7มีนาคม 2557
มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย
(มาตรการสินเชื่อ Nano – Finance)
ม.ล. พง...
ภาพรวมการนำา
เสนอ
วัตถุประสงค์ของมาตรการสินเชื่อ
Nano-Finance
1.
ปัญหาหนี้นอกระบบ2.
แนวทางการดำาเนินมาตรการสินเชื่อ
Nano-F...
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2556 เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
โดยมีกระทรวงการคลั...
ภาพรวมการนำา
เสนอ
วัตถุประสงค์ของมาตรการสินเชื่อ
Nano-Finance
1.
ปัญหาหนี้นอกระบบ2.
แนวทางการดำาเนินมาตรการสินเชื่อ
Nano-F...
ปัญหาหนี้นอกระบบ (1)
ที่มา : ธปท. (2556) 5
จากการสำารวจข้อมูลของ ธปท. ในปี 2556
– ครัวเรือนที่ใช้บริการหนี้นอกระบบร้อยละ 2...
ปัญหาหนี้นอกระบบ (2)
จากการสำารวจลูกหนี้นอกระบบของ สศค. จำานวน 400 ราย
ในปี 2554
- มีรายได้ไม่สูงมากนัก (ร้อยละ 75 มีรายได...
การให้บริการสินเชื่อราย
ย่อย
ธนาคารพาณิชย์
สินเชื่อไม่โคร
ไฟแนนซ์
ธนาคารพาณิชย์
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกำากับ
Non-bank...
ภาพรวมการนำา
เสนอ
วัตถุประสงค์ของมาตรการสินเชื่อ
Nano-Finance
1.
ปัญหาหนี้นอกระบบ2.
แนวทางการดำาเนินมาตรการสินเชื่อ
Nano-F...
การประกอบธุรกิจสินเชื่อ
Nano-Finance
แนวทาง
1. ผู้ให้บริการ
นิติบุคคล (บริษัทสินเชื่อเพื่อประกอบ
อาชีพรายย่อย : บย.)
2. ปร...
การกำากับดูแล บย.
แนวทางกำากับดูแล บย.
1. พื้นที่ให้
บริการ
ให้บริการเฉพาะจังหวัดที่ได้จัดตั้งสำานักงานใหญ่ตามที่ได้จด
ทะเ...
วิธีดำาเนินการ
(1) การกำาหนดเกณฑ์การประกอบธุรกิจและการกำากับดูแล บย.
รมว. คลัง ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อ...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
รับ
การจัดตั้ง บย. เป็นมาตรการส่งเสริมกลไก
ตลาดในระบบสถาบัน
การเงิน ผ่านการอนุญาตให้มีผู้เล่นรายใหม...
ขอ
ขอบคุณ
7มีนาคม 2557
สำานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
13
of 13

Nano Finance - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Nano Finance
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nano Finance - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • 1. 7มีนาคม 2557 มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้า ถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (มาตรการสินเชื่อ Nano – Finance) ม.ล. พงศ์ระพีพร อาภากร 1
 • 2. ภาพรวมการนำา เสนอ วัตถุประสงค์ของมาตรการสินเชื่อ Nano-Finance 1. ปัญหาหนี้นอกระบบ2. แนวทางการดำาเนินมาตรการสินเชื่อ Nano-Finance 3. 2
 • 3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2556 เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีกระทรวงการคลังและ ธปท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก วัตถุประสงค์ หนึ่งในมาตรการสนับสนุนฯ คือ มาตรการสินเชื่อ Nano-Finance - การอนุญาตให้นิติบุคคลสามารถให้สินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก มากยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยกำาหนด ให้ธุรกิจสินเชื่อเพื่อประชาชนรายย่อยสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยได้ตามความ เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ไม่เป็นภาระมากจนเกินควร ต้องกำาหนดเกณฑ์การกำากับดูแลสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ โดยส่ง เสริมให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และมี ผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 3
 • 4. ภาพรวมการนำา เสนอ วัตถุประสงค์ของมาตรการสินเชื่อ Nano-Finance 1. ปัญหาหนี้นอกระบบ2. แนวทางการดำาเนินมาตรการสินเชื่อ Nano-Finance 3. 4
 • 5. ปัญหาหนี้นอกระบบ (1) ที่มา : ธปท. (2556) 5 จากการสำารวจข้อมูลของ ธปท. ในปี 2556 – ครัวเรือนที่ใช้บริการหนี้นอกระบบร้อยละ 2.9 ของครัวเรือนทั้งหมด (6 แสน ครัวเรือน) – ครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินใด ๆ ร้อยละ 6 (1.34 ล้านครัวเรือน) รายงานภาวะสังคมไทยของ สศช. ปี 2556 เฉลี่ยครัวเรือนเป็นหนี้นอกระบบ 3,136 บาท/ครัวเรือน (มูลหนี้ 63,661 ลบ.)
