27 maja 2010r. minęła 20 rocznica
pierwszych wyborów samorządowych
w wolnej Polsce. Przygotowując je wielu
pytało samych s...
 Senat RP projekt ustawy
o samorządzie terytorialnym
przyjął 19 stycznia 1990r.
 8 marca 1990r. ustawę
uchwalił Sejm RP.
W ustawie wyliczono m.in. zadania własne gminy, które miały
obejmować następujące sprawy:
• ładu przestrzennego, gospodark...
• cmentarzy gminnych
• porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców
• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użytecz...
Budowanie samorządu – jego podstawowej
jednostki jaką jest gmina – wynikało ze
świadomości, że nie ma demokracji bez
demok...
Kadencja 1990-1994
Radni:
• Jan Błonkiewicz
• Lech Buzanowski
• Roman Drozd
• Marek Drezner
• Tadeusz Grubiński
• Lidia Gi...
Kadencja 1994-1998
Radni:
• Edwin Borkowski
• Hanna Chlebowicz
• Teresa Coppa
• Zbigniew Cyzman
• Krystyna Dragan
• Tadeus...
Kadencja 1998-2002
Radni:
• Edwin Borkowski
• Zdzisław Ciereszko
• Wiesław Fiuk
• Janina Golec
• Jerzy Górny
• Elżbieta Jó...
Kadencja 2002-2006
Radni:
• Adam Bondarenko
• Karol Dziemiańczyk
• Jerzy Górny
• Bogusława Konczanin
• Krystyna Łuczycka
•...
Kadencja 2006-2010
Radni:
• Jerzy Adamczyk
• Karol Dziemiańczyk
• Henryk Grabowski
• Małgorzata Gostomczyk
• Jerzy Górny
•...
Przywrócona została autonomia społeczności lokalnej, której świadomość
wyzwoliła nowe inicjatywy i drzemiące w niej potenc...
Młodzieżową Akcję Obywatelską „20 lat wspólnie”
przygotowało Centrum Edukacji Obywatelskiej
wspólnie z Ministerstwem Eduka...
W związku
z ogłoszeniem
roku szkolnego
2009/2010
Rokiem Historii
Najnowszej,
otrzymaliśmy
zaproszenie do
udziału w Akcji
Reprezentujemy Gimnazjum nr 1 w Człuchowie.
Nasz zespół liczy 7 osób .
Pracujemy pod opieką p. Małgorzaty Gostomczyk.
Naszym celem było pokazanie, co zmieniło się
w naszej okolicy dzięki działalności władz
lokalnych.
Usiłowałyśmy znaleźć od...
W tym celu przeprowadziłyśmy cykl wywiadów
z naszymi rodzicami, dziadkami, sąsiadami
i znajomymi na temat zmian, jakie zas...
„Samorządność lokalna to jedna z największych zdobyczy wolnej
Polski” – powiedział nam nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
...
Wszyscy świetnie wiemy, co wokół nas działa źle. Media wciąż informują o
korupcji, protekcji, ciągłych kłótniach i rozgryw...
Oto, na co zwróciłyśmy szczególną uwagę
Elewacja przyjaźni
oddana w rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
Miasto Człuchów
– uczestnik konkursu Mistrz Gospodarności
Oddanie nowej kładki dł. 236 m łączącej park z miastem
Pochody
1-majowe
Nowy chodnik, 1984 r.
Nowe nawierzchnie ulic 1984 r.
W Klubie Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Pomorzanka”
miałyśmy przyjemność
spotkać się z grupą
mieszkańców
Człuchowa,
którzy chę...
Rozmowy ze starszymi mieszkańcami uświadomiły nam, że wówczas władza
była mniej przyjazna obywatelom, scentralizowana, a m...
Choć ciągle naszemu miastu brakuje wiele do bycia idealnym miejscem
do życia i pracy, trzeba zauważyć jak wiele zmieniło s...
Móc realnie wpływać na
rzeczywistość, realizować ciekawe
projekty mające znaczenie dla
rozwoju miasta to duże wyzwanie
i w...
gazyfikacja miasta
 wykorzystanie potencjału naturalnego dla celów edukacyjnych
i rekreacyjnych
 wypchnięcie ruchu transportowego z miasta (obwodnica)
 prace remontowe i restauratorskie na wieży
krzyżackiej,
w kaplicy i na dziedzińcu zamkowym
odsłonięcie bruku na ul. Kró...
 nowe nawierzchnie ulic i chodniki na osiedlu
Wschód
 inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego (ronda, sygnalizacja świetlna)
 kanalizacja miasta –
preferencyjne pożyczki
z Banku Ochrony
Środowiska
 budowa kotłowni,
oczyszczalni ścieków
i składo...
 nawiązanie umów partnerskich z miastami na trenie
Francji, Niemiec, a niedawno - Ukrainy
 wspieranie rozwoju oświaty, kultury i sportu
Reforma samorządowa jest tą, która ze wszystkich reform udała się najlepiej.
Samorządy, pomimo przejmowania rosnącej liczb...
W ideę samorządności wpisana jest konieczność budowania tożsamości
lokalnej wyrażonej zmianami inicjowanymi i realizowanym...
Jest ona organem doradczym i konsultacyjnym Burmistrza i Rady Miejskiej.
W ciągu ostatnich 3 lat zgłosiła 14 wniosków, m.i...
Przeprowadziła kilkanaście akcji happeningowych i charytatywnych
Przygotowała obchody Dnia Dziecka, Święta Młodości, Dnia...
Uczestniczyła w najważniejszych wydarzeniach z życia miasta
Miałyśmy okazję zaprezentować nasz projekt na Sesji Młodzieżowej
Rady Miasta .W dyskusji dowiedziałyśmy się, że władze Czł...
Odbyłyśmy spotkanie z Burmistrzem
Miasta Ryszardem Szybajło. Tematem
dyskusji były projekty inwestycji
realizowanych aktua...
Informacje, które uzyskałyśmy dotyczyły głównie:
infrastruktury, ekologii, oświaty i rekreacji w naszym mieście
Budowa śc...
Modernizacja ulic Długosza i Średniej
(współfinansowana w 50% ze Starostwem Powiatowym)
Przebudowa ul. Wyszyńskiego z chodnikami
i parkingami
Reorganizacja ruchu oraz nowa nawierzchnia asfaltowa
ul. Zamkowej
Przebudowa Placu Bohaterów wraz z uzbrojeniem
w sieć wodociągową i kanalizacyjną
Modernizacja fontanny
„Kormorany” przy Placu
Bohaterów
Renowacja muru „starego cmentarza”
od strony Placu Bohaterów wraz
z kapliczką
Modernizacja
oświetlenia
ulicznego wraz
z przebudową
oświetlenia ulic:
Traugutta,
Kwiatowej,
Reymonta,
Wojska
Polskiego
Położenie polbruku
i ustawienie nowego krzyża na cmentarzu
(wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym)
Wyłożenie 3.500 m2 kostki brukowej przez mieszkańców
i instytucje oraz wykonanie chodników i parkingów,
np. ul. Broniewski...
Zakończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz
z odwodnieniem terenu i siecią wodociągową
przy ul. Plantowej (współfinan...
Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów przy
ul. Wejhera, Janty-Lipińskiego, Żółkiewskiego
i Krasickiego
Przebudowa drogi miejskiej ul. Jerzego z Dąbrowy na
odcinku od Urzędu Skarbowego do Powiatowego
Urzędu Pracy
Budowa chodnika przy Pawilonie Biedronka przy
ul. Traugutta (wspólnie z Biedronką)
Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej –
od al. Wojska Polskiego do ścieżki pieszo-rowerowej
al. Jana Pawła II (wspólnie z T...
ul. Królewska 8
ul. Królewska 10
ul. Rynek 7
Adaptacja budynku po Policji na mieszkania
Przebudowa ul. Kamiennej w mieście Człuchów od ul. Szczecińskiej do drogi
krajowej nr 22 wraz z przebudową zjazdu na teren...
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1
i Przedszkola Miejskiego przy ul. Jacka i Agatki
• wartość inwestycji: 3.1 mln z...
Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem
w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”
• wartość inwestycji: 1,4 ...
Przebudowa hali sportowej w Gimnazjum
•
•
wartość inwestycji: ok. 1,2 mln zł
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sport...
Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu
aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na tere...
PRZEDMIOTY KLUCZOWE SĄ ODLOTOWE!
Dofinansowanie w ramach: Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał ...
„Luiza – luz i zaduma”
rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie
– elementem regionalnego ...
„Skarb krzyżacki w naszych rękach”
prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego
w Człuchowie
na cele kulturotwór...
rewitalizacja zamku – przystosowanie
wieży zamkowej do ruchu turystycznego:
przygotowanie platform na wieży:
wejściowej,...
Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnospławnej infrastruktury turystycznej w gminach:
Przechlewo, miejskiej Człuchó...
Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990r. pozwoliła na dużą
swobodę w działaniach na rzecz społeczności lokalnej,
jednoc...
To, co jest istotne dla kolejnych
ekip samorządowych Człuchowa
– to umiejętność dobrego
gospodarowania środkami
budżetowym...
Samorząd terytorialny wchodzi obecnie
w okres profesjonalizacji. Tym samym praca
w samorządzie staje się coraz trudniejsza...
Ważnym kryterium sukcesu człuchowskiego samorządu jest też
to, że włodarze miasta słuchają sugestii młodych ludzi
w sposób...
Budowanie przyjaznej, kreatywnej przestrzeni
oferującej różnorodne szanse młodzieży jest
szczególnie istotne w przypadku m...
Człuchów w ciągu ostatnich 20 lat zmienił
się w sposób realny i zauważalny, gdyż ma
swoich autentycznych gospodarzy, którz...
Udział w finale to
ogromne wyróżnienie
i doskonała forma
promocji Człuchowa
Spotkanie w Sali
Kolumnowej finalistów
Akcji – targi projektów
Minister Katarzyna Hall w swoim
przemówieniu podkreśliła rolę
młodzieży w kształtowaniu
pozytywnego wizerunku
Małej Ojczyz...
Prezentację przygotował zespół uczennic Gimnazjum nr 1 w Człuchowie:
• Patrycja Grada
• Kaja Mękal
• Klaudia Kudelska
• Ma...
Prezentacja osiągnięć człuchowskiej samorządności - projekt 20 lat wspólnie
Prezentacja osiągnięć człuchowskiej samorządności - projekt 20 lat wspólnie
Prezentacja osiągnięć człuchowskiej samorządności - projekt 20 lat wspólnie
Prezentacja osiągnięć człuchowskiej samorządności - projekt 20 lat wspólnie
Prezentacja osiągnięć człuchowskiej samorządności - projekt 20 lat wspólnie
Prezentacja osiągnięć człuchowskiej samorządności - projekt 20 lat wspólnie
of 88

Prezentacja osiągnięć człuchowskiej samorządności - projekt 20 lat wspólnie

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja osiągnięć człuchowskiej samorządności - projekt 20 lat wspólnie

 • 1. 27 maja 2010r. minęła 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce. Przygotowując je wielu pytało samych siebie, jak chcą zmienić obraz kraju i jak zmienić jego wizerunek, aby o władzy publicznej nie mówiono „oni”, ale zaczęto o niej myśleć w duchu odpowiedzialności – mówił Jan Olbrycht, wieloletni wiceprezes Związku Miast Polskich na otwarciu Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego
 • 2.  Senat RP projekt ustawy o samorządzie terytorialnym przyjął 19 stycznia 1990r.  8 marca 1990r. ustawę uchwalił Sejm RP.
 • 3. W ustawie wyliczono m.in. zadania własne gminy, które miały obejmować następujące sprawy: • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i gospodarki wodnej • gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczania ścieków komunalnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz • pomocy społecznej i ochrony zdrowia • edukacji, kultury i opieki nad zabytkami • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych • zieleni gminnej
 • 4. • cmentarzy gminnych • porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych • promocji gminy • współpracy z organizacjami pozarządowymi • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw Ogólną zasadą reformy było to, że decyzje będą podejmowane na niższym szczeblu – lokalnie, a liczba kompetencji organów samorządu terytorialnego zasadniczo wzrosła kosztem uprawnień organów administracji rządowej.
 • 5. Budowanie samorządu – jego podstawowej jednostki jaką jest gmina – wynikało ze świadomości, że nie ma demokracji bez demokracji lokalnej. Wyrazem tego były wybory: 1990r. – pierwsze wybory samorządowe w Człuchowie: 21 radnych z Komitetu Obywatelskiego, 1 z PSL I Przewodniczący RM – Andrzej Jacyna (później Antoni Neckar) I Burmistrz – Marek Małż (po nim Roman Warda i Aleksander Sugier)
 • 6. Kadencja 1990-1994 Radni: • Jan Błonkiewicz • Lech Buzanowski • Roman Drozd • Marek Drezner • Tadeusz Grubiński • Lidia Gierszewska • Andrzej Jacyna • Zbigniew Januszewski • Stefan Jamroży • Jerzy Kochanowski • Zbigniew Kurzelewski • Barbara Lesiuk • Barbara Leśniewska • Henryk Lewandowski • Marek Małż • Tadeusz Matwiejewicz • Krzysztof Maciejewski • Antoni Neckar • Jerzy Pach • Stanisław Piesik • Roman Warda • Henryk Treszczyński Przewodniczący Rady Miejskiej: Andrzej Jacyna Antoni Neckar Burmistrz i Przewodniczący Zarządu Miasta: Marek Małż Roman Warda Aleksander Sugier
 • 7. Kadencja 1994-1998 Radni: • Edwin Borkowski • Hanna Chlebowicz • Teresa Coppa • Zbigniew Cyzman • Krystyna Dragan • Tadeusz Dymnicki • Lilianna Gąsior • Mieczysława Holc • Maria Kordykiewicz • Edward Kądziela • Jerzy Kochanowski • Bogusława Kiedrowska • Zbigniew Kaczmarek • Mieczysław Modrzejewski • Antoni Neckar • Krystyna Nowak • Zdzisława Pawłowska • Stanisław Piesik • Bogdan Sierant • Tadeusz Szostak • Jerzy Stróżyk • Henryk Treszczyński • Edmund Wanda • Zbigniew Żebryk Przewodniczący Rady Miejskiej: Henryk Treszczyński Maria Kordykiewicz Burmistrz i Przewodniczący Zarządu Miasta: Aleksander Sugier
 • 8. Kadencja 1998-2002 Radni: • Edwin Borkowski • Zdzisław Ciereszko • Wiesław Fiuk • Janina Golec • Jerzy Górny • Elżbieta Józefowska • Edward Kądziela • Zbigniew Kolter • Marek Marcinowski • Stanisław Meller • Grażyna Misztal • Wojciech Mróz • Krystyna Nowak • Zdzisława Pawłowska • Zdzisław Piskorski • Zofia Ryngwelska • Dorota Słabicka • Aleksander Sugier • Jarosław Swajda • Zbigniew Szary • Leopold Szreder • Ryszard Szybajło • Andrzej Szymczak • Henryk Treszczyński • Urszula Trzebiatowska Przewodniczący Rady Miejskiej: Wiesław Fiuk Zdzisław Piskorski Wojciech Mróz Burmistrz Miasta: Leopold Szreder Zdzisław Piskorski
 • 9. Kadencja 2002-2006 Radni: • Adam Bondarenko • Karol Dziemiańczyk • Jerzy Górny • Bogusława Konczanin • Krystyna Łuczycka • Marek Marcinowski • Grażyna Misztal • Jacek Mroziewicz • Wiesława Macugowska • Dariusz Odolanowski • Zdzisława Pawłowska • Grzegorz Rekowski • Dorota Słabicka • Aleksander Sugier • Urszula Trzebiatowska • Przemysław Warda • Roman Warda Przewodniczący Rady Miejskiej: Aleksander Sugier Jerzy Górny Burmistrz Miasta: Zdzisław Piskorski
 • 10. Kadencja 2006-2010 Radni: • Jerzy Adamczyk • Karol Dziemiańczyk • Henryk Grabowski • Małgorzata Gostomczyk • Jerzy Górny • Elżbieta Józefowska • Bogusława Konczanin • Maria Danuta Kordykiewicz • Krystyna Łuczycka • Marek Marcinowski • Grażyna Misztal • Jacek Mroziewicz • Zdzisława Pawłowska • Tadeusz Szwemin Przewodniczący Rady Miejskiej: Maria Danuta Kordykiewicz Burmistrz Miasta: Ryszard Szybajło
 • 11. Przywrócona została autonomia społeczności lokalnej, której świadomość wyzwoliła nowe inicjatywy i drzemiące w niej potencjały. Reforma samorządowa stworzyła korzystne warunki i możliwości instytucjonalne do działania na wielu płaszczyznach. Na ile w Człuchowie wykorzystano te szanse, jakie zmiany zaszły dzięki działalności naszego samorządu terytorialnego? W Polsce wielki sukces reformy samorządowej łączy się z dramatycznie małą świadomością znaczenia tego osiągnięcia. W trudnościach życia codziennego, oglądaniu dziur w drodze, nagłaśnianych przez media aferach w życiu lokalnym i niedoborach w budżetach tracimy perspektywę olbrzymich zmian, jakie zaszły w Polsce dzięki powstaniu 2857 jednostek samorządowych – powiedział Jacek Strzemieczny, prezes CEO, w wywiadzie dla pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, zachęcając szkoły i samorządy do udziału w akcji „20 lat wspólnie”
 • 12. Młodzieżową Akcję Obywatelską „20 lat wspólnie” przygotowało Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • 13. W związku z ogłoszeniem roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej, otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Akcji
 • 14. Reprezentujemy Gimnazjum nr 1 w Człuchowie. Nasz zespół liczy 7 osób . Pracujemy pod opieką p. Małgorzaty Gostomczyk.
 • 15. Naszym celem było pokazanie, co zmieniło się w naszej okolicy dzięki działalności władz lokalnych. Usiłowałyśmy znaleźć odpowiedź na pytania : Jakie znaczenie ma powstanie samorządów terytorialnych? Co zmieniło się w naszej miejscowości przez ostatnie 20 lat?
 • 16. W tym celu przeprowadziłyśmy cykl wywiadów z naszymi rodzicami, dziadkami, sąsiadami i znajomymi na temat zmian, jakie zaszły w naszej miejscowości dzięki działalności samorządu terytorialnego. Na podstawie przekazanych nam informacji oraz w oparciu o własne obserwacje, przygotowałyśmy prezentację o lokalnych sukcesach ostatnich 20 lat i zamieściłyśmy ją na Internetowej Mapie Polski.
 • 17. „Samorządność lokalna to jedna z największych zdobyczy wolnej Polski” – powiedział nam nauczyciel wiedzy o społeczeństwie p. Arkadiusz Kamiński, podczas zajęć o samorządności przeprowadzonych w ramach wstępu do Akcji. Tu dowiedziałyśmy się o tym , czym charakteryzuje się jednostka samorządu terytorialnego i jakie są jej kompetencje.
 • 18. Wszyscy świetnie wiemy, co wokół nas działa źle. Media wciąż informują o korupcji, protekcji, ciągłych kłótniach i rozgrywkach politycznych czy brakach w budżecie. Demokratyczne instrumenty kontroli obywatelskiej są bardzo ważne, ale czy dostrzegamy pełen obraz ogromu zmian, jakie przyniosło w skali całej Polski powstanie lokalnych samorządów? Aby docenić te zmiany, trzeba wrócić do czasów PRL i porównać nasze dziś z tamtą epoką. Temu służyło spotkanie z historykiem p. Marianem Frydą w Muzeum Regionalnym. Tam mieliśmy okazję obejrzeć kroniki Człuchowa sprzed 1990 roku.
 • 19. Oto, na co zwróciłyśmy szczególną uwagę
 • 20. Elewacja przyjaźni oddana w rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
 • 21. Miasto Człuchów – uczestnik konkursu Mistrz Gospodarności
 • 22. Oddanie nowej kładki dł. 236 m łączącej park z miastem
 • 23. Pochody 1-majowe
 • 24. Nowy chodnik, 1984 r. Nowe nawierzchnie ulic 1984 r.
 • 25. W Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka” miałyśmy przyjemność spotkać się z grupą mieszkańców Człuchowa, którzy chętnie opowiadali o naszej miejscowości – tej sprzed 20 lat i tej współczesnej.
 • 26. Rozmowy ze starszymi mieszkańcami uświadomiły nam, że wówczas władza była mniej przyjazna obywatelom, scentralizowana, a miastem rządziły komórki partyjne i podległe partii rady narodowe. Jak wówczas toczyło się życie w Człuchowie? Czy łatwo było zarządzać miastem zapytałyśmy także byłego Naczelnika p. Mieczysława Modrzejewskiego
 • 27. Choć ciągle naszemu miastu brakuje wiele do bycia idealnym miejscem do życia i pracy, trzeba zauważyć jak wiele zmieniło się w ciągu ostatnich 20 lat. Najpierw trzeba było: 1) nauczyć się samorządności i mechanizmów demokratycznych 2) przygotować plany zagospodarowania przestrzennego 3) określić działania priorytetowe dla rozwoju miasta 4) stworzyć system informowania mieszkańców o kierunkach rozwoju i konsultowania istotnych decyzji 5) opanować umiejętność zabiegania o środki z różnych źródeł 6) spowodować wiarę i zaufanie do władzy publicznej
 • 28. Móc realnie wpływać na rzeczywistość, realizować ciekawe projekty mające znaczenie dla rozwoju miasta to duże wyzwanie i wielka odpowiedzialność. A oto jak został ukierunkowany rozwój Człuchowa na przestrzeni ostatnich 20 lat…
 • 29. gazyfikacja miasta  wykorzystanie potencjału naturalnego dla celów edukacyjnych i rekreacyjnych
 • 30.  wypchnięcie ruchu transportowego z miasta (obwodnica)
 • 31.  prace remontowe i restauratorskie na wieży krzyżackiej, w kaplicy i na dziedzińcu zamkowym odsłonięcie bruku na ul. Królewskiej
 • 32.  nowe nawierzchnie ulic i chodniki na osiedlu Wschód
 • 33.  inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (ronda, sygnalizacja świetlna)
 • 34.  kanalizacja miasta – preferencyjne pożyczki z Banku Ochrony Środowiska  budowa kotłowni, oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów
 • 35.  nawiązanie umów partnerskich z miastami na trenie Francji, Niemiec, a niedawno - Ukrainy
 • 36.  wspieranie rozwoju oświaty, kultury i sportu
 • 37. Reforma samorządowa jest tą, która ze wszystkich reform udała się najlepiej. Samorządy, pomimo przejmowania rosnącej liczby zadań od administracji rządowej, radzą sobie coraz lepiej, czego przykładem jest człuchowski samorząd. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu nasza Mała Ojczyzna rozwija się pozyskując i racjonalnie wykorzystując do tego także środki zewnętrzne. Samorządowcy poczuli się gospodarzami na terenie, na którym zarządzają. Dzień Samorządowca 2009
 • 38. W ideę samorządności wpisana jest konieczność budowania tożsamości lokalnej wyrażonej zmianami inicjowanymi i realizowanymi przez młodzież. Pozytywnym przykładem udziału młodych ludzi w procesie planowania rozwoju Człuchowa jest Młodzieżowa Rada Miasta.
 • 39. Jest ona organem doradczym i konsultacyjnym Burmistrza i Rady Miejskiej. W ciągu ostatnich 3 lat zgłosiła 14 wniosków, m.in.:  uatrakcyjnić ofertę spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży: (kino z aktualnym repertuarem ,klub dyskusyjny, noce filmowe, koncerty muzyki młodzieżowej)  podjąć działania w celu zwiększania odpowiedzialności młodzieży za własne czyny (prace społeczne, młodzieżowy wolontariat)  umożliwić młodzieży i dzieciom korzystanie z pływalni, podjąć działania w kierunku przygotowania nowoczesnych boisk i placów zbaw  zagospodarować strych MDK np. na młodzieżową kawiarenkę lub siedzibę młodzieżowych zespołów  rozstawić w centrum miasta (docelowo także na ul.Traugutta, Sobieskiego, Wyszyńskiego, w kierunku plaży i w parku) dystrybutory z materiałami do sprzątania po czworonożnych pupilach  ustawić sygnalizację świetlną na obwodnicy w miejscu, gdzie śmiertelnemu wypadkowi uległ nasz kolega
 • 40. Przeprowadziła kilkanaście akcji happeningowych i charytatywnych Przygotowała obchody Dnia Dziecka, Święta Młodości, Dnia Zakochanych
 • 41. Uczestniczyła w najważniejszych wydarzeniach z życia miasta
 • 42. Miałyśmy okazję zaprezentować nasz projekt na Sesji Młodzieżowej Rady Miasta .W dyskusji dowiedziałyśmy się, że władze Człuchowa stawiają na kontakty bezpośrednie z młodymi i rzeczywistą współpracę nad konkretnymi projektami.
 • 43. Odbyłyśmy spotkanie z Burmistrzem Miasta Ryszardem Szybajło. Tematem dyskusji były projekty inwestycji realizowanych aktualnie ze środków własnych gminy oraz przy wsparciu środków zewnętrznych. Pytałyśmy również o plany na przyszłość.
 • 44. Informacje, które uzyskałyśmy dotyczyły głównie: infrastruktury, ekologii, oświaty i rekreacji w naszym mieście Budowa ścieżek rowerowych
 • 45. Modernizacja ulic Długosza i Średniej (współfinansowana w 50% ze Starostwem Powiatowym)
 • 46. Przebudowa ul. Wyszyńskiego z chodnikami i parkingami
 • 47. Reorganizacja ruchu oraz nowa nawierzchnia asfaltowa ul. Zamkowej
 • 48. Przebudowa Placu Bohaterów wraz z uzbrojeniem w sieć wodociągową i kanalizacyjną
 • 49. Modernizacja fontanny „Kormorany” przy Placu Bohaterów
 • 50. Renowacja muru „starego cmentarza” od strony Placu Bohaterów wraz z kapliczką
 • 51. Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z przebudową oświetlenia ulic: Traugutta, Kwiatowej, Reymonta, Wojska Polskiego
 • 52. Położenie polbruku i ustawienie nowego krzyża na cmentarzu (wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym)
 • 53. Wyłożenie 3.500 m2 kostki brukowej przez mieszkańców i instytucje oraz wykonanie chodników i parkingów, np. ul. Broniewskiego, Promenada, Yacht Klub, ul. Leśna, kościół grecko-katolicki
 • 54. Zakończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem terenu i siecią wodociągową przy ul. Plantowej (współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
 • 55. Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów przy ul. Wejhera, Janty-Lipińskiego, Żółkiewskiego i Krasickiego
 • 56. Przebudowa drogi miejskiej ul. Jerzego z Dąbrowy na odcinku od Urzędu Skarbowego do Powiatowego Urzędu Pracy
 • 57. Budowa chodnika przy Pawilonie Biedronka przy ul. Traugutta (wspólnie z Biedronką)
 • 58. Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej – od al. Wojska Polskiego do ścieżki pieszo-rowerowej al. Jana Pawła II (wspólnie z Tesco)
 • 59. ul. Królewska 8
 • 60. ul. Królewska 10
 • 61. ul. Rynek 7
 • 62. Adaptacja budynku po Policji na mieszkania
 • 63. Przebudowa ul. Kamiennej w mieście Człuchów od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 wraz z przebudową zjazdu na teren Szpitala Powiatowego i lądowiska dla helikopterów wartość inwestycji ok. 4.000.000 zł dofinansowanie 1.750.000 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (schetynówka)
 • 64. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Miejskiego przy ul. Jacka i Agatki • wartość inwestycji: 3.1 mln zł • inwestycja dofinansowana ze środków NMF EOG w kwocie 449.000 Euro
 • 65. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” • wartość inwestycji: 1,4 mln zł • dofinansowanie ze środków samorządu województwa pomorskiego w kwocie 333 tys. zł oraz ze środków w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2008
 • 66. Przebudowa hali sportowej w Gimnazjum • • wartość inwestycji: ok. 1,2 mln zł dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 400.000 zł
 • 67. Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów Wartość inwestycji: 6.587.856,56 zł Kwota dofinansowania: 5.599.677,48 zł (85% kosztów całkowitych) w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i NMF. Wartość „Pozalekcyjnego programu zajęć rekreacyjnych”: 1 300 000 zł
 • 68. PRZEDMIOTY KLUCZOWE SĄ ODLOTOWE! Dofinansowanie w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kwota dofinansowania: 235.649,88 zł Podmioty realizujące projekt: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi oraz Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie Okres realizacji projektu: 07.09.2009 - 30.09.2010 Projekt obejmuje przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, na które składają się: - zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych (18 zespołów z matematyki w Szkole Podstawowej oraz 6 zespołów z matematyki, 1 z fizyki, 1 z chemii, 1 z biologii w Gimnazjum) - koła zainteresowań (7 kół w Szkole Podstawowej: 4 z matematyki, 3 z przyrody oraz 7 kół w Gimnazjum: 3 z matematyki, 1 z geografii, 1 z fizyki, 1 biologii, 1 z chemii)
 • 69. „Luiza – luz i zaduma” rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie – elementem regionalnego produktu turystycznego - I etap Wartość inwestycji: ok. 2 500 000 zł Dofinansowanie: 1 500 000 zł (74,53 %)
 • 70. „Skarb krzyżacki w naszych rękach” prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - I etap Ogólna wartość inwestycji: ok. 8 000 000 zł Kwota dofinansowania: ok. 4 400 000 zł Inwestycja realizowana w ciągu trzech lat
 • 71. rewitalizacja zamku – przystosowanie wieży zamkowej do ruchu turystycznego: przygotowanie platform na wieży: wejściowej,rycerskiej, strzelniczej, multimedialnej, dzwonnicowej, zbrojnej i widokowej
 • 72. Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnospławnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica Całkowity koszt projektu: ok. 13 000 000 zł Dofinansowanie projektu: ok. 7 800 000 zł
 • 73. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990r. pozwoliła na dużą swobodę w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, jednocześnie – niejednokrotnie – zmuszając do trudnych wyborów. Efekty można łatwo zaobserwować – miasto pięknieje i rozwija się: są remontowane szkoły i boiska. Powstały nowe place zabaw. Przeprowadzono rewitalizację parku, trwają prace archeologiczne i remontowe na wieży zamkowej. Powstają nowe ulice, chodniki i ścieżki rowerowe. Podejmowane są istotne działania w zakresie ekologii, dba się by okoliczna przyroda była potencjałem przyciągającym turystów. Pokazuje to jak wiele można zmienić i zbudować, jeśli znacząca część spraw publicznych jest powierzona faktycznym gospodarzom danego terenu.
 • 74. To, co jest istotne dla kolejnych ekip samorządowych Człuchowa – to umiejętność dobrego gospodarowania środkami budżetowymi i wola kontynuowania dzieła poprzedników.
 • 75. Samorząd terytorialny wchodzi obecnie w okres profesjonalizacji. Tym samym praca w samorządzie staje się coraz trudniejsza i wymagająca. Zmiana ta widoczna jest w tym, co trzeba dziś umieć, aby prawidłowo zarządzać miastem. Profesjonalizacja jest konieczna, ale (jak twierdzą znawcy tematu) nie może zabraknąć szczypty entuzjazmu, z jakim zaczynano 20 lat temu. Samorząd bowiem to misja, a nie jedynie zawód.
 • 76. Ważnym kryterium sukcesu człuchowskiego samorządu jest też to, że włodarze miasta słuchają sugestii młodych ludzi w sposób przyjazny, oferując im sposoby zaangażowania w dyskusję i co najważniejsze – wybrane pomysły są realizowane.
 • 77. Budowanie przyjaznej, kreatywnej przestrzeni oferującej różnorodne szanse młodzieży jest szczególnie istotne w przypadku małych miast. Młodzież wyjeżdżająca z nich w celu dalszej edukacji będzie wracać tylko pod warunkiem, że miasto wypracowało w nich poczucie dumy ze swojej Małej Ojczyzny i możliwości dobrego życia w tym miejscu. Jeśli młodzi będą mieli poczucie realnego wpływu na swój los i jednocześnie Człuchów zaoferuje im pewien zakres szans i możliwości oraz dostępność – nie będzie problemu z odpływem najbardziej wartościowych jednostek. Stąd konieczność budowania tożsamości lokalnej i wzmacniania idei samorządności.
 • 78. Człuchów w ciągu ostatnich 20 lat zmienił się w sposób realny i zauważalny, gdyż ma swoich autentycznych gospodarzy, którzy podchodzą do swej pracy jak do misji. Nietrudno zauważyć zapał i konsekwencję z jakimi szefowie naszego miasta budowali i nadal budują lokalny samorząd.
 • 79. Udział w finale to ogromne wyróżnienie i doskonała forma promocji Człuchowa
 • 80. Spotkanie w Sali Kolumnowej finalistów Akcji – targi projektów
 • 81. Minister Katarzyna Hall w swoim przemówieniu podkreśliła rolę młodzieży w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Małej Ojczyzny Podziękowała ona również wszystkim, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w Akcję Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w Roku Historii Najnowszej
 • 82. Prezentację przygotował zespół uczennic Gimnazjum nr 1 w Człuchowie: • Patrycja Grada • Kaja Mękal • Klaudia Kudelska • Maja Dorawa • Karolina Makowska • Anna Sadowska • Julia Chmielewska pod kierunkiem p. Małgorzaty Gostomczyk •oprawa techniczna: Agnieszka Gostomczyk • udostępnienie zdjęć: Referat Promocji Miasta, Muzeum Regionalne, zbiory prywatne