Појамелектичногколаињеговиелементи<br />
<ul><li>*Основни елементи електричног кола су електрични генератор (Извор),пријемник и проводници..* ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР...
Генераторимадвакрајакојисуозначениса + и –Уњемусенарачуннекеспољнеенергијевршипотискивањенаелектрисањасанижегпотенцијала(-...
ПРИЈЕМНИК (потрошач) служизапретварањеелектричнеенергијеунекудругуврстуенергијекојајепотребначовеку.Усијалицисенапример ...
ПРОВОДНИЦИслужезапреносенергијеодизвора (генератора) допотрошача (пријемника).Обичносеизрадјујуодбакраилиалуминијума.Наеле...
ПРЕКИДАЧИонислужедасепрекинеструјноколо.<br />
Електричноколојезатворенисистемдужкојегсупоређаниелементи,повезанипроводницима, укојемтечеелектричнаструја. Тојефизичкисис...
Акосијалицупомоћупроводникаповежемонабатерију,добијамоелектричноколо. Убатеријисехемијскаенергијапретварауелектричну, ауси...
Овакавначинцртањаелектричногколајенепогодан,пасењеговиелементипредстављајусимболима:<br />
Уелектричномколуморадапостојиелектричниизворукомесеелектрицитеткрећеподдејствомелектромоторнесиле<br />Уколунема извора, п...
Уколупостојиелектричнаструјаакопостојиизвориакојеколозатворено.<br />Затвореноелектричноколо<br />Колојепрекинутопауњемуне...
<ul><li>Дејан Лебан I1</li>
Електрично коло - Дејан
of 13

Електрично коло - Дејан

Аутор: Дејан Лебан
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Електрично коло - Дејан

 • 1. Појамелектичногколаињеговиелементи<br />
 • 2. <ul><li>*Основни елементи електричног кола су електрични генератор (Извор),пријемник и проводници..* ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР претвара неку другу врсту енергије (механичку,хемијску,соларну…) у електричну.</li></li></ul><li>Vp-Vn=Upn<br />Електричнаструјаузатвореномколуодржавасеуследделовањаелектричнихгенератора.<br />УтомпроцесунаприкључцимагенератораPиNдолазидонагомилавањапозитивне,односнонегативнеколичиненаелектрисањаистварањапотенцијалнеразлике.<br />
 • 3. Генераторимадвакрајакојисуозначениса + и –Уњемусенарачуннекеспољнеенергијевршипотискивањенаелектрисањасанижегпотенцијала(-)навишипотенцијал(+)ПоредгенераторасестављаознакаЕкојаозначваваЕЛЕКТРОМОТОРНУСИЛУ.<br />
 • 4. ПРИЈЕМНИК (потрошач) служизапретварањеелектричнеенергијеунекудругуврстуенергијекојајепотребначовеку.Усијалицисенапример :Електричнаенергијапретвараусветлоснуенергију.<br />
 • 5. ПРОВОДНИЦИслужезапреносенергијеодизвора (генератора) допотрошача (пријемника).Обичносеизрадјујуодбакраилиалуминијума.Наелектричнимшемамаприказујуобликлиније.<br />
 • 6. ПРЕКИДАЧИонислужедасепрекинеструјноколо.<br />
 • 7. Електричноколојезатворенисистемдужкојегсупоређаниелементи,повезанипроводницима, укојемтечеелектричнаструја. Тојефизичкисистемукомесевршидвострукопретварањеенергије (уизворуипотрошачу).<br />
 • 8. Акосијалицупомоћупроводникаповежемонабатерију,добијамоелектричноколо. Убатеријисехемијскаенергијапретварауелектричну, аусијалицисеелектричнапретвараусветлосну.<br />
 • 9. Овакавначинцртањаелектричногколајенепогодан,пасењеговиелементипредстављајусимболима:<br />
 • 10. Уелектричномколуморадапостојиелектричниизворукомесеелектрицитеткрећеподдејствомелектромоторнесиле<br />Уколунема извора, пауњемунинемаструје<br />Колосаизворомелектричнеструје<br />
 • 11. Уколупостојиелектричнаструјаакопостојиизвориакојеколозатворено.<br />Затвореноелектричноколо<br />КолојепрекинутопауњемунемаСТРУЈЕ<br />
 • 12. <ul><li>Дејан Лебан I1</li>