HÄLSAVÄLKOMMEN!<br />
Nationella riktlinjer för tandvården –Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor<br />Faktagrupp:<br />Katarina Konradsso...
Patientperspektivet: <br />Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder i tandvården – bästa tillgängliga kunskap<br />
Förebygga ↓<br />Främja ↑<br />
Vad är rätt – vad är bäst?<br />Vem vill veta, vem har nytta<br />av att veta?<br />Patienterna<br /><ul><li> bästa behand...
 valuta för sina pengar
 likvärdig behandling</li></ul>Behandlarna<br /><ul><li> vad är lege artis
 vad är effektivt</li></ul>Vårdplanerare och politiker<br /><ul><li> vad ska ges resurser</li></ul>Producenter av material...
Evidens<br />Bästa tillgängliga <br />kunskap<br />Hypotesprövande<br />Hypotesskapande<br />
Randomiserade kontrollerade <br />studier (RCT)<br />Kontrollerade studier (CT)<br />Observationsstudier<br />Fallstudier<...
Konsensus<br />Tillgänglig information på alla nivåer läggs<br />samman med klinisk erfarenhet av experter –<br />samsyn s...
Bästa tillgängliga <br />kunskap…..<br />…för att de hitta de metoder som bäst behandlar<br />sjukdom men även de som bäst...
Rangordning<br />1 - 10<br />Bästa tillgängliga kunskap<br />Tillstånd<br />och åtgärd<br />Faktadokument<br />Icke göra<b...
Smärta och funktionsstörning i mun, ansikte och käkar<br />Sjukdomar i vävnaderna kring tänder och implantat<br />Bett – o...
Karies<br />Förebyggande<br />Behandling<br />
Vilken kariesförebyggande <br />effekt har minskat sockerintag?<br />
God effekt OM intaget minskas…<br />
Hurkanbeteendenochvanorpåverkas?<br />
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder – vanor, beteende<br />
När är hälsofrämjande arbete effektivt? <br />Vad är målet med hälsofrämjande arbete?<br />Mäts nyttan i <br />sjukdomsför...
Tandvårdslagen<br />…lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder…<br />…respekt för patientens självbestämmande och inte...
Hälsofrämjande metoder påverkar <br />människors levnadsvanor och livsstil – <br />en etisk dimension tillförs<br />
 skuldbelägga.<br />
Vi lägger oss i människors liv – extra <br />viktigt att det vi säger är sant, grundat <br />på bästa tillgängliga kunskap...
Alla kommer till tandvården <br />med nedsatt autonomi<br />
Två experter möts – en är expert på <br />tandvård, den andra på sitt eget liv<br />
Utmaningen för området <br />hälsofrämjande metoder <br />och levnadsvanor<br />Undvika paternalism<br />Skapa möjligheter...
Vetenskap och beprövad erfarenhet<br />Kunskapsbaserad<br />och ändamålsenlig<br />Effektiv<br />Nationella riktlinjer<br ...
Förslag på Generella indikatorer för god tandvård<br />Andel av befolkningen som upplever att de har mycket eller <br />g...
Syfte <br /><ul><li>Att samla det vetenskapliga underlaget för </li></ul>hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder<b...
Tillstånds- och åtgärdslista <br />Hälsofrämjande metoder <br />Sjukdomsförebyggande metoder<br /> Vilka tillstånd ?<b...
Tillstånd – munhälsa - patientperspektiv<br /> Koncensuskonferens Oral Hälsa, 2003<br />30<br />
Tillstånd <br />A. Vuxen utan känd oral sjukdom och riskfaktorer<br />Patientperspektiv?<br />B. Vuxen med oral sjukdom ...
 där bristande matvanor är en riskfaktor
 där tobaksbruk är en riskfaktor</li></ul>Patientperspektiv? <br />
Åtgärder – för ett munhälsobeteende<br />Enkla råd Korta råd och rekommendationer normalt cirka 5 minuter. <br />B. Rådgi...
