1
జౖ
ాం
గణశ ఆ ాహనం
ఓం గణ
గణప’
”
శృణ నూ
హ ామ
’ ీ ద ాద’న
క ం క’
|| మ గణపత
మ ’పమశ’వసమ
నమః ||
త
ప త
కం. క ా వస ే...
2
సరస
కం
సరస
నమసుభ ం వర ే ామర
య క ం ేందు త
య బ
ల
ార
ిణ |
ర ధవ , య
చు త శంకర పభృ
రంభం క
ా
భ వ ావృ
- ే ౖః స
ి ...
3
త సం
రచన:
ా
వందనం
త మహ
శ ర
ా స ా వ ాం” గ உ ి ా | యః స
అప తః ప
ప ండ
ా ! ప ండ
ా ! ప ండ
ప ండ
ా ంసబ
భ ంతర
ః ||
...
4
మ
హ
ాల మం చమనః
ఆపః’ ప నంత పృ
యదు
ప
’ష మ ”జ ం య
ాయం ాల మం
అ
ం పృ’
ప’ త మ
’ దుశ
| ప నంత బహ ’ణస
’ప
ప’ త మ
’உస...
5
ాయం ాల ర మంతం
ఓం భ ర వసు వః తథ ’ త ర ”ణ ం భ ’ ేవస ’ మ
సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ
ప దయ ”
|| ఓమ
సత
నః’ ప దయ ”...
6
కర
సః
ఓం తథ ’ త ః బ
భ ’ ేవ స ’ ర
త
త
అంగ
ా
ం నమః | వ ”ణ ం ష ాత
మధ మ
ం నమః | మ
త
ం నమః | ప దయ ”
ం నమః |
అ
న...
7
ఉదుత ం జ త ’దసం ేవం వ’హం
వర ’ణ ా
తచ
ః|అ ా
తవః’ | దృ
ా’ పృ
అంత ’
ాయం ాల సూ
యజ’మ
హ
య
ష
వ
రస మ
చ’ మృడయ |
తస
’మ ...
8
உస నం య సహసమ ర
న
సహస ా
ర బహ
| సహస
పర
ాయ ాశ
ే సహస ట య గ
ణ నమః ||
ఇదం
’ ా పృ
ర ’ను
సత మ’సు | త -మ తర
ి
యం య
శ...
9
ంకటశ ర సుప తం
సల సుపజ
||ఓం||
ఉ
ఉ ష
ామ ప
ా సం
ంద ఉ ష గర డధ జ, ఉ ష కమల
మ తస మస జగ ం మధు ట
ా
పవర , ఉ ష నర ార ల కరవ ...
10
(సూ ందు
త
స
త
మబ ధ ాక
స చరమ వ
ావ
స
దధూ భ త సు
స
ాః,
తమ ం ాః, స ాపవర ర
ో ప ాగ ఖ ాణ
భ
పద
భపర
వత
ర
ం
తమ
ర ల...
11
ంకటశం న
ో న
థః స
ంకటశం స ా
స ా
చ య గత
,హ
ాం క
ంకటశ ప ీద ప ీద యం
ి
ంకటశ పయచ
పయచ (2 times)
అహం దురత
ప ం జయ గ ...
12
స
త
సతత
వ ప ంబ జన, సం ార
పయంతృ మ
మమ ద
ౌ ,
ే
శ య ఘటకయ త దు ాయ
య
ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||15|| (2 times)
, ా
త
...
13
ష సహస మ తం
ప ర
ీ క
ాంబరధరం ష ం శ వరం చత ర జ
యస
రదవ ా
ః ా ష
ా సం వ ిషన ారం శ ః
ా ాయ ష ర
అ
ః పరః శత
| ఘ ం
తమకల ష...
14
ర ంగ ాణర భ ఇ
త
ఋత ః సుదర నః ాల ఇ
శ ర పఇ
|| అథ
దన త
ే
| మ
ష
ర
ైర క య ష వ ః, ఆనం
ీ
శ ం సురనరఖగ
ఓ
ాం
ల
గంధర
...
15
ఉ ం ో
ామనః ాం
ర
ఘః
ో
ౖద ః స
ర
మ బ
ర
మ శ ర
మ
ా
మ
రమ
మధ
మ భ ా
స
య
మ
ధృ || 19 ||
ం ో
భః సుత ాః పద
ం...
16
ధర గ బర కృద
గభ ి
సదస
ః సత సః
ఉత
ప
రమ ర
|అ జ
సహ ాం
ింహ భ తమ శ రః |ఆ
ే
మ
న
మః ప ర
అజ మ రః ా
ర ః కృతజ
మ వ ా...
17
ఉద వః సుందరః సుం ో రత
సువర ందుర భ ః సర
భః సుల చనః |అ
ాజసనః శృం జయంతః సర
ా శ శ రః |మ హ ో మ గ
మ భ
మ
జ
ః || 86 ||
...
18
న భయం క
ా
రం
మచ
దు ాణ
ే
తర
ే త బంధ
ప ర షః ప ర
ాసు ే ాశ
న
ో మ
ాద
జశ
ే
మ
ాసు ేవభ ా
ంద
తమ
భం
ద
|సువ
ేక
...
19
సంజయ ఉ ాచ
యత
శ రః కృ
యత ా
ధనురరః |తత
జ
భ
ర
ా
ర
ర మ || 29 ||
భగ ాను ాచ
అన
ప
ంతయం
మం
జ
ణ య ాధూ ం
ఆ ాః షణ ...
20
మ
ం త
ం
ప
ం ,
హ
వ
ం
ం త
ం ; ధరణ యక
ం , నకర ేజ
ం ,
హ
ం , ంకట రమణ
ం , అభయమ
ం , ఆ త వరద
ం , ంకట రమణ
య
ి
ం ...
21
ర మల
ం
యక
హ
ాం
బ
ం , ౖక ంఠ
హ
ం , ఇర
హ
ం , ంకట రమణ
హ
వ సు ేహ
ం
ం ,
హ
మ ంద
ం
హ
శ
జ
ే
ం
హ
ం , శరణ సుంద...
22
అంజ
స
ం
హ
ం , ంకట రమణ
ం ,
ం
హ
ం , ంకట రమణ
ం , ఏడ
వ
ం , గర
ాసుల ా
ఆపద
ాస
ంకటరమణ
క ల ా
ం ,
ం
ల
లయ
ం...
23
త
చ తం రఘ
థస శత ట ప సర
, ఏ కమ రం ప ం ాం మ
ల త ల ా మం ామం ా వల చన
ా ిత ణ ధను ా ణ ాణం నకం చ ాంతక
ామర ం ప
ఙః ాప
సల
...
24
మ
ా
మ - ి
సర స ం
ద ణల
ామచందః, ా
ామచం ో దయ ళ ః,
ణ యస
ల ా
ా
ా
మ -సఖ
నంజ
ామచందః
ౖవ న జ
చ జన ాత జ , ప ర మ ర
...
25
జనుల సంగమ ల జక
నయప
మ ల
ైన మ
ంతల
ఎదుట
గమ ల | ను డ వవ
డవ
కర మ | చనద
ట
లల మణ గ ల | వదలవ
ంకటశ ర
వ
వ ె | అదన ా
...
26
ర ద నమకం
ర ద పశ ః
కృష య
య
ఓం న
ై
య సం
భగవ ’ ర
ే
నమ’
ౖశ
వం ాండ
ే
ర ద మన వ’ ఉ త ఇష’ నమః’ | నమ’
ప ర ’షం జగ’ |
...
27
నమ’ ఆ ా
న
న
న
న
ధ ’◌ం భ శ
”
ా ”
ే
ాత’ప భ శ
’ మహద ః’,
నమః’
”భ ః
భ ’శ
న
’ మృగయ భ ః’ శ
న
’ భ ాయ’ చ ర
చన
న...
28
ప ద ేచన
ఆ
’ వః
’ ే ా
ం హృద’
ే ద ’ద - ల’ల
’ర ద
ే
ా తనూః
కప
” య
’ ాయ పభ’ ామ
మ
ోత
య
| మృ
’ర
ా
త | ఏ ాం ప ...
29
ర ద చమకం
ఓం అ ా ’
సజ ష’ మ వ’రంత
ప ’ శ
ి
శ ’
உ ానశ ’
ద ’శ
కత ’శ
బలం’ చ మ ఓజ’శ
உ ా ’చ
ప మ చ’
చ’
ద ం’ చ
’శ
ి
శం...
30
అ ం
శ ’
உ ”భ శ
ర శ
వర ణశ ’ మ ఆ
నశ ’
ప ప ాన’శ
உ
ౖ ా నరశ ’ మ ఋత గ శ ’
మఆ తశ ’
ఇధ శ ’
ా తశ ’
బ శ ’
అ
శ ’
సద’శ...
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :
of 204

Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :

SUVARNA RADHAKRISHNA M.Tech , M.A ( Astrology) Executive Engineer /Advanced Stellar Astrologer Sri Guru Critical Care Astrology Study Center https://www.facebook.com/suvarna.radhaakrishna
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pooja Book (నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు ) :

 • 1. 1 జౖ ాం గణశ ఆ ాహనం ఓం గణ గణప’ ” శృణ నూ హ ామ ’ ీ ద ాద’న క ం క’ || మ గణపత మ ’పమశ’వసమ నమః || త ప త కం. క ా వస ే ల ప తభ సూ దయ ా న ః కరమ ే సరస కం. సమ ద వస కం. గం చ యమ భస రణ కం. జన ప ర ా ాయణ | కరమ ల ాల ి ప ే పర త సన మండల | ష ప కం. బహ స ర ప మ ద ైవ మ త మ శ ర వ సరస ర ణం బహ హ ః బ అహం త ౖ ా న భ జ నంతర సం ంద త భ నమసుభ ం, ాదస ర ం మస | ాహం ే ంధు ా ి కం. ార కం. త జల ి స ష ం మ || ంచ ాకర || ం క ర || |బ వ కరం ప ం ాం భస ం వ ౖన ేయం చ శ పం జ ం చ బడబ లన పరబహ కం. వకత ండ మ పం సర త పహ బ ామ గణశ గం ేం యం బ ైర ం తం. ర యత -మ గ ామ ామ ా | శయ ట సమపభః | || చ వృ దర ే సర ం సం యః స త ఘ ంకర || உసు ే || పం న దుస ప -సస నశ ేవ సర ా ష సర నః’ ప దయ ” | || || || మ ంవ ష | ా త జం ానరయ ధ మ ఖ ం ామదూతం ర ా | అజ డ ం ా ర ాక ట త ం చ హనుమ -స రణ -భ , సహస మ తత ల ం ామ మ ర || మ వ ాన ల ాం బరధరం ష ం శ వర అగజ నన ప ఉమ సుతం చత ర జ ర ం గజ నన మహ ఓం గజ ననం భ త గ శ శ ారకం నమ ఏక దంతయ ద , వకత ం య తం. త ం’బకం యజ మ కం. గ ర ర | పసన వదనం | అ కదంతం భ ా - తం, క ిత జంభ ఫల క గర ధ || ర లం య వ నః || శ ర || న ాధ | || తం మ జవం మ ర త త ల నమ ావన | ఆ ర ప ణ మ రం స ా ౖన ేయం వృ దర ాయ సూర ప ీద పర ాయ మంతం. ఓం భ ర వసు వః | తథ ’ త ర ”ణ ం | భ ’ ేవస ’ మ హనుమ ై ల క ేన గంతవ ం బహ కర సమ | గృ ణ సుమ ఖ భ ామం స ంధం హనుమంతం ారంభ |ల || ేహ-మ తః | ాణ ాన సమ య కః ప మ న ం చత వ సమర కం. అగస ం ప దర న ారణ బహ ణ హ త ాణ ం యం వసు క , నర ే కరదర న కం బ కరం చ ప తం చ | జ ష ాజం బహ ’ణ ం బహ ణస ద ఆ నః’ గర సర కదంత-మ ప ాంత ాస || || ర భ ణం; శ ర ాద పంకజం మ ;త దం సుగం ం ప ’ ివర’న ష ఃగర ప దయ |ఉ ా ర క మ శ రః | గ ర ః ా ’వ బంధ’ పరబ త ౖ -మృ గర ’ -మ నమః || య మ உమృ ” ||
 • 2. 2 సరస కం సరస నమసుభ ం వర ే ామర య క ం ేందు త య బ ల ార ిణ | ర ధవ , య చు త శంకర పభృ రంభం క ా భ వ ావృ - ే ౖః స ి ర వత |య ప | || ణ వరదండ మం త క ా, య | ామ శ స ాత సరస భగవ తప షజ స ప | ాంక ా | | కం ల ం రసమ ద ాజ తనయ ం రంగ మన ంధ కట ంకటశ ర ే లబ భవ బ కం. ంద గం ాధ ా యః ాం య క కం. సర మంగల మ ంగల ద ణమ కం. గ ర అప ాధ మ పణ ా కర శం మయ | ా ా యజం మ ా ా ,బ ా మన ం సమర య ంకట | ధ ే ా ాయ ా ాయ మంగళ ాయణ న సర || || సు ే || ంద ణమ ర నమః || తం మస , వ వ కర ణ బ న ణ ంల క ం సర ిజ ం వం ే మ క ంద ియ | | శరణ త ంబ షజ భవ ేవ వ ైల క క ట ం உ ధ స ా ర ా సర ల ా ం అప ాధ సహ ాణ, యం உహ ే కరచరణ కృతం ం | ణ ధ ీభ త సమస உయ ా, శవణ నయనజం ేవ శం మంమ ా మ నసం , మస పర ాప ాధ శ ర || తమ | తం ా సర త || త ా పకృ ేః స ా |క యద త కలం పర ౖ ాయణ || బ ద ారన. బ దం శరణం గ , ధర ం శరణం గ , సంఘం శరణం గ ాం మంతం అస మ సదమయ | తమ మ జ స భవంత సు నః స ఓం సహ సంత ’వవత | స రమయ | మృ ామయ ః | స ా అమృతంగమయ | ఓం ాం ః ాం ః ాం ః భ ణ పశ ంత మ క ’ భ నక | సహ ర ం’ కర ావ | ేజ ి దుఃఖ వ ’తమసు మ గ || ’ ావ ” || ఓం ాం ః ాం ః ాం ః’ || ష మం ః పం – ఓం నమ ాయ, అ ా – ఓం న ాయణ య, ద ా – ఓం న భగవ ే ాసు ే ాయ ___________________________________________________________________________________
