Ledelse mellem Fantasi og Fakta
Skandinavisk Arbejdskonference udi Tavistock traditionen om autoritet, organisation og led...
kommerindefra,såskal derogså ske enautorisationnedefraogoppefra. Mittemamed refleksion over
rolle ogautorisationblevsålede...
of 2

Napso

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napso

  • 1. Ledelse mellem Fantasi og Fakta Skandinavisk Arbejdskonference udi Tavistock traditionen om autoritet, organisation og ledelse Gjáar-Konferencen, Færøerne - Februar 2015 Jegdeltogforførste gang i Gjáar-konferencenpåFærøerne den25.-28.februar2015. Jeghavde væretså heldig,atjeghavde fåetenhalvfripladsfraNAPSOogsomtak for dette, vil jeggerne delenogle af mine oplevelserogrefleksionerfrakonferencen. Gjáar-konferencenvarmin3. arbejdskonference,menjegdeltogsomB-medlemforførste gang.Ialt var vi 48 deltagere,heraf 12som B-medlemmer,samtenstabpå 12 personer. Konferencenblevafholdti den smukke lillebygdGjógvpåden nordlige del af Færøerne, etsmuktsted hvorAtlanterhavetbuldredeindpå klipperne ogbjergene rejsersigrundtomendal,der skrånede nedmodhavet.Vi kørte overbjergene ad snoede bjergvejeforatkomme til bygdenogdetvar et fantastiske skue, atse udoverdalenmedde mange får og se bygdenmedde mange forskelligtfarvede huse.Dettesenariekomtil atoptræde i mine drømme flere gange. Eftervelkomstenmødtesvi 12 B-medlemmerforførste gangog detblevtydeligtformig,atprocessen i mig selv vari gang: En af deltagerne præsenterede sigsom novice B-medlemogjegtænkte:’novice B-medlem, detmå jegjo så også være,dadeter minførste deltagelsesomB-medlem’.Jegblevsåledes klarover,at spørgsmåletom,hvordanvi autorisererosselvsomdeltagere harbetydning.Jegfølte migikkesomnovice, menmåske var jegdetalligevel ogi andresøjne – jegbesluttedemigfor,atjegville være bevidstomat fylde minrolle udsomB-medlem, bevidstomat autorisere migselv, menhvilkenrolle havde jeg? I storgruppenopstodflere situationer,hvor nye deltagereundersøgte ogafprøvederammenogledelsens autoritetpåmåder,som skabte værdifuldesituationertil drøftelse af værdierforfælleskab,respekt, kontaktog ligeværd –værdierne kompåprøve medde handlingersomudfoldedesigi gruppen.Jegblev optagetaf,hvordanjegmedminrolle kunne bidrage til engodproces.Jeg havde omnattendrømt om bjergene, drømtom,atjegstod vedfoden af bjergetogoplevede migmagtesløsi forholdtil atnåop til bjergetshøje plateau.Drømmen blev i storgruppen anvendtsommetaforforstorgruppensproces:skal alle absolutop?Skal vi samme vej?Hvordankanvi hjælpe hinanden,hvisvi skal op? Ogkanvi give pladstil,at andre vælgerenandenvej? I organisationsøvelsesgruppen(OØ) udfoldededersigen spændende ogaktivprocesmedvalgaf opgave, ledelseogstruktur.Vi arbejdedeeffektivtogopdagede medet,atvi ikke havde fåetskabtpladstil refleksionerovergruppens proces. Irefleksionsrunden blev dettydeligt,atdenperson,somvar valgt af gruppen som’stedfortræder’ varkommetalvorligti klemmei forholdtil sinrolle ogopgave.Gruppenhavde ikke autoriserethende i hendesrolle ogfunktion,hvilketkomtil atspejle sig ikke kunnedefra,menogså oppefrai relationenmellemdenvalgte ’leder’oghendesmåde atvære i kontaktmed’stedfortræderen’på. Processenskabte opmærksomhedtil arbejdetmedautorisation –enautorisation,somselvomden
  • 2. kommerindefra,såskal derogså ske enautorisationnedefraogoppefra. Mittemamed refleksion over rolle ogautorisationblevsåledesfoldetyderligere udi forholdtil ’novice’refleksionen. VedOØafslutningsplenumblevautorisationsproblemstillingenfoldet endnuyderligere ud. Derblevrettet megetopmærksomhedtil arbejdskonferencensledelse, densrolleogopgave i forholdtil atvejlede,hjælpe og understøtte processeni OØog OØ’skonsulentgruppeblevpåmange måderoverseti forholdtil denrolle og funktion,somde varetogunderOØ.Detblevtydeligt,atprocesseni voreslille OØgruppe kunne ses som enparallelprocesi forholdtil processen, somvi i denstore gruppe arbejdede medpåkonferensen. Men kunne jegsomB-medlemhavdebidragettil atreducere frustrationerne ogbidraget positivtvedat udfylde minrolle påenandenmåde?ogville jegblive autoriserettil dette,hvisjeggjorde det? Problemstillingenmedatoverse ’stedfortræderen’ i OØ-gruppenogoverse ’konsulentgruppen’i forholdtil ledelsenaf arbejdskonferencensætterformigfokuspå,at vi som B-medlemmerreeltogsåblevoverset som enressource.Vi blevgenstandforprojektioner ognysgerrighed,menvi blevikkebrugtaf a- medlemmerne til deresprocesmedatfinde sigtil rette medopgaven! Min personlige læringfokusererdet,at’overse’ressourceri organisationen.Imange af de organisationer, som jegarbejdermed,erderforandringsprocesser, hvorledere fårmange flere medarbejdere undersig – medarbejdere,derskal arbejdei delvistselvstyrendegrupper.Detervanskeligti disse organisationer,at fokusere erfarne medarbejdere (forfremmede søskende)(Visholm, 2013; 105), idetde i detdaglige arbejde fungererligestilletmedalle andre ogdermedletblivergenstandforjalousi,misundelse og’jantelov’,hvis de ’fylder’.Mendenne gruppe udgørenreel ressource, somkanautoriseresnedefraogoppefra,hvorved derkan skabesmulighedfor,atvigtige kompetencerhoserfarne medarbejdere bringesudi organisationen til støtte fororganisationenshovedopgave. Susanne Broeng, Organisationskonsulent www.broeng.dk

Related Documents