Åtgärder vid tillstånd ”…. bristande munhygien”<br />B1. Rådgivning/samtal<br /> Patientcentrerade samtal / dialog, ...
C. Kvalificerad rådgivning/samtal <br />Strukturerad teoribaserad rådgivning utifrån antaganden om hur motivation och bete...
Tillstånds- och åtgärdslista<br />Munhygien, matvanor och tobak<br />35<br />
Förslag till gemensamma åtgärdsnivåer avseende munhygien, mat och tobaksvanor 2010-03-19<br />36<br />
Exempel på effektmått <br />37<br />
Arbetsdokument<br />38<br />
”Metod och Sökvägar”<br />39<br />
Rangordning<br />1 - 10<br />Tillstånds-<br />och åtgärdslistan formuleras<br />Bästa tillgängliga kunskap<br /><ul><li>sy...
referentgranskade</li></ul>	publikationer<br /><ul><li> beprövad erfarenhet</li></ul>Faktadokument<br />sammanställs <br /...
41<br />
Litteratursökning, PubMed<br />Start i september 2009 tillsammans med <br />Socialstyrelsens bibliotekarie<br />42<br />
Metod Faktaunderlag<br />Exempel på sökord:<br /><ul><li>Oral Health/education OR Oral Health/methods OR Oral Health NOT O...
Motivation OR Health Education, Dental/methods OR Patient compiance/psychology OR Patient Participation/ psychology….
Motivational interviewing OR Oral Health Promotion OR Behavioural education intervention OR adherence to oral hygiene inst...
Metod Faktaunderlag<br /><ul><li>Bruttolista efter genomförd sökning – 1099 artiklar
Relevansbedömning utifrån titlar och abstract</li></ul>                <br />44<br />
Metod Faktaunderlag<br /><ul><li>Bruttolista efter genomförd sökning – 1099 artiklar
Relevansbedömning utifrån titlar och abstract</li></ul>Exklusionskriterier–<br /><ul><li>Barn och ungdomar <15 år
Populationsinriktade studier
Specifika sjukdomsgrupper (kognitiva brister, demens)
Inte relevanta för svenska förhållanden
Utvärderar munhygieniska hjälpmedel och inte pedagogisk metod
Effekt av metod riktad indirekt, ex att påverka moder för att överföra till barn
Studier som inte riktar sig mot metod
Icke systematiska översikter     </li></ul>45<br />
Metod Faktaunderlag<br />Läspar om två – Pia/Görel och Katarina/Katri<br /><ul><li>1099 titlar och abstract lästes
Kvar blev 117 artiklar som lästes i fulltext
Kvar blev 50 artiklar som granskades</li></ul>46<br />
Lathund – Granskningsmallar– Arbetsdokument<br />47<br />
Metod<br />Granskningsmall SÖ<br />48<br />
Systematisk översikt<br />Artikel som efter en viss mall refererar och kommenterar alla tillgängliga resultat som belyser ...
Metod<br />Granskningsmall RCT/CCT<br />50<br />
Randomiserade studier<br />En randomiserad klinisk studie är en undersökning som är både randomiserad och jämförande (kont...
Metod<br />Granskningsmall Observationsstudier<br />52<br />
Observationsstudier<br />Studier där ingen aktiv åtgärd vidtas. <br />Exempel: tvärsnittsundersökning, kohortundersökning,...