 • 3. 3 త సం రచన: ా వందనం త మహ శ ర ా స ా వ ాం” గ உ ి ా | యః స అప తః ప ప ండ ా ! ప ండ ా ! ప ండ ప ండ ా ంసబ భ ంతర ః || ా య నమః | ఆచమనః ఓం ఆచమ – ఓం శ ాయ ా , ఓం ఓం మధుసూద య నమః, ఓం పద య నమః, ఓం అ ర ాయణ య ా కమ య నమః, ఓం ం య నమః, ఓం ష నమః, ాయ నమః, ఓం ాసు ే ాయ నమః, ఓం పదు మ య నమః, ఓం తమ య నమః, ఓం అ ో జ య నమః, ఓం జ ర య నమః, ఓం ఉ ం య నమః, ఓం హర , ఓం ామ య నమః, ఓం ధ ాయ నమః, ఓం హృ ీ ద ాయ నమః, ఓం సంకరణ య నమః, ఓం య నమః, ఓం ప ర భ , ఓం మ ధ ాయ ా ర ిం య నమః, ఓం అచు య నమః, ఓం నమః, ఓం కృ ాయ నమః, ఓం కృష పరబహ ణ న నమః టన ఉ షంత | భ త ై ాయ ి ా ేభ | ర ాః | చందః ాణ య ే ామ ేన | బహ కర సమ ర | ఓం భ ర వసు వః | గః ాణ య మః ఓం భ ః | ఓం భ వః | ఓ ఓం తథ ’ త ర ఓమ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ ”ణ ం భ ’ ేవస ’ మ నః’ ప దయ ” | ర உమృతం బహ భ -ర వ-సు వ జ సత | || || సంకల ః మ ాత, దు త య ా, పర శ రమ ాఙయ , పవర మ నస , అద బహ ణః, ేశః – జంబ సప సమ ావ స, యప ా , , భరత వ , భరత ఖం , ే ందమ న, … సంవత గ, భ కరణ, ఏవంగ ణ, మ ే హం◌ః ాతః/మ శ ర ేవ త రం, ీ , భ , అభ దయ మ హ ా ;అ ా– ంచ ాయ ం, భ క/ ాయం సం మ , రమణక వ , ఐం క ఖం , ే బ హ ణ, హ హర గ ర చరణ స , … అయ , … ఋ ే, … మ , … ప , … షణ, , తవ ాహ కల , ౖవశ త మన ంత , క య , పథమ ా ే, ( రత ః ద ణ/ఉతర ంత , క ిల రణ ), భన గృ , సమస క, పర ౌ, మ , … తః, … ఉ ా ి ౌ, అ ి ౌ, … ాస , … , వరమ న, భ న త, భ మ ేయః, … తస , … || మ రనః ఓం ఆ | ఉష ా మ’ భ వః’ | న’ ఊ ద’ తన | మ రణ ’య చ ’ ’వ మ తరః’ | త ా అర’◌ంగ మ మ వః | యస ాతః ాల మం | వః’ వత’ య ’య ’న థ | ఆ ’ జనయ’ ’ర ం హ ా ంచ’ దు తం మ |ప జ జయ ే హ నః చ నః | చమనః సూర శ , మ మను శ , మను పతయ శ , మను ’కృ ేభ ః | ా | సూ రసః’ | తస ’ ి మ ద ’ణ హ’ ా ం ” || | ా సద’వల ంపత | య |య ాప’ మ ార | మన ా ’ | ఇదమహం మ మమృ’త ా ’
 • 4. 4 మ హ ాల మం చమనః ఆపః’ ప నంత పృ యదు ప ’ష మ ”జ ం య ాయం ాల మం అ ం పృ’ ప’ త మ ’ దుశ | ప నంత బహ ’ణస ’ప ప’ త మ ’உస ◌ంచ’ ప గహ | యద ’తం మమ’ | సర ం’ ప నంత మ మ ాప’ మ ార | ా ” || చమనః శ మ మను శ మను పతయ శ మను ’కృ ేభ ః | ా హ ా ర |ప మ ద ’ణ |స ే జ ి ం హ ఆచమ (ఓం శ ాయ ా | అహ సద’వల ంపత | య ా ,… ’ర ం ంచ’ దు తం మ | మన ా ా ’ ’ | ఇద మహం మ మమృ’త || కృష పరబహ ణ న నమః) య మ రనః ద ావణ ’ అ ా ష ఓం ఆ | ఉష | ా మ’ రశ ’స భ వః’ | ా ’నః | సుర మ ఖ ’కరత ణ ఆయ న’ ఊ ద’ తన | మ రణ ’య చ ’ ’వ మ తరః’ | త ా అర’◌ంగ మ మ వః | యస ’ ి ష వః’ వత’ | య ’య ’న థ | ఆ ’ జనయ’ || రసః’ | తస ’ జయ ే హ నః చ నః | ప నః మ రనః ర’ణ వ ా చ’యః ావ ాః య సు’జ తః కశ భ’వంత | య ా ం ాజ వర ’ణ య ాన ఆపశ |స ా ’ ాప మ ే’స భ’వంత | య ాం” ే ా పయ’ ందం ’ ా ాన ఆపశ అ య ి ందః’ | అ నృ ే అ’వపశ ం జ ’ | మధు కృణ ం ’ భ ం య అంత ’ బహ భ’వంత | య ః ర’ప ష ో ’ హ ం య గర ’ -ద మ వ ను ’మ న’ మ చ బల జ ’ ా పశ ర ’ ా ాన ఆపశ త చ’ భవ’◌ం య ః ా’వ ా | య ః పృ’ ప వయ ’ తను ం ప’స ృశత త చ’ ధ’త || నః | చనం దుప ’వ మ ంచత | దుప ి న ా మల ’ వః | ప తం ప ఆచమ (ఓం శ ాయ ా ,… ’ణ ాజ ” ే ఆప’ కృష పరబహ ణ న ందంత న’సః || నమః) ాణ య మమ లఘ సంకల ః ప క ఏవంగ ణ ాతస ం ంగ య షణ ాల ాయ ం భ త అర ప నం క ౌమ ాత దు త య ా పర శ రమ స పర శ ర ీత రం || ాతః ాల ర మంతం ఓం భ ర వసు వః తథ ’ త ర ”ణ ం భ ’ ేవస ’ మ మ | నః’ ప దయ ” || 3 || ర మంతం ఓం హ ం స ’ ష ద సు’రంత అ’ జ ఋత -బృహ || స ో ’ షద ’ ర ణస | నృష ద ’రస దృ’తస ో ’మ సదబ జ ఋ’తజ
 • 5. 5 ాయం ాల ర మంతం ఓం భ ర వసు వః తథ ’ త ర ”ణ ం భ ’ ేవస ’ మ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ ప దయ ” || ఓమ సత నః’ ప దయ ” | | ఓం తథ ’ త ర ”ణ ం భ ’ వస ’ మ ే ర உమృతం బహ భ -ర వ-సు వ జ || ఓం భ ః | ఓం భ వః | ఓ నః’ | || సజల పద ణం ఓం ఉద ంత’మసం యంత’ మ త మ’ || బ వ స -బ య ఏవం ఆచమ (ఓం శ ాయ ా సం య ను ర ద || అ ా ా -బ ”హ ణ -భదమ’ ే అ ా ా’ బ బహ || కృష పరబహ ణ న ,… త కల’ నమః) ంగ తర ణం ాతః ాల తర ణం సం ం తర య మ హ తర ణం సం , ాయ ం తర య ం తర య , ా ం తర య ,బ ం తర య ం తర య , , మృ ం తర య , మృ ం తర య || || ాయం ాల తర ణం సం ం తర య , సరస ం తర య , ౖష ం తర య , మృ ం తర య || ాయ అ ాహన ఓ ే ా ’రం బహ | అ ఆయ ’త వర’ ాపం తద సం వ బహ ’ ఇ ే అ రం’ బహ సం ” -ప మ చ ’ ే | య ’ ే సరస ’ ాయ -మ ా’హయ ాయ ః ాణ ాన పంచ- పనయ | ాయ ం” ఛంద’ ాం మ ేదం బ’హ య ” -క ర ’ ే ాపం త ా చ ం ో ా జ ’உ ి ే ా ం -మ ా న సమ ా’హయ | ాయ జ ం ’ షస ’ | యద గ || ” -క ర ’ ే య ” -ప మ చ ’ ే | సర ’ వ మ’ మ మ ’ ి శ ’మ ి సరస స ాణ ా’హయ ే ఛంద - ా’హయ ష -హృదయ ాయ చత || ఓమ జ ా పర | య-మ ాహ’య శత సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓ నః’ ప దయ ” | ా య -స ర ’మ ి స ా య -ర భ -మ ఖం బ తవ ా ాంఖ యన స గః | ఓం భ ః | ఓం భ వః | ఓ ’ -మ ేవ உ తఋ ి స తథ ’ త ర ”ణ ం భ ’ ేవస ’ మ సు వ | ాయతం ఛందం పరమ త ం’ సర ప || ఓజ ’உ ి సహ ’உ ి బల’మ ి ాయ య త ర ర ద- ఖ పృ ా ప ’ ష -క సత ః | ఓం ర உమృతం బహ భ -ర వ- || ఆచమ (ఓం శ ాయ ా ,… కృష పరబహ ణ న నమః) జపసంకల ః ప క ఏవంగ ణ షణ సం ంగ య శ ాయ ాయ ం భ ౌమ మ మంత జపం క ాత దు త య || శ రమ స పర శ ర ీత రం
 • 6. 6 కర సః ఓం తథ ’ త ః బ భ ’ ేవ స ’ ర త త అంగ ా ం నమః | వ ”ణ ం ష ాత మధ మ ం నమః | మ త ం నమః | ప దయ ” ం నమః | అ నః’ ఙ త క ఓం తథ ’ త ః బ త ా హృదయ య నమః | వ ”ణ ం ష ాత అంగ ి ా స తర స ా త ం నమః | కరతల కరపృ ా ం నమః | సః భ ’ ేవ స ’ ర త నః’ ఙ ఖ త వష | మ తతయ య ఓం భ ర వసు వ స ష ా కవ య హ త ర | | ప దయ ” స ా త | అ ాయఫ | గ ంధః | న మ ా దుమ మ ల ధవళ -మ ఖ ాయ ం వర భయ ంక శ క ా చత ంశ మ భంక ాలంగ షణ ఖ உ ో మ ఖం చత ంశ ికం ైవ సృతం త బద రత మక ట ం త | శంఖంచక మ ౖ ాయ రవ ా ా || ర ంద య గళం హ ర హం ం భజ || మ ఖం ైవ చత ః పంచ మ ఖం త | ిం చ ాః | ర || ాంతం మ ాంతం మ దరం పలవం త నజ ాయ ి ః|ఇ మ ధ ా || | శకటం యమ ాశం చ గ తం సమ ఖ ను ఖ వ ాహక ం సుప உ ా కం మ ఖం | ా ప ాంజ కం త ైవ మత ః క మ ేవ స ందు పదర నం సుమ ఖం సంప టం ైవ తతం పలంబం మ ీ ణౖః | య ా తస యద రస ద ష ల భ ణ మ || || ాస || ాయ మంతం ఓం భ ర వసు వః తథ ’ త ర ”ణ ం భ ’ ేవస ’ మ అషమ నః’ ప దయ ” || ాణమ ేత ష మ పదర నం సుర -ఙ న చ చ ఓం తత -బ ఃక உథ పంకజ | ంగం కృష పరబహ ణ న ,… ః ప మ జ | సకృదుప స ృశ | యత వ ం ాణ ాతః ాల సూ తస ’ చరణ ధృత శ ’ ేవస ’ ాన ి పృ మత హ సూ ః || నమః) | ాద రః | చ | ీ| ి | ే | హృదయమ లభ | ప ానం ఓం న స’ ఆ త ఃప ర ణమసు | ఆచమ (ఓం శ ాయ ా మ | | | సత ం తశ’ వసమ ాஉ తః కృ ీ ర ’ ’ వ ేన’ | న హ’న ేన చ’ స ’య ే జ | య’ హవ ం ఘృతవ’ ౖన మ ంహ ’ అ ’ య తయ ేమ | పస తం ’ పజ న - ’త మ న దూ ా ’ అసు పయ’ ా || ప ానం ఓం ఆ స ే న రజ’ ా వర’మ శ’య న మృతం మర ’◌ంచ | రణ ’న స జ సూర మగ’న జ ర ే உ ే య ’ భ వ’ పశ ’ || ఉద య ◌ంతమ’స స పశ ’◌ం ర త’ర | ేవ - ే’ వ ’ ర తమ ’ ర ||
