Polak – milioner: roztropny i hedonistyczny
Najpierwmieszkanie,następnie edukacjadzieci i… wsparcie organizacji charytatyw...
społeczeństwa. –Co rokuw naszychsondażachpytamyPolaków onajbardziej zyskowne formy
inwestycji i zakażdymrazem,towłaśnie ni...
wrócił.Zdaniemprof.MałgorzatyBombol tęostatniąodpowiedźmożnarozumiećjakochęć
odczuwaniabrakuprzymusupracyi związanychztym ...
of 3

Jak Polacy odnoszą się do wydawania pieniędzy?

Jak się okazuje Polacy często myślą o założeniu własnej firmy i to właśnie w nią zainwestowaliby szczęśliwie wygrane pieniądze.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Jak Polacy odnoszą się do wydawania pieniędzy?

  • 1. Polak – milioner: roztropny i hedonistyczny Najpierwmieszkanie,następnie edukacjadzieci i… wsparcie organizacji charytatywnych – to trzy główne cele,na które Polacy wydaliby pieniądze,gdybywygrali lub otrzymali w spadku 5 mln zł. Jeśli chodzi o szeroko rozumiane przyjemności,największąpopularnościąciesząsię dalekie podróże.Spora częśćankietowanych skorzystałaby z okazji do spełnieniamarzeńo własnejfirmie. Jejzałożenie deklarowałaco piąta osoba. W swoimnajnowszym badaniu Deutsche Bank, sprawdził,co zrobilibyPolacy,gdyby zostali milionerami. Czy 5 mlnzł to dużo?Przyjmującza GUS, że średniakrajowapensjabruttow Polsce wynosiław lutym 2015 r. niecoponad4,2 tys.zł, kwotata stanowi równowartośćprawie 1,2tys.takichpensji. Zakładając,że zadowolilibyśmysięwynagrodzeniemtej wysokości,nawetnie biorącpoduwagę ewentualnychodsetekzarobionychnatakimkapitale,niemusielibyśmysięmartwićopieniądzeprzez blisko99 lat. – Dla większości znastaka perspektywajestnader kusząca–mówi MonikaSzlosek, DyrektorBankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank. –To pieniądze pracująnanas,a nie my na nie – dodaje. Nie ma to jak nieruchomość? Jak wynikaznajnowszegosondażuDeutsche Bank,gdybyśmyniespodziewaniewygrali lubotrzymali w spadkukwotęwynoszącą5 mlnzł,ponad40 proc.z nas zainwestowałobyjąw nieruchomość - kupiłomieszkanie,zbudowałodomlubnabyłoziemię.Byłatonajczęściej wskazywanaprzez ankietowanychodpowiedź. ZdaniemMoniki Szlosek,tapopularnośćnieruchomości jestsymptomatycznadlapolskiego
  • 2. społeczeństwa. –Co rokuw naszychsondażachpytamyPolaków onajbardziej zyskowne formy inwestycji i zakażdymrazem,towłaśnie nieruchomości zdecydowanie wygrywają–komentuje. – W przypadkunajnowszegobadaniamógł zadziałaćpodobnymechanizm, czylipowszechne przekonanie,że nieruchomości sąnajbardziej stabilną,bezpiecznąi perspektywicznąinwestycją – mówi. – Warto jednakpamiętać,że taka kalkulacjanie zawsze i nie wszędziesięsprawdza,nie tylko dlatego,że cenynieruchomościmogąsięwahać,ale równieżdlatego,że jakoaktywasąone wyjątkowotrudnozbywalne. W opinii prof.MałgorzatyBombol ze SzkołyGłównejHandlowej,wyniki badaniamożnarównież próbowaćtłumaczyćz punktuwidzeniakształtowaniasięwartości materialistycznych i postmaterialistycznychwspołeczeństwie. –Musimypamiętać,że wieludorosłychdziśPolaków, funkcjonowałonapewnymetapie w tzw.niedostatkukonsumpcyjnym –komentuje. –Ztego właśnie powodu,jeśli jużmielibyinwestować,preferująnp.nieruchomości,które dajądużyspokój oraz pewność,że nigdyjużnie odczująoni deprywacji potrzeb.Stądtakdużapopularnośćzachowań „ostrożnościowych”,charakterystycznychdlaosóbzwiększąawersjądoryzyka – zaznacza. Nie możnarównieżwykluczyć,że nagłyprzypływ takdużej ilościgotówki,znacznaczęśćPolaków chciałabywykorzystaćdozmianymieszkanianainne,lepiej zlokalizowane, owiększymstandardzie i metrażu. Natomiastwprzypadkuwielumłodszychrespondentów,powodemmoże byćpoprostu chęć zakupuswojegopierwszegomieszkaniai wyprowadzkaodrodziców. Edukacja dzieci to priorytet Drugą największągrupąrespondentówsątacy,którzydzięki otrzymanym5 mlnzł, chcielibyzapewnić