอมพิวเตอร์ยุคแรก ข. คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง ค. คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม ง. คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ 17. ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่เป็นหัวใจของการทางานในคอมพิวเตอร์ ก. อุปกรณ์รับเข้า ข. หน่วยความจา ค. ซีพียู ง. อุปกรณ์ส่งออก 18. หน่วยใดของ ซีพียู (CPU) ที่ทาหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ก. หน่วยความจา ข. หน่วยควบคุม ค. หน่วยวิเคราะห์ ง. หน่วยคานวณและตรรกะ
  • 4. 19. ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ตรงกับข้อใด ก. หน่วยแสดงผล ข. หน่วยความจาหลัก ค. หน่วยประมวลผลกลาง ง. หน่วยรับโปรแกรมและข้อมูล 20. หน้าที่ของหน่วยความจา ตรงตามข้อใด ก. เก็บข้อมูล ข. เก็บผลลัพธ์ ค. เก็บโปรแกรม ง. เก็บข้อมูล โปรแกรม และผลลัพธ์ 21. หน่วยความจาใดที่ใช้ในการจาข้อมูลและคาสั่งขณะที่เครื่องทางาน หน่วยความจานี้สามารถ เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือคาสั่งต่างๆ ได้ตลอดเวลาที่ยังเปิดเครื่อง ก. รอม (ROM) ข. แรม (RAM) ค. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ง. แผ่นบันทึก (Floppy Disk) 22. หน่วยรับข้อมูล ทาหน้าที่ ตรงตามข้อใด ก. รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข. รับโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ค. รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผล ง. รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมประมวลผล 23. อุปกรณ์ในข้อใด ไม่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล ก. เมาส์ (Mouse) ข. เครื่องพิมพ์(Printer) ค. แป้นพิมพ์(Keyboard) ง. เครื่องขับแผ่นบันทึก (Disk Drive) 24. หน่วยแสดงผลทาหน้าที่ ตรงตามข้อใด ก. แสดงผลลัพธ์จากหน่วยรับข้อมูล โดยนาผลลัพธ์มาจากหน่วยความจารอง ข. แสดงผลลัพธ์จากหน่วยรับข้อมูล โดยนาผลลัพธ์มาจากหน่วยความจาหลัก ค. แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล โดยนาผลลัพธ์มาจากหน่วยความจารอง แสดงทางจอภาพหรือ บันทึกลงสื่อข้อมูล
  • 5. ง. แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล โดยนาผลลัพธ์มาจากหน่วยความจาหลัก แสดงทางจอภาพ หรือบันทึกลงสื่อข้อมูล 25. ข้อใดกล่าวถึงภาษาระดับสูงได้ถูกต้อง ก. ประกอบด้วยตัวเลขล้วน ข. ภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมาก ค. สร้างขึ้นเพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ง. ไม่มีข้อใดถูก 26. โปรแกรมที่ปฏิบัติการเมื่อเปิดเครื่องมีหน้าที่ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ป้ อนข้อมูลและ แสดงผลของคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมในข้อใด ก. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ข. โปรแกรมสาเร็จรูป ค. โปรแกรมเฉพาะทาง ง. โปรแกรมภาษา 27. ผู้ที่ทาหน้าที่เขียนโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางานด้านต่างๆ คือ ข้อใด ก. นักวิเคราะห์ระบบ ข. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค. ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ง. นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 28. ข้อใด ไม่ใช่ ความสาคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ก. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกัน ข. เรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกันได้ ค. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้เหมือนจริงมากขึ้น ง. ลดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ 29. การใช้บริการเงินด่วน (ATM) เป็นการใช้งานเครือข่ายชนิดใด ก. แวน (WAN) ข. แลน (LAN) ค. อินเทอร์เน็ต (Internet) ง. อินทราเน็ต (Intranet) 30. ข้อใดเป็นลักษณะสาคัญของเครือข่ายแลน (LAN) ก. มีความเร็วในการส่งข้อมูลต่า ข. มีการขอใบอนุญาตก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
  • 6. ค. ใช้เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่อง ง. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในระยะไม่เกิน 10 กม. 31. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบวงแหวน ก. เราท์เตอร์ ข. อีเทอร์เน็ต ค. สวิตช์ชิ่ง ง. โทเกนริง 32. ข้อใด คือ โดเมนเนม ก. www.ku.ac.th ข. TCP/IP ค. 203.148.251.39 ง. somsak@yahoo.com 33. ข้อใดเป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่เร็วที่สุด ก. การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข. การเรียกดูข้อมูลข่าวสาร ค. การอ่านข่าวจากกลุ่มข่าว ง. การสนทนาบนเครือข่าย 34. เทคโนโลยีแบบสื่อประสม (mutimedia) หมายถึง ข้อใด ก. คอมพิวเตอร์ที่มีซีพียูหลายตัวช่วยกันทางาน ข. การใช้คอมพิวเตอร์กับสื่อหลายแบบผสมกัน ค. คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบการประมวลผลแบบขนานกัน ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมองเห็นกันได้ 35. การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทางานได้เหมือนมนุษย์ที่สามารถวางแผนการเรียนรู้ การให้ เหตุผล และการตัดสินใจได้หมายถึงข้อใด ก. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ข. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ซีพียูและอุปกรณ์อื่นๆ จานวนมาก (High Performance Computer) ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ซีพียูแบ่งแยกงานและทางานขนานกัน (Massively Parallel Processor) ง. ทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway) 36. การส่งข้อมูลข่าวสารในระบบของทางด่วนสารสนเทศใช้สื่อใดเป็นหลัก ก. เส้นใยนาแสง ข. คลื่นไมโครเวฟ
  • 7. ค. ดาวเทียม ง. ลวดทองแดง 37. ข้อใดคืองานบนทางด่วนสารสนเทศ ก. ระบบโทรทัศน์ ข. การเลือกซื้อทางไกล ค. การค้นหาข้อมูลหรือหนังสือ ง. ถูกทุกข้อ 38. ถ้าสภาพของท้องที่ทางภูมิศาสตร์เต็มไปด้วยภูเขา หุบเขา หรือเป็นเกาะอยู่ในทะเล การสื่อสารที่ดี วิธีหนึ่งคือข้อใด ก. ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ ข. การสื่อสารผ่านดาวเทียม ค. การสื่อสารด้วยเส้นใยนาแสง ง. ระบบเครือข่ายแบบสวิตช์ชิง 39. ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก. สินค้ามีราคาถูกลง ข. พื้นที่ทานามีปริมาณเพิ่มขึ้น ค. มีระบบการสื่อสารแบบไร้สายเกิดขึ้น ง. เกิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากขึ้น 40. ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด ก. สินค้ามีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ข. มนุษย์มีคุณธรรมสูงขึ้น ค. มีแหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้น ง. มนุษย์มีระบบขนส่งที่ทันสมัย

Related Documents