 • 7. 7 ఉదుత ం జ త ’దసం ేవం వ’హం వర ’ణ ా తచ ః|అ ా తవః’ | దృ ా’ పృ అంత ’ ాయం ాల సూ యజ’మ హ య ష వ రస మ చ’ మృడయ | తస ’మ శరద’శ తం నం ’మ శరద’శ తం థ మ ’ వృష ’మ ా మ శరద’శ తం జ క సూర ం’ ల’ ాచ’ || త సూ ’య వర ణహ బ ధు ర ’శ ం సమ ’న ఆయ ః ప ః’ | అ ’డమ ’ ప న న’ ా ప త || ’ ీః || ప ేవ వర ణవత ే యతవ ధ ా య |స ా ’ - జగ’త ససుష’శ || | ప ’మ శరద’శ తం జ’మ న స ’ వర ణ శృ హవ’ మ ే మ ద’ ా ద ’కం చ ప ానం ఓం ఇమ య || తం ే ా శృణ ా’మ శరద’శ తం పబ’ ామ శరద’శ తమ ’ || య ఉద’ ాన హ உర ా” అ సూర ’ ఆ ’ - ేవ ’తం ప ర ా”చు క మ చ ర’ శరద’శ తం భ ా’మ శరద’శ త దృ ా ’ య సూర ” మ ిద | ి మమ న స ా వ ే ా మ’వసు ే ా మ వర ణ ద ేన ేవ |య ం ేదం వర ణ ై షః | త ా య బహ ’ణ వంద’మ న స జ உ ో హ మ ను ా శ య ా” ఘ సత మ తయన పర ామ ి | ద ియ సః || నమ ా రః ఓం నమః ా ై ’ య శ ’ ేవ ’ ఏత ా ం ప ’వసం ే ఓం నమః ద ణ భ ’శ నమః’ | య శ ’ ేవ ’ ఏత ా ం ప ’వసం ే భ ’శ నమః’ | ఓం నమః ప ” ై య శ ’ ేవ ’ ఏత ా ం ప ’వసం ే భ ’శ నమః’ | ఓం నమః ఉ ” ై య శ ’ ేవ ’ ఏత ా ం ప ’వసం ే భ ’శ నమః’ | ఓం నమః ఊ ా య శ ’ ేవ ’ ఏత ా ం ప ’వసం ే ఓం న உధ’ ా ఓం న உ ాంత ా మ ’భ శ న సం ేవ య శ ’ ేవ ’ ఏత ా ం ప ’వసం ే ’ గం ా యమ న మ భ ’శ నమః’ | భ ’శ నమః’ | నమ ా రః న భ ’శ నమః’ | య శ ’ ేవ ’ ఏత ా ం ప ’వసం ే ’ సం -మ ే న ’ వసం గం ా యమ న -మ ఋ ’ ి న నమః | పృ ాప జ నమః’ | గ ర ’ ’ ాయ ’ ా ా ా తం వ’రయం న గం ా యమ న - ’భ శ న’మః || ాయ ష ర య వమ న బహ ణ ాయ వర ాయ ై నమః’ | స ా ’ నమః’ | ితృ’ నమః’ | ా నమః | ఓం న భగవ ే ా మ సం బహ ణ నమః’ | ే உ ా ”ర ష | వస హృదయం ాసు’ ే ాయ | య ష నమః’ | నమః | మను ర ా ” ర య చ | జగ స ’ సర భ చ ాణ’ శ హృదయం వః || ష వం ష మయః వః | య உ◌ంతరం న ప ా ే ాయ ేవ ’ ’உ ర త || ావ ాణ’ చ | ాయం ాత ర ’మస ం ాయ ఉ రం నమ ా రః నమః’ | మ య కృ ాయ త స ం యన ి ాయ ి || నమః || సన (ప ానం) ’ ఖ’ జ ే భ మ ం ప’ర తమ ర’ ’దమ పస నమః’ | ా ’ ై నమః’ | ాయ’ ై నమః’ | సర’స ’ ఉత ే ప దయం పవ ” జ | బ హ ణ” | ఆయ ః పృ உభ ’ను ఙ గచ ’ య సు’ఖ ే ా ం ద ణం బ’హ వర సం మహ ం ద | సు మయ వర పజ త ం బ’హ ల క ||
 • 8. 8 உస నం య సహసమ ర న సహస ా ర బహ | సహస పర ాయ ాశ ే సహస ట య గ ణ నమః || ఇదం ’ ా పృ ర ’ను సత మ’సు | త -మ తర ి యం య శవం ప గచ గచ న మఇ తత లం ప ర ష ఆ - ాసు వస ే ాగర | సర | సర | భ తం ే ా ’ మవ ేవ నమ ా రః శవం ప గచ ేష యత ణ సు ేవం జ రన ా ితం ే జయతయ உసు ే ఓం నమ ఇ ాసు వ న ే అ ా” అ ’ ః| షం వృ నం’ || ఆ ా ా -ప తం ాస హ ప’ బృ || సు | సర ష యత ల || | ేవం జ రన ఓం నమ ఇ ా உ ి | సర భ త || உసు ే || ాసు ేవ న | ాదః (పవర) చత అ ా గర పర ంతం ాద బ హ ణభ ః భం భవత | … పవ ా త … తః … సూతః … ద ాఖ … అహం || (for Ayyalaraju sect) (చత ం నస ా గర పర ంతం తః, ఆపస౦బ సూతః, య బ హ ణభ ః భం భవత | వ ష ాఖ , అయ ల ా ా |బ உஉత ా పకృ ే స మ ాయణ సమర య ( వరణ మ౦) శ ా ః అహం ం న స తయ ఋ య, అ ాద || ఈశ ార ణం ా క న ా యద హ ః ఓం తత మన ం -సకలం పర ౖ | తత ర ం పర శ ా | || ార ణమసు | ___________________________________________________________________________________
 • 9. 9 ంకటశ ర సుప తం సల సుపజ ||ఓం|| ఉ ఉ ష ామ ప ా సం ంద ఉ ష గర డధ జ, ఉ ష కమల మ తస మస జగ ం మధు ట ా పవర , ఉ ష నర ార ల కరవ ం ే త జన ియ ,వ ాంత ణ మ హర న ల, ంకటశ ద వ మ కం. ||1||(2 times) ై ల క ం మంగళం క ర . ||2|| (2 times) ై వమ ే తవ సుప తం. ||3|| (2 times) తవ సుప త మర ందల చ , భవత పసన మ ఖచందమండల శంక న వ అ ర ే, వృష ల సపఋషయస మ థ ా స సం ం, ఆ ాశ ఆ య ాదయ గ మర య త ం పప పం న బభవ షణ ఖ ాప ః పఠం ాస ా ాసర ఆ ా ఉ ః, వ గం ైః, ాసమగమసకృత ర ర రమ ం, ాత మథ మ ా ఖర తశతపత గ ద మన వ భ వ దం, వసం ఖర ఖర , చల ాయణ ే హగ ాజ మృ ా ార మ మ ే ాః, క ిం ో ం తం ||13||(2 times) సనంద ః ంకట చలప ే తవ సుప తం ||14|| వృష వృ ా మ ఖ ం) ంకట చలప ే తవ సుప తం ||15|| ానుధర , ర ంబ జ ర ం తవ సుప తం. ||12|| హర యవస ే ర శం వదం , ాప ాః వసు శ క ాః జ ంగ ల ంకట చలప ే తవ సుప ర ల ం ాః, ంకట వ తవ సుప తం. ||11|| ాస జగ ేక ద వర తహ తమ ం ాః, ష ల గర ా వ మ ణ ాపవ బ ంజ ప లస స ా య) తవ సుప తం. ||10|| ష ద మంథన ా ష వరద లల క బం ో , పష ఆఖ ం త ః, న ైః సహ వ ఖర ాల ర ో ి తవ సుప తం. ||9|| వ ాః, హర ం యం క వలయస ేవ గృహ భ జ ంతర ా ా , ం దధ ే కక భశ క ం తవ సుప తం. ||8|| , ాయత నంతచ తం తవ ాంత సర ీకమల ద భ ః, ాగణన వరద ( టష ా ం) తవ సుప తం. ||7|| ఖర (భ ం ావ చ మకరంద ర ాను ధ ఝం ార త ( తవ సుప తం. ||6|| ఖర ా పం ( ః సువం సుమ హర ా ా ాః పఠం , తం పకర మధురస నయ ప ే శ తవ సుప తం. ||5|| చ తం భ ఖర మ హ ాణ తయ గమ తమ పంజర ాః, ా వ ష కద ఫల ాయ ా భ ా స లమథ ాత ఖర ై కమ ా ే. ||4|| ిందు కమల ా ళ ప గదుమ మందమ ల స హ ల ః, మ ా , (ఈషత ఫ ల సర ీర హ ే దయ థ పవమ న ధ ః) ంకట చలప ే తవ సుప తం ||16|| ాజ ః క మ రయం ే, ా ాజ గజ ాజ హయ ాజ ః) ంకట చలప ే తవ సుప తం ||17||
 • 10. 10 (సూ ందు త స త మబ ధ ాక స చరమ వ ావ స దధూ భ త సు స ాః, తమ ం ాః, స ాపవర ర ో ప ాగ ఖ ాణ భ పద భపర వత ర ం తమ ర ల గ ణ కర కృ ే కమఠ వమ వ క ల నృ ింహ వ , ా ౖష ాః సతత మ పరశ థ త ధన ామచంద ర ప, రం, స ర ంబ ర హ క ట లల లదృ ంకట చలప ే తవ సుప తం ||23|| ంకట చలప ే తవ సుప వం ౖ క ఖ మణయః పహృ ాః, ా ను ే బ ంకట చలప ే తవ సుప తం ||21|| , ాం క , ఏల లవంగ ఘన ార సుగం ద వ జగ ేక శరణ మ ే ంకట చలప ే తవ సుప తం ||22|| ాంశ ామ యదునందన క ధృ , హ శర గత ా జ త, ణ ే ా ాసు ేవ, ౖక ంఠ మ ధవ జ రన చక ాణ కందర దర హర సుందర క ంకట చలప ే తవ సుప తం ||20|| గ ణ మృ బ, మన నంత గర జ ంతరం ా ాపవరపద ం పరమ ంశయంతః మ మ శయ , యక దయ యత ర ి షం , మఘటష ప రం ంకటప ే తవ సుప ణ, సంప రయం త మంగ తం ||24|| మ శయం న ైః కక తవ తం ||25|| హం ాః ంకట సుప తం ||26|| దయసు రవ ాస మహరయ , సంతస నందన మ ఖ స థ మం ల తవ ాస ంత ద మంగళవసు హ ాః, రవద గ ణౖక వ ాః ంకట చలప ే తవ సుప తం ||27|| ిం ో , సం ార ాగర సమ తరణౖక జ ౖభవ భక గ , ంకట చలప ే తవ సుప ఇతం వృ ాచలప ే వ సుప తం, ే ాం ప తసమ ః) ంకట చలప ే తవ సుప తం ||19|| మ ణ ః, స మ ా మనుష భ వ షత షత ంకట చలప ే తవ సుప తం ||18|| కల గమ కలనయ క ల ం లభం , ే త ా ను త స ృ రంగ మ న ాః ప తం ||28|| (2 times) నం ప ంత ం పవృ ః, జ ం, పజ ం ప ారసుల ం పరమ ం పసూ ే ||29|| (2 times) ___________________________________________________________________________________ కమల క చచూచుక క ంక మ య రణ త ల సచత ర ఖ షణ ఖ పంచమ ఖ పమ ఖ అ లతయ తవ దు ష అ ంకట ల మ అ ామగ ణ కర ల ైవతమ మణ, శరణ గతవత ల ార రను లకృ ై రప ాధశ ైః, భ తం త రమ ే రన కల ణ ర ావశ పవధూ శత లత , కమల యతల చన ల కప , జ ే మ క నర సర ే జగ కధనురర ే రమ ే, రఘ అవ తనయ కమ యకరం రజ కర ర మ ఖ ంబ ర హ ా మ త ఖ యక ామ ా శ , రజ చర ాజత సుమ ఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స నుజం చ సు ాయమ న కథంచన కంచన జ త భజ గ ఘశర ంకట లప ే (2) ాలయ మ ం వృష లప ే తం వృష లప ే పరయ కృపయ ప , పర ేవతయ గ వృ త ర టసమ , ప వల ేప భవ ః కమల ద ా హ న పరం కల వసు ేవసు న పరం కల వర ో భవ వ దయ జల ే ే రం మహ యమహం రఘ ామమ , అప య రఘ ద హ మన మహం
 • 11. 11 ంకటశం న ో న థః స ంకటశం స ా స ా చ య గత ,హ ాం క ంకటశ ప ీద ప ీద యం ి ంకటశ పయచ పయచ (2 times) అహం దురత ప ం జయ గ పణ , సకృ ే వయ త ాఫలం త ం పయచ పయచ ప ంకటశ అజ మయ ో ాన ా హ , మస త ం మస త ం ష ల ఖ మణ (2 times) ______________________________________________________________________________________ ఈ ా ం జగ స ప ంకటప ే ః ప ాం మ ! కృ ాజల ా మ స స ో త ా జత! త సుజ త సుగం నుభవ స మ ాం చర మహ ం, సం ాహ ట రమ ః ప ే పరమ ఇత భ య త ే వ మ మ మ హ ా య ఫణ ౌ ౌ అమ న హృష దవ తల ర ప ల మ నయ ాయః పపన జన ా ప నవరత మహఃప వ, య ద , ే , ే ; గ తయ ప ా ౌ; ౌ స చరణ శరణం వజ ; ంకట ఖ ర ి ; ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||12|| ంకట , త ౖ ౌ, ఖ ాభరణ యమ ; ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||13|| పథమ వ ాహౌ , మ త ః స పరస ర త ల మత ల ంత ; ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||11|| కట ట ష , ేప నన మన ాం సమమ ఆనం ీ కర పల ా ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||10|| , ౌ కరద ; ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||9|| , త ల ; ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||8|| ట, పత ప తవ ాణతల ప ి మహ ; ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||7|| , ాద కమమ ద త పశం , య మధ ఉత ఇ ా ాయ తత దృశ ార భ య ా ా ర భ త మ ంద ి సప జ ను వ, ా మ ; ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||6|| ఆర ణ సంకమణతః ల ాంద ా , ాజ సమన ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||5|| , కమ తదనుర ప నమ ి ! ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||4|| ర దస శ ాంక కమల కర పల ా మ రభ క ర ర స ర హ ామ ప ా త పద ా , బ వ ాజ నస ల రభ ః, , ే ం వ సంవ గ ణ జ ల ం భగవ ం వం ే జగ కల ాతపత, వజ ంక ాంబ ర హ కల క శంఖ చ ః; భ ౖ రలంకృత తల పరతత నఖ ం ి ాం త ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||3|| లఖయం ౌ, ఖ మయ ధ జ సు ఉద రభ , త ర ాంద ాగ, ాహసప ేష దర దు ాసర ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||2|| (2 times) పష ! ి న ాను ా ి సమ సమ ాత ల త ే ! కృతసర ల క ! సర ఙ ! శక ! నతవత ల ! సర ! సు ల ! సుల ఆనూప ా ః సల సన ాం యం, లంకృత ాణ పలవ య ాం ప య ీం, తద రమృ యమ ; ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||14|| ; తర .||1||(2 times)