Bedömning av studier<br /><ul><li>Ingen osäkerhet
Viss osäkerhet
of 74

Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor

 • 1. HÄLSAVÄLKOMMEN!<br />
 • 2. Nationella riktlinjer för tandvården –Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor<br />Faktagrupp:<br />Katarina Konradsson<br />Pia Gabre<br />Görel Müller<br />Katri Ståhlnacke<br />2<br />
 • 3. Patientperspektivet: <br />Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder i tandvården – bästa tillgängliga kunskap<br />
 • 4. Förebygga ↓<br />Främja ↑<br />
 • 5. Vad är rätt – vad är bäst?<br />Vem vill veta, vem har nytta<br />av att veta?<br />Patienterna<br /><ul><li> bästa behandling
 • 6. valuta för sina pengar
 • 7. likvärdig behandling</li></ul>Behandlarna<br /><ul><li> vad är lege artis
 • 8. vad är effektivt</li></ul>Vårdplanerare och politiker<br /><ul><li> vad ska ges resurser</li></ul>Producenter av material och utrustning<br />
 • 9. Evidens<br />Bästa tillgängliga <br />kunskap<br />Hypotesprövande<br />Hypotesskapande<br />
 • 10. Randomiserade kontrollerade <br />studier (RCT)<br />Kontrollerade studier (CT)<br />Observationsstudier<br />Fallstudier<br />Konsensus<br />Bästa tillgängliga <br />kunskap<br />
 • 11. Konsensus<br />Tillgänglig information på alla nivåer läggs<br />samman med klinisk erfarenhet av experter –<br />samsyn skapas <br />
 • 12. Bästa tillgängliga <br />kunskap…..<br />…för att de hitta de metoder som bäst behandlar<br />sjukdom men även de som bäst förebygger sjukdom<br />Målet:<br />Största möjliga nytta med den resurs som <br />ställts till förfogande (=kostnadseffektiv)<br />
 • 13. Rangordning<br />1 - 10<br />Bästa tillgängliga kunskap<br />Tillstånd<br />och åtgärd<br />Faktadokument<br />Icke göra<br />FoU<br />Den odontologiska riktlinjeprocessen<br />10<br />
 • 14. Smärta och funktionsstörning i mun, ansikte och käkar<br />Sjukdomar i vävnaderna kring tänder och implantat<br />Bett – och tandpositions-avvikelser<br />Karies<br />Total och partiell tandlöshet<br />Sjukdomar i tandpulpa och periradikulära vävnader<br />
 • 15. Karies<br />Förebyggande<br />Behandling<br />
 • 16. Vilken kariesförebyggande <br />effekt har minskat sockerintag?<br />
 • 17. God effekt OM intaget minskas…<br />
 • 18. Hurkanbeteendenochvanorpåverkas?<br />
 • 19. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder – vanor, beteende<br />
 • 20. När är hälsofrämjande arbete effektivt? <br />Vad är målet med hälsofrämjande arbete?<br />Mäts nyttan i <br />sjukdomsförekomst <br />eller i vilken grad <br />personen kan ta ansvar <br />för sin egen hälsa?<br />Vad är det övergripande<br />målet?<br />
 • 21. Tandvårdslagen<br />…lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder…<br />…respekt för patientens självbestämmande och integritet<br />Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd <br />med patienten<br />Prioriteringsutredningen 1995: Vårdens svåra val<br />Förebyggande insatser bör ha mycket hög prioritet, näst efter behandling av livshotande tillstånd. Men kravet är att insatsen har bevisad nytta.<br />Värdet av en insats bedöms av: 1) Insatsen ska göra gott, 2) ska inte skada, 3) ska utgå från att alla människor har lika värde, 4) ska främja rättvisa, 5) ska respektera människors självbestämmande och 6) ska göra största möjliga nytta med givna insatser <br />
 • 22. Hälsofrämjande metoder påverkar <br />människors levnadsvanor och livsstil – <br />en etisk dimension tillförs<br />
 • 23. skuldbelägga.<br />
 • 24.