swoimdzieciomwysoki poziomedukacji,np.nazagranicznymuniwersytecie.Takiej odpowiedzi udzieliło28proc. ankietowanych.Badaniepokazałoponadto,że zapewnieniedobregowykształcenia dzieciomtokwestiaistotnaprzedewszystkimdla kobiet. Jak podkreślaMonikaSzlosekzDeutsche Bank,dlaosóbmajętnychdobre wykształcenie dzieci jest zazwyczaj priorytetem. –Taki wydatekmożnapotraktowaćjakoswegorodzajuinwestycję,która prawdopodobnie zaprocentujew przyszłości,m.in.dlatego,że ci bardziej zamożni rodzicemają nadzieję,że ichpotomstwobędzie potrafiłoskuteczniezarządzaćodziedziczonymkiedyśmajątkiem – komentuje. Hedonistycznyaltruista Co ciekawe,zbadaniawynikarównież,że cechuje nascałkiemdużadozaaltruizmu,przynajmniej na poziome deklaracji.Więcej niżcoczwartybadany(27,5 proc.) chciałbypodzielićsięswoimi pieniędzmi,wspierającwybranąinstytucjęcharytatywną,aniecałe 8proc. pomogłoby finansowo rodzinie.Takadobroczynnapostawacechuje przedewszystkimstarszychrespondentów. Równocześnie,wieluankietowanychwykorzystałobyotrzymane 5mlnzł na cele konsumpcyjne,czy wręcz hedonistyczne.Jednaczwartapojechałabyw dalekąpodróż,np.dookołaświata(25proc.),a 9 proc. kupiłobywakacyjnydomlubapartamentzagranicą.Ponad7 proc. chętnie nabyłobydrogi samochód,a niemal identycznyodsetekbadanychrzuciłbypracęi jużnigdyw życiu,by do niej nie
  • 3. wrócił.Zdaniemprof.MałgorzatyBombol tęostatniąodpowiedźmożnarozumiećjakochęć odczuwaniabrakuprzymusupracyi związanychztym stanemrygorów. Milionerroztropny Z drugiej jednakstronywielubadanych,chciałobyspożytkować5mlnzł w dużobardziej roztropny sposób.CopiątyPolak(21 proc.) założyłbywłasnąfirmę.Identycznyodsetekankietowanych otrzymanąsumę umieściłbynalokatach,a13 proc. spłaciłobywszystkieswojezobowiązania i zaległości kredytowe. Jeśli chodzi onarzędziainwestycyjne,to6 proc. respondentówkupiłobyjednostki funduszy inwestycyjnych,a4 proc. zainwestowałobyw inne instrumentyrynkukapitałowego,np.akcje spółek giełdowych.Dane pokazują,że tegotypupostawaczęściej występuje wśródmężczyzn.Topanowie chętniej skorzystalibyzmożliwości zainwestowaniai pomnożeniapieniędzynarynkukapitałowym. Kobietypreferująmniej ryzykowne,konserwatywnenarzędzia,takie jaklokaty.Większe zainteresowanieinwestycjami wykazywałyrównieżosobybardziejzamożne. Pieniądze powinnydlanas pracować Jestto kolejne badanie,które potwierdzatezę,że Polacyraczej niechętniekorzystajązmożliwości, jakie stwarzająinwestycje narynkukapitałowym.Wopinii Moniki SzlosekzDeutsche Banktaka postawajestbłędna,szczególniejeśli dysponujemydużymkapitałem. –Warto zadbaćprzede wszystkimoto,aby naszkapitał nie kurczył się,ale zaczął na nas pracować i zarabiać. Bezpieczeństwo finansowe,które sobie zapewnimy,będzie sprzyjałorealizacji marzeńwymagającychwiększych funduszy - mówi. Taką właśnie rolęmogąspełniaćpieniądze przeznaczonenaproduktyinwestycyjne,np.fundusze inwestycyjne.Mimoże obarczone sąone pewnymryzykiem, toprzyodpowiedniozdywersyfikowanej strukturze portfela,sąwstanie pozytywnie reagowaćnawetnarynkowe zawirowania. – Najważniejszązaletąfunduszyjestichróżnorodność –komentuje MonikaSzlosek. –Wachlarz dostępnychtypówfunduszyjestnatyle różnorodny,że łatwomożnaznaleźćtakąofertę,która pozwoli namdostosowaćinwestycjedonaszychoczekiwań,np.podwzględempoziomuryzykai potencjalnegozwrotu. Jak zauważaprof.Małgorzata Bombol,szczegółowaanalizawyników badaniapokazuje,że popularne wśródrespondentów postawykonsumpcyjne,sązazwyczaj równoważoneprzezpostawybardziej roztropne.Oznaczato,że większośćbadanych,jeślijużmarzyo podróżydookołaświata, równocześnie częśćpieniędzyzainwestujew edukacjędzieci lubzakupjednostekTFI – mówi. – To optymistycznainformacja,któraświadczyodużej dozie rozsądkuw polskimspołeczeństwie,którego nawettaka sumanie jestw stanie zaburzyć.

Related Documents