 • 12. 12 స త సతత వ ప ంబ జన, సం ార పయంతృ మ మమ ద ౌ , ే శ య ఘటకయ త దు ాయ య ంకటశ చరణ శరణం పప ే . ||15|| (2 times) , ా త స యమ రవద గ ణ య త భ ం, ా ం ంక ంకటశ ర పప || రక దయ ర దృగంచలన; వృష తతయ సు రం శ న జ త మహ ; . ||16|| (2 times) సమ పం|| ___________________________________________________________________________________ ంకటశ ర మంగ య ాం య క ల త ణ ధ ధ భమ ల క సుభ ంకట య భమచ ,చ శృం ాగ మంగ భరణ ంఘ స ా వయవ ందర సంప రవ స తస ర యస సర సర త ా ాయ సర ల ా ం , మంగ ేత ా నంద ే సర శక ంకట , ం ,స ాసనం ా ాయ మంగళ ంకట ాయ మంగళ ా ాయ సం , పయ ంజ పరత య ఆ ాలతత మ ాంత మ త ం, అతృప మృతర ాయ దయ మృతతరం ణ సరం సగ ాంబర ౖక ంఠ ర ాయ ా ాసన ప ర వ తలౖః, అ ాం ం సుషమ వహ మ ర మత ందరజ మ తృమ మంగ ే న, కృపయ పష ి ంచ ే శ ం ,స ా ణతట, రమయ రమమ ణ య గ ః, స శ ప ా ాయ ా .||6|| .||7|| ంకట ాయ మంగళ .||8|| .||9|| ంకట ాయ మంగళ శమ య సు .||4|| .||5|| ంకట ాయ మంగళ శ ే మ ే ంకట ాయ మంగళ మ నస ా ి , సర ల క ర ప ంకట ాయ మంగళ ంకట ాయ మంగళ పరస బ హ ణ ప ర ామ య పరమ త ాయః స చరణ ప ం ాం శరణ .||3|| మ ే ంకట ాయ మంగళ ి , సుల య సు ల య మనుపశ .||2|| ా ాయ మంగళ హ య సు , స ా ంత ాత .||1|| .||10|| ంకట ాయ మంగళ ంకట ాయ మంగళ ా ాయ మంగళ ః సత ృ య సూ మంగళ .||11|| .||12|| (2 times) .||13|| .||14||
 • 13. 13 ష సహస మ తం ప ర ీ క ాంబరధరం ష ం శ వరం చత ర జ యస రదవ ా ః ా ష ా సం వ ిషన ారం శ ః ా ాయ ష ర అ ః పరః శత | ఘ ం తమకల ష ాయ ా ాయ |పసన వదనం ా సర య న ష ాయ ష య పరమ త పభ ష ఘ ం ౖ బహ |న |స ైకర పర | మచ ప ాంత || 1 || సతతం ష క నం తమ శ |ప ాశ ాత జం వం ే యస స రణమ ేణ జన సం ారబంధ ఓ సర క తం త ధ || 3 || ా ి ాయ న ాయ ష ే నమస ౖ సర ష || 2 || నమః || 4 || ష || 5 || పభ ష || 6 || | ౖశం ాయన ఉ ాచ ధ ా న య ణ ావ చ సర శః |య ిరః ాంతనవం ప న ాభ షత || 7 || ిర ఉ ాచ కం ైవతం ల ం ా కం ప ాయణ ధర ః సర ధ ా ణ ం భవతః పర |సువంతః కం కమర ంతః ాప య ా న ాః మతః | ం జపను చ ే జంత రన సం ారబంధ భ || 8 || || 9 || ష ఉ ాచ జగత భ ం త వ అ ేవ ేవమనంతం ప ర ర య ధనం తమ త ం భ ా ప ర షమవ య ష ం సర ల కమ శ ర బహ ణ ం సర ధర జం ల ా ం ఏష సర ధ ా ణ ం ధ పరమం ప z కత ణ ం ప తం తస ల కప నస జగ మ అమృ ం ద అ కర ప ై య ాగ ఖ ఋ ి ా మ ం సహసస ష ం మతః |యద ా ం స ౖర ద ా | ైవతం ైవ ా మసహసం ంతం నమ మ మ వ నందనః | పర భ || 12 || న రః స ంచభ || 13 || || 14 || శృణ త zవ యః ాపభయ పహ ే ామ హృదయం తస ం పన వయగ వ ః |ఛం ో zనుష తమ వ చ || 11 || మహద హ పరమం యః ప ాయణ మ త నః |ఋ ి ః ప జం శ ష ంమ ా ప ండ |య ి ంశ పళయం య ం థస భ ప ే | ణ త ం సర దుఃఖ |ల క థం మహదూ తం సర భ తభ ద వ ం చ మంగళ భవ తః || 10 || యను వన మస ంశ యజమ నస | మహతపః |పరమం మంగ యతః స ా ణ భ మసహ ణ ప ర షః సత |ల ాధ ం సువ వరన మహ ేజః పరమం య |సువ || 15 || ి || 16 || || 17 || || 18 || భ త || 19 || భగ ా వ సుతః || 20 || ాంత జ ే || 21 || || 22 || ష ం పభ ష ం మ శ ర | ద ా స ఉ ాచ ఓ అస మ ఉద వః వ సహస మ తమ మంతస || ష ః పరమ భణ ేవ ఇ మ పర ాయణ ేవ ద ా |అమృ ం మంతః |శంఖభృన ంద చ భగ ానృ ిః | అనుష ద లక ను | ా ంగధ జ ఛందః | | ేవ నందనః స గ ధర ఇత స శ ః| |
 • 14. 14 ర ంగ ాణర భ ఇ త ఋత ః సుదర నః ాల ఇ శ ర పఇ || అథ దన త ే | మ ష ర ైర క య ష వ ః, ఆనం ీ శ ం సురనరఖగ ఓ ాం ల గంధర ారం భ జగశయనం పద ాంతం కమలనయనం ఘ ా మం ా ం, మ ల క యదసుర లశ ంద సూ అంతఃసం యస ీత నమః సమసభ చ భం సు శం, ా ష సహస మ భ ంకం సు ి ంగ ప పరమ ష ప నప ర ణ సత హృ ీ శః పద అ ాహ ః ాశ తః కృ ా వ ంగ | || 3 || పభ ష || 5 || మ మలంకృత | ం స తం కృషమ శ || 7 || భ భ గ కమః కమః |అనుత ి ఃస ా రచు తః |వృ ాక ిర వసుర సుమ ః సత ః సమ zస ర ః ను ష తమః || 3 || త ర తమః || 5 || ా స షః స తః సమః |అ ధువః || 6 || || 7 || మధుసూదనః || 8 || ాత ా || 9 || ా లః పత యః సర దర నః || 10 || య సర ఘః ప ండ గ ా ఃసృతః || 11 || వృషక ా వృ ాకృ ః || 12 || శ ాః |అమృతః ాశ త ాణ ర ా హ మ త ాః || 13 || జ రనః | ో ద దవ ం ధ ా ధ ః కృ కృతః |చత ా ా స ష రగ మధ దు ాధరః కృతజః కృ ః పజ భవః |అహః సంవత శ శవః ప ర ః పతరనః |పభ త కక బ మ ప తం మంగళం పర ి ధ శ తజ z ర ఏవ చ || 2 || ధ zమరపభ ః | శ క ా మనుస ల భ త వనః || 1 || భ ా పభవః పభ శ రః || 4 || మ స నః |అ ఈ ానః ాణదః ాణ జ షః షః పజ ప ః | రణ గ ల ాధ ః సు ాధ ఘవరం జః |అన ం చత ర జ జ ద క ః || 14 || హశ త రంషశ త ర జః || 15 || శ ః ప నర సుః || 16 || ా యమ ః | శం నమ || 6 || శ రః | ర ింహవప ః మ రవ యః |సంభ స యంభ ః శంభ ా త ః ప ష ా బభ భ వన వప షం ష | చ మ ా ంపరమ గ ః |అవ యః ప ర షః ా సర ః శర ః వః ాణ ర జనం ాయ ష ం ర ా చత ర జ ం త వ సం, ర యస | భ తభవ భవత భ ః |భ తకృదూ తభృ ం సర గః సర ే తం మ ిం స ప , ఆ నమంబ ద ా మమ య ీ శ ం ష ర షట ిదః ౌ ర ఖమ ి దహ || 4 || య భ భృ ే |అ కర పర ణ ంగః | తం ఓం సు శః శరణం శర ర ం శంఖ ాణర క ందః || 1 || రం గగనసదృశం ష ం వం ే సర ల క థ ం, చం ననం చత ా హ ం వ అజః స శ రః తం రంరమ ాయ య య ం ా జ తస క , క ా ా ాః ే ై ై ః, టక ండలం, స ీతవసం సర ీర గ య ద న నగ ౖ ా నగమ ం, వం ే ష ం భవభయహరం సర ల క థ స రవ ఃసల సుభ యం, నమ ష గః || నః ప వ మ సశంఖచకం స ో బహ ః| ాసనసః స టకమణ య ాసం, తం ప ండ ఈశ |ఆనందం పరబ ీత రం సహస మజ మణ లస ై క ే భ ః ా ౌ యస అప కవచ | ౖర ౖరద ర ప ౖ పణ ామగః ా గ ంధః || న న ామ | || 2 ||
 • 15. 15 ఉ ం ో ామనః ాం ర ఘః ో ౖద ః స ర మ బ ర మ శ ర మ ా మ రమ మధ మ భ ా స య మ ధృ || 19 || ం ో భః సుత ాః పద ం ప ః || 20 || భః పజ ప ః || 21 || ిరః |అజ దుర రణః ా ా షః స z సు ా ాచస ర శ భ భ ః |సత షః షకృచు ర ః || 23 || ా ద ప పనః |ఋదః స ౖకమ నహ అచు తః ప తః ాణః ాణ ో స ందః స ందధ మ శనః |అదృ ధు వృషః | ధ వర ో ాయ అ క ారణ ారః రః పద భణ ేవః గర ః పర ం ా స రదు ర ా శ బహ ర ధరః || 34 || బృహ ేవః ప రందరః || 36 || ను ా పద ణః || 37 || మ ా మ గర డధ జః || 38 || స ంజయః || 39 || గ ాన శ రః |కరణం ారణం క ా శనః || 40 || క ా గహ గ హః || 41 || వ వ ానః సం ానః ాన ో ధువః |పర ః పరమస షసుషః ప షః ా రజ మ న zనయః | రః శ మ ం ారః ావర ాణ ః పమ ణం ణః స zభ రర య ీ ప గహః |ఉగః సంవత జమవ య |అ zన మ మఖః |న త యజ ఇజ మ జ శ కత ః సతం స ం గ ః |సర ద సువతః సుమ ఖః సూ ా పనః స వ ా ీ ః సు ౖ ా |వత ాయ ర ో జః || 44 || ా మ మ ధనః || 46 || మః మ ా వత ల వ దుతమః || 43 || శ ద ణః || 45 || మ షః సుఖదః సుహృ |మ హ ౖకకర కృ ధర ా ద ర ణః || 42 || ధ ౖక ంఠః ప ర షః ాణః ాణదః పణవః పృథుః | రణ గర ః శత ఋత ః సుదర నః ాలః పర || 33 || తః || 35 || ి |మహ రృ ో వృ దరః సహః |మ ధ ః || 30 || ానమపమతః ప ర శ రః |అనుక లః శ వరః ప త ా ి షః ప ాశనః || 29 || త ః సత ధర ప ాకమః || 31 || మః సమయజ హ ర ః |సర ల ణల ణ ల మ ాగరః || 28 || ంతః ామః ామపదః పభ ః || 32 || ధకృత ాహనః | ాసు ే ః పద గర ః శ రభృ zర ం ాధనః || 27 || వ కర పశ సహస దనంత ాస ానుజః |అ ాం || 24 || ాయణ నరః || 26 || ి కః మంతశ ం ామకృ ా ి దః బృహదూపః ా థః పవనః ావ zనలః | ామ షః ఖం అత లః శర వరమ నశ నుః శశ ందుః సు శ రః |ఔషధం జగతః య ా కృదు ావ షః ిదసంకల ః మ ం ో వసు ో వసుః | ౖకర అమృ ం సహ ా ః సహస ా ా సత ృతః ాధురహ ః | ి రః ష ర ృషప ా వృ దరః |వర భ తభవ భవ || 22 || ర ల ధరణధరః || 25 || ధరః ప ా ా అ హ మ బలః || 18 || వ ఓజ జ దు ా శ వప ః మ న మహ ా య zప వవ ా మ మ యమః || 17 || ా శ ధృ సుభ జ దుర ఉద వః య సంవృతః సంపమరనః |అహః సంవర వృష ఇ z ధృ రణః |సహసమ సుప ాదః పస వృ ా ః |అ మ సత ః సత ప ాకమః | వృ అసంఖ దు సం మ అగణ ామణః మ ఆవర మధుః |అ ం భ జ తమః | రణ ింహః సం గరరరత తః |అ ందః సంగహః స ాసః స ం గ ః |అ ర దః సు ానం ో హంసః సుప అమృత ః సర దృ ర మః స హనః || 47 || సర జ జ నమ తమ త ో రత గ రబ హ || 48 || రణః || 49 || ధ శ రః || 50 ||