 • 25. Vi lägger oss i människors liv – extra <br />viktigt att det vi säger är sant, grundat <br />på bästa tillgängliga kunskap<br />Inte på behandlarens <br />tyckande eller moral<br />
 • 26. Alla kommer till tandvården <br />med nedsatt autonomi<br />
 • 27. Två experter möts – en är expert på <br />tandvård, den andra på sitt eget liv<br />
 • 28. Utmaningen för området <br />hälsofrämjande metoder <br />och levnadsvanor<br />Undvika paternalism<br />Skapa möjligheter för människor <br />att ta egna hälsosamma beslut<br />Och när man är redo för <br />förändring – då har vi identifierat <br />vilka sätt som är mest effektiva<br />
 • 29. Vetenskap och beprövad erfarenhet<br />Kunskapsbaserad<br />och ändamålsenlig<br />Effektiv<br />Nationella riktlinjer<br />Säker<br />Rimlig tid<br />Nationella riktlinjer för<br />hälsofrämjande metoder<br />Patientfokuserad<br />Jämlik<br />Värdegrunds-<br />dokument<br />God vård<br />
 • 30. Förslag på Generella indikatorer för god tandvård<br />Andel av befolkningen som upplever att de har mycket eller <br />ganska bra munhälsa<br />Andel personer som anser att de fått tillräcklig information för <br />att själva kunna förebygga tandsjukdomar<br />Andel i befolkningen som anser att de blivit respektfullt bemötta <br />när de besökt tandvården<br />Synpunkter till Socialstyrelsen före 31 maj<br />
 • 31. Syfte <br /><ul><li>Att samla det vetenskapliga underlaget för </li></ul>hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder<br /><ul><li>Att sammanställa resultatet och dra slutsatser om </li></ul>metoders effekt<br /><ul><li>Att skapa konsensus på områden där inget </li></ul>vetenskapligt underlag finns <br /><ul><li>Att identifiera metoder som ökar patientens delaktighet </li></ul>och självbestämmande ? <br />
 • 32. Tillstånds- och åtgärdslista <br />Hälsofrämjande metoder <br />Sjukdomsförebyggande metoder<br /> Vilka tillstånd ?<br /> Vilka åtgärder ? <br />29<br />
 • 33. Tillstånd – munhälsa - patientperspektiv<br /> Koncensuskonferens Oral Hälsa, 2003<br />30<br />
 • 34. Tillstånd <br />A. Vuxen utan känd oral sjukdom och riskfaktorer<br />Patientperspektiv?<br />B. Vuxen med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk <br /><ul><li> där bristande munhygien är en riskfaktor
 • 35. där bristande matvanor är en riskfaktor
 • 36. där tobaksbruk är en riskfaktor</li></ul>Patientperspektiv? <br />
 • 37. Åtgärder – för ett munhälsobeteende<br />Enkla råd Korta råd och rekommendationer normalt cirka 5 minuter. <br />B. Rådgivning <br /> Mer patientcentrerade samtal / mer dialog vid <br /> jämförelse med enkla råd<br />C. Kvalificerad rådgivning/samtal <br /> Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivning. Patientcentrerad och teoribaserad. <br /> Exempel på teorier som studerats är Social Cognitive Theory, Transtheoretical Model, Theory of Planned Behavior. <br />
 • 38. Åtgärder vid tillstånd ”…. bristande munhygien”<br />B1. Rådgivning/samtal<br /> Patientcentrerade samtal / dialog, med eller<br /> utan demonstration eller övning <br />B2. Rådgivning/samtal med tillägg av egenkontroll.<br /> Patientcentrerade samtal / dialog. Med eller utan demonstration eller övning. Med tillägg av egenkontroll. <br />B3. Rådgivning/samtal med särskild uppföljning, med <br /> eller utan tillägg.<br /> Patientcentrerade samtal /dialog, Med eller utan<br /> demonstration eller övning. Med särskild uppföljning. <br />