 • 6. ปัญหาหนี้นอกระบบ (2) จากการสำารวจลูกหนี้นอกระบบของ สศค. จำานวน 400 ราย ในปี 2554 - มีรายได้ไม่สูงมากนัก (ร้อยละ 75 มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน) จึงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย - ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ (ร้อยละ 75) ทำาให้ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ เพื่อใช้กู้เงินกับสถาบันการเงิน - อัตราดอกเบี้ยสูง (ร้อยละ 5-20 ต่อเดือน) กู้ยืม 1-2 ครั้งต่อเดือน และวงเงิน สินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท - เหตุผลหลักในการใช้ เร็ว ง่าย สะดวก (ร้อยละ 76 เป็นการกู้ไม่มีหลัก ประกัน)จากการสำารวจเจ้าหนี้นอกระบบของ สศค. จำานวน 50 ราย ในปี 2554 - ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ (ร้อยละ 75) และมีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อ เดือน - ร้อยละ 80 มีลูกหนี้น้อยกว่า 10 คน - อัตราดอกเบี้ยสูง (ร้อยละ 5-20 ต่อเดือน) และให้กู้ส่วนใหญ่ไม่เกิน 100,000 บาท 6
 • 7. การให้บริการสินเชื่อราย ย่อย ธนาคารพาณิชย์ สินเชื่อไม่โคร ไฟแนนซ์ ธนาคารพาณิชย์ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกำากับ Non-bank สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกำากับ ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อประกอบ อาชีพ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าบริการ ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี คุณสมบัติผู้กู้ - บุคคล บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา 7 • ระบบสถาบันการเงินเอกชนยังไม่มีการอนุญาตให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจให้สินเชื่อธุกิจรายย่อย รายการ ความ ต้องการ ใช้ บริการ ธพ. SFIs สหกร ณ์ กลุ่มออม ทรัพย์ กองทุน หมู่บ้าน เข้าไม่ถึง สถาบันการ เงินใด Gap (% ต่อผู้ ต้องการใช้) สินเชื่อ เกษตร 39% 1% 28% 12% 10% 17% 8% 20% สินเชื่อ บุคคล 32% 3% 13% 6% 12% 23% 11% 35% สินเชื่อ ธุรกิจ 15% 1% 3% 0% 1% 5% 9% 64% ที่มา : สศค. (2554) • สินเชื่อธุรกิจอื่น (นอกภาคเกษตร) ยังมีความต้องการใช้บริการสูง เมื่อเทียบกับจำานวนที่ได้รับบริการ
 • 8. ภาพรวมการนำา เสนอ วัตถุประสงค์ของมาตรการสินเชื่อ Nano-Finance 1. ปัญหาหนี้นอกระบบ2. แนวทางการดำาเนินมาตรการสินเชื่อ Nano-Finance 3. 8
 • 9. การประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance แนวทาง 1. ผู้ให้บริการ นิติบุคคล (บริษัทสินเชื่อเพื่อประกอบ อาชีพรายย่อย : บย.) 2. ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 3. ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 4. วงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท 5. อัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าบริการอื่น) 6. คุณสมบัติผู้กู้ บุคคลธรรมดา/เป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงิน เพียงพอสำาหรับชำาระหนี้ได้ 7. หลักประกัน มี/ไม่มีหลักประกัน 8. การระดมทุน ทุนตนเอง + หุ้นกู้ + ตั๋วเงิน (P/N) แบบ เฉพาะเจาะจง บย. ให้บริการสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (วงเงินจำากัดและอัตรา ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ) 9
 • 10. การกำากับดูแล บย. แนวทางกำากับดูแล บย. 1. พื้นที่ให้ บริการ ให้บริการเฉพาะจังหวัดที่ได้จัดตั้งสำานักงานใหญ่ตามที่ได้จด ทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2. การขอ อนุญาต มีคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณากลั่นกรองคำายื่นขอใบ อนุญาตตามเงื่อนไขดังนี้ (1)มีการจัดตั้งสำานักงานใหญ่ในจังหวัดที่ต้องการจะประกอบ ธุรกิจ (2)ไม่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือที่มี ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่น (3)ไม่มีมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เป็นการกระทำาอันไม่เป็นธรรม หรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค (4)ไม่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำางานอันส่อไปใน ทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉล 3. หนี้สินต่อทุน บย. สามารถระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ และการออกตั๋วเงินที่ เสนอต่อผู้ลงทุนในวงจำากัด (Private Placement) แต่ต้องมีหนี้สินไม่เกิน 9 เท่าของส่วน ของทุน 10
 • 11. วิธีดำาเนินการ (1) การกำาหนดเกณฑ์การประกอบธุรกิจและการกำากับดูแล บย. รมว. คลัง ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตาม ข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ) อาศัยอำานาจตาม ปว. 58 เพื่อกำาหนดให้สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพเป็นกิจการภายใต้การกำากับ (2) อัตราดอกเบี้ย รมว. คลัง โดยคำาแนะนำาของ ธปท. ออกประกาศกระทรวงการคลังออกตาม ความในมาตรา 3(4) และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 เพื่อ กำาหนดให้ บย. เป็นสถาบันการเงิน ตามกฎหมายดังกล่าว และให้สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 11
 • 12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ การจัดตั้ง บย. เป็นมาตรการส่งเสริมกลไก ตลาดในระบบสถาบัน การเงิน ผ่านการอนุญาตให้มีผู้เล่นรายใหม่เข้า มาให้บริการรายย่อยเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 1. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของประชาชนรายย่อย 2. ลดปัญหาการใช้บริการเจ้าหนี้ นอกระบบ 12
 • 13. ขอ ขอบคุณ 7มีนาคม 2557 สำานักงานเศรษฐกิจ การคลัง 13

Related Documents