 • 16. 16 ధర గ బర కృద గభ ి సదస ః సత సః ఉత ప రమ ర |అ జ సహ ాం ింహ భ తమ శ రః |ఆ ే మ న మః ప ర అజ మ రః ా ర ః కృతజ మ వ ాహ ందః సు ణః కన ాంగ సుధ ఖండపర ామ మహ ద శ నందః సత ధ ా ప ః | పద ద ాధ ి వనమ |గ హ గ గహ హల య ధః |ఆ ా ణం షజం సం దః శః స ాసః ా మకృ ః అ ా న తః క ం ాల ః ామ ేవః ామ ాలః ా బహ ణ బహ కృ మ క ా మ సవ ః సవ ియః మ జవ ీరక వసు ా శ మ ఏ సదూ ః సత మ పమ రమ మ అమ మం మన ో మ ేజ వృ చత ర దు దుర ష ధనంజయః || 70 || zనం బహ జ బ హ ణ ియః || 71 || మ యజ మ హ ః || 72 || పణఃపణ ర మయః || 73 || హ ః || 74 || యదు షః స ాసః సుయ మ నః || 75 || దర ో దృ దుర z ప ా తః || 76 || రవ కః శతమ |ల కబంధు క ో మధ షమః ల కధృ |సు ఘృ ః శ ననః || 77 || భకవత లః || 78 || రచలశ లః || 79 || ధజ ధన ః సత గహ వ హశ త ర ః |చత ా దుర కమః |దుర త కమః || 68 || z హ ః || 69 || యజ |అ కమ ధరః సర శసభృ ం వరః |పగహ శ త ా హ శ త ర సమ వ z వృ ం లక ా క శనః || 67 || వసుర సుమ ర వ ాంగశ ంద ంగ | ర న సంశయః || 66 || బహ ణ బ ాసు ే zనలః |దర ౖకః సవః కః ం యతత దమనుతమ సువరవ శ వప ాయణః | || 62 || వృష ియః || 63 || ో zప రథః పదు వరనః |బహ వసుపదః |వసుప ో ా ాం ః ప ాయణ స కః రణ ియః |ప రః ప ర ాసు వః స ా సు ల ే ర ేయ ేజ మహ రగః |మ కత ర తం సు ః సద ః సత ృ ః స భ బహ బహ జః || 61 || కతయ శయః || 65 || ల శః శవః ాంతః కృ గమః |అ బ ర ా వృష భ షణ భ రజ శ రః | ల ా మ మ ః || 59 || ాసః ప ః మ ంవరః || 64 || z ధనః |అ ర రః మ క వః | వత వ ః ర శః ాశ త రః |భ శ ి ా ాచస ప రణశ రః | || 57 || ా త ః స ష ర సతమః || 60 || వనః | ధరః కరః యః మ ః స ంగః శ నం ో నం ఉ రః సర తశ ార ణ వృ ః ప ష సకృచ మః ాం ంగః ాం దః స ా క మ దః క వలశయః | వృ కమః || 56 || గ పశ కగ ధరః || 58 || జ ష |స ంప ః || 54 || z◌ంతకః || 55 || మ శృంగః కృ ంతకృ ార ణ ద ణపదః | వఃస ృ సర దృ ా ామగః ామ ారః ాత రనం దృఢః సంకరణ zచు తః |వర ణ భగ zzనం ద ణః || 53 || దనః |ఆనం ో నంద మహ ః క ిల భగ ా ేవభృదుర ః || 52 || జయః సత సం ో త కమః |అం తః ప ః ా ం z తః కృ ే ా క ీం ో భ త ర సతమః | న ా మ క ం ోz అ వ ే ా జ నగమ ః ప ాతనః |శ రభ తభృ ో మ zమృతపః కృతల ణః || 51 || దుర ౖకశృం గ గజః || 81 || చత ా వశ త దు ధ ాధరః || 80 || దు ా ా ద దు ా ేక ా || 82 || || 83 || ల క ారంగః సుతంత సంత వరనః |ఇందక ా మ క ా కృతక ా కృ గమః || 84 ||
 • 17. 17 ఉద వః సుందరః సుం ో రత సువర ందుర భ ః సర భః సుల చనః |అ ాజసనః శృం జయంతః సర ా శ శ రః |మ హ ో మ గ మ భ మ జ ః || 86 || క మ దః క ందరః క ందః పరన ః ావ z లః |అమృ ం zమృతవప ః సర జః సర సులభః సువతః సహ ా ిదః శత చ త ః సప హ ః స పనః |న ః సప ాహనః |అమ అణ ర ృహత ృశః సూల గ ణభృ రభృ క ధనుర సత ా ా ః సుర ా సుఖ ో భ ః |ర అ దః క ండ చ అక రః కమ శల ద ాయః ికృత ణ ంవరః | ద త ప ణ దుఃస ప అనంతర తమను ర య పహః |చత ర ర ర ఆ ర ల ల ః సు ర పష z భ ర వఃస సర యజకృ ఆత శంఖభృన ంద చ సర పహరణ య ధ ఓ మ ాయణ కరః || 97 || గ ా ా జనజ శః || 100 || మప ాకమః || 101 || రః ాణదః పణవః పణః || 102 || ే ా జన మృత జ ా గః || 103 || యజ ాధనః |యజ ంతకృ యజ ం యజ ాహనః || 104 || యజగ హ మన మ ౖఖ నః ామ ాయనః | ేవ నందనః స ా ారతధ ిద ణః || 96 || వనః పర వ తః || 99 || ి ప ి మహః |యజ యజప ర జ ః స యంజ ీ వరనః || 93 || ానమదు తః || 95 || భక ి ర ణః సం ణ వనః |తత ం తత య యజభ zయమః || 92 || ర ల చనః || 94 || రః శర సః పజ గరః |ఊర గః సత ారః స యజభృ శనః | ర ాంగదః |జన పమ ణం ాణ లయః ాణభృ ాహనః || 91 || తభయః ప ణ శవణ రనః || 98 || ఉ రణ దుష ృ అ ిస ాయ ియకృ ణః స మ ల ా దః స ి వంశవరనః || 90 || యం z య ియ zరః త ాసనః |శబ గః శబసహః ద ణః zనంత మః సుప చనః సూర ః స ౖకజ zగజః |అ తనతమః క ిలః క ిరవ యః |స ాంధ ష దనః || 88 || భయకృద య శనః || 89 || z దమః |అప ా తః సర సహ ర తభ మ ఖః || 87 || |అధృతః స ధృతః ా స ః ాగ ం కః సత ః సత ధర ప ాయణః |అ హ తభ స త రన ామదః |ఆశమః శమణః ో దం ో దమ యసగ అనం రణ మ శః సర ధను ో zదుంబ zశ త ా ణ || 85 || శః ాప ద ఏవ చ || 106 || శనః || 107 || గ ధరః |ర ంగ ాణర భ ః సర పహరణ య ధః || 108 || నమ ఇ |వనమ ష ా సు ే z ర త | గ ా న శం చ చ నంద | ాసు ే z ర త ఓ నమ ఇ | ష సహస మ తం - ఉతర ీ క || ఉతర సః || ష ఉ ాచ ఇ దం ర యస శవస మ త నః | మ ం సహసం య ఇదం శృణ య ంత తంయ ా బ హ ణః ా ధ ా ాప య దర మ ా భ మ యః స ో యశః ా య ప లం జ ిప జ ర | భ | ౖ రమ ప య మ ణప భం ాప య త ం zమ || 1 || ేహ చ మ నవః || 2 || ధనసమృదః ా చూ దః సుఖమ ాప య | ామ న ాప య సదతమ నసః |సహసం ా న ా ాసు ేవస వ చ |అచల ం యమ పజ మ ప యత జ తత ర యః ా || 3 || || 5 || త నుతమ || 6 || || 4 ||
 • 18. 18 న భయం క ా రం మచ దు ాణ ే తర ే త బంధ ప ర షః ప ర ాసు ే ాశ న ో మ ాద జశ ే మ ాసు ేవభ ా ంద తమ భం ద |సువ ేక స ా గమ బ మ ఋషయః ిత ే ామ భ ఇమం సవం భగవ న ేయం ా న న ప ాభవ ఓ || 15 || ధర స పభ రచు తః || 17 || ేదం జగ ప భ ాయణ ద వ తత ర ం జ భం నమ ఇ పష |భజం || 13 || మ త నః || 14 || ా ంన || 18 || ర || 19 || శ భ గవ యః || 20 || |ప ద ఇ ే త ర షః యః ాప ం సుఖ ేవం జగతః పభ మవ య త హ ః తం తజ ఏవ చ || 16 || ః ా ాణ జ న కశః | ంల ా త ః || 12 || వర ేదం కృషస సచ ాచర కర చ | || 10 || ంభ ా ంపర ణ ధృ ధ తః || 9 || ౖ పజ య ే || 11 || ధృ స ృ కృత ప ణ ే |ఆ రపభ ః ల ష ర హదూ తం పృథగ శ రమజం త సుఖ ం తవః |జంగమ జంగమం ాంఖ ం పన ఆపదః || 8 || బహ స తన భయం జ బలం ధృ ః | ాసు ే ాత ా ే రః పథమం ప కల జ నం త ఏ ః సత ం |జగద ే తః || 7 || త ం భ సమ య భ ర హ ద ః | ాసు ేవస ససు ాసురగంధర ం సయ రగ ా స ఇం య ణ మ తసు మ ాప మ ః |భవం ఖం ేత మసహ ణ తః |య జ ో నచమత రంనల ౌ ః సచం ర న మ న లర పగ ణ |జన మృత జ ా ా ఇమం సవమ య నః శ భ సమ న |భయ ను ాసు వప ాయణః |సర ే మ దు |భవత ేయం చ || 21 || ప ాభవ || 22 || | అర న ఉ ాచ పద పత ాల పద భ సు తమ |భ ా మనుర ా ం భవ జ రన || 23 || భగ ాను ాచ మం మసహ ణ సుత ఏవ న సంశయ ఓ త చ ాండవ | హz నమ ఇ న న సుత ఏవ న సంశయః || 24 || | ా స ఉ ాచ ాస సు ేవస ాసు వ న ే ార త ా ా తం భ వనతయ ి zసుత ఓ నమ ఇ |సర భ త ా z ి ాసు ేవ న ే || 25 || zసు | ాచ న లఘ ా మసహసక |పఠ ే పం ై తం త మ హం ప || 26 || ఈశ ర ఉ ాచ ామ ామ ా ర ామ మ వ ానన ఓ బహ న ా మ ర నమ ఇ |సహస మ తత ల ం ామ | ాచ zస నం య సహసమ ర సహస పర సహస ట య గ ాయ ాశ ణఓ సహస ా ే సహస ట య గ నమ ఇ | రబహ | ణ నమః || 28 || మ వ ాన || 27 ||