 • 39. C. Kvalificerad rådgivning/samtal <br />Strukturerad teoribaserad rådgivning utifrån antaganden om hur motivation och beteenden kan påverkas.<br />Exempel på teorier/modeller: Social Cognitive Theory, Theory of Planned Behavior och Stages of Change. Rådgivningen följer en viss struktur.<br />Motiverande samtal är exempel på en teoribaserad och strukturerad intervention. <br />
 • 40. Tillstånds- och åtgärdslista<br />Munhygien, matvanor och tobak<br />35<br />
 • 41. Förslag till gemensamma åtgärdsnivåer avseende munhygien, mat och tobaksvanor 2010-03-19<br />36<br />
 • 42. Exempel på effektmått <br />37<br />
 • 43. Arbetsdokument<br />38<br />
 • 44. ”Metod och Sökvägar”<br />39<br />
 • 45. Rangordning<br />1 - 10<br />Tillstånds-<br />och åtgärdslistan formuleras<br />Bästa tillgängliga kunskap<br /><ul><li>systematiska översikter
 • 46. referentgranskade</li></ul> publikationer<br /><ul><li> beprövad erfarenhet</li></ul>Faktadokument<br />sammanställs <br />Icke göra<br />FoU<br />Den odontologiska riktlinjeprocessen<br />40<br />
 • 47. 41<br />
 • 48. Litteratursökning, PubMed<br />Start i september 2009 tillsammans med <br />Socialstyrelsens bibliotekarie<br />42<br />
 • 49. Metod Faktaunderlag<br />Exempel på sökord:<br /><ul><li>Oral Health/education OR Oral Health/methods OR Oral Health NOT Oral health/standards OR Oral hygiene OR Dental caries/prevention…
 • 50. Motivation OR Health Education, Dental/methods OR Patient compiance/psychology OR Patient Participation/ psychology….
 • 51. Motivational interviewing OR Oral Health Promotion OR Behavioural education intervention OR adherence to oral hygiene instructions….</li></ul>43<br />
 • 52. Metod Faktaunderlag<br /><ul><li>Bruttolista efter genomförd sökning – 1099 artiklar
 • 53. Relevansbedömning utifrån titlar och abstract</li></ul>                <br />44<br />
 • 54. Metod Faktaunderlag<br /><ul><li>Bruttolista efter genomförd sökning – 1099 artiklar
 • 55. Relevansbedömning utifrån titlar och abstract</li></ul>Exklusionskriterier–<br /><ul><li>Barn och ungdomar <15 år
 • 56. Populationsinriktade studier
 • 57. Specifika sjukdomsgrupper (kognitiva brister, demens)
 • 58. Inte relevanta för svenska förhållanden
 • 59. Utvärderar munhygieniska hjälpmedel och inte pedagogisk metod
 • 60. Effekt av metod riktad indirekt, ex att påverka moder för att överföra till barn
 • 61. Studier som inte riktar sig mot metod
 • 62. Icke systematiska översikter     </li></ul>45<br />
 • 63. Metod Faktaunderlag<br />Läspar om två – Pia/Görel och Katarina/Katri<br /><ul><li>1099 titlar och abstract lästes
 • 64. Kvar blev 117 artiklar som lästes i fulltext
 • 65. Kvar blev 50 artiklar som granskades</li></ul>46<br />
 • 66. Lathund – Granskningsmallar– Arbetsdokument<br />47<br />
 • 67. Metod<br />Granskningsmall SÖ<br />48<br />
 • 68. Systematisk översikt<br />Artikel som efter en viss mall refererar och kommenterar alla tillgängliga resultat som belyser ett visst medicinskt problem. <br />Skillnaden jämfört med en metaanalys är att den systematiska översikten inte gör en statistisk sammanslagning av alla de refererade resultaten <br />(SBU:s ordlista, www. sbu.se)<br />49<br />
 • 69. Metod<br />Granskningsmall RCT/CCT<br />50<br />
 • 70. Randomiserade studier<br />En randomiserad klinisk studie är en undersökning som är både randomiserad och jämförande (kontrollerad). <br />Undersöker effekten av en behandling. <br />Studien kännetecknas av att patienterna fördelas slumpmässigt till att antingen få en experimentell behandling eller en kontrollbehandling<br />(SBU:s ordlista, www. sbu.se)<br />51<br />
 • 71. Metod<br />Granskningsmall Observationsstudier<br />52<br />
 • 72. Observationsstudier<br />Studier där ingen aktiv åtgärd vidtas. <br />Exempel: tvärsnittsundersökning, kohortundersökning, fall-kontrollundersökning <br />(SBU:s ordlista, www. sbu.se)<br />53<br />
 • 73. Bedömning av studier<br /><ul><li>Ingen osäkerhet
 • 74. Viss osäkerhet
 • 75. Osäkerhet
 • 76. Påtaglig osäkerhet</li></ul>54<br />
 • 77. Kompletterande sökning<br /><ul><li>Manuell sökning
 • 78. Sökning Tobaksavvänjning
 • 79. Sökning Rökavvänjning</li></ul>55<br />
 • 80. Metod Faktaunderlag<br />Läspar om två – Pia/Görel och Katarina/Katri<br /><ul><li>1099 titlar och abstract lästes
 • 81. Kvar blev 117 artiklar som lästes i fulltext
 • 82. Kvar blev 50 artiklar som granskades
 • 83. 10 artiklar exkluderas efter granskning
 • 84. 40 artiklar kvar till evidensgraderingen</li></ul>56<br />
 • 85. Tabulering i Arbetsdokument inför Evidensgraderingen<br />57<br />
 • 86. Tabulering i Arbetsdokument inför <br />Evidensgraderingen<br />58<br />
 • 87. Evidensgraderingen enligt GRADE<br />För varje tillstånd/åtgärdssrad och varje effektmått<br />59<br />
 • 88. Summering av utfall från inkluderade studier<br />60<br />
 • 89. Vad är rätt – vad är bäst?<br />!<br />
 • 90. I framtiden…<br />Att införliva patientperspektivet i både tillstånd och åtgärd! <br />Tillstånd<br />Åtgärd<br />
 • 91. T Vuxna som upplever sig ha dålig munhälsa och med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk – där bristande munhygien är en riskfaktor<br />Å Rådgivning/samtal med eller utan övning (patientcentrerat -högst 20 min)<br />
 • 92. T Individ som upplever sig ha god munhälsa och är oralt frisk<br />Å Positiv förstärkning av hälsofrämjande beteende<br />genom enkelt samtal <br />
 • 93. Åtgärdsprogram är svåra att utvärdera!<br />Instruktion, information, klorhexidingel i skena, fluortandkräm 5000 ppm…<br />
 • 94. I framtiden…<br />Evidens<br />Bästa tillgängliga <br />kunskap<br />Hypotesprövande<br />Hypotesskapande<br />
 • 95. Hälsopromotion – <br />mer än en dimension<br />Patienterna<br />Hälsosamma val<br />Behandlarna<br />Påverkan på individuella beteenden<br />Vårdplanerare och politiker<br />Påverkan på social, kulturell och ekonomisk miljö<br />Välbefinnande!<br />
 • 96. I framtiden…<br />68<br />
 • 97. VÄLKOMMEN <br />HÄLSA!<br />YouTube - Valborgskören 2007, Umeå - Sköna Maj<br />
 • 98. www.creativecommons.org<br />
 • 99. Smärta och funktionsstörning i mun, ansikte och käkar<br />Sjukdomar i vävnaderna kring tänder och implantat<br />Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder – vanor, beteende<br />Bett – och tandpositions-avvikelser<br />Karies<br />Sjukdomar i tandpulpa och periradikulära vävnader<br />Total och partiell tandlöshet<br />
 • 100. Diabetesriktlinjerna<br />Helhetsperspektiv<br />
 • 101. Åtgärd<br />Tillstånd<br />Sjuk<br />Risk<br />Frisk<br />73<br />

Related Documents