Czego nie zrobisz sam...
Szymon Surmacz
1
Kooperacja:
„altruizm” czy konieczność ?
Narodziny współczesnej kooperacji
Pionierzy z Rochdale
21 grudnia 1844
W 1856 r. otwarto pierwszą filię;
w 1928 r. spółdzielnia posiadała
91 sklepów, 2 kawiarnie
i cukiernię , prócz tego piekar...
W Polsce...
Stanisław Staszic
Hrubieszowskie Rolnicze Towarzystwo
Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach (1816)
Dlaczego im się udało?
●
●
●
●
Fundament ekonomiczny
Zespół mają cy wspólne cele
oparty na zaufaniu
Etos pracy (praca ...
Zasady roczdelskie
●
Otwarte członkostwo
●
Demokratyczna kontrola (jedna głowa jeden głos)
●
Podział nadwyż ki propo...
Czym się to różni od spółek
i kooperacji między firmami?
●
Demokratyczna kontrola (decydują
ludzie, a nie posiadacz kapi...
Kooperatywy pracownicze
Przemysł kreatywny
Przemysł kreatywny
Przemysł kreatywny
Przemysł kreatywny
Przemysł kreatywny
Przemysł kreatywny
Przemysł kreatywny
Przemysł kreatywny
Fundament = statut / zasady
Stowarzyszenie jest to zbiorowa i swobodna praca ludzi dla
osiągnięcia pewnego celu. Sami oni...
Rewolucja informacyjna
(makro) Wikinomia
Motywacja
realizacja wartoś ci a nie „maksymalizacja
zysków”
● godne ż ycie
● etos pracy
● zadowolenie (samorealizacja)
● ...
Cel
Człowiek jako wolny twórca życia,
umiejący bez przymusu
działać solidarnie z innymi
i życie doskonalić
(E.Abramowski...
Dziękuję za uwagę
Szymon Surmacz
surmacz@kooperatywa.org
facebook.com/szymon_surmacz
twitter.com/szymon.surmacz
kooperaty...
Prezentacja kooperacja czego-nie-zrobisz-sam
Prezentacja kooperacja czego-nie-zrobisz-sam
Prezentacja kooperacja czego-nie-zrobisz-sam
Prezentacja kooperacja czego-nie-zrobisz-sam
of 28

Prezentacja kooperacja czego-nie-zrobisz-sam

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja kooperacja czego-nie-zrobisz-sam

 • 1. Czego nie zrobisz sam... Szymon Surmacz 1
 • 2. Kooperacja: „altruizm” czy konieczność ?
 • 3. Narodziny współczesnej kooperacji
 • 4. Pionierzy z Rochdale 21 grudnia 1844
 • 5. W 1856 r. otwarto pierwszą filię; w 1928 r. spółdzielnia posiadała 91 sklepów, 2 kawiarnie i cukiernię , prócz tego piekarnię , rzeź nię , fabrykę wyrobów tabacznych, warsztaty krawieckie i szewskie; prowadziła wydział ubezpieczeń , kasę oszczę dnoś ci dla dzieci, zbudowała dla członków przeszło 500 domów. Od 1867 r. mieści się we własnym domu, zbudowanym kosztem 13 360 funtów (S. Thugutt 1938)
 • 6. W Polsce... Stanisław Staszic Hrubieszowskie Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach (1816)
 • 7. Dlaczego im się udało? ● ● ● ● Fundament ekonomiczny Zespół mają cy wspólne cele oparty na zaufaniu Etos pracy (praca ochotnicza, nie wynikają ca z „przymusu”) Jasno okreś lone i przemyś lane zasady działania
 • 8. Zasady roczdelskie ● Otwarte członkostwo ● Demokratyczna kontrola (jedna głowa jeden głos) ● Podział nadwyż ki proporcjonalnie do wkładów (zakupów) ● Ograniczone oprocentowanie udziałów kapitałowych ● Neutralność religijna i polityczna ● Płatność tylko gotówką (nie na kredyt) ● Działalność oś wiatowa
 • 9. Czym się to różni od spółek i kooperacji między firmami? ● Demokratyczna kontrola (decydują ludzie, a nie posiadacz kapitału – stąd ograniczenia dot. posiadania udziałów) ● Współwłasność i współdecydowanie ● Sprawiedliwy podział korzyś ci
 • 10. Kooperatywy pracownicze
 • 11. Przemysł kreatywny
 • 12. Przemysł kreatywny
 • 13. Przemysł kreatywny
 • 14. Przemysł kreatywny
 • 15. Przemysł kreatywny
 • 16. Przemysł kreatywny
 • 17. Przemysł kreatywny
 • 18. Przemysł kreatywny
 • 19. Fundament = statut / zasady Stowarzyszenie jest to zbiorowa i swobodna praca ludzi dla osiągnięcia pewnego celu. Sami oni muszą tutaj myśleć nad tym, jak mają postępować, by cel ten osiągnąć; muszą wkładać własną energię, pomysłowość, pracę, ażeby stowarzyszenie rozwijało się pomyślnie i przynosiło korzyści. Do ws półdziałania te go ws zys c y s ą powołani jednakowo, z ró ż nymi prawami i obowią zkami; ka ż dy mo ż e by ć twórc ą ws pólne go dobra, tak s amo, jak mo ż e prze z nieudolno ść i niedbało ść zas zkodzić s obie i innym (E. Abramowski)
 • 20. Rewolucja informacyjna
 • 21. (makro) Wikinomia
 • 22. Motywacja realizacja wartoś ci a nie „maksymalizacja zysków” ● godne ż ycie ● etos pracy ● zadowolenie (samorealizacja) ● poczucie bycia poż ytecznym (altruizm) ● współpraca ●
 • 23. Cel Człowiek jako wolny twórca życia, umiejący bez przymusu działać solidarnie z innymi i życie doskonalić (E.Abramowski)
 • 24. Dziękuję za uwagę Szymon Surmacz surmacz@kooperatywa.org facebook.com/szymon_surmacz twitter.com/szymon.surmacz kooperatywa.org biznesspoleczny.pl soo.org.pl

Related Documents