 • 19. 19 సంజయ ఉ ాచ యత శ రః కృ యత ా ధనురరః |తత జ భ ర ా ర ర మ || 29 || భగ ాను ాచ అన ప ంతయం మం జ ణ య ాధూ ం ఆ ాః షణ ః సం ర ా ాస ే | ే ాం ాయ చ దుష ృ లశ ః ష చ ా మన ం యద ా బ సకలం పర ౖ || ఇ య ా ం |ధర సం ాప ా ష వరమ ాయణశబమ తం మ కదుఃఖ ః సు న క ః పర త య య || 30 || || 31 || భవంత || 32 || ా సమర య వ సహస మ తం సంప ర ాయ సంభ ా మహ ః| ా పకృ స ాయణ గ మం వ | || 33 || || _______________________________________________ ంద మ ల ాస ం త ం , హ ం , ల హ ం , కష హ దశరధనందన హ ం ా బల ామ నుజ ీ హ యక ం హ అ ధర క ం హ ం ,ప ం , ం హ ం , ంకట రమణ ం , ప ండ హ ం ం , ాప హ ం , దుషసం ర ం . ||1|| ా ం ; ం , ంకట రమణ ాలక చన ం . ||2|| ం ; ం , ంకట రమణ ం , దు త ం . ||3|| ం ; ం ం , వ ాహమ ం , ీజన ియ ం , వర ం , ం ం , ంకట రమణ ం , దశమ ఖ మరన ం , ం , ం , మధుసూదనహ ం , ంకట రమణ ం , దక ం , తప ాలక ం , ంకట రమణ ం , ఆప ంధవ హ జన ియ ీ ం హ ం , ం హ ణ ానల ల ం , ం ం , ఆద ం , హ షక ం హ ం , కర ణ ాగర ం , ం హ ం ; ాప శక ం , హ ం , ంకట రమణ ం ర ం , వర ం . ||4|| ం ; ం . ||5|| ర ం ; ం , ంకట రమణ ం . ||6|| ం , ామన భృగ ామ ం , ంకట రమణ ం , ంకటరమణ ం ; పరష ం . ||8|| ం ; ం , ంకట రమణ ం , శరణ గత ం ; ం . ||7|| ం , ంకట రమణ ం ,ఆ ం , ంకట రమణ త ఫల ం , ంకట రమణ ం , వ ాహ నృ ింహ ం , ం , ంకట రమణ హ ారణ ం , ం , ా కమలద ం ం , ం , ంకట రమణ హ ం హ ం ; ం , ంకట రమణ హ మత క ారణ ం గవత ియ ం , ంకట రమణ వజమక టధర ం ర ం , ం , ప ాణప ర ష ం , ంకట రమణ ష ాలక ం ఘ ామ ం , నవ త హ ం ం , ం , ంకట రమణ నందనందన ం ం , భకవత ల ం , ంకట రమణ ర ల ం ంకట ా ే ం , ంకట రమణ ం , ా మ ా ం , ంకట రమణ ం . ||9|| ం , ం . ||10|| ం ; ం . ||11||
 • 20. 20 మ ం త ం ప ం , హ వ ం ం త ం ; ధరణ యక ం , నకర ేజ ం , హ ం , ంకట రమణ ం , అభయమ ం , ఆ త వరద ం , ంకట రమణ య ి ం , పసన మ హ ం , ంకట రమణ శంఖచకధర ం వ ం , ం , ాoగగ ధర హ ం , సహస మ ం , ం ,ల ం హ ం , ంకట రమణ కసూ లక ం , ాంచ ంబర ం హ ం , ంకట రమణ ానర త ం ం ధర ం ం , ధన ల హ ం ం , హ ణ ం త ం హ హ భ పద హ ణ ం , యక ం , ాస ం , ల లయ ం , ంకట రమణ ామ ం ం ం ం . ||15|| ం ; ం . ||16|| ం , అన మయ నుత ం ; ం , ంకట రమణ ం . ||17|| లయ ం , ంకట రమణ ం ; హ ం , ంకట రమణ ం . ||18|| ం , శ ా ణ నుత హ ం , ంకట రమణ ం , హ చల ిత ం . ||19|| ం ; ం , ంకట రమణ ధర హ ం . ||20|| ం , ంకట యక ం , ంకట రమణ ండ ర ప హ ం , భక ర క హ ం ,హ స ం ; ం . ||22|| తమ ం ; ం , ంకట రమణ ియ హ ారణ ం , ంకట రమణ ం , సర ం . ||23|| ారణ ం ; ం . ||24|| ం ; ం . ||25|| ం , ఆనంద ర ప ం , ఆద ంత ర త ం ; ం , ం , ంకట రమణ ం . ||26|| ం హ ం , ఆప ం ; ం . ||21|| ం , ంకట రమణ య ి క ం ; ం , ంకట రమణ ం , ఇభ ాజ ర క ం , ంకట రమణ ం ం ; హ ం , స యం ప ాశ ం , ంకట రమణ హ హ ం , త క ం ం ,అ ం , ంకట రమణ గర ం ం , ం , ంకట రమణ ఇహ పర ం ం , ం , ామ నుజనుత ం ం ,బ హ ట రత ం , ం ,హ ప ియ ం , ౖజయం ం , ంకట రమణ ం , జగ ం ణ గజ ం . ||14|| ం , ంకట రమణ ీపంర ప ం , క సంసుత ం , రజ హ ం ం ; ం ; ానల ల ం , ంగమ ంబనుత ం , ంకట రమణ జ రన మ ం ం , ం , వసు ేవ తనయ త త క ం , ం , ంకట రమణ ల ప ం ం , ం , ంకట రమణ హ ం ం . ||13|| ం , ంకట రమణ హ న ం ; ం , ంకట రమణ హ ంత ియ ం ,లక ర క వజ కవచ ధర ం ం , ం , ంకట రమణ హ ఏకస ర ప ం ం , మరన ం ,ల ం ం ; అన ం , ంకట రమణ ాపక హ ం ం , ం , అనంత నుత హ ం , వలభ ం . ||12|| ం , ంకట రమణ ం , గర డ ాహన ం , ంకట రమణ ఆ తర హ ం ం , ం , ార బంధన హ ం ం , రజ రస ం , ంకట రమణ ాల ామ ం ం ; హ ం , పరమ దయ ల ం , ం ం , అన ం , ం హ స హ ం , పద ం , ంకట రమణ ం , వృష ా ం , ంకట రమణ భహ ం ; ం . ||27|| ం , ం . ||28||
 • 21. 21 ర మల ం యక హ ాం బ ం , ౖక ంఠ హ ం , ఇర హ ం , ంకట రమణ హ వ సు ేహ ం ం , హ మ ంద ం హ శ జ ే ం హ ం , శరణ సుందర హ క ల కృష ం , గర డ హ ాయణ చు త ం హ ం , హ ం హ దర ా ం ం ,క హ కమల హ ం ,క ా ణ ం , ఉత మ ల ంకృత ం , హ ం ంకట పర చంద తమ స ే ా కృష మ ం , హ ో ం , హ ా ంకట ా ం , ంకట రమణ ం ం , హ ం , ం హ ం , ం . ||40|| ం , ం . ||41|| ం , సర మత సమ త దపరష ం , ం . ||42|| ం , ం , ంకట రమణ ం , కమ య వదన ం . ||39|| దర ం , ంకట రమణ ం , ం , ంకట రమణ ం . ||38|| ం , ా ం ం , ం , ం , ంకట రమణ ం , స ం . ||37|| ం , ంకట రమణ హ ం ం . ||36|| ం , ంకట రమణ ాన ల ల ష ం , ం , ంకట రమణ ం , ం , ం . ||35|| ాస ం , ర హ ం , ంకటశ ం , ియ ం , ం . ||34|| ం , ంకట రమణ హ ం ం , ం , ర మల ంద వన ం ార ం , ంకట రమణ హ ం ర ల ం , మలయప ర ం , ంకట రమణ ియ హ ం ం , ణమ దస ర ధ రణర ప ం , ం , ంకట రమణ ం , హ ం ం , ామచంద ం . ||32|| ం , ంకట రమణ ం , ం , ంకట రమణ ాగ రం త హ ియ ం , ం , ం , మ ా ం ం , ంద ం . ||31|| ం , ంకట రమణ ం ,పణ స ర ప ం , ంకట రమణ ర ింహ ం ం , ం , ం , ఆనంద ర హ ం , ం , ంకట రమణ ం . ||31|| ం , ం , ాహన ం , ం . ||33|| ం , ం , ంకట రమణ శంఖ రం త ి త వదన ం , ం , ంకట రమణ ం . ||30|| ం , ంకట రమణ ం , మహల ం , అభయ ప య ం , ం , ంకట రమణ ం , ం , ంకట రమణ కృ ా ాగర ం ా ర త ం , భక వత ల లయ ం ం , లయ ం , ం ,త ల ిమల ం , ం , మ ను ం , హ ం రమ ల ల ం , రమ ం . ||29|| ం , ంకట రమణ హ ం ం , ం , ంకట రమణ వరద ర ప ం ం , ం , ంకట రమణ నుత ం ం , ం , ంకట రమణ తల ం , ఆనంద ం , ంకట రమణ త హ గ యక ం , ంకట రమణ హ ం ం , ం , మం ర మం త ం , చక భ షణ ం , ం , పద మ హర ం ం ం , ం , ంకట రమణ ంద భ షణ హ ం ం , హ ం ం ం , మ వ స ప లయ ం ,బగమణప ం , ంకట రమణ నందక ం ా ా ం ,ప ణ స ర ప హ ా ం , ం , ంకట రమణ ండ ర ప ం ం , ం , ంకట రమణ ా ా ం ం , త ల ీమ ల ం , రమణయ ం , ంకట రమణ ం . ||43|| మ ం , ం . ||44||
 • 22. 22 అంజ స ం హ ం , ంకట రమణ ం , ం హ ం , ంకట రమణ ం , ఏడ వ ం , గర ాసుల ా ఆపద ాస ంకటరమణ క ల ా ం , ం ల లయ ం , హ ం , ంకట రమణ ం ండల ా ం , ఆపద అడ గడ గ దం ల ా ంకటశ ంకటరమణ క ల ా ం ం , ం , ం అ ధర ం ం , ం , ా హ ం ం , ం , ంకట రమణ ం . ||45|| ______________________________________________________________________________________ ాయణ సూకం ఓం సహ ’వవత | సహ ’ భ నక | సహ ర ం’ కర ావ | ేజ ి వ ’తమసు మ ావ ” || ఓం ాం ః ాం ః ’ ాం ః’ || ఓం || సహస శ ం ’షం ేవం ’ ాయణ మచు త ా ం’ శ శం’భ వ హ’ | శ ’ దం ప ర ’ష-స ాయణం మ’ ఙయం | ాయణపరం’ బహ తత ం | శ ం’ ా శ ’ తత ర ం ా ప ాయణప’ జ | ాయణప’ నం | శ తః పర’మ ే శ ’ర ం ాశ ’త ా తం వ- ’ ాయణః ప’రః | ’ ాయణః ప’రః | యచ ’ ం జగత ర ం య ేஉ ి’ ా || అంత’ర శ -మ ప’ వ | ప ం శ ’ ా ’నం ప ాయ’ణ ’ ాయణః ప’రః | దృశ ” ే ాయ’ణం ేవమ రం’ పరమం పద ప’ ాశ ం హృదయం’ శ ప ా య’తనం మ’హ ప ’ ిత ో మ ’ఖ ఓం ా ’త ా ం ే ల - ’సు లంబ ా ’ - శ రశ య’సస సంత’ உగ’భ ’ ాసు ే ాయ’ మ | ఊర ’తం ’ర |త సూ ంత ి ార క’వత ీ ” సర ం ’ ఖ ”స త ణ ప’మ | உ ’రః పరమః స ా ా’ ం శ ర ’ ాయ ౖ న ’ ష ః ప దయ ” శ- ’రమజరః క ః | స ం ేహమ ా’దతలమస’కః | తస మ ే వ స ’ ా| | పద | జ లమ ల క ’లం భ’జం ష- వ వ ’తః | స బహ స వః స హ ః ందః ి సత ం ప’రం బహ ప ర షం’ కృష ింగ’ల ాయణ య’ ద ష’ ేஉ◌ంతం’ శ శం’భ వ | త ా ం ’ సు ిర ే ’భ ’మ ఖః | | సం పయ’ స’మ మ ’ప శస ” ా వ వ ’తః | ల ’-యద’మధ ా - ధు ల’ఖవ ి త ా ”◌ః ఖ య మ’ ే పరమ ” ఋత ’తః | అనంతమవ యం’ క ి | అ ో’ | సంతత’ | తస మ ే ’ మ న’ ర గ ర మ’ధ ా అణ ’ ాయణః || నమః’ || || ఓం ాం ః ాం ః ాం ః’ || _____________________________________________________________________________________ ామ ర రచన: బ ధ ఓం అస మ తం కఋ ి ామర హనుమ తమంతస బ ధ లకం, ామచంద క ఋ ిః, ీత ీ ామర ామ చం ో ేవ , అనుష తజ ఛందః, ీ శ ః గః న జ నుబ హ ం ధృతశర ధనుషం బద ప ామ ం ార ఢ ీ మ ఖ కమల లల చనం సనసం, ర భం, ీతం ా వ ానం నవకమల దళస లం ార తం పసన పం దధతమ ర జట మండలం ామచంద
 • 23. 23 త చ తం రఘ థస శత ట ప సర , ఏ కమ రం ప ం ాం మ ల త ల ా మం ామం ా వల చన ా ిత ణ ధను ా ణ ాణం నకం చ ాంతక ామర ం ప ఙః ాప సల ాత దృ ం ా త , ీ ప ః ాత హృదయం జ మదగ శః కట ాత స మ ామభ ే ఆ ష ా ామచం ే దం ాస ర , న శరణ సర స ం ప ఖ ణ,ప ా సర ధనుష పబ ణధ శర ంత ఇ ే ల య ణ నుచ జ న ంమ ంచ ంద ిదయః త ా ాతః పబ ౌబధ ాల రకృ ా ౌ త ంబ ామల హం ం ణ రఘ తమ , ర ణ య మమ ామల ణ వగతః ప స ైవ గచ ామః ాత స ల సల ం ణః య ప ాకమః ం తః, అశ ీ రఘ తమః కం ప ణ ం సం ా ాససం, సువం - నసంశయః ౖ -న ే సం ా ణ న ాః ీ ప ం సుందరం, ాక త ం కర ణ రవం గ ణ ామ య ామభ య ామచం య ామ ామ రఘ నందన ామ ామ, ామ ామ రణకర శ ామ ామ, థ , రఘ ం, వం ేల ా య య ామ చంద చరణ వచ ా గృ ామ చంద చరణ శరణం పప ే ం ప ియం ామం రఘ క ల ీ య ః పత ామ ామ భర గజ ామ ామ ామ ామ శరణం భవ ామ ామ , , కః ల ా ం ామః మ న నః పభ ః ి తమః, జ న వలభః మ నప ామ చంద చరణ మన ా స ా భ ర తం ామ మ ః మ ర న శ ాజందం సత సంధం దశరథతనయం ా మలం ాంతమ ర ా నమ உ లం వప ః బ , ాక త ః ప ర షః ప రః ణ ప ర జం రఘ వరం ామ చంద చరణ శకృ తస కర ాః సర ౌ దశరథ ౖ షంగ సం ా, గచ త ం మద కః శదయ ామం దూ ా దళ ా మం ప ామం ల ామ ం, ర ఃక ల గ ో యఙశః ప ాణ ప ర జ ర శ ార కః , అ ా హ ఙః సర త లభ ే జయ మంగళ ,అ బహ వత లః ం జ ంబవ శయః ా ప ే ా ౖర మ బల , ప ండ క ఆత సజ ధను ా ష స ృ ా వ య సన దః కవ న ప మ ం హరః, త సుక మ ం ౌ ాయ ః సు , యః కం ామః సకల ప తర ణ ర పసంప ి ర త ామ ర ఆ ామః కల వృ ణ ం ,స షణ దః ాత ణః, న దష మ ి శ ా ామకవచం స య స ఫలమ ల మ ఖం , మధ ం ాత ఖరధ ం ీ ప ణ -చద జగజ క మం ేణ ామ మ ై వజపంజర ాలం దశర త జః ా య ధః ాత భ జ భ దశమ ఖ ంతకః, ా ౌ ం ర ం యః సుకృ ా ళ భ తల ా ాఘవః ాత తమజం భ హనుమ -పభ ః, ఊర రఘ తమః ాత ర క ల ాత జం ఏ ం ామబల ా లయ జగ త మ ర ః ాత కంఠం భరత వం తః, స ం ౌ త కృ ణ తం జట మ క ట మం త ియః శృ , ఘ ణం ాత మఖ సు శన ,స ం సర ామ క జ ను ,జన ల ాతక కం లకం ాఘవం ావణ నమః
 • 24. 24 మ ా మ - ి సర స ం ద ణల ామచందః, ా ామచం ో దయ ళ ః, ణ యస ల ా ా ా మ -సఖ నంజ ామచందః ౖవ న జ చ జన ాత జ , ప ర మ ర -యస తం వం ే రఘ వందన ామం రణరంగ రం, ా వ తం రఘ వంశ థం ార ణ ర పం కర ణ కరం తం, మ జవం మ ర త త ల ా త జం గం, భరనం భవ జ జయ ే ామం ర ామం శం భజ, ా ి ప ాయణం పరతరం ామస బధ ాఖ ం వం ే ామం భ మరనం సుఖసంప ం, తరనం యమదూ ామ ామ ా ఇ ామదూతం శరణం పప ే రం సర సంప ం, ల ా ాజమణః స ామ మ ం వ షం మధురం మధు ా రం, ఆర హ క మపహ ారం ా ేం యం బ ానరయ ధ మ ఖ ం, క జంతం ామ ా ఆప ామచందం శరణ ం పప ే ర కమ ా స హం, ా మ ర ర తం ణ ల భ నమ మ హం ం ామ ా హ గరన ాచరచమ తలయః స , సహస మ తత ల ం ామ ామ ర ా ామ య త ౖ నమః భవత ామ మ మ దర మ వ ాన తం సంప రం ామ జయ ామ జయజయ ామ కృ ాషకం వసు ేవ సుతం ేవం కంస అత ీ ప ష సం ాశం ణ ర మరన ర నూప ర క టల లక సంయ కం ప రచంద త నన మం ర గంధ సంయ కం ర ఉత ల పద ప మ తస ర ణ ం సంయ కం ల ీ ంబర సు భ త ంకం మహ రస ం వనమ ల కృ ాషక దం ప ణ ం ాతర ా త య యః ప లస | క ండలధరం కృషం వం ే జగదుర |బ |యద ా ం తం మ రత ం కృషం వం ే జగదుర రనల అల ి ాగం: వ రంజ న ర ల రప బ ాల య ల ి | ఇంతట కట | రవ శరణ ె జ వ || ెంచక | ాప ప ణ మ ల | ర ప ల బ వ || ేవం కృషం వం ే జగదుర టజన కృతం ాపం స రణన | || ా సం కృషం వం ే జగదుర | శంఖచక ధరం అంత ా అల ి || | అ ాప త ల ీ గంధం కృషం వం ే జగదుర | || ిం వ చూ ంగం కృషం వం ే జగదుర అన మయ అంత ా || | రత కంకణ య రం కృషం వం ే జగదుర సం చత ర జ ి ా ం క చద ంద క ంక మ ం త వ స వ | ేవ పరమ నందం కృషం వం ే జగదుర వ వదనక || నశ || || || ||
 • 25. 25 జనుల సంగమ ల జక నయప మ ల ైన మ ంతల ఎదుట గమ ల | ను డ వవ డవ కర మ | చనద ట లల మణ గ ల | వదలవ ంకటశ ర వ వ ె | అదన ా వ ించక | ాంతపరచక || వదనక | అటటనక || ఏ ఏ గ ర టధరమ న ఎడ డకసూ క చ ా కడకను ల నల వ న ాణశ ర పడ చనుగవ ౖ ం ౖ ం ెను | భ నక న | ెల వం ప టనయ నచూప ల | రగల ౖ ౖప ద ియ ొ న నఖశ ే డక ఖల | మ య ెక ల లక ల మ త ప జల ల గద ర ా ిన ప క ాదు క ం ంప ం న ధ డలగ స ేర ల | త ర ాదుక కను న ాలప ెల ల | || ఊ ంప టయధ ామృతమ ల | అ న సురతప ెల ల || ెమటల అందమ ాదు క అల ాగం: మధ మ వ అ అల అ ె ంకట చల మ ల న తమ , అ అ హ త ాసమ | ప ల ష ల పడగల మయమ || బ దుల కప ర పమ | ాస మ ల మ నులక , అ ె చూడ డ ె ెంగట న ాచలమ , ం నున మ ం ట నల ేవతల మ లనున ధనమ , బం ార వల పదమ ంకట నగ మ ంకటప , ంప సకల సంపద ర పమ క నందమయమ || జ ాసమ | ఖ ాల బహ బహ మయమ || ిర లౖన | , ావనమ ల ల ావన మయమ || ండలల ండలల ల న కమ ర ట ాయడ నం , ఇమ న వరమ లల ఇ ిన యట చక రవ , రమ న ొమ ల అచ ప డ క డ ననం మ ొ లక ండమ క ర నం కం ల న నుండ ం ఎక ైన ల న ాడ | ండలంత వరమ ల గ సు ైన క ర వర ర ,మ డ త, చ ట మ చ మ టల రక నం ద గర -ణం ంకట డ మనలక , మం తన || ల ాదుక కల గ అ || ెల ల | ల వ న ర కగనంటన ల పల | కడ వడగ ంకటప గ ర టధరమ న డ ాడ || న ాడ | ట వ న న ాడ || ిన ాడ | న ాడ || డక ర ి ం న ా ై కర ణ బ ం న ాడ | ాడ || ||
 • 26. 26 ర ద నమకం ర ద పశ ః కృష య య ఓం న ై య సం భగవ ’ ర ే నమ’ ౖశ వం ాండ ే ర ద మన వ’ ఉ త ఇష’ నమః’ | నమ’ ప ర ’షం జగ’ | ’శం ా ై బభ ః సు’మంగళః’ | ేమ ర ల ’ తః | ఉ ైనం’ ా ర ’ శల ా ’ షంగ ః’ | య ే’ ర ా య -వృ’ణక ాల ర న ఢ ”|అ ో ’త య ధృష ” | ఉ అసు భగవ - స ా అస శ ాయ’ మ ర’ణ బ హ ాం చ పత’ ’ స ి ంజ’ ాయ ’మ ే ప ీ హ ’ ’ప ప ’ణ ం పత’ న ం పత’ ా ం పత’ న న న న నమః’ సూ య హం’ న న - ’ ాయ కందయ’ ే ప నమః సహ’మ షం ణ’ ఇష య ం పత’ నకంచర’ద ః పకృం భ ’శ న உస ’ ో నమ ిష’ ో న’ ఆ ా యవ ’ న న ం పత’ న న న న న నమ’ ఉ ీ ి ’ వ’ -భ శ న న உ ా న నమః’ కక ’స ో న ప’ భ శ న నమః’ న న ’ర య ’త ’ య సపత’ య’ షం ణ” వృ ణ ం పత’ ం పత’ ం పత’ న న న న న ’உ ి మ ో న న ం పత’ న నమ ఇష ’మ ో సృజ -భ ’శ నమః’ స ప ో న ’ ేర ’ ’ ం పత’ న నమ’ నమః’ || 2 || ం పత’ నమ’ ఆయచ ’ ో న న వ’ ే సత ’ ం పత’ మష ాల య’ ే ాయ నమః’ || ’ ా వస ృ -య ష’ చ ాయ’ క ల ం న ష’వ ఆభ ర’స య ప ’బ జ | ా ’ ం పత’ వంచ’ ే ప వంచ’ ే ాయ ఘ ే| | ప ’ ే ధన ’ ం పత’ న య నమ ఆ ’ భ ః శయ ’ భ శ ీ నమః’ స భ ః’ స భఃప ’ భ వంత నమ’ ఆత - ా భ ః’ ప ద ’ భ శ ద ’ -భ శ ం తవ ధన ’ ై జగ’ ం పత’ నమః’ కృత నమః’ సృ ా న హ ’ ం పత’ న ’ ం పత’ మ ’ తస ’ ాణ ం పత’ ే ప చ ాయ ర’ణ ధ ా ం పత’ ఉత | అ ’శ -న ాయ’ మ -మ ాయ’ ’ భవస ’ ’ మం ణ’ ాణజ య క ’ణ ం పత’ ఉ ై ’బ ’ || 1 || శ ’ ాయ’ స ’ వృ నః | న సహ’ ా శ ’ష ే ే ాయ’ త ంబ ాయ’ ప ాంత ాయ’ న న మృ’డయ , శ త -త మ’య ’బహ త అ’ర ణ ఉత ’உవసర ’ స దృ శ’ల బ ణ’ ా ’ ే య ా |అ వప | అవతత ధనుస ’మ త ే న | ’உకరన మః’ | పమ ం’చ ధన ’న - ’డ షమ హ ’ బభ వ’ ే ధనుః’ | తయ உ ా య’ లకం ాయ’ మృత ంజయ య’ స ా భ’గ అస’ న ః’ | అ డ’ ఈమ ే ’ ీః సుమ ా ’భ ’ உహం అ’స స ే హస ఇష’వః ప ా శ తః’ | అ ో య ఇ’ష శంభ’ నమః’ | నమ’ జగ’దయ | తయ ’ ం క ’ర మ ాం ’ త | ః స’హస உ ౖ ా ం ’ నః’ సుమ ’ భవ | జ ం ధనుః’ కప - నమ’ అ ా య భర స’ వం ాஉ ా’ప ా ా తనూర ’శ స ా ం”జంభయంత ా ”శ య త అ |యశ ంమ ఖ ’ శంత హ ా అ’దృశ -నదృ’శ -నుద ర ః’ | ఉ నం ై ాయ సహ ా య త మభ ష ం’ ’ర ద ే మ ి | య ’ నః సర ’వ ’ ష |అ ’మ త ే నమః’ | య త ఇష ః’ వత’మ ర ద మృడయ | య |య ’క న వచ’ ా అధ ’ చద వ ా ప’థ ల’ అసు ధన ’ బ హ ా శ’ర ా ’ య తవ తయ ’ నసను ా శంత’మయ ల’ పంచమః ప ాఠకః య || బభ వ’ ే ధనుః’ | అసు , చత రం అ జ గ’ -భ శ உశ ’ప భ శ న న నమః’ || 3 ||
 • 27. 27 నమ’ ఆ ా న న న న ధ ’◌ం భ శ ” ా ” ే ాత’ప భ శ ’ మహద ః’, నమః’ ”భ ః భ ’శ న ’ మృగయ భ ః’ శ న ’ భ ాయ’ చ ర చన న న ’య చ బ నమః’ ా ేభ ’శ ” హన న శ ర ’ భశ ర ” ే నమస ’ ల’ ాయ’ చ ’య య చ ’య చ న ా’య ’య చ న ష’ వ ా ’య ి ’య య చ న మ ’య చ ర య ాయ చ ి రథ’ప భ శ న రథ ా భ ’శ న ’ నమః న కం ా’య చ నమః’ కప ాయ’ చ న ’య చ నమ’ ఊ ా ’య ’చ ఢ ష’మ య ేష ’మ ే ’ ’ వృ య’ చ సంవృధ ’ చ న పరజ య’ చ న వ ’ మధ మ య’ వస అ ’య య చ ’య చ నమః’ పగల య’ చ న ’ య మ ’య చ మ ’య చ నమ’ ఉర ా ’య ’య చ క వ ంద ే చ న ’య చ నమః’ శ ాయ’ చ ప శ ాయ’ చ నమ’ ’ వ ణ’ చ వర ’ ధృష ’ చ పమృ ాయ’ చ న ’ చ నమః’ ా య ’చన ’ చ కవ ’ వ ా య’ చ న ’ ’ ాస ా ’య చ య’ చ నమ’ ామ య’ ’చ ’య చ నమః’ గృ ’య చ ’య చ నమ -తల ౖశం య’ చ నమః క య’ చ న ’ హం ే చ హ ’య చ న ాయ’ చ నమః’ త ా ’య చ న చ నమ’ ఉ ాయ’ చ ’ వృ తర’ణ య చ నమ’ ఆ హ ’ నమ’ ా ాయ ా ’య ల ’య చ నమః ’చన ా ’య చ ’య చ || 8 || ’య చ నమః’ ాట ’య చ గహ ా ’య చ హ ఊ ా ’య చ సూ ా ’య చ నమః’ ప ా య చ పరశ పత’ ాయ’ చ వత’ ాయ చ నమ ీ ా ’య చ ం ల య’ చ య’ణ య చ నమః’ కప స ా ’య చ రజ ా ’య చ నమః ’య చ నమః’ ా ’య ’య చ నమ ఈ య ’య ర ణ య’ చ నమః’ శం ాయ’ చ ప ’య చ ప ా నమ’ ఇ ణ ’య చ పప దు ’య చ ప ’ షం ణ’ ాసు ాయ’ చ || 7 || ా ా ’య చ నమః’ పతర’ణ య ’య చ నమః’ ిక య’ చ ’ ఘ ’య చ భ ’ చ నమః’ శంక ాయ’ చ మయస క ల ’య చ నమః’ ా ా ’య ’ దూ య’ చ ప ’ య చ న య’ చ సుధన ’ చ నమః సు ’య చ సర ా ’య చ న ’ అ వ య’ చ దూ వ నమ’శ ంభ ’ చ మ నమః’ ా ర ’ నమః’ ఇష కృ ో ’ ధన కృ -భ ’శ ’య చ ప స ా ’య చ న உవ ా ా ’య చ నమః సూ వట ’య చ న శ ా ’య చ న ’ గృత ప’ భ శ త ’ య చ || 6 || మ ే’ చ నమ’ - మ య’ చ న ’ గృ ే నమః’ || 4 || చన ’ న న న ’ బృహ ే చ వ ’య చ న ాయ’ చ నమః ా ’య ’య ’య చ చన ాయ’ చ నమః’ ప ర జ య’ య’ చ ాట ’య చ పత’ న న నమః శ భ ః శ ప’ భ శ ర’ య చ నమః ’ దుందు నమః న ’య య చ నమః’ ’ణ య ా உర ేభ ’శ న ా ’య చ || 5 || చ ఖల ’య చ నమః ేష ’ర న నమః’ ప ం ామ య’ చ న ” జ ాయ’ చ క న ’ గణప’ భ శ ాయ చ నమః’ సహ ా య’ చ శతధ’న త ా ’య చ ఆ న ’ గణ య’ చ నమః’ శ ా య’ చ ప ” హ ా య’ చ జఘ న నమః’, తృభ ః’ సంగ తృభ ’శ భ ’శ పథమ య’ చ నమ’ ఆశ ’ న నమ ఉగ’ణ భ సృగం-హ భ శ ’ న ల భ ’శ క ల ’లభ ః క ా ”భ శ వ ’ప న ’య చ న ’ చ ప లస ాయ’ చ న ’య చ న ” హృదయ ’య చ ల ా ’య ’உపగ రమ ’ణ య ా ’య చ ల ా ’య చ నమ’ ఘ ే చ నమ’ ఆ ద ే చ
 • 28. 28 ప ద ేచన ఆ ’ వః ’ ే ా ం హృద’ ే ద ’ద - ల’ల ’ర ద ే ా తనూః కప ” య ’ ాయ పభ’ ామ మ ోత య | మృ ’ర ా త | ఏ ాం ప ర ’ ాణ య ా హ’ ష మయ’స ృ తవ’ ర ద పణ’ ౌ | మ ా న ’ - నమ’ ఆ ’ ాయ నమ’ ా உవ’ ’ర ద హ ే అ ’చ మృగన మమ ’పహంత మ గ వృ’ణక ప ’ ే షస ’ దుర ఢ ’షమ వ’మత సవ’ ర’ఘ నమ’ సహ ా’ణ సహస ా ర వృ ష ’ స ి ంజ’ ా ల’ ిబ’ జ ాం ద ా అప సుధ ః| ో మ’ య’ ’ర ’త ి | ే ా ే యం ర ో ా భ వ’ ”మ య ష | ఓం ాం ః ాం ః ాం ః’ ” ా యస || మృత ’ ా || య షః | ’ ాయ సు - ా’నం - ాయ తన’య య మృడయ | గ’ | ః | సహ ా’ణ సహస తన ’ ాః ి|అ ి కం ా వ ఖ సః’ కప ’నః | జ உవధ ష’వ - ే ే -మ’హ -య’ర ” ’ర అ ఉప’ ి తం తన షం ణః’ | య ి|న ’ర దశ ా రశ’ ద ణ దశ’ ప జం ’ ద ’వ బంధ’ -మృ శత ౖ ’ర యన య మ உమృ ” ’ అసు | తమ ’ ష ” ా ’మర నః | ా ే -ద - ’ - || 11 || ’ -మ ”మన ాయ’ ర దం న | మృత ’ ః| ధ ’◌ం ’ష ా ’ పచర’◌ం సృ ావ’◌ం ’ సహస యఙస ’ మ యయ స ా నవ’ యజ మ | అ ’ష ”◌ః | ప ’ణ ర దస ’ - వపంత జ உవధ ”షజ உయ ” శ ’உవ ః ితరం తం గ’రసదం య -వ’ ’త ర || 10 || యశ ’ |ఉ ా ర క షజస ’ | య భగ’వతరః | అయం ాంతకః | ే భగవ ే ర న మస -అ ’పత ామన ం ా ’ వ -ష య ఓష’ ష మ ా ’య హంత’ త ’ సహస భ సుగం ం ప ’ ివర’న భగ’ ానయం ’ మ ఖ ’ కృ | ే ా |మ య కృ ం వ ా’న ఆచ’ర ి ’కం భ కం ా”◌ః శ ా అధః, ’మ చ ాః | ల’ ’ మృడయంత శ ’స -తనుష | తద’ ా మ ష మ వ’పంత ప ం ప’ ర ’య ఐలబృ ’ యవ ధః’ | ’సశ నమ త ం’బకం యజ మ ఓం న ాః అన ం ’ అస ే వృ ఆయ ’ధ భగవః ప ా ”உ◌ంత ’ - ే అ ా’ ా ల’ ’| ఏ వ’◌ంతశ భ య పృ’ ే ర ’ద స ా’ ః | అవ’ ి ా మఘవ’ -భ అ భ మ ” உ◌ంత ’ భ ా అ ’ | ల’ ా ’ష ే జ’ ’అ ి న ేమ ే | ఆ ా ’ ఘ ఉత ప ’ర ష ే బ ా”◌ః | సు మ’మ య’ తవ ’ శ మను’ ాయజ ి మ న ఆయ ’ ి మ ’ చ నః శర ’ యచ అసు భగవః | య ’ సహస తయః’ | ర ే శ ం’ ప షం ా ే | యచ ం చ తన’ నమ’ ా నః’ సుమ ’ భవ | పర ’ ద ల ’ త నమ’ బ ’హ షః | మ న’ ేవ బ హ | మృ మృడ వ ” || ఇమ ప ే చత ’ష ేమ ఏ’ ాం ంచ ’ అర కం మ న ఉ ’◌ంతమ త మ న’ ఉ త -హ ష ’◌ం ’ అసు | ర ’ చ ే ా உ ంమ తయ ’ | య ’ నః శమస’ ’ మ ంత’మ త మ నమ స న ాం ప’ ా ర దస ’ ష | త మ తరం’ ియ మ న’సను ’ ర ద ర ణ ’ వ - భ ః’ || 9 || అంధ’సస హ న ర | ో యః ి ష ః - ేవమసు’రం దువస | అయం ే’ సహస’మయ తం ా ా మృ ’ మృత ా ” | ాణ ం గం ర ి
 • 29. 29 ర ద చమకం ఓం అ ా ’ సజ ష’ మ వ’రంత ప ’ శ ి శ ’ உ ానశ ’ ద ’శ కత ’శ బలం’ చ మ ఓజ’శ உ ా ’చ ప మ చ’ చ’ ద ం’ చ ’శ ి శం చ’ మయ’శ భగ’శ ఙ తం’ చ సూశ ’ உ ’మయచ ఊర ’ సూనృ ’ చ జౖతం’ చ మ ఔ భ య’శ య ా”శ అ ా చ’ ీసం’ చ అ ఇంద’శ ఇంద’శ మ మ పృ ా ా”శ రయ’శ ఖల ”శ వ మ జగ’చ ధనం’ చ సుకృతం చ’ తం క పం చ’ య’శ శ ం’ చ వస ’శ మహ’శ உమృతం’ చ உయ సుగం చ’ ంచ శయ’నం చ ప స ’శ ’శ ి స ీ’ శ భ చ’ உన ం’ చ ధూమ ”శ உ పభ చ’ వృ ’శ ి బహ చ’ హయ’శ ’చ మసు ా”శ ిక’ శ உ వన -పత’యశ ియంగ’వశ శ ’ మ ఆప’శ ర’ణ ం చ உర’శ మ ఏమ’శ మ ఇ ’శ శ ’శ స చ’ మ ఇంద’శ తశ ’ మ ఇంద’శ உ உ◌ంత ’ ం చ మ ఇంద’శ పజ ప’ శ మ ఇంద’శ || 6 || సర’స గ ’శ భ ’శ || 5 || చ మ ఇంద’శ త ప ా చ’ మ ా’ చ మ ఇంద’శ మర త’శ మ ఇంద’శ ౌ శ ’ మ ఇంద’శ కృషపచ ం చ’ భ తం చ’ ’శ వర ’ణశ మ ఇంద’శ ’ చ మ ఇంద’శ உయ’శ ర ధ’శ మ ఓష’ధయశ పశవ’ ఆరణ శ ’ యఙన’ కల ం ం తం చ’ ష ’శ మ ఇంద’శ కృ ిశ ’ || 4 || ల హం చ’ కర ’ చ చ’ మ ఇంద’శ మధు’ చ క య’ ాశ పర ’ శ ’శ మ ఇంద’శ ా చ’ మ ఇంద’శ ధృ ’శ உభ’యం చ తం చ ప షం చ శ ’ మ’శ మ ఇంద’శ చ’ మ ఇంద’శ వర ’ చ మ చ’ చ’ భదం చ’ లయశ ’ మ ఋతం చ’ ఘృతం చ’ உ ’ శ ామ శ ’ బృహస మ’శ உన ాయ’శ ా మం చ’ శ ’ మ ఇంద’శ ీరం’ చ శ ’ ల ”శ వస శ ’ శ సూకం చ’ మనసశ ’ ధ ా చ’ రస’శ ా మ ా”శ వసు’ చ సత ం చ’ మ సుపథం చ మ ఋదం చ మ ఋ శ ామ’శ ా య త ం చ’ ర మ ా”శ తప ’శ శర ’ చ జమ చ’ జ ష మ ’ణం చ ప రత’రం చ మృ ’ ా చ తనూశ ’ || 3 || ’ద ం చ உకృషపచ ం చ’ చ’ పసూశ ’ పయ’శ ప రం చ’ உణ’వశ యం ాత ’శ సు నం’ చ உ◌ంభ’శ వృ ’శ உను ామశ ’ ద ’ణం చ సం చ ’ తం’ చ ’శ || 1 || உమ’శ సుగం చ’ చ ాణశ ’ || 2 || ియం చ’ యశ’శ చ’ జ తం చ’ భ షచ ’ సుమ శ ’ జ ా చ’ మ ఆ పయ’ శ సువ’శ ’శ మన’శ వృదం చ’ ద’శ పసవశ ’ జ ’శ ాక ’ శ ’ ాణ చ ఘ య చ’ భ తం చ’ | ాజ’శ ావశ ’ మ’శ చ’ మ శ ’ సూ ా చ’ ’ ిచ మను శ ’ ’శ ి ాగ’త తం చ’ మ ఆ ’తం చ పర వ ా చ’ వశ’శ క’శ సహ’శ మ ఆయ ’శ జౖష ం’ చ మ ఆ ’పత ం చ చ’ - ాజ’ స ర’శ உసు’శ ా నశ உ◌ం ా’ చ క ాం రః’ | దు ’చ శ’శ మ ఇంద’శ ే ా
 • 30. 30 అ ం శ ’ உ ”భ శ ర శ వర ణశ ’ మ ఆ నశ ’ ప ప ాన’శ உ ౖ ా నరశ ’ మ ఋత గ శ ’ మఆ తశ ’ ఇధ శ ’ ా తశ ’ బ శ ’ అ శ ’ సద’శ వ వ చ’ உన హచ ’ సుచ’శ చమ ాశ ’ చ త త చ’ యఙన’ కల ం యఙ యఙన’ కల పంచ’ చ ఏక’ ంశచ చత ’ చ ంశ శ ంత ’శ ’ உ ’ శ మ’శ చ’ ప చ’ మ ఉ చ’ దస టక సం ాశం ల వం శ ాం ాంకం ా న ’శ చ’ || 9 || పం చ’ వత శ ’ వ ా చ’ మ ఋషభశ ’ ం ాణ యఙన’ కల -అ ా ం మ ’ యఙన’ కల உ త ంశ శ చ’ యఙన’ కల ం ా -యఙన’ కల దశ చ సప ద’శ చ ష - ం ా -ఆ పంచ’దశ చ ’శ శ డ’శ చ నవ’ ంశ శ మ ంశ శ ’ చ ’శచ సపద’శ చ ంశచ ’ చత ’ - ాచవ ’య - ం యన - ’ప శ || 11 || -బృహస ’ర ామ మధు’ వ మను ’ శ ం ిష - మధు’ వ ా ’- ే ాః సూ”క ాచః పృ ’ మ త ా మ ’ మధు’మ ం ే ’ ిత உను’మదంత || ”భ సం మ ’ ే ా అ’వంత ర ద లఘ న ానం’ చ య ’శ ఓం ాం ః ాం ః ాం ః’ || ఓం అ హ || 8 || ాజ’శ పసవ ా ’ జశ కత ’శ సువ’శ మ ి మధు’ జ ణ ” ౌ చ’ పంచ’ ’శచ -మను’ -యఙ స ం చ’ పష ా ంశ శ ంశచ ం ీ -మధు’ మ ”ధం చ చ పృ ామ’ చ నవ’ చ మ ఏ ా’దశ చ చత’ -రశ వనశ భ వ’న - ా ారశ ’ ధశ ’ ందశ ’ స ర’వశ మ ఉపర ాశ ’ పం ’ శ ా మ || 7 || త ’శ శ ఓం ఇ ’ ేవహ ాచమ త உ ాచ’ ంశచ ా ా’ణశ స ధువశ ’ || 10 || உ ా ంశ శ జనశ ’ యఙన’ కల తం’ యఙన’ కల సప చ’ తయ’ ి ంశచ ేవ శ ’ య ”శ ” -దృ ా బృ’హదథంత చ చ’ ’ -యఙన’ కల నవ’దశ చ మ ఏక’ உశ ేనుశ ’ మ ఆయ ’ -యఙన’ కల ంచ సశ ’ உవభృథశ ’ ాణశ ’ చ’ త మర త వతశ ’ యఙన’ కల ం మృక ’ ’శ ౖశ ప తభృచ ’ మ ఆధవ య’శ మ ఆ పచ శ ’ உహ ాత యఙన’ కల ఏ ా’ చ ేవశ ’ ా సూర ’శ వతం చ’ ంచ ౖశ షశ ’ శ’శ త ర ా చ’ మ ఆగయణశ ’ ాయ ా ’ உర శ ’ శ ’ మం ”శ మ ఐం గ శ ’ ా”శ శక ’ రంగ ల’ గ ా ”శ உ◌ంత ా మశ ’ మ ఐంద ాయవశ ’ శ ’ ’య శ ి ప తప’శ మ ఋత శ ’ కశ ’ ారస తశ ’ ో ణకలశశ ’ ఘర శ ’ ౌశ ’ ా ’శ உ షవ’ణ చ గృ శ ’ உ ’ప శ మ ఉ ా ం ర దర పం తం పంచ వకక గ యఙ ప న సం || | గం ాధరం దశభ జం స ా భరణ భ | ాఘచ ిత || త యం చ వ ణ మభయ పద ||

